SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 39. Četvrtak, 18. prosinca 2014.
GRAD CRIKVENICA

96.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08. i 136/2012.) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine PGŽ« broj 26/09, 34/09,- ispr. i 07/13.) Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na sjednici održanoj 18. prosinca 2014. godine donosi

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Grada Crikvenice
za 2015. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna, njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava, upravljanje dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze proračunskih korisnika, ovlasti gradonačelnika, te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

Članak 2.

Proračun se donosi i izvršava u skladu s načelima jedinstva i točnosti proračuna, uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti.

Članak 3.

Ako se tijekom godine usvoje odluke i drugi propisi na osnovi kojih nastaju nove obveze za Proračun, sredstva će se osigurati u Proračunu za sljedeću proračunsku godinu u skladu s trogodišnjim fiskalnim projekcijama i mogućnostima.

II. SADRŽAJ PRORAČUNA

Članak 4.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te planova razvojnih programa.

Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda od poreza, pomoći, prihoda od imovine, prihoda od pristojbi i naknada, ostalih prihoda i prihoda od prodaje nefinancijske imovine. Prihodima se financiraju rashodi utvrđeni za financiranje javnih potreba na razini Grada Crikvenice na temelju zakonskih i drugih propisa.

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Uz proračun donosi se Plan razvojnih programa. Plan razvojnih programa je dokument sastavljen za trogodišnje razdoblje, koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna. Plan razvojnih programa iskazuje planirane rashode Proračuna za nefinancijsku imovinu (investicije), kapitalne pomoći i donacije u sljedeće tri godine, a usklađuje se svake godine.

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 5.

Ako se u tijeku proračunske godine zbog nastanka novih obveza za Proračun ili zbog promjena gospodarskih kretanja povećaju rashodi ili izdaci, odnosno smanje prihodi ili primici Proračuna, gradonačelnik može obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda ili izdataka najviše 45 dana.

Tekuće donacije planirane proračunom, osim tekućih donacija propisanih zakonom i odlukama, izvršavat će se u pravilu do razine realizacije poreznih prihoda.

Gradonačelnik donosi privremene mjere obustave. Ako se za vrijeme provođenja mjera privremene obustave izvršavanja Proračuna, Proračun ne može uravnotežiti, gradonačelnik mora najkasnije u roku od 15 dana prije isteka roka za privremenu obustavu izvršavanja Proračuna predložiti izmjene i dopune Proračuna, kojima se ponovno uravnotežuju prihodi i primici odnosno rashodi i izdaci Proračuna.

Članak 6.

Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze na teret proračuna tekuće godine samo za namjene i do visine utvrđene proračunom, ako su za to ispunjeni svi zakonom i drugim propisima utvrđeni uvjeti. Obveze po ugovorima koje zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama mogu se preuzeti uz prethodnu suglasnost gradonačelnika.

Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze po investicijskim projektima tek po provedenom stručnom vrednovanju i ocijenjenoj opravdanosti i učinkovitosti investicijskog projekta.

Pravilnik o načinu i postupku preuzimanja obveza donosi gradonačelnik.

Članak 7.

Plaćanje predujma moguće je samo iznimno i na temelju prethodne suglasnosti gradonačelnika.

Članak 8.

Gradonačelnik odobrava preraspodjelu sredstava na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika najviše do 5% rashoda i izdataka na stavci koja se umanjuje. gradonačelnik je obvezan uz polugodišnje i godišnje izvješće izvijestiti Gradsko vijeće o preraspodjeli sredstava.

Članak 9.

Proračunska zaliha osigurava se u iznosu od 150.000,00 kn i koristit će se za zakonski utvrđene namjene. O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje gradonačelnik, koji je obvezan mjesečno izviještavati Gradsko vijeće o korištenju iste.

Članak 10.

Za potrebe mjesnih odbora osiguravaju se sredstva u ukupnom iznosu od 1.891.800,00 kn. Svakom mjesnom odboru pripadaju sredstva koja su raspoređena za rad članova vijeća, administrativne troškove i reprezentaciju, te sredstva za pokriće komunalnih usluga, što ukupno iznosi 271.800,00 kuna. Za male komunalne akcije i kapitalna ulaganja mjesnih odbora osiguravaju se sredstva u iznosu od 1.620.000,00 kuna.

Članak 11.

Proračun se izvršava od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine.

O namjeni viška prihoda i pokriću manjka iz prethodne godine odlučuje Gradsko vijeće pri donošenju Godišnjeg obračuna proračuna za 2015. godinu.

Članak 12.

Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju na žiro račun Proračuna Grada Crikvenice u skladu sa Zakonom i drugim propisima, neovisno o visini prihoda planiranih u Proračunu.

Gradonačelnik o naplativosti prihoda u direktnoj nadležnosti Grada Crikvenice polugodišnje izvještava Gradsko vijeće.

Članak 13.

Prihodi koje ostvaruju tijela gradske uprave i proračunski korisnici ostvare obavljanjem vlastite djelatnosti sastavni su dio prihoda Proračuna i uplaćuju se na jedinstveni račun riznice.

Izuzetak su proračunski korisnici Osnovna škola »Vladimir Nazor« i Osnovna škola »Zvonko Car« (u daljem tekstu: osnovne škole) koji vlastite prihode ne uplaćuju u Proračun Grada.

Otplate glavnica i kamata od zaduživanja i danih jamstava mogu se izvršavati u iznosima iznad planiranih.

Ako aktivnosti i projekti za koje su sredstva osigurana u Proračunu tekuće godine nisu izvršeni do visine utvrđene Proračunom mogu se u toj visini izvršavati u sljedećoj godini, uz prethodnu suglasnost gradonačelnika.

Članak 14.

Proračunski korisnici odgovorni su za naplatu vlastitih prihoda i primitaka kao i za izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu s namjenama.

Sredstva drugih jedinica lokalne samouprave, na području kojih proračunski korisnici obavljaju djelatnost, vode se kao tekuće i kapitalne pomoći za programe proračunskih korisnika u Proračunu Grada.

IV. NAMJENSKI PRIHODI

Članak 15.

Namjenski prihodi i primici koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini prenose se u proračun za tekuću proračunsku godinu.

Za iznos nenamjenski utrošenih sredstava donacije čiji povrat zahtijeva donator, proračunskom korisniku umanjit će se proračunska sredstva u godini u kojoj mora vratiti primljenu donaciju.

Ako su namjenski prihodi i primici uplaćeni u nižem opsegu nego što je to iskazano u Proračunu, proračunski korisnik može preuzeti i plaćati obveze samo u visini stvarno uplaćenih, odnosno raspoloživih sredstava.

Uplaćeni i preneseni, a manje planirani namjenski prihodi i primici mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u Proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava.

Uplaćeni i preneseni a manje planirani namjenski primici od zaduživanja mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u Proračunu, uz prethodnu suglasnost gradonačelnika.

Sredstva prikupljena komunalnom naknadom, mogu se upotrijebiti i u svrhu održavanja objekata školskog i socijalnog sadržaja, te za financiranje vatrogastva.

V. ISPLATA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA

Članak 16.

Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja.

Pročelnik tijela gradske uprave i čelnik pravne osobe proračunskog korisnika, odnosno osoba na koje je to pravo preneseno, mora prije isplate provjeriti i potvrditi potpisom pravni temelj i visinu obveze koja proizlazi iz knjigovodstvene isprave. Nalog za isplatu iz Proračuna s oznakom pozicije, konta i programa izdaje pročelnik nadležnog tijela gradske uprave.

Isplata sredstava za plaće, materijalne rashode i programe koja su u Posebnom dijelu Proračuna osigurana ustanovama Grada, osnovnim školama, mjesnim odborima i Javnoj vatrogasnoj postrojbi, izvršava se temeljem dokumentacije ovjerene od odgovorne osobe proračunskog korisnika i nadležnog pročelnika.

Aktivnosti i projekti financirani iz sredstava Europske unije te kapitalni projekti, koji nisu izvršeni do kraja 2014. godine, mogu se prenijeti i izvršavati u 2015. godini, pod uvjetom da su proračunska sredstva, koja su za njihovu provedbu bila osigurana u Proračunu Grada Crikvenice za 2014. godinu, na kraju 2014. godine ostala neizvršena ili izvršena u iznosu manjem od planiranog.

Prenesene aktivnosti i projekti iz stavka 1. ovoga članka mogu se izvršavati u 2015. godini uz suglasnost gradonačelnika.

Članak 17.

Sredstva za isplatu sredstava za nabavu roba i usluga, obavljanje usluga i ustupanje radova mora se temeljiti na propisima o javnoj nabavi.

Zaključivanje ugovora obvezno je za sve nabave roba, usluga i radova čija vrijednost iznosi 20.000,00 kuna (bez PDV-a) i više.

Pročelnici upravnih tijela potpisuju ugovore do iznosa od 70.000,00 kn (bez PDV-a).

Gradonačelnik, odnosno osoba koju on ovlasti potpisuje ugovore u vrijednosti jednak ili iznad 70.000,00 kuna (bez PDV-a).

Članak 18.

Proračunskim korisnicima kojima se u Proračunu osiguravaju sredstva za plaće zaposlenih, isplaćivat će se sredstva za ostala materijalna prava zaposlenih prema njihovim općim aktima do visine utvrđene tim aktima, kolektivnim ugovorom i osiguranim sredstvima.

Članak 19.

Sredstva za rad političkih stranaka i nezavisnih listi zastupljenih u Gradskom vijeću, naknade troškova za rad članova Gradskog vijeća i članova njihovih radnih tijela, predstavnika nacionalnih manjina i Savjet mladih isplaćivat će se temeljem Odluka Gradskog vijeća, po nalogu pročelnice Upravnog odjela za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu.

Članak 20.

Naknade troškova za rad članova vijeća mjesnih odbora, isplaćivat će se temeljem odluke Gradskog vijeća, po nalogu pročelnice Upravnog odjela za komunalni sustav prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu.

Članak 21.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračunu, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda.

Nalog o povratu sredstava donosi Upravni odjel za financije, turizam i gospodarstvo na temelju dokumentiranog zahtjeva kojeg potpisuje pročelnik tijela gradske uprave u čijoj nadležnosti je naplata tih prihoda.

Članak 22.

Instrumente osiguranja plaćanja, kojima se na teret Proračuna stvaraju obveze, izdaje Upravni odjel za financije, turizam i gospodarstvo, a potpisuje gradonačelnik.

Instrumenti osiguranja plaćanja primljeni od pravnih osoba kao sredstvo osiguranja naplate potraživanja ili izvo

đenja radova i usluga, dostavljaju se u Upravni odjel za financije, turizma i gospodarstvo.

VI. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM I NEFINANCIJSKOM IMOVINOM

Članak 23.

Imovinu Grada čine financijska i nefinancijska imovina kojom upravlja gradonačelnik u skladu s posebnim propisima i Statutom Grada.

Članak 24.

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja gradonačelnik.

Novčana sredstva iz stavka 1. ovog članka mogu se polagati u poslovnu banku, poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja. Odluku o izboru banke donosi Gradonačelnik.

Ustanovama i društvima u vlasništvu Grada Crikvenice, Gradonačelnik može iz likvidnih sredstava Proračuna odobriti kratkoročnu pozajmicu uz kamatu u visini eskontne stope HNB i adekvatno osiguranje povrata pozajmice.

Odluku o oročavanju sredstava ili davanju kratkoročnih pozajmica donosi gradonačelnik.

Oročena sredstva, te sredstva dana kao kratkoročne pozajmice moraju se vratiti u Proračun do 31.12.2015.

Članak 25.

Gradsko vijeće može na prijedlog gradonačelnika odlučiti o kupnji dionica ili udjela u trgovačkom društvu ako su za kupnju osigurana sredstva u proračunu i ako se s time štiti interes Grada.

U slučaju da prestane javni interes za vlasništvo dionica ili udjela u kapitalu pravnih osoba Gradsko vijeće, na prijedlog gradonačelnika može odlučiti da se dionice odnosno udjeli u kapitalu prodaju, ako to nije u suprotnosti s posebnim zakonom.

Ostvarena sredstva od prodaje udjela i uloga u kapitalu koriste se samo za otplatu duga u Računu financiranja ili za nabavku nefinancijske i financijske imovine, ukoliko se spomenuta sredstva ostvare u iznosu većem od potrebnog za otplatu duga. U slučaju da se radi o stjecanju udjela pretvaranjem potraživanja po osnovi namjenskih prihoda ostvarena sredstva od prodaje udjela i uloga u kapitalu koriste se za financiranje rashoda sukladno zakonima kojima se uređuje namjena tih namjenskih prihoda.

O osnivanju i prestanku pravnih osoba čiji je osnivač ili suosnivač Grad Crikvenica, odlučuje Gradsko vijeće na prijedlog gradonačelnika.

Članak 26.

Gradonačelnik može na zahtjev dužnika, uz primjereno osiguranje i kamate, odgoditi plaćanje ili odobriti obročnu otplatu duga, koji se ne smatraju javnim davanjima, pod uvjetom propisanim Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima.

Gradonačelnik može donijeti odluku o otpisu potraživanja za dugovanja po pojedinim vrstama prihoda za koje je nastupila apsolutna zastara prava na naplatu kao i u slučajevima kada je dužnik umro, a nije ostavio pokretnina i nekretnina iz kojih se može naplatiti dug kao i u drugim slučajevima kada je nastupila nemogućnost naplate.

Nadležno tijelo gradske uprave može otpisati potraživanja na ime javnih davanja koja se nisu uspjela naplatiti ako se u stečajnom postupku koji je okončan dug nije uspio naplatiti, ako postoji pravomoćno rješenje o brisanju iz sudskog registra, ako postoji pravomoćno rješenje o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi kojim je utvrđeno da se dug otpisuje.

Članak 27.

Za stjecanje imovine bez naknade proračunskim korisnicima potrebna je suglasnost gradonačelnika ukoliko bi takvo stjecanje prouzročilo veće troškove za Grad.

Članak 28.

Sredstva za osiguranje nefinancijske dugotrajne imovine osigurana su u rashodima poslovanja proračunskih korisnika.

Poslove sklapanja ugovora sa osiguravateljima i naplatu šteta obavlja Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu.

Članak 29.

Knjigovodstvena evidencija nefinancijske dugotrajne imovine Grada vodi se u Upravnom odjelu za financije, turizam i gospodarstvo.

Pročelnici upravnih tijela koji upravljaju imovinom Grada dužni su odmah po nastanku promjene, Upravnom odjelu za financije, turizam i gospodarstvo dostaviti podatke o svakoj poslovnoj promjeni na imovini kojom upravljaju

VII. ZADUŽIVANJE I JAMSTVA

Članak 30.

Grad se može zaduživati za investicije uzimanjem kredita ili izdavanjem vrijednosnih papira, uz prethodnu suglasnost Vlade.

Grad Crikvenica će se zadužiti za investicije koje se financiraju iz Proračuna Grada Crikvenice koje potvrdi Gradsko vijeće, a uz suglasnost Vlade RH.

U 2015. godini ne planira se zaduženje.

Članak 31.

Pravna osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada kao i ustanova čiji je osnivač Grad može se dugoročno zadužiti samo za investiciju uz suglasnost gradonačelnika i uz uvjete i na način propisan Zakonom.

Pravna osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada kao i ustanova čiji je osnivač Grad može se kratkoročno zadužiti, uz suglasnost gradonačelnika, uz obvezu izvještavanja Gradskog vijeća o realiziranom kratkoročnom kreditu i to iznosom kredita i uvjetima otplate u roku 30 dana od dana sklapanja Ugovora o kratkoročnom kreditu.

Članak 32.

Gradonačelnik također može dati jamstvo pravnoj osobi u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada kao i ustanovi čiji je osnivač za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove, uz uvjete i na način propisan Zakonom. Grad je obvezan prije davanja jamstva ishoditi suglasnost ministra financija.

Rizici za obveze po danim jamstvima osiguravaju se u Proračunu Grada u iznosu do 5 % dospjelih izdanih jamstava.

Ugovore o jamstvu sklapa gradonačelnik.

VIII. PRAVA I OBVEZE PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Članak 33.

Proračunski korisnici, osim osnovnih škola, obvezni su svoje poslovanje obavljati putem računa riznice.

Proračunski korisnici dostavljaju polugodišnje i godišnje financijske izvještaje svog plana Upravnom odjelu za financije, turizam i gospodarstvo sukladno Pravilniku o financij

skom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (»Narodne novine« broj 32/11).

Proračunski korisnici dužni su dostaviti godišnji izvještaj o poslovanju (ostvarenje financijskog plana, izvještaj o radu te prijedlog o korištenju neutrošenih sredstava) nadležnom upravnom tijelu Grada, najkasnije u roku od mjesec dana od isteka roka za predaju godišnjih financijskih izvještaja utvrđenog Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (»Narodne novine« broj 32/11).

Nadležno upravno tijelo Grada dužno je izvještaj o poslovanju proračunskih korisnika dostaviti gradonačelniku u daljnjem roku od mjesec dana od isteka roka iz stavka 2. ovog članka.

Članak 34.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna dostavlja se gradonačelniku do 05. rujna tekuće godine. Gradonačelnik podnosi Gradskom vijeću, na donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna do 15 rujna tekuće godine.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna dostavlja se gradonačelniku do 1. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu. gradonačelnik podnosi Gradskom vijeću na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna do 1. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Gradonačelnik godišnji obračun Proračuna dostavlja Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u roku od 15 dana nakon što ga usvoji Gradsko vijeće.

IX. OVLASTI I ODGOVORNOSTI GRADONAČELNIKA I ČELNIKA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Članak 35.

Gradonačelnik, i čelnici proračunskog korisnika odgovorni su planiranje i izvršavanje dijela proračuna te za zakonito, svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Također su odgovorni za preuzimanje obveza, izdavanje naloga za plaćanje te za izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava. Gradonačelnik i čelnici proračunskog korisnika mogu određena prava unutarnjim propisima u skladu sa aktima o unutarnjem ustrojstvu prenijeti na druge osobe.

O zakonitom, namjenskom i svrhovitom korištenju proračunskih sredstava te učinkovitom i djelotvornom funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru sredstava utvrđenih u proračunu odnosno financijskom planu gradonačelnik, pročelnici upravnih tijela i čelnici proračunskih korisnika sastavljaju Izjavu o fisklanoj odgovornosti.

X. NADZOR PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Članak 36.

Proračunski nadzor postupak je nadziranja zakonitosti, svrhovitosti i pravodobnosti korištenja proračunskih sredstava kojim se nalažu mjere za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti. Obuhvaća nadzor računovodstvenih, financijskih i ostali poslovnih dokumenata. Proračunski nadzor obavlja Ministarstvo financija.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 37.

Ova odluka objavit će se »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.

KLASA: 400-06/14-01/13

UR.BROJ: 2107/01-05/01-14-9

Crikvenica, 18. prosinca 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Lovorko Gržac, ing.,v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=916&mjesto=10003&odluka=96
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr