SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 39. Četvrtak, 18. prosinca 2014.
GRAD CRIKVENICA

81.

Na temelju članka 28. stavka 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 26/09, 34/09 - ispravak i 7/13 Gradsko vijeće Grada Crikvenice na sjednici održanoj dana 18. prosinca 2014. godine donijelo je

SMJERNICE
ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU GRADA CRIKVENICE ZA 2014. - 2015. GODINU

Člankom 28. i 29. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09, 127/10) definirano je da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave donose smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na svom području, u proračunu osiguravaju sredstva namijenjena za financiranje sustava zaštite i spašavanja, te obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene zakonom.

Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja u reagiranju na katastrofe i veće nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, pripravnosti, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogu

ćih uzroka i posljedica katastrofa (čl. 3. st. 19. Zakona o ZIS-u).

Operativnim snagama zaštite i spašavanja na razini lokalne i područne (regionalne) samouprave rukovode i koordiniraju općinski načelnik, gradonačelnik i župan, uz stručnu potporu stožera zaštite i spašavanja jedinice lokalne i područne samouprave. U katastrofama i velikim nesrećama općinski načelnik, gradonačelnik i župan izravno zapovijedaju operativnim snagama zaštite i spašavanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (čl. 9. st. 1. Zakona o ZIS-u)

Operativne snage sastoje se od:

-stožera zaštite i spašavanja,

-službi i postrojbi središnjih tijela državne uprave koja se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti,

-zapovjedništava i postrojbi vatrogastva,

-zapovjedništava i postrojbi civilne zaštite i drugih operativnih snaga civilne zaštite,

-službi i postrojbi pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti.

Osim operativnih snaga, ostali sudionici zaštite i spašavanja su:

-fizičke i pravne osobe,

-izvršna i predstavnička tijela jedinica lokalne i područne samouprave

-središnja tijela državne uprave.

Temeljem usvojene analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Crikvenice i sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedicama velikih nesreća i katastrofa utvrđenih Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada Crikvenice za razdoblje 2014. i 2015. godine.

U općem dijelu Smjernica definira se stanje izrađenosti dokumenata iz područja sustava zaštite i spašavanja kao npr.

-analiza sustava zaštite i spašavanja,

-smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja,

-procjena ugroženosti,

-plan zaštite i spašavanja, plan civilne zaštite, vanjski planovi

-procjena i plan zaštite od požara,

-vanjski plan,

-odluke o osnivanju postrojbi CZ i ostalih operativnih snaga CZ,

-imenovanju stožera ZiS i zapovjedništva CZ,

-donošenje plana pozivanja stožera ZiS,

-dokumenti vezani uz Plan intervencija kod iznenadno onečišćenje mora,

-odluka o imenovanju subjekata od značaja za ZiS,

-dokumenti po Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara, zimsku sezonu, nepovoljni hidrološki uvjeti i sl..

Kako je Analizom stanja sustava zaštite i spašavanja u zaključku navedeno, već ove godine potrebno je prići usklađenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i Plana zaštite i spašavanja i civilne zaštite s odredbama Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 30/14 i 67/14) koji je donesen ove godine.

Procjenom je potrebno odrediti operativne snage i pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje zbog izbjegavanja sukoba operativne nadležnosti između razina sustava zaštite i spašavanja (lokalne, područne i državne). Time će se planski eliminirati angažiranje istih operativnih snaga zaštite i spašavanja od strane različitih jedinica lokalne samouprave i preklapanje zapovjednih i koordinativnih nadležnosti u jedinstvenom sustavu. Smjernice se odnose na sljedeće:

1. RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJANA PODRUČJU GRADA CRIKVENICE - operativne snage

1.1. STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Stožer zaštite i spašavanja osnovan je 2009. godine nakon čega je donesen i Plan pozivanja stožera. Plan pozivanja potrebno je redovito ažurirati i dopunjavati podacima o osobama kako bi se osiguralo pravodobno sazivanje istog.

Članove stožera potrebno je educirati, osposobiti i uvježbati s ciljem izvršavanja svojih zadaća upravljanja i usklađivanja aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i veće nesreće kako bi se spriječile, ublažile i otklonile posljedice katastrofe i veće nesreće na području Grada Crikvenice. S obzirom na to da je za članove Stožera provedena edukacija ove godine, u sljedećoj godini se ne planira dodatna edukacija.

Ocjenjuje se potrebnim redovito sazivati sjednice Stožera najmanje dva puta godišnje i to uoči protupožarne ljetne sezone postupajući po Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH koji program redovito donosi vlada RH za svaku tekuću godinu kao i koncem godine uoči donošenja Proračuna Grada Crikvenice.

1.2. SLUŽBE I POSTROJBE SREDIŠNJIH TIJELA DRŽAVNE UPRAVE KOJA SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U SVOJOJ REDOVNOJ DJELATNOSTI

Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobra te okoliša na području Grada Crikvenice predviđa se djelovanje sljedećih službi:

1.Hrvatske vode Rijeka, VGO za vodno područje primorsko - istarskih slivova sa sjedištem u Rijeci;

2.Hrvatske šume, UŠP Senj, šumarija Crikvenica;

3.Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ,

4.Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu, područni odjel Rijeka;

5.Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka,

6.Lučka kapetanija, ispostava Crikvenica,

7.Dezinsekcija Rijeka, Veterinarska ambulanta Crikvenica,

8.IND EKO d.o.o. Rijeka,

9.Veterinarska ambulanta Crikvenica,

10.Rijekatank d.o.o. Rijeka,

11.Terme Selce,

12.Thalassotherapia Crikvenica,

13.Poliklinika Katunar.

Gore navedenom Procjenom utvrdit će se konkretnije način suradnje i djelovanja u aktivnostima zaštite i spašavanja, sufinanciranje istih te planirane zajedničke aktivnosti u preventivnim mjerama.

1.3. VATROGASTVO

Na području Grada Crikvenice djeluju JVP Grada Crikvenice i DVD Crikvenica koje postrojbe brojem vatrogasaca i opremom zadovoljavaju potrebama i zadaćama.

Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija zaključkom gradonačelnika usklađen je s novonastalim uvjetima u dijelu servisnih tablica kojim su pobliže navedeni podaci o fizičkim i pravnim osobama te opremi i sredstvima koje osobe sudjeluju i koriste u predmetnoj djelatnosti.

Važećom procjenom i Planom uvršteno je da postojeći ustroj i stupanj opremljenosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Crikvenice i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Grada Crikvenice odgovara potrebama.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Crikvenica (20 dobrovoljnih operativnih vatrogasaca s opremom i sredstvima) djeluje uz i kao ispomoć JVP Grada Crikvenice i s kojim zajednički koristi oprema i sredstva.

Tijekom sljedeće godine ne planira se potreba za za značajnijim izmjenama u dijelu ustroja i stupnja opremeljenosti.

Planiraju se uobičajene redovne aktivnosti na održavanju opreme osposobljavanju djelatnika postrojbe.

Redovne aktivnosti uključuju i postupanje po odredbama Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH koji program donosi Vlada RH.

1.4. ZAPOVJEDNIŠTVO I POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE

Sukladno Procjeni ugroženosti ustrojena je postrojba civilne zaštite opće namjene. Potrebno je izvršiti opremanje članovi osobnom opremom te dovršiti obučavanje pripadnika obzirom da svi članovi nisu prošli stručno osposobljavanje u svibnju ove godine. Dovršetak osposobljavanja planira se u prvom tromjesečju 2015. godine u suradnji s pod stručnim vodstvom pripadnika DUZS Područni ured Rijeka.

Za članove zapovjedništva također se planira stručno osposobljavanje početkom 2015. godine koje će se provesti od strane pripadnika DUZS Područni ured Rijeka.

1.5. SLUŽBE I POSTROJBE PRAVNIH OSOBA KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U SVOJOJ REDOVITOJ DJELATNOSTI

Sukladno Procjeni ugroženosti i Planu zaštite i spašavanja, službe i postrojbe pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u redovitoj djelatnosti na području Grada Crikvenice su:

1.JVP i DVD Grada Crikvenice,

2.Gradsko društvo crvenog križa,

3.HGSS Rijeka,

4.Dom zdravlja PGŽ, Ispostava Crikvenica, uključivo ekipe hitne pomoći.

Uz navedeno, pravne osobe koje imaju postrojbe i stručne timove za zaštitu i spašavanje su:

1.HEP, DP Elektroprimorje Rijeka, Pogon Crikvenica,

2.Gradska komunalna društva »Murvica« d.o.o. i »Eko Murvica« d.o.o.,

3.Vodovod Žrnovnica d.o.o. Novi Vinodolski,

4.»Ceste« Rijeka.

Navedenim subjektima potrebno je dostaviti izvod iz Procjene i Plana te upoznati sa zadaćama iz djelokruga zaštite i spašavanja.

Kao što je već u uvodu naznačeno, izvršit će se usklađenje važeće Procjene ugroženosti i Plana zaštite i spašavanja s Pravilnikom o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja te će i ovaj popis subjekata biti izmijenjen.

2. RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU GRADA CRIKVENICE - ostale snage

OSTALI GOSPODARSKI SUBJEKTI I UDRUGE GRAĐANA

Na području Grada Crikvenice registrirane su i djeluju pravne i fizičke osobe koje se bave građevinskom i prevozničkom djelatnošću od interesa za zaštitu i spašavanje te se u slučaju potrebe mogu svojim zaposlenicima, prostorima i mehanizacijom uključiti u pomoć žrtvama većih nesreća i katastrofa i to: »Izgradnja« d.o.o. Crikvenica, »Jela« d.o.o. Crikvenica i »Adrias« d.o.o. Crikvenica. S istim osobama potrebno je sklopiti ugovore ili na neki drugi način urediti odnose s ciljem realizacije potrebnih zadaća za slučaj angažiranja u posebnim slučajevima.

Udruge građana koje se uključuju u sustav zaštite i spašavanja su brojne, međutim ovdje se navode samo one s posebnim zadaćama kao što su Lovačko društvo »Kotor« i Klub podvodnih aktivnosti koje se financiranju iz Proračuna Grada Crikvenice. Način sudjelovanje istih u sustavu zaštite i spašavanja utvrdit će se godišnjim ugovorom.

3. OSTALE AKTIVNOSTI

S ciljem preventivnog djelovanja i smanjenja rizika za ljude i sprečavanja većih materijalnih šteta kao posljedica prirodnih ili tehničko-tehnoloških nesreća, potrebno je u tekstualnom i grafičkom dijelu svih prostornih planova definirati mjere zaštite i spašavanja.

Sukladno odredbi članka 29. Zakona o zaštiti i spašavanju izvori i način financiranja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Crikvenice s ciljem racionalnog, funkcionalnog i učinkovitog djelovanja utvrdit će se Proračunom Grada Crikvenice.

Stoga je potrebno Proračunom Grada Crikvenice za 2015. godinu kao i Projekcijom Proračuna za sljedeće dvogodišnje razdoblje planirati sredstva za izvršenje aktivnosti zaštite i spašavanja a naročito u dijelu Programa zaštite od požara, Programa zdravstvene zaštite, Programa informiranja javnosti te Programa socijalne zaštite.

Službe koje također na području Grada Crikvenice sudjeluju u provedbi mjera zaštite i spašavnja kao što su Hrvatske ceste, Hrvatske vode, HEP, Lučka kapetanija, komunalna trgovačka društva i slično, sredstva za financiranje sustava zaštite i spašavanja planiraju u okviru svojih godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada.

Klasa: 804-01/14-01/24

Ur.broj: 2107/01- 06/03-14-4

Crikvenica, 18. prosinca 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Lovorko Gržac, ing.,v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=916&mjesto=10003&odluka=81
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr