SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 39. Četvrtak, 18. prosinca 2014.
GRAD CRIKVENICA

86.

Na temelju članka 86. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 153/13) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko - goranske županije«, br. 26/09, 34/09 - ispravak, 7/13), Gradsko vijeće Grada Crikvenice na 15. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2014. godine donosi

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja
groblja Crikvenica - Zoričići (G3)

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja groblja Crikvenica - Zoričići (G3) (u nastavku: Plan).

Članak 2.

Odlukom se utvrđuje pravna osnova za izradu i donošenje Plana, razlozi donošenja Plana, obuhvat Plana, ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta Plana, popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata potrebnih za izradu Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela koja daju zahtjeve za izradu Plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana, rokovi za izradu Plana te izvori financiranja izrade Plana.

I. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

Članak 3.

Obaveza izrade i donošenja Plana utvrđena je Prostornim planom uređenja Grada Crikvenice.

Plan se izrađuje u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 153/13), Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine«, br. 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04), Zakona o grobljima (»Narodne novine«, br. 19/98) i Pravilnika o grobljima (»Narodne novine«, br. 99/02).

VII. RAZLOZI DONOŠENJA PLANA

Članak 4.

Razlog donošenja Plana je nedostatak i potreba za rješavanjem ukopnih mjesta na području Grada Crikvenice.

Grad Crikvenica iskazao je potrebu da se izradom i donošenjem Plana riješi nedostatak grobnih mjesta na postojećim grobljima u Gradu Crikvenici, nemogućnosti njihova širenja te nemogućnošću izgradnje drugih novoplaniranih groblja.

Katastarske čestice unutar obuhvata Plana u vlasništvu su Republike Hrvatske te je time omogućena brža i jednostavnija provedba Plana.

VIII. OBUHVAT PLANA

Članak 5.

Granica obuhvata Plana određena je Prostornim planom uređenja Grada Crikvenice i prikazana na kartografskom prikazu br. 3B »Uvjeti korištenja i zaštite prostora - područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite« u mjerilu 1:25.000 i kartografskom prikazu br. 4. »Građevinska područja« u mjerilu 1:5.000. Obuhvaća izdvojenu površinu namijenjenu groblju (G3), određenu granicom izdvojenog građevinskog područja izvan naselja, u cijelosti utvrđenu kao neizgrađeni (neuređeni) dio građevinskog područja.

Obuhvat Plana definiran je na dijelu k.č. 4477 k.o. Crikvenica i dijelu k.č. 2696/1 (k.č. 1 - nova izmjera) k.o. Selce.

Površina obuhvata iznosi 3,7 ha.

IX. SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 6.

Područje obuhvata Plana nalazi se u cijelosti izvan zaštićenog obalnog pojasa (ZOP), na neizgrađenom (neuređenom) području, u zaleđu Crikvenice, iznad i istočno od predjela Zoričići u Crikvenici.

Značajan dio planskog područja zauzimaju šumske površine, odnosno područje je obraslo pretežno niskom samoniklom vegetacijom, sa škrapama.

Unutar obuhvata Plana ne prolaze nikakvi priključci na infrastrukturnu i komunalnu mrežu.

Prema podacima na web stranici Državnog zavoda za zaštitu prirode (http://natura2000.dzzp.hr/natura) prostor u obuhvata Plana ne nalazi se u području ekološke mreže.

Unutar obuhvata Plana nema zaštićenih dijelova kulturne baštine i prirode.

Prema Prostornom planu uređenja Grada prostor u obuhvatu Plana nalazi se na području lovišta i uzgajališta divljači.

X. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 7.

Izradom i donošenjem Plana ostvaruju se prostorne mogućnosti izgradnje novog gradskog groblja sa površinama za ukop, površinama i građevinama za ispraćaj pokojnika, prostorima za pogon, unutrašnje prometnice i zelenilo, te prateće funkcije za posjetitelje groblja, prateće funkcije za zaposlene, servis i održavanje, te vanjske prometne površine i usluge.

Izradi Plana pristupilo se uslijed potrebe daljnjeg sagledavanja područja obuhvata, podjele područja na posebne prostorne cjeline, utvrđivanja osnovne mreže prometne i komunalne infrastrukture, propisivanja mjera zaštite okoliša i očuvanja prirodnih i kulturnih vrijednosti.

Smjernice za izradu Plana, određene člankom 100. Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice, su:

-mogućnost građenja pratećih građevina, tj. građevina namijenjenih osnovnoj funkciji groblja - kapele, mrtvačnice i sl., te ostala potrebna komunalna infrastruktura;

-uređenje groblja, izgradnja pratećih građevina, te oblikovanje opreme koja se postavlja na groblju mora biti primjerena oblikovanju, uređenosti i tradiciji;

-postojeće zelenilo na površini za razvoj planiranog groblja treba sačuvati u najvećoj mogućoj mjeri;

-planirati zonu u skladu sa Zakonom o grobljima i ostalim posebnim propisima vezanim uz tu namjenu.

Zbog potrebe očuvanja krajobraznih vrijednosti područja, zaštite mora i tla te zaštite kulturnih dobara plansko rješenje mora biti takvo da se u najmanjoj mogućoj mjeri negativno utječe na sastav tla, hidrološke i hidrogeološke prilike te osnovne krajobrazne elemente. Sva buduća izgradnja treba se svojim smještajem, gabaritima, izborom materijala i oblikovanjem kvalitetno uklopiti u ovaj vrijedan predio.

XI. POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU PLANA

Članak 8.

Za potrebe izrade Plana koristit će se Prostorni plan uređenja Grada Crikvenice.

Za izradu Plana koristit će se sva raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju javnopravna tijela.

Za područje obuhvata Plana izradit će se topografsko - katastarska podloga u digitalnom obliku i geokodirana (georeferencirana).

Na topografsko - katastarskoj podlozi iz prethodnog stavka ovog članka izradit će se kartografski prikazi Plana u mjerilu 1:500, te ostalim mjerilima u skladu sa člankom 16. Pravilnika o grobljima (»Narodne novine«, br. 99/ 02).

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA PLANA

Članak 9.

Stručno rješenje Plana izradit će stručni izrađivač, ovlašten za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja prema Pravilniku o davanju i oduzimanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (»Narodne novine« br. 24/08, 21/06 i 53/06), u suradnji s nositeljem izrade Plana, Upravnim odjelom za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu Grada Crikvenice.

VIII. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA, TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 10.

Utvrđuje se popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koji u skladu s člankom 90. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 153/13) trebaju dati zahtjeve za izradu Plana iz područja svog djelokruga te sudjelovati u izradi Plana:

-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Ulica Grada Vukovara 78, 10000 ZAGREB;

-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, UPRAVA ŠUMARSTVA, LOVSTVA I DRVNE INDUSTRIJE, Ulica Grada Vukovara 78, 10000 ZAGREB;

-MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, UPRAVA ZA ZAŠTITU PRIRODE, Savska cesta 41/20, 10000 ZAGREB;

-MINISTARSTVO KULTURE, UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, KONZERVATORSKI ODJEL U RIJECI, Užarska 26, 51000 RIJEKA,;

-MUP, POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO- GORANSKA, SEKTOR UPRAVNIH I INSPEKCIJSKIH POSLOVA I CIVILNE ZAŠTITE, Đure Šporera 3, 51000 RIJEKA;

-DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, PODRUČNI URED RIJEKA, Ružićeva 16, 51000 RIJEKA;

-HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI (HAKOM), Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10000 ZAGREB;

-AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM, Ivana Lučića 6, 10000 ZAGREB;

-HRVATSKE VODE, VGO ZA SLIVOVE SJEVERNOG JADRANA, Đure Šporera 3, 51000 RIJEKA;

-MINISTARSTVO OBRANE, UPRAVA ZA MATERIJALNE RESURSE, SEKTOR ZA NEKRETNINE, ZAŠTITU OKOLIŠA I GRADITELJSTVO, Sarajevska cesta 7, 10000 ZAGREB;

-URED DRŽAVNE UPRAVE U PRIMORSKO - GORANSKOJ ŽUPANIJI, Riva 10, 51000 RIJEKA;

-HRVATSKE ŠUME d.o.o., UPRAVA ŠUMA SENJ, ŠUMARIJA NOVI VINODOLSKI, Korzo Vinodolskog zakona 25, 51250 NOVI VINODOLSKI;

-HRVATSKE CESTE d.o.o., Ispostava Rijeka, Nikole Tesle 9, 51000 RIJEKA;

-ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE, Nikole Tesle 9, 51000 RIJEKA;

-»MURVICA« d.o.o., Trg S. Radića 2/II, 51260 CRIKVENICA;

-»EKO MURVICA« d.o.o.,Trg S. Radića 2/II, 51260 CRIKVENICA;

-KTD »VODOVOD ŽRNOVNICA«, A. Mataije bb, 51250 NOVI VINODOLSKI;

-HEP ODS d.o.o., ELEKTROPRIMORJE RIJEKA, V.C.Emina 2, 51000 RIJEKA;

-JAVNA USTANOVA »ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE«, Splitska 2/II, 51000 RIJEKA;

-PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA, UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA, ISPOSTAVA CRIKVENICA, Ulica kralja Tomislava, 51260 CRIKVENICA.

Ako se tijekom izrade Plana ukaže potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i drugi sudionici.

Članak 11.

Rok za dostavu zahtjeva za izradu Plana je 15 dana od dana dostave ove Odluke.

Članak 12.

U skladu s odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 153/13), javnopravna tijela iz članka 10. ove Odluke moraju dostaviti svoje zahtjeve za izradu Plana koji nisu sadržani u informacijskom sustavu.

Ako javnopravno tijelo ne dostavi zahtjeve za izradu Plana u roku iz članka 11. ove Odluke, smatra se da zahtjeva nema. U tom slučaju u izradi i donošenju Plana uzimaju se u obzir uvjeti koji su od utjecaja na Plan prema odgovarajućem posebnom propisu i/ili dokumentu.

U zahtjevima za izradu Plana moraju se navesti odredbe propisa, sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima na kojima se temelje zahtjevi. Ako to nije učinjeno, nositelj izrade takve zahtjeve nije dužan uzeti u obzir, ali je to dužan posebno obrazložiti.

Članak 13.

U skladu s odredbama članka 91. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 153/13) javnopravno tijelo ne može zahtjevima za izradu Plana postavljati uvjete kojima bi se mijenjali ciljevi i/ili programska polazišta za izradu Plana određeni ovom Odlukom.

IX. PLANIRANI ROK ZA IZRADU PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PLANA TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, AKO JE TAJ ROK, OVISNO O SLOŽENOSTI POJEDINOG PODRUČJA, DUŽI OD TRIDESET DANA

Članak 14.

Za izradu Plana utvrđuju se sljedeći rokovi:

-dostava zahtjeva za izradu Plana od strane javnopravnih tijela u roku od 15 dana od zaprimanja ove Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,

-izrada Nacrta prijedloga Plana u roku od 30 dana od potpisa ugovora i dostave potrebne dokumentacije,

-izrada Prijedloga Plana za potrebe javne rasprave - u roku od najviše 10 dana od utvrđivanja istog,

-javni uvid u Prijedlog Plana - u trajanju od 30 dana,

-izrada Izvješća o javnoj raspravi i Nacrta konačnog prijedloga Plana - u roku od najviše 15 dana od završetka javne rasprave,

-izrada Konačnog prijedloga Plana - u roku od najviše 15 dana od utvrđivanja istog,

-dostavljanje završnog elaborata Plana - u roku od 15 dana, računajući od donošenja Plana na Gradskom vijeću Grada Crikvenice.

Rokovi iz stavka 1. ovog članka iz opravdanih razloga mogu se produljiti, uz suglasnost nositelja izrade i izrađivača.

X. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 15.

Sredstva za izradu Plana osigurat će se Proračunom Grada Crikvenice.

XI. ODLUKA O DRUGIM PITANJIMA ZNAČAJNIM ZA IZRADU NACRTA PLANA

Članak 16.

Na temelju članka 79. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 153/13) do donošenja Plana ne može se izdati akt za građenje nove građevine.

Iznimno od prethodnog stavka ovog članka, akt za građenje može se izdati za rekonstrukciju postojeće građevine i za građenje nove građevine na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta prethodno uklonjene postojeće unutar iste građevne čestice, kojom se bitno ne mijenja namjena, izgled, veličina i utjecaj na okoliš dotadašnje građevine

XII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Grad Crikvenica obvezuje se da:

-sukladno članku 88. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« br. 153/13), obavijesti javnost o izradi Plana na mrežnoj stranici Grada Crikvenice i kroz informacijski sustav putem Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj,

-vodi službenu evidenciju o postupku izrade i donošenja Plana.

Grad Crikvenica treba jedan primjerak ove Odluke dostaviti:

-javnopravnim tijelima iz članka 10. ove Odluke (s pozivom da u roku 15 dana dostave zahtjeve za izradu Plana);

-sukladno članku 86. stavku 5. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 153/13) Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj.

Članak 18.

Temeljem članka 101. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 153/13), javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve iz članka 10. ove Odluke, u javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na Plan.

U mišljenju iz prethodnog stavka ovog članka ne mogu se postavljati novi ili drugačiji uvjeti od onih koji su dani u zahtjevima iz članka 10. ove Odluke.

Mišljenje iz stavka 1. ovog članka prema kojemu određeni dio prijedloga Plana nije u skladu sa zahtjevima iz članka 10. ove Odluke mora biti obrazloženo. U suprotnom nositelj izrade nije dužan takvo mišljenje razmatrati.

Ako javnopravno tijelo ne dostavi mišljenje iz stavka 1. ovog članka u roku, smatra se da je mišljenje dano i da je prijedlog Plana izrađen u skladu s danim zahtjevima, odnosno s posebnim propisom i/ili dokumentom koji je od utjecaja na Plan.

Mišljenja, suglasnosti, odobrenja i drugi akti javnopravnih tijela, koji se prema posebnim propisima moraju pribaviti u postupku izrade i donošenja Plana smatraju se, u smislu Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 153/13), mišljenjem iz stavka 1. ovog članka.

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 350-01/14-01/69

UR. BROJ: 2107/01-06/2-14-4

Crikvenica, 18. prosinca 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Lovorko Gržac, ing.v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=916&mjesto=10003&odluka=86
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr