SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 39. Četvrtak, 18. prosinca 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

210.

Na temelju članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 39/08), članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« 23/04, 101/04, 39/06, 63/08 i 125/10), članka 5. stavka 1. Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za plažu »Gradsko kupalište« u Crikvenici (»Službene novine« broj 29/07), članka 28. točka 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko- goranske županije na 14. sjednici održanoj 18. prosinca 2014. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti na prijenos
koncesije na pomorskom dobru za plažu
»Gradsko kupalište« u Crikvenici

Članak 1.

Daje se suglasnost na prijenos koncesije na pomorskom dobru za plažu »Gradsko kupalište« u Crikvenici s dosadašnjeg Koncesionara GKTD Murvica d.o.o. na novog Koncesionara trgovačko društvo EKO - MURVICA d.o.o. sa sjedištem u Crikvenici, Trg Stjepana Radića 1/II, OIB 58401982639 .

Novi Koncesionar trgovačko društvo EKO - MURVICA d.o.o. stječe pravo gospodarskog korištenja pomorskog dobra iz članka 2. Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za plažu »Gradsko kupalište« u Crikvenici (»Službene novine« broj 29/07), te stječe sva prava i preuzima sve obveze, kako je određeno navedenom Odlukom i Ugovorom o koncesiji od 1. rujna 2007. godine (KLASA: 342-01/07-02/8, URBROJ: 2170/1-10/9-07-15), danom potpisa Ugovora iz članka 2. ove Odluke.

Članak 2.

Na temelju ove Odluke Davatelj koncesije će, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, sklopiti s dosadašnjim Koncesionarom i novim Koncesionarom Ugovor o prijenosu koncesije kojim će se utvrditi prijenos koncesije na novog Koncesionara.

Za Davatelja koncesije Ugovor iz stavka 1. ovoga članka potpisuje Župan.

Ukoliko novi Koncesionar u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke ne potpiše Ugovor o prijenosu koncesije, smatrat će se da odustaje od prijenosa koncesije.

Članak 3.

Novi Koncesionar je dužan prije potpisivanja Ugovora o prijenosu koncesije predati Davatelju koncesije:

- dvije bjanko zadužnice s naznakom najvišeg iznosa do 1.000.000,00 kn (milijun kuna) koje moraju biti ovjerene kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja urednog plaćanja koncesijske naknade.

Novi Koncesionar predajom bjanko zadužnica ujedno daje suglasnost da se radi naplate dospjele, nepodmirene koncesijske naknade zaplijene svi njegovi računi otvoreni kod pravnih osoba koje obavljaju poslove platnoga prometa, te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s njegovom izjavom sadržanom u predmetnoj ispravi, izravno s računa isplate Davatelju koncesije koji je u tom svojstvu naveden u ispravi.

Uručenje bjanko zadužnica Davatelju koncesije predstavljaju nužan preduvjet sklapanju Ugovora o prijenosu koncesije.

Dosadašnjem Koncesionaru bjanko zadužnice koje se nalaze na čuvanju u Upravnom odjelu za proračun, financije i nabavu vratiti će se stupanjem na snagu Ugovora o prijenosu koncesije.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Obrazloženje

Gradsko komunalno trgovačko društvo Murvica d.o.o. je temeljem Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru (KLASA: 342-01/07-02/8, URBROJ: 2170/1-10/9-07-15 od 1. rujna 2007. godine) koncesionar za gospodarsko korištenje plaže »Gradsko kupalište« u Crikvenici do 1. rujna 2017. godine.

Sukladno odredbama Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14) došlo je do statusne promjene GKTD Murvica d.o.o. na način da se Društvo dijeli i ne prestaje. Trgovačko društvo EKO - MURVICA d.o.o. nastalo je podjelom Gradskog komunalnog trgovačkog društva Murvica d.o.o. i njegov je sveopći pravni slijednik.

Trgovačko društvo EKO - MURVICA d.o.o. dostavilo je Izjavu kojom pristaje na prijenos, ovjerenu kod javnog bilježnika.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije, u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

Klasa: 021-04/14-01/10

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-14-31

Rijeka, 18. prosinca 2014.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr