SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 2. Petak, 28. siječnja 2005.
GRAD RIJEKA
15

8.

Na temelju članka 7. stavka 1. točke 4. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97 i 47/99) članka 105. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01 i 103/03) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije» broj 23/01, 4/02, 13/02 i 12/03) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 25. siječnja 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju Centra za zaštitu djece »Tić« Rijeka

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Centar za zaštitu djece »Tić« Rijeka kao javna ustanova socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Ustanova).

Ustanova se osniva za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi - pružanja skrbi izvan vlastite obitelji za djecu i maloljetnike, odnosno njihove zaštite od zlostavljanja, zanemarivanja i zlouporaba roditeljskih dužnosti, te pružanja psihosocijalne pomoći u svim slučajevima kada je to u interesu djece i maloljetnika.

Članak 2.

Osnivač i vlasnik Ustanove je Grad Rijeka.

Osnivačka prava i dužnosti u ime osnivača obavlja Gradsko vijeće Grada Rijeke.

Članak 3.

Ustanova ima svojstvo pravne osobe i upisuje se u sudski registar.

II. NAZIV, SJEDIŠTE I DJELATNOST USTANOVE

Članak 4.

Naziv Ustanove glasi: CENTAR ZA ZAŠTITU DJECE »TIĆ« RIJEKA.

Skraćeni naziv Ustanove glasi: CENTAR »TIĆ« RIJEKA.

Članak 5.

Sjedište Ustanove je u Rijeci, Beli Kamik bb.

Članak 6.

Ustanova obavlja sljedeće djelatnosti:

- specijaliziran timski pristup zaštiti mentalnog zdravlja djece i maloljetnika s područja Grada Rijeke, Primorsko-goranske županije, Istarske županije i Ličko-senjske županije, s ciljem učinkovitog i humanog rješavanja poteškoća s kojima se isti susreću u svakodnevnom životu,

- pružanje psihosocijalne pomoći djeci - žrtvama obiteljskog ili bilo kojeg drugog oblika nasilja,

- zaštitu, održavanje i poboljšanje mentalnog zdravlja djece te poboljšanje kvalitete njihovog života,

- suradnju sa centrima za socijalnu skrb, školama, vrtićima, liječnicima, domovima i drugim ustanovama za djecu, građanima, nevladinim udrugama i roditeljima u cilju pravovremenog otkrivanja problema s kojima se djeca susreću, te sprečavanja štetnih posljedica poremećaja u ponašanju djeteta,

- suradnja s centrima za socijalnu skrb, policijom, državnim odvjetništvom, sudstvom i drugim pravnim osobama u cilju pravovremene i odgovarajuće intervencije glede otkrivanja i sprečavanja zlostavljanja djece u bilo kojem obliku.

Osim djelatnosti utvrđenih u stavku 1. ovoga članka, Ustanova može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti upisane u sudski registar, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka.

III. TIJELA USTANOVE

Članak 7.

Tijela Ustanove su Upravno vijeće i ravnatelj Ustanove.

Članak 8.

Ustanovom upravlja Upravno vijeće.

Upravno vijeće ima predsjednika i četiri člana, a čine ga:

- 3 (tri) predstavnika iz reda osnivača,

- 1 (jedan) predstavnik iz reda stručnih radnika Ustanove,

- 1 (jedan) predstavnik iz reda roditelja ili skrbnika korisnika Ustanove.

Predsjednika i članove Upravnog vijeća imenuje osnivač na vrijeme od 4 godine.

Način imenovanja članova Upravnog vijeća, nadležnost Upravnog vijeća te način njegovog rada i odlučivanja utvrdit će se Statutom Ustanove.

Članak 9.

Poslovodni i stručni voditelj Ustanove je ravnatelj.

Ravnatelj organizira i vodi poslovanje Ustanove, predstavlja i zastupa Ustanovu i odgovoran je za zakonitost rada Ustanove.

Ravnatelja imenuje i razrješava Upravno vijeće Ustanove.

Mandat ravnatelja traje 4 godine, a ista osoba može ponovno biti imenovana za ravnatelja.

IV. IMOVINA USTANOVE I ODGOVORNOST ZA NJENE OBVEZE

Članak 10.

Sredstva za rad i poslovanje Ustanove osiguravaju se u proračunu osnivača te iz drugih izvora, sukladno zakonu.

Članak 11.

Prostor za rad Ustanove osigurat će osnivač, a sredstva za njegovo uređenje i opremanje osigurat će osnivač, Primorsko-goranska županija i Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi.

Članak 12.

Ustanova ne može bez suglasnosti osnivača steći, opteretiti ili otuđiti nekretnine i drugu imovinu čija je vrijednost veća od vrijednosti utvrđene Statutom Ustanove.

Članak 13.

Ustanova za obveze prema trećima odgovara cijelom svojom imovinom.

Osnivač Ustanove solidarno i neograničeno odgovara za njene obveze.

Ako u obavljanju svoje djelatnosti Ustanova ostvari dobit, ta će se dobit upotrijebiti isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Ustanove, sukladno programu i planu razvoja.

Ako u obavljanju svoje djelatnosti Ustanova ostvari gubitak, isti će pokriti osnivač.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Do imenovanja tijela Ustanove iz članka 8. i 9. ove Odluke, osnivač imenuje Tamaru Žakulu Desnica, prof., za privremenog ravnatelja Ustanove.

Privremeni ravnatelj Ustanove obavit će sve poslove u svezi s upisom Ustanove u sudski registar organiziranjem početka rada Ustanove.

Osnivač će imenovati prve članove Upravnog vijeća Ustanove na prijedlog privremenog ravnatelja Ustanove.

Članak 15.

Ovlašćuje se privremeni ravnatelj da u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke podnese nadležnom ministarstvu zahtjev za ocjenu sukladnosti ove Odluke sa zakonom, te da u roku od 15 dana od dana donošenja rješenja ministarstva podnese zahtjev za upis Ustanove u sudski registar.

Članak 16.

Statutom Ustanove pobliže će se urediti sva ostala pitanja od važnosti za obavljanje djelatnosti i poslovanje Ustanove.

Statut Ustanove donosi Upravno vijeće uz suglasnost osnivača, na prijedlog ravnatelja Ustanove.

Članak 17.

Sve troškove u svezi osnivanja Ustanove snosi osnivač.

Članak 18.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/7

Ur. broj: 2170-01-10-05-2

Rijeka, 25. siječnja 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik

Gradskog vijeća

mr. sc. Željko Glavan, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr