SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 39. Četvrtak, 18. prosinca 2014.
GRAD CRIKVENICA

80.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 26/09, 34/09 - ispravak i 07/13 ), Gradsko vijeće Grada Crikvenice na sjednici održanoj dana 18. prosinca 2014. godine donijelo je

ANALIZU STANJA
SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
NA PODRUČJU GRADA CRIKVENICE
U 2013. i 2014. GODINI

I. UVOD

Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja u reagiranju na katastrofe i velike nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom i zakonima, ureduju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i spašavanje.

Odredbom članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), u daljnjem tekstu ZZS, određeno je da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje (npr. pri donošenju proračuna) u cjelini razmatraju stanje sustava zaštite i spašavanja, a posebno svih operativnih snaga zaštite i spašavanja dponose smjernice za organizaciju i razvoj istog na svojem području, u proračunu osiguravaju sredstva namjenjena za financiranja sustava te obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja.

Operatvinim snagama zaštite i spašavanja na razini lokalne i područne (regionalne) samouprave rukovode i koordiniraju općinski načelnik, gradonačelnik i župan uz stručnu potporu stožera zaštite i spašavanja jedinice loklne i spašavabnja. U katastrofama i velikim nesrećama općinski načelnik, gradonačelnik i župan izravno zapovijedaju opreratvinim snagama zaštite i spašavabnja jedinice lokalne samouprave.

Operativne snage sastoje se od:

-stožera zaštite i spašavanja na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini;

-službi i postrojbi središnjih tijela državne uprave koja se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti;

-zapovjedništava i postrojbi vatrogastva,

-zapovjedništava i postrojbi civilne zaštite i drugih operativnih snaga civilne zaštite,

-službi i postrojbi pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj operativnoj djelatnosti,

Osim navedenih operativnih snaga, ostali sudionici zaštite i spašavanja su:

-fizičke i pravne osobe,

-izvršna i predstavnička tijela jedinica lokalne i područne samouprave,

-središnja tijela državne uprave.

U provedbi navedenih zadaća Gradsko vijeće Grada Crikvenice razmatralo je predmetnu problematiku na 29. sjednici 2011. godine te utvrdilo Analizu sustava zaštite i spašavanja na području Grada Crikvenice u 2011. godini i donijelo Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Crikvenice za 2012. - 2013. godinu (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 40/11).

U promatranom razdoblju nije bilo potrebe za poduzimanjem mjera obzirom da nije bilo velikih katastrofa niti nesreća koje bi bile razlogom za isto. Ove (2014.) godine potrebno jezabilježiti slučaj poplave uslijed izlijevanja potoka Dubračine u Crikvenici na predjelu Podbadanj i dijelu Vinodolske ulice (Vinodolska 22) kada je u kratkom vremenskom razdoblju poplavljeno desetak stambenih zgrada. Tom prilikom angažirane su snage na lokalnoj razini (vatrogasci, djelatnici komunalnih poduzeća, Crveni križ i sl.) kao i snage Hrvatskih voda kako bi se sanirale posljedice poplavljenja i spriječila eventualna nova. Grad Crikvenica osigurao je odgovarajuća sredstva pomoći za kratkotrajan smještaj osoba u drugim prostorima te za najnužnije radove na popravcima oštećenih zgrada.

Tom prilikom je gradonačelnik Grada Crikvenice naložio poduzimanje ogovarajućih i potrebnih radnji u provedbi kojih je sudjelovalo zapovjedništvo civilne zaštite. Za poduzimanje značajnijih radnji nije iskazana potreba.

Ova analiza uključuje sve poduzete aktivnosti u području zaštite i spašavanja u razdoblju nakon donošenja navedenih dokumenata.

II. STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

1. STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Temeljem članka 9. Zakona o zaštiti i spašavanju Gradsko vijeće Grada Crikvenice donijelo je Odluku o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja za područje Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 43/13) nakon čega je Gradonačelnik Grada Crikvenice usvojio i Plan pozivanja stožera zaštite i spašavanja Grada Crikvenice (akt klasa: 810-01/13-01/03, ur broj: 2107/01-04/08-13-2 od 30. prosinca 2013. godine.

Stožer zaštite i spašavanja je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja. Osniva se za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće s ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i velike nesreće. Načelnik Stožera zaštite i spašavanja temeljem posebnih propisa po funkciji je zamjenik Gradonačelnika. Stožer se poziva u pravilu putem Županijskog centra 112 Područnog ureda u Rijeci.

Tijekom ožujka 2014. godine provedena je edukacija članova Stožera zaštite i spašavanja i Zapovjedništva civilne zaštite. Edukacija je provedena od strane djelatnika

Državne uprave zaštite i spašavanja, Područnog ureda Rijeka kako bi se odgovorne osobe koje zapovjedaju oprativnim snagama i rukovode aktivnostima zatite i sašavanja osposobile i educirale s ciljem jašanja sustava zaštite i spašavanja.

U promatranom razdoblju nije bilo potrebe za hitnim pozivanjem Stožera već su članovi istog bili redovito upoznati s planiranim i poduzetim mjerama koje su naložene u okviru Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH koji program donosi Vlada RH za svaku tekuću godinu

2. PROCJENA UGROŽENOSTI I PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Grad Crikvenica donio je Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i zaštite okoliša i Plan zaštite i spašavanja tijekom 2011. godine nakon čega je uočena potreba za izmjenom iste u dijelu koji se odnosi na sastav postrojbe civilne zaštite.

Izrađen je prijedlog Izmjena i dopuna Procjene ugroženosti stanovništva koja Odluka je usvojena od strane Gradskog vijeća Grada Crikvenice na 5. sjednici održanoj 27. studenog 2013. godine uz prethodno dobivenu suglasnost DUZSPU Rijekla.

Ocijenjeno je da Plan zaštite i spašavanja koji sadrži uz navedeno i Plan civilne zaštite s ostalim prilozima kojoi je usvojen na sjednici Gradskog vijeća 22. prosinca 2011. godine nije potrebno mijenjati.

Procjenom su utvrđene vrste, intenzitet, učinci i posljedice djelovanja katastrofa i velikih nesreća kao što su poplava, potres, tehničko - tehnoloških katastrofa u gospodarskim objektima, tehničko - tehnoloških katastrofa izazvanih nesrećama u prometu, prolomi hidroakumulacijskih brana i epidemiološko - sanitarnih opasnosti. Također su utvrđenje moguće posljedice za kritičnu infrastrukturu a naročito potrebne snage za zaštitu i spašavanje.

Sastavni je dio ovog akta i dokument pod nazivom Zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja koji je ujedno i sastavni dio dokumenata prostornog uređenja kojim se utvrđuju i propisuju preventivne mjere čijom se implementacijom umanjiti posljedice i učinci djelovanja prirodnih i antropogenih katastrofa i velikih nesreća po kritičnu infrastrukturu te povećati stupanja sigurnosti stanovništva, materijalnih dobara i okoliša.

Tijekom ove godine stupio je na snagu novi Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 30/14 i 67/ 14) temeljem kojeg je u najkraćem roku potrebno prići usuglašavanju odredbi važeće Procjene i Plana zaštite i spašavanja s odredbama navedenog Pravilnika.

3. VATROGASTVO

Za Grad Crikvenicu izrađena je Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija kao i Plan zaštite od požara koji dokumenti su usvojeni na sjednici Gradskog vijeća Grada Crikvenice 26. srpnja 2012. godine (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 29/12). Donošenju odluke prethodilo je prethodno mišljenje Vatrogasne zajednice PGŽ od 2. 4. 2012. godine te Ministarstva unutarnjih poslova PUPGŽ Rijeka od 18. 6. 2012. godine. Izrada i donošenje navedenih dokumenata bilo je potrebno imajući u vidu da ustroj Javne vatrogasne postrojbe Grada Crikvenice nije bio usuglašen s ranije važećom Procjenom i Planom iz 1999. godine.

S obzirom na istek vremena gradonačelnik Grada Crikvenice donio je 8. svibnja 2014. godine zaključak KLASA: 214-01/04-01/04 o usklađenju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija s novonastalim uvjetima u dijelu servisnih tablica kojim su pobliže navedeni podaci o fizičkim i pravnim osobama te opremi i sredstvima koje osobe sudjeluju i koriste u predmetnoj djelatnosti.

Navedenom procjenom i Planom utvršeno je da postojeći ustroj i stupanj opremljenosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Crikvenice i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Grada Crikvenice odgovara potrebama.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Crikvenica (20 dobrovoljnih operativnih vatrogasaca s opremom i sredstvima) djeluje uz i kao ispomoć JVP Grada Crikvenice i s kojim zajednički koristi oprema i sredstva.

Postupajući po Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH koji program donosi Vlada RH za svaku tekuću godinu Gradonačelnik Grada Crikvenica je redovito donosio zaključke temeljem kojih su stvoreni preduvjeti za uspješnu provedbu i efikasno obavljanje svih zadaća u prošlim godinama i tekućoj godini, sto je rezultiralo uspješnim stanjem protupožarne zaštite na području Grada Crikvenice.

Vatrogastvo grada Crikvenice je po stručnosti, opremljenosti, osposobljenosti i spremnosti, najkvalitetnija postojeća operativna i organizirana snaga zaštite i spašavanja i njen glavni nositelj na ovom području, pa je kroz posebne proračunske stavke potrebno predvidjeti financijska sredstva za vatrogastvo i u slijedećim godinama uz neophodna procijenjena uvećanja sukladno propisima, strukovnim zahtjevima i funkcionalnim potrebama.

Djelatnost JVP Grada Crikvenice i DVD-a Crikvenica financira se redovnim i dodatnim prihodima iz Proračuna Grada Crikvenice imajući pri tome u vidu da se kao izvor financiranja koriste sredstva Proračuna RH kao sredstva pomoći jedinicama lokalne samouprave izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva.

4. ZAPOVJEDNIŠTVO I POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE

Nakon donošenja Procjene ugroženosti i Plana zaštite i spašavanja Gradsko vijeće Grada Crikvenice donijelo je Odluku o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Crikvenice, odluka KLASA: 810-01/02-01/02 od 16. .svibnja 2012. godine dok je gradonačelnik Grada Crikvenice donio Odluku o ustrojavanju Postrojbe civilne zaštite Grada Crikvenice, KLASA: 810-01/12-01/05 od 25. ožujka 2014. godine kojom je Odluka istog naziva iz od 1. lipnja 2012. godine usuglašena sa Izmjenom i dopunom Procjene ugroženosti stanovništva koja Odluka je usvojena od strane Gradskog vijeća Grada Crikvenice na 5. sjednici održanoj 27. studenoga 2013. godine.

Time su stvorene formalno-pravne pretpostavke za ustrojavanje postrojbe civilne zaštite.

Zapovjedništvo civilne zaštite zapovjeda snagama i sredstvima civilne zaštite u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće. Zapovjedništvo se sastoji od zapovjednika i šest članova.

Postrojba civline zaštite opće namjene ima u sastavu tri skupine koja skupina se sastoji od 10 pripadnika i ima ukupno 33 pripadnika. Grad Crikvenica je u suradnji s DUZSPU Rijeka izvršio odabir i formiranje postrojbe.

Od strane DUZSPU Rijeka organizirana je smotra postrojbe opće namjene u travnju 2013. godine nakon čega je u svibnju 2014. godine organizirano osposobljavanje pripadnika postrojbe kojem osposobljavanju se je odazvalo 15 pripadnika. Za ostale pripadnike DUZSPU Rijeka organizirat će se dodatno osposobljavanje.

4. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

Na području Grada Crikvenice djeluje više udruga građana od značaja za zaštitu i spašavanje kao što su HGSS - Stanica Rijeka, Ribolovna društva, Klub podvodnih aktivnosti, lovačka društva, razni športski klubovi koji u okviru svojeg djelovanja imaju kontinuirano organizirane materijalno - tehničke i iznimno važne kadrovske potencijale koji se mogu u vrlo kratkom roku mobilizirati i staviti u funkciju zadaća zaštite i spašavanja u širem smislu postupanja. Navedene udruge financiraju se iz Proračuna Grada Crikvenice te je moguće uticati na programe rada i ostvarenje istih u usporedbi s predviđenim sredstvima.

Gradonačelnik Grada Crikvenice donio je u svibnju 2012. Godine Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Grada Crikvenice , odluka KLASA: 810-01/02-01/06 od 1. lipnja 2012,. godine kojom je navedeno 13. osoba koje se smatraju operativnim snagama za zaštitu i spašavanje te 16. subjekata koje su od interesa za djelatnost zaštite i spašavanje stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Grada Crikvenice. Po uputi DUZSPU Rijeka potrebno je donijeti novu odluku o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih odsoba od interesa za zaštitu i spašavanje uz prethodno pribavljanje suglasnosti navedenog PUZS Rijeka te nakon toga navedene osobe upoznati sa zadacima koji su utvrđeni Procjenom i Planom zaštite i spašavanja.

5. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE
ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU
REDOVNE DJELATNOSTI

Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području Grada Crikvenice.

Službe i pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu zaštite i spašavanja, a osobito one u vlasništvu i suvlasništvu Grada Crikvenice imaju obvezu uključivanja u sustav zaštite i spašavanja kroz redovnu djelatnost, posebno u slučajevima angažiranja prema Planu djelovanja civilne zaštite.

Preostaje procjenom ugroženosti i planovima zaštite i spašavanja (civilne zaštite) utvrditi načine dogradnje i jačanja dijela njihovih sposobnosti koji su posebno značajni za sustav zaštite i spašavanja.

Mora se posebno naglasiti uloga i aktivnosti prilikom angažiranja na poslovima zaštite i spašavanja: Doma zdravlja Crikvenice i Turističke ambulante, Ustanove hitne medicinske pomoći, Gradskog društva Crvenog križa Crikvenice, Veterinarska ambulanta Crikvenica, i dr.

Hrvatski crveni križ, Gradsko društvo Crikvenica, 51260 Crikvenica, Preradovićeva 6/1 provodi djelatnost unapređenja osjećaja uzajamnosti i solidarnosti, prosvjećivanjem i odgojem svojih članova, svekolikog stanovništva a osobito mladeži. društvo aktivno djeluje prema poticanju zdravstvene kulture i socijalne skrbi stanovništva, organizira akcije dobrovoljnog darivanja krvi, tečajeve prve pomoći, tečajeve zaštite na radu a vodi i posebnu skrb o žrtvama oružanih sukoba i drugih izvanrednih situacija. Organiziran je temeljem odredbi Zakona o crvenom križu (»Narodne novine« broj 71/10) i provodi aktivnosti iz plana djelovanja.

U provedbi programa zdravstvene zaštite (djelatnost zdravstva financira se za razini države i županije) Grad Crikvenica sudjeluje u sufinanciranju hitne medicinske pomoći, rada turističke ambulante i rada izdvojene ambulante u Jadranovu zajedno s odjelima i ustanovama Primorsko - goranske županije imajući u vidu pojačane potrebe stanovnika i turista na području grada.

Sve na višim razinama utvrđene obveze nositelja zadaća u zaštiti i spašavanju javnih društava državne i županijske razine (ovdje nisu spomenute), na snazi su i sukladne donesenoj Procjeni ugroženosti ljudi, materijalnih i kulturnih dobara a bit će ugrađene u Plan zaštite i spašavanja za područje nadležnosti Grada.

6. ZAKLJUČAK

Temeljem ove analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području grada Crikvenice zaključuje se :

-po donošenju ove Analize stanja potrebno je donijeti Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Crikvenice za 2014. i 2015. godinu. U smjernicama uz popis potrebnih aktivnosti potrebno je navesti koja sredstva je potrebno osigurati za provedbu istih;

-za Grad Crikvenicu postoji Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i Plan zaštite i spašavanja i civilne zaštite koje akte je potrebno usaglasiti s odredbama Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja u čim skorijem roku;

-potrebno je u čim skorijem roku izvršiti popunjavanje i obuku postrojbe civilne zaštite u suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanja, Područni ured Rijeka;

-na lokalnoj razini potrebno je provesti dodatnu edukaciju građana i zaduženih osoba za poduzimanje potrebnih radnji u oblasti zaštite i spašavanja kako bi čim više osoba bilo upoznato sa svojim zadacima u slučaju katastrofa i većih nesreća.

Klasa: 804-01/14-01/22

Ur.broj: 2107/01-06/3-14-4

Crikvenica, 18. prosinca 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Lovorko Gržac, ing., v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=916&mjesto=10003&odluka=80
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr