SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 39. Četvrtak, 18. prosinca 2014.
GRAD CRIKVENICA

84.

Na temelju čl. 86. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« RH, broj 153/13) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine« Primorsko - goranske županije, br. 26/09, 34/09-ispravak, 7/13), Gradsko vijeće Grada Crikvenice na 15. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2014. godine donosi

ODLUKU
o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Grada Crikvenice

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko - goranske županije« br. 25/07, 18/08, 49/11 i 02/ 12, 17/14), (u nastavku: Plan).

Članak 2.

Odlukom se utvrđuje pravna osnova za izradu i donošenje Plana, razlozi za donošenje Plana, obuhvat izmjena Plana, sažeta ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta Plana, popis potrebnih stručnih podloga za izradu Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela koja daju zahtjeve za izradu Plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana, rokovi za izradu Plana, te izvori financiranja Plana.

I. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

Članak 3.

Plan se izrađuje u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« RH, broj 153/13) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« br. 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04), u dijelu kojim se propisuju pravna pravila koja se odnose na sadržaj, mjerila kartografskih prikaza, obvezne prostorne pokazatelje i standard elaborata prostornih planova.

Nositelj izrade Plana je Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu Grada Crikvenice.

II. RAZLOZI DONOŠENJA PLANA

Članak 4.

Područje obuhvata Plana predstavlja područje određeno Prostornim planom uređenja Grada Crikvenice.

Na području obuhvata utvrdile su se potrebe izmjena i dopuna, a razlozi su sljedeći:

-usklađenje građevinskih područja sa Zakonom o prostornom uređenju, u dijelu koji se odnosi na određivanje neuređenih dijelova građevinskih područja i izgrađenih dijelova tih područja predviđenih za urbanu preobrazbu;

-djelomične izmjene granica građevinskih područja;

-usklađenje pojedinih pojmova, definicija i uvjeta sa Zakonom o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13) i Zakonom o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13);

-usklađenje zona ugostiteljsko-turističke namjene izvan naselja na području Grada sa Prostornim planom Primorsko-goranske županije, izmjena uvjeta gradnje unutar istih, te preispitivanje mogućnosti i rješenja za rekonstrukciju postojećih stambenih zgrada unutar zona ugostiteljsko-turističke namjene izvan naselja u skladu sa stvarnim stanjem na terenu;

-usklađenje Odredbi za provođenje koje se odnose na gradnju izvan građevinskog područja sa Prostornim planom Primorsko-goranske županije i Zakonom;

-usklađenje sa Ekološkom mrežom RH;

-korekcije u potrebama izrade urbanističkih planova uređenja na području Grada;

-preispitivanje lokacije reciklažnog dvorišta na području sjeverno od naselja Jadranovo, te određivanje jedne ili više novih lokacija na području Grada Crikvenice za istu namjenu.

III. OBUHVAT PLANA

Članak 5.

Obuhvat Plana određen je administrativnim granicama područja Grada Crikvenice.

IV. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 6.

Nakon donošenja Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« br. 153/13) konstatirano je da je uslijed odredbi čl. 201. navedenog Zakona došlo do zastoja u izdavanju akata kojima se odobrava gradnja na području Grada Crikvenice. Naime, člankom 201. određeno je da su jedinice lokalne samouprave dužne dopuniti prostorne planove uređenja na način da u njima odrede neuređene dijelove građevinskih područja i izgrađene dijelove tih područja planirane za urbanu preobrazbu u skladu s tim Zakonom. Do ispunjenja ove obveze neuređenim dijelom građevinskog područja smatraju se neizgrađeni dijelovi građevinskog područja određeni prostornim planovima uređenja koji su na snazi na dan stupanja na snagu Zakona, a izgrađenim dijelovima građevinskih područja planiranim za urbanu preobrazbu u smislu predmetnog Zakona smatraju se dijelovi građevinskog područja određeni za urbanu obnovu prostornim planovima koji su na snazi na dan stupanja na snagu predmetnog Zakona.

S obzirom na to da je osnovni plan - PPUG Crikvenice, koji je razgraničio izgrađeni i neizgrađeni dio građevinskog područja još iz 2007., odnosno 2009. godine i da je u međuvremenu dio prostora izgrađen i/ili opremljen prometnom i komunalnom infrastrukturom, potrebno je važeći PPUG dopuniti u smislu ažurnog utvrđivanja izgrađenog i neizgra

đenog dijela građevinskog područja u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju.

Nadalje, ukazala se i potreba za djelomičnim usklađenjem (u skladu s razlozima navedenim u čl. 4. ove Odluke) sa Prostornim planom Primorsko-goranske županije koji je usvojen u rujnu 2013.godine (»Službene novine« PGŽ, broj 32/13).

Navedene izmjene utjecat će na potrebu izrade pojedinih urbanističkih planova uređenja.

V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 7.

Izradi Izmjena i dopuna PPUG pristupa se radi stvaranja prostorno - planskih preduvjeta za kvalitetno izdavanje akata za provedbu prostornog plana. Primjenjujući odredbe Zakona o prostornom uređenju omogućit će se gradnja na područjima neizgrađenih dijelova građevinskih područja koji opremanjem komunalnom infrastrukturom imaju mogućnost realizacije gradnje prije donošenja urbanističkih planova uređenja.

Stupanjem na snagu Zakona o prostornom uređenju, Zakona o gradnji i Prostornog plana Primorsko-goranske županije izvršit će se navedena usklađivanja kojima će se pojednostaviti realizacija pojedinih projekata.

VI. POPIS SEKTORSKIH SRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU PLANA

Članak 8.

Za izradu Izmjena i dopuna PPUG nije planirana izrada posebnih stručnih podloga. U izradi će se koristiti sva raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju javnopravna tijela.

Ukoliko se, tijekom izrade Izmjena i dopuna PPUG ukaže potreba i za drugim posebnim stručnim podlogama od značaja za prostorno-plansko rješenje, iste će biti izrađene.

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA PLANA

Članak 9.

Stručno rješenje Plana izradit će stručni izrađivač ovlašten u postupku prema Pravilniku o davanju i oduzimanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (»Narodne novine« br. 24/08, 21/06 i 53/06), u suradnji s nositeljem izrade Plana - Upravnim odjelom za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu Grada Crikvenice.

VIII. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA, TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 10.

U postupku izrade Plana tražit će se sudjelovanje i podaci, planske smjernice i drugi propisani dokumenti od slijedećih javnopravnih tijela:

1. Javnopravna tijela koja temeljem posebnih propisa daju mišljenja i suglasnosti:

-MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, 10000 ZAGREB;

-MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, Uprava za zaštitu prirode, Savska cesta 41/ 20, 10000 ZAGREB;

-MINISTARSTVO KULTURE, KONZERVATORSKI ODJEL U RIJECI, 51000 RIJEKA, Užarska 26;

-MUP, POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO- GORANSKA, SEKTOR UPRAVNIH I INSPEKCIJSKIH POSLOVA I CIVILNE ZAŠTITE, Đure Šporera 3, 51000 RIJEKA;

-DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, PODRUČNI URED RIJEKA, Ružićeva 16, 51000 RIJEKA;

-HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI (HAKOM) Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10000 ZAGREB;

-DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM, Dežmanova 20, 10000 ZAGREB;

-MINISTARSTVO OBRANE, UPRAVA ZA MATERIJALNE RESURSE, SEKTOR ZA NEKRETNINE, ZAŠTITU OKOLIŠA I GRADITELJSTVO, Sarajevska cesta 7, 10000 ZAGREB;

-JAVNA USTANOVA »ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE«, Splitska 2/II, 51000 RIJEKA;

2. Javnopravna tijela za koja ne postoji propisana obaveza pribavljanja mišljenja ili suglasnosti, a koja sudjeluju u postupku izrade Plana:

-URED DRŽAVNE UPRAVE U PRIMORSKO- GORANSKOJ ŽUPANIJI, Riva 10, 51000 RIJEKA;

-HRVATSKE VODE, VGO RIJEKA, Đure Šporera 3, 51000 RIJEKA;

-HRVATSKE ŠUME d.o.o., UPRAVA ŠUMA SENJ, ŠUMARIJA NOVI VINODOLSKI, 51250 Novi Vinodolski, Korzo Vinodolskog zakona 25;

-HRVATSKE CESTE d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Sektor za strateško planiranje i razvoj i studije, Odjel za strateško planiranje i razvoj, Vončinina 3, 10000 ZAGREB;

-HRVATSKE CESTE d.o.o., Ispostava Rijeka, Nikole Tesle 9, 51000 RIJEKA;

-ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE, Nikole Tesle 9, 51000 RIJEKA;

-»MURVICA« d.o.o., Trg S.Radića 2/II, 51260 CRIKVENICA;

-»EKO MURVICA« d.o.o., Trg S.Radića 2/II, 51260 CRIKVENICA;

-KTD »VODOVOD ŽRNOVNICA«, A.Mataije bb, 51250 NOVI VINODOLSKI;

-HEP ODS d.o.o., ELEKTROPRIMORJE RIJEKA, V.C.Emina 2, 51000 RIJEKA;

-PRIMORSKO-GORANSK ŽUPANIJA, UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA, ISPOSTAVA CRIKVENICA, Ulica kralja Tomislava, 51260 CRIKVENICA.

Ako se tijekom izrade Plana ukaže potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i drugi sudionici.

Članak 11.

Rok za dostavu zahtjeva za izradu Plana je 30 dana od dana dostave ove Odluke.

U slučaju da javnopravna tijela iz članka 10. ove Odluke ne dostave svoje zahtjeve u roku određenom u prethodnom stavku smatrat će se da ih nemaju.

Članak 12.

U skladu s odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju, javnopravna tijela iz članka 10. ove Odluke moraju dostaviti svoje zahtjeve koji nisu sadržani u informacijskom sustavu. Ako javnopravno tijelo ne dostavi zahtjeve u tom roku, smatra se da zahtjeva nema. U tom slučaju u izradi i donošenju Plana uzimaju se u obzir uvjeti koji su od utjecaja na prostorni plan prema odgovarajućem posebnom propisu i/ili dokumentu.

U zahtjevima se moraju navesti odredbe propisa, sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima na kojima se temelje zahtjevi. Ako to nije učinjeno, nositelj izrade takve zahtjeve nije dužan uzeti u obzir, ali je to dužan posebno obrazložiti.

Članak 13.

U skladu s odredbama članka 91. Zakona o prostornom uređenju javnopravno tijelo ne može zahtjevima postavljati uvjete kojima bi se mijenjali ciljevi i/ili programska polazišta za izradu Plana određeni ovom Odlukom.

IX. PLANIRANI ROK ZA IZRADU PLANA

Članak 14.

Za izradu Plana utvrđuju se sljedeći rokovi:

-dostava zahtjeva za izradu od strane javnopravnih tijela u roku od 30 dana od zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,

-izrada preliminarne koncepcije - u roku od 30 dana od potpisa ugovora i dostave potrebne dokumentacije, odnosno isteka roka za očitovanja na Odluku o izradi Plana,

-izrada Prijedloga Plana za potrebe javne rasprave - u roku od najviše 30 dana od usvajanja preliminarne koncepcije,

-javni uvid u Prijedlog Plana - u trajanju od 15 dana,

-izrada Izvješća o javnoj raspravi i Nacrta konačnog prijedloga Plana - u roku od najviše 10 dana od završetka javne rasprave,

-izrada Konačnog prijedloga Plana - u roku od najviše 10 dana od zaključka gradonačelnika o utvrđivanju Konačnog prijedloga plana;

-dostavljanje završnog elaborata Plana - u roku od 10 dana, računajući od donošenja Plana na Gradskom vijeću Grada Crikvenice.

Rokovi iz stavka 1. ovog članka iz opravdanih razloga mogu se produljiti, uz suglasnost nositelja izrade i izrađivača.

X. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 15.

Sredstva za izradu Plana osigurat će se Proračunom Grada Crikvenice.

XI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Grad Crikvenica obvezuje se da:

-sukladno članku 88. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« br. 153/13), obavijesti javnost o izradi Plana na mrežnoj stranici Grada Crikvenice i kroz informacijski sustav putem Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj,

-vodi službenu evidenciju o postupku izrade i donošenja Plana. Grad Crikvenica treba jedan primjerak ove Odluke dostaviti:

-javnopravnim tijelima iz članka 10. ove Odluke (s pozivom da u roku 30 dana dostave zahtjeve za izradu Plana);

-sukladno članku 86. stavku 5. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 153/13) Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj.

Članak 17.

Temeljem članka 101. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 153/13), javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve iz članka 10. ove Odluke, u javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na Plan.

U mišljenju iz prethodnog stavka ovog članka ne mogu se postavljati novi ili drugačiji uvjeti od onih koji su dani u zahtjevima iz članka 10. ove Odluke.

Mišljenje iz stavka 1. ovog članka prema kojemu određeni dio prijedloga Plana nije u skladu sa zahtjevima iz članka 10. ove Odluke mora biti obrazloženo. U suprotnom nositelj izrade nije dužan takvo mišljenje razmatrati.

Ako javnopravno tijelo ne dostavi mišljenje iz stavka 1. ovog članka u roku, smatra se da je mišljenje dano i da je prijedlog Plana izrađen u skladu s danim zahtjevima, odnosno s posebnim propisom i/ili dokumentom koji je od utjecaja na Plan.

Mišljenja, suglasnosti, odobrenja i drugi akti javnopravnih tijela, koji se prema posebnim propisima moraju pribaviti u postupku izrade i donošenja Plana smatraju se, u smislu Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 153/13), mišljenjem iz stavka 1. ovog članka.

Članak 18.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 350-01/14-01/70

UR. BROJ: 2107/01-06/2-14- 4

Crikvenica, 18. prosinca 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Lovorko Gržac, ing. v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=916&mjesto=10003&odluka=84
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr