SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 39. Četvrtak, 18. prosinca 2014.
GRAD CRIKVENICA

82.

Na temelju članka 73. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11 i 144/ 12) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 34/09 - ispravak, 07/13) Gradsko vijeće Grada Crikvenice na 15. sjednici održanoj 18. prosinca 2014. godine, donosi

ODLUKU
o izdavanju službenog glasila Grada Crikvenice

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se način izdavanje službenog glasila Grada Crikvenice, sastav i obveze uredništva, način distribucije te troškovi izdavanja.

Naziv službenog glasila Grada Crikvenice je »Službene novine Grada Crikvenice« (u daljnjem tekstu: »Službene novine«).

Članak 2.

Službeno glasilo Grada Crikvenice tiska se i izdaje u svrhu objavljivanja odluka i drugih općih akata koje u svom samoupravnom djelokrugu, a u skladu sa Stautom Grada Crikvenice, donosi Gradsko vijeće Grada Crikvenice (u daljnjem tekstu: Vijeće), gradonačelnika Grada Crikvenice (u daljnjem tekstu: gradonačelnik) i njihovih radnih tijela, čije je objavljivanje određeno zakonom, Statutom Grada Crikvenice i drugim propisima.

Članak 3.

U »Službenim novinama« objavljuju se svi opći akti koji sukladno zakonskim propisima moraju biti objavljeni u službenom glasilu, odluke i drugi akti Vijeća i gradonačelnika za koje Vijeće ili gradonačelnik odrede da će se objaviti, te ostali akti čije je objavljivanje obvezno prema zakonu, podzakonskim aktima ili aktima koje je donijelo Vijeće.

Članak 4.

Uređivanje i izdavanje, sadržajnu koncepciju i druga pitanja od značaja za objavljivanje akata gradskih tijela prati, razmatra i usmjerava uredništvo »Službenih novina«.

Uredništvo čine 3 člana i to gradonačelnik, pročelnica upravnog odjela za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu te viša savjetnica za lokalnu samoupravu i odnose s javnošću.

Glavni i odgovorni urednik »Službenih novina« je gradonačelnik.

Sjedište uredništva je u zgradi Grada Crikvenice u Crikvenici, na adresi Kralja Tomislava 85.

Članak 5.

»Službene novine« se objavljuju po potrebi, a u pravilu nakon sjednice Vijeća.

Akti koje donosi Vijeće objavljuju se u pravilu u prvom idućem broju »Službenih novina« koji se izdaje nakon održavanja sjednice Vijeća.

Ostali akti se objavljuju temeljem naloga tijela koje ga je donijelo, a o danu objave odluku donosi glavni i odgovorni urednik.

Članak 6.

Akti i drugi tekstovi objavljuju se u »Službenim novinama« na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Članak 7.

»Službene novine« se objavljuju u digitalnom obliku na web stranicama Grada Crikvenice.

»Službene novine« se obvezno i besplatno dostavljaju u pisanom obliku:

-Primorsko-goranskoj županiji

-Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji

-Hrvatskoj informacijsko - dokumentacijskoj referalnoj agenciji (HIDRA)

-Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

»Službene novine« će se na pisani zahtjev zainteresiranih stranaka dostaviti u digitalnom obliku.

Nakladu »Službenih novina« određuje odgovorni urednik.

Članak 8.

Sredstva za izdavanje »Službenih novina« osiguravaju se u proračunu Grada Crikvenice.

Članak 9.

Administrativne i tehničke poslove oko objavljivanja i izdavanja »Službenih novina« obavlja Upravni odjel za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu.

Članak 10.

Odluka će se objaviti u »Službenim novinama primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.

KLASA: 023-01/14-01/31

URBROJ: 2107/01-04/03-4

Crikvenica, 18. prosinca 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Lovorko Gržac, ing.,v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=916&mjesto=10003&odluka=82
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr