SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 39. Četvrtak, 18. prosinca 2014.
GRAD CRIKVENICA

92.

Na temelju članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 26/09., 34/09. - ispr. i 7/13.), Gradsko vijeće Grada Crikvenice na 15. sjednici 18. prosinca 2014. godine, donosi

ODLUKU
o uključenju u akciju Gradovi i općine - prijatelji djece

Članak 1.

Ovom Odlukom Grad Crikvenica se opredjeljuje za provođenje aktivnosti, uz suradnju lokalnih tijela, ustanova, udruga, pojedinaca, medija, odraslih i djece, vezanih za uključenje u akciju Gradovi i općine - prijatelji djece.

Članak 2.

Aktivnosti usmjerene na stjecanje počasnog naziva »Grad Crikvenica - prijatelj djece« temeljit će se na sljedećim dokumentima:

1. KONVENCIJI O PRAVIMA DJETETA UN-a koja sadrži četiri opća načela:

-djeca ne smiju trpjeti diskriminaciju »neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom mišljenju, nacionalnom, etničkom ili društvenom porijeklu, vlasništvu, teškoćama u razvoju, rođenju ili drugom statusu djeteta, njegova roditelja ili zakonskog skrbnika«,

-djeca imaju pravo na životni razvoj u svim vidovima života uključujući fizički, emotivni, psihosocijalni, kognitivni, društveni i kulturni,

-pri donošenju svih odluka ili izvršenja postupaka koji utječu na dijete ili na djecu kao skupinu, najvažnija mora biti dobrobit djeteta. To se odnosi kako na odluke koje donose vladina, upravna ili zakonodavna tijela, tako i na odluke koje donosi obitelj,

-djeci se mora omogućiti aktivno sudjelovanje u rješavanju svih pitanja koja utječu na njihov život i dopustiti im slobodu izražavanja mišljenja. Ona imaju pravo izreći svoja gledišta koja se moraju ozbiljno uzeti u obzir.

2. EUROPSKOJ POVELJI O SUDJELOVANJU MLADIH U ŽIVOTU OPĆINA I REGIJA VIJEĆA EUROPE koja je načelima međusobnog uvažavanja i partnerstva, putokaz lokalnoj samoupravi i upravi, kao i mladima kako ostvariti aktivno sudjelovanje što većeg broja djece i mladih u životu svojih gradova, posebice u procesima odlučivanja o pitanjima koje utječu na kvalitetu njihovog života.

3. NACIONALNA STRATEGIJA ZA PRAVA DJECE U RH 2014.- 2020. čiji su ciljevi:

-unapređenje i osiguravanje usluga prilagođenih djeci u pravosuđu, zdravstvu, socijalnoj skrbi, obrazovanju, sportu, kulturi,

-eliminaciju svih oblika nasilja nad djecom,

-osiguranje prava djece u ranjivim situacijama i

-aktivno sudjelovanje djece.

Članak 3.

Cilj akcije Gradovi i općine - prijatelji djece ostvaruje se na četiri međuovisna načina. To su:

-Poticanje svih sudionika na udruženo i koordinirano djelovanje radi osiguranja uvjeta za kvalitetan život djece u našem gradu

-Evidentiranje postignutih rezultata

-Medijsko praćenje dometa akcije

-Dodjela javnog priznanja za ispunjenje zahtjeva akcije u obliku počasnog naziva Grad Crikvenice - prijatelj djece.

Članak 4.

U cilju operacionalizacije obveza utvrđenih u članku 2. ove Odluke, Gradsko vijeće Grada Crikvenice (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) donijet će Program projekta »Grad Crikvenica - prijatelj djece« za period od 2015. do 2019. godine.

Članak 5.

Temeljem Programa projekta »Grad Crikvenica - prijatelj djece«, Gradsko vijeće svake će godine prilikom donošenja proračuna Grada Crikvenice, donositi operativni

dokument - Izvedbeni plan ostvarivanja prava i potreba djece u Gradu Crikvenici za iduću godinu.

Članak 6.

Grad Crikvenica će svake godine u povodu Dječjeg tjedna analizirati ostvarivanje dokumenata iz članka 4. i 5. ove Odluke i utvrđivati mjere za njihovo unapređenje.

Članak 7.

Koordiniranje svih aktivnosti prema pravilima akcije »Gradovi i općine - prijatelji djece« provodit će Koordinacioni odbor akcije »GRADOVI I OPĆINE - PRIJATELJI DJECE« ZA GRAD CRIKVENICA«

Odluku o imenovanju članova Koordinacionog odbora donijet će gradonačelnik Grada Crikvenice u roku od 30 dana od stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 8.

Svi administrativni poslovi akcije vodit će se u nadležnom upravnom odjelu za društvene djelatnosti.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenom glasilu Grada Crikvenice.

KLASA: 022-01/14-01/48

UR.BROJ: 2107/01-04/3-14-2

Crikvenica, 18. prosinca 2014.

GRADSKO VIJEĆA GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Lovorko Gržac, ing., v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=916&mjesto=10003&odluka=92
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr