SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 2. Petak, 28. siječnja 2005.
OPĆINA VIŠKOVO
2

1.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 35/99, 61/ 00, 32/04 i 100/04), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 20/02, 2/03, 16/03 i 21/03) Odluke o Prostornom planu Općine Rijeka (pročišćeni tekst) članak 62. (»Službene novine« PGŽ broj 19/95), te odredbe članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 40. sjednici održanoj 25. siječnja 2005. godine donijelo je

ODLUKU
o Detaljnom planu uređenja »Poslovni kompleks Filtom«

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Detaljni plan uređenja »Poslovni kompleks Filtom«, (u daljnjem tekstu Plan).

Članak 2.

Granica obuhvata Plana ucrtana je u kartografskim prikazima od 1. do 4.

Ukupna površina obuhvata Plana iznosi 0,78 ha.

Članak 3.

Plan iz Odredbe 1. ove Odluke sastoji se od Elaborata koji sadrži tekstualne i grafičke dijelove Plana, kako slijedi:

A. TEKSTUALNI DIO:

I. Obrazloženje

1. POLAZIŠTA

1.1. Značaj, osjetljivost i posebnosti područja u obuhvatu plana

1.1.1. Obilježja izgrađene strukture i ambijentalnih vrijednosti

1.1.2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna opremljenost

1.1.3. Obveze iz planova šireg područja

1.1.4. Ocjena mogućnosti i ograničenja uređenja prostora

2. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

2.1. Program gradnje i uređenja površina i zemljiišta

2.2. Detaljna namjena površina

2.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina i planiranih građevina

2.3. Prometna, ulična, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

2.4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i građevina

2.4.1. Uvjeti i način gradnje,

2.4.2. Zaštita prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

2.5. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš.

II. Odredbe za provođenje

1. Uvjeti određivanja namjene površina

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica

2.2. Veličina i površina građevina

2.3. Namjena građevina

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

2.5. Oblikovanje građevina

2.6. Uređenje građevnih čestica

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje cestovne i ulične mreže

3.1.1. Glavne gradske ulice i ceste nadmjesnog značenja (elementi trase i mjesta priključka prometnica manjeg značaja)

3.1.2. Pristupne ulice

3.1.3. Površine za javni prijevoz

3.1.4. Javna parkirališta

3.1.5. Javne garaže

3.1.6. Biciklističke staze

3.1.7. Trgovi i druge veće pješačke površine

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja ostale prometne mreže

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

3.4. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina (opskrba pitkom vodom, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, elektroopskrba i javna rasvjeta)

4. Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina

5. Uvjeti uređenja posebno vrijednih i/ili osjetljivih cjelina i građevina

6. Uvjeti i način gradnje

7. Mjere zaštite prirodnih, kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

8. Mjere provedbe plana

9. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

9.1. Uklanjanje i rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni.

B. GRAFIČKI DIO:

1. DETALJNA NAMJENA POVRŠINA 1:1000

2. PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA

3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA 1:1000

4. UVJETI GRADNJE

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti određivanja namjene površina

Članak 4.

Namjene površina se određuju temeljem odredbi Plana i kartografskim prikazom broj 1.

Namjena površina na području obuhvata Plana određuje sa kako slijedi:

Građevne čestice:

- Poslovna namjena (K): GP1, GP2, GP3, GP4

Ostale površine:

- Kolne i pješačke površine (IS)

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

Članak 5.

Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina određeni su kartografskim prikazima broj 3 i 4

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica

Članak 6.

Veličina i oblik građevnih čestica određeni su kartografskim prikazom broj 4. i kvantificiranim pokazateljima plana. Iskazane površine čestica su planske iskazane u hektarima, a primjenjivati će se stvarne gruntovno i katastarski iskazane površine nakon provedene parcelacije. Izmena oblika i veličine građevne čestice je moguća u dijelu u kom se ustanove razlike pri usaglašavanju stvarnih gruntovnih i katastarskih podloga te u zonama uz granicu obuhvata plana zbog osiguranja vlasničkog integriteta građevnih čestica izvan zone obuhvata plana.

Najmanja dozvoljena izgrađenost građevne čestice nije uvjetovana planom.

2.2. Veličina i površina građevina

Članak 7.

Građevina na građevnoj čestici poslovne namjene (K)

1. koeficijent izgrađenosti (odnos izgrađene površine zemljišta pod građevinom i ukupne površine građevinske čestice) = kig

1. koeficijenti iskorištenosti (odnos ukupne bruto izgrađene površine građevine i površine građevne čestice) = kis

Građevne čestice: ha kig Kis


0,78


GP1 - Benznska crpka 0,13 0,50 1,00

GP2 - Poslovna građevina 0,11 0,50 1,50

GP3 - Poslovna građevina 0,18 0,50 2,00

GP4 - Poslovna građevina 0,16 0,50 2,00


2. Građevne čestice: Infrastruk-

turnih sustava IS i zelenila 0,2


Unutar gradivog dijela građevne čestice glavne građevine na građevnim česticama GP1,

- najveći broj etaža je jedna nadzemne (P)

- najniža visina građevine je 3,5 m i najviša visina je 8,5 m od najniže kote terena.

Unutar gradivog dijela građevne čestice glavne građevine na građevnim česticama GP2:

- najveći broj etaža je dvije nadzemne (P(S)+1), jednu suterensku (S),

- najniža visina građevine je 3,5 m i najviša visina je 10 m od najniže kote terena.

Unutar gradivog dijela građevne čestice glavne građevine na građevnim česticama GP3:

- najveći broj etaža je dvije nadzemne (2S+P+2), od čega dvije suterenska (S),

- najniža visina građevine je 3,5 m i najviša visina je 12 m od najniže kote terena.

Unutar gradivog dijela građevne čestice glavne građevine na građevnim česticama GP4,

- najveći broj etaža je dvije nadzemne (2S+P+1), od čega jedna suterenska (S) i jedna podzemna etaža

- najniža visina građevine je 3,5 m i najviša visina je 10 m od najniže kote terena.

Unutar gradivog dijela građevne čestice ostalih građevina:

- najveći broj etaža je jedna nadzemna (P)

- najniža visina građevine je 3,5 m i najviša visina je 4,5 m.

Članak 8.

Pod visinom građevine na području obuhvata Plana podrazumijeva se visina mjerena od najniže kote zaravnjenog okolnog terena do vijenca.

Članak 9.

Nivelacijska kota građevina određena je kotom prometnice koja je prikazana na kartografskom prikazu 4.

Članak 10.

Iznad razine nivelacijske kote građevina mogu se izgraditi nadzemne, suterenske i podzemne etaže definirane člancima ovog Plana.

2.3. Namjena građevina

Članak 11.

Na području namjene - Poslovna namjena (K) su na cijelom gradivom prostoru interpolirane namjene: Poslovna - Pretežito uslužna (K1), Pretežito trgovačka (K2), Ugostiteljsko - turistička namjena (U),

Unutar građevine je dozvoljeno interpoliranje svih pratećih sadržaja građevine: tehnološki, komunikacijski, energetski, prometni (garaže sa nužnim pratećim uslugama i servisima), distribucijski, telekomunikacijski.

Članak 12.

Na području svih namjena dozvoljava se izgradnja pratećih infrastrukturnih sustava, te ispod njihove razine: ukopanih infrastrukturnih sustava, energetskih kanala, ulaza u podzemne garaže, suterenskih i podzemnih poslovnih prostora čija mogućnost gradnje proizlazi iz topografskih karakteristika prostora u okruženju građevnih čestica.

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

Članak 13.

Unutar gradivog dijela građevne čestice osnovne građevine dozvoljava se isključivo gradnja osnovne građevine sukladno namjeni određenoj Planom.

Unutar gradivog dijela građevne čestice ostalih građevina dozvoljava se isključivo gradnja nadstrešnica i pergola za natkrivanje parkirališnih površina, te postava spremišta ukapljenog plina, kotlovnica i energetskih objekata. Natkrivene parkirališne površine mogu se koristiti za pranje osobnih vozila.

Članak 14.

Obvezni građevni pravac određen je kartografskim prikazom broj 4. Ispred građevinskog pravca GP1 prema javnoj prometnici mogu se graditi nadstrešnice i postavljati uređaji za istakanje goriva.

Članak 15.

Izvan gradivog dijela čestice osnovne i ostalih građevina dozvoljava se:

- gradnja potpornog zida, stepenica i vanjske terase čija najveća dozvoljena visina ne prelazi 1,7 m od kote konačno zaravnatog terena

- gradnja potpornih zidova za sanaciju iskopa visine do 6 m u dijelovima građevne čestice na kojima je zbog stabilnosti i kvalitete tla, nužno osigurati pokose od odrona

- postava elemenata za pergolu, sjenicu i slične građevine čija najveća dozvoljena visina ne prelazi 3,5 m uz uvjet da ne ometaju pješački ili kolni promet

- postava instalacija, uređaja i objekata komunalne infrastrukture

- postava instalacija građevina ukopanih ili izgrađenih u razini terena, a čiji krov je uređen kao prohodna ploha ili zelena površina.

Članak 16.

Na području obuhvata Plana dozvoljava se postava privremenih objekata u svrhu ugostiteljskih terasa i privremenih konstrukcija postavljenih u reklamne i prezentacijske svrhe uz uvjet da ne ometaju pješački ili kolni promet.

Članak 17.

Unutar građevne čestice građevine dozvoljava se postava privremenih objekta u funkciji zabave i animacije korisnika. Privremenim objektima se smatraju montažne i demontažne konstrukcije, šatori, zrakom punjene privremene konstrukcije.

Članak 18.

Privremeni objekti iz odredbe 17. ove Odluke mogu biti postavljeni na negradivi dio građevinske čestice najduže do 8 dana.

2.5. Oblikovanje građevina

Članak 19.

Oblikovanje građevine temeljiti na kontekstualnoj korespondenciji relevantnih parametara i aspekata uz moguću primjenu svih autohtonih te suvremenih materijala pri gradnji.

Članak 20.

Vrsta krova nije određena.

Najveći dozvoljeni nagib kosog krova iznosi 23 stupnja.

Članak 21.

Za pokrov kosog krova dozvoljava se uporaba kupa kanalica, mediteran cijepa ili drugog suvremenog pokrova, u skladu s oblikovanjem građevine.

2.6. Uređenje i korištenje građevnih čestica

Članak 22.

Način uređenja i korištenja građevne čestice određen je kartografskim prikazom broj 3.

Neizgrađen dio građevne čestice, potrebno je urediti kao zelenu površinu, parkiralište, pješačku ili kolnu površinu.

Članak 23.

Obveze uređenja građevnih čestica su:

- na građevnim česticama poslovne namjene pri uređenju građevne čestice nužno je predvidjeti zelenilo u potezu na Planom određenim pravcima,

- dozvoljena je izgradnja zidova prema susjednim građevinama viših od 1,7 m, ako je njihova namjena zaštita od buke i zagađenja, te sprječavanje otjecanja oborinskih voda sa čestice na susjedne građevne čestice,

- značajne izmjene topografije postojećeg terena potrebno je sanirati i urediti kao pješačke i zelene površine sa popločanjem, autohtonim parkovnim raslinjem i urbanom opremom.

Članak 24.

Svi vlasnici građevinskih čestica su obavezni osigurati parkiranje vozila unutar površine vlastite parcele.

Broj parkirnih mjesta na građevnim česticama određen je sljedećim kriterijima:

- na svakih 30 m2 poslovnog prostora /ured, ordinacija, agencija, uslužni prostor i slično/ 2 parkirna mjesta za korisnike,

- na svakih 50 m2 poslovnog prostora /trgovina i slično/ 1 parkirno mjesto za korisnike,

- na svakih 100 m2 poslovnog prostora / skladišta/ 1 parkirno mjesto za korisnike,

- jedno parkirališno mjesto na tri zaposlena,

- za ugostiteljski prostor jedno parkirališno mjesto na pet sjedala.

Članak 25.

Teren oko građevine, potporni zidovi i terase i slično, trebaju se izvesti tako da ne narušavaju izgled osnovnih cjelina, te da se spriječi nekontrolirano otjecanje voda na štetu susjednog zemljišta i susjednih građevina.

Članak 26.

Građevne čestice se mogu ograđivati zidanom ogradom samo do visine 0,6 - 0,8 m. Iznad te visine moguće je ograđivanje samo metalnom ogradom.

Članak 27.

Uređenjem prostora moraju se osigurati uvjeti kojima se sprječava stvaranje arhitektonskih i urbanističkih barijera pri upotrebi invalidskih kolica.

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, telekomunikacijskom i komunalnom infrastrukturnom mrežom

Članak 28.

Uvjeti spajanja na komunalnu infrastrukturu i uređaje određeni su kartografskim prikazom broj 4. Prikazani pravci ne predstavljaju trase već osi koridora minimalne širine 10 m unutar kojih će se sukladno daljnjoj razradi projektne dokumentacije polagati infrastrukturni kanali.

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje cestovne i ulične mreže

Članak 29.

Uvjeti građenja i rekonstrukcije cestovne i ulične mreže određeni su kartografskim prikazom broj 2 i 4.

3.1.1. Glavne gradske ulice i ceste nadmjesnog značenja

Članak 30.

Na području obuhvata Plana ne postoje ceste nadmjesnog značenja.

3.1.2. Pristupne ulice

Članak 31.

Pristupna ulica u obuhvatu Plana je određena kartografskim prikazom broj 2 i 4.

3.1.3. Površine za javni prijevoz (pruge i stajališta)

Članak 32.

Na području obuhvata Plana nisu planirane površine za javni autobusni prijevoz. Planiranom rekonstrukcijom prometnice osigurat će se uvjeti za odvijanje javnog prijevoza.

3.1.4. Javna parkirališta (rješenje i broj mjesta)

Članak 33.

Na području obuhvata Plana nije planirana izgradnja javnih parkirališta.

3.1.5. Javne garaže (rješenje i broj mjesta)

Članak 34.

Nije predviđena izgradnja javnih garaža na području obuhvata Plana.

3.1.6. Biciklističke staze

Članak 35.

Na području obuhvata Plana biciklističke staze nisu predviđene kao izdvojeni sustav prometnih komunikacija.

3.1.7. Trgovi i druge veće pješačke površine

Članak 36.

Na području obuhvata Plana nisu planirani trgovi i veće pješačke površine.

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja ostale prometne mreže

Članak 37.

Pri gradnji, rekonstrukciji i opremanju ostale prometne mreže moraju se ispuniti uvjeti kojima se sprječava stvaranje arhitektonskih i urbanističkih barijera pri upotrebi invalidskih kolica.

Članak 38.

Struktura pješačkih komunikacija mora pratiti kompozicijski te funkcionalno-prostornu koncepciju građevinskih parcela i sklopova.

Članak 39.

Pristupna prometnica predviđena je za dvosmjerni promet. Širina kolnika pristupne ceste iznosi minimalno 5,50 m, tj optimalno 6 m, a širina nogostupa 1,5 m.

Odvodnju oborinske vode sa ceste iz stavka 1. ove odredbe treba riješiti na građevnoj čestici prometnice.

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

Članak 40.

Izgradnju TK kanalizacije na svim pravcima izgradnje prometnica obuhvaćene ovim Planom, omogućit će HT na način da TK mreža omogući uvođenje nove tehnologije prijenosa u telekomunikacijama optičkim kabelima, koristeći rezervne cijevi bez naknadnih građevinskih radova.

Članak 41.

Pri rekonstrukciji postojeće mreže potrebno je izraditi posebne projekte zaštite sustava.

Članak 42.

Izvođenje zemljanih radova u blizini postojećih kabela i DTK, izvoditi isključivo ručno uz povećan oprez i nadzor HT-a. Svu potrebnu dokumentaciju projektant može dobiti u Odjelu kabelske mreže, Grupa za dokumentaciju TKC Rijeka.

Članak 43.

Za priključak građevina unutar obuhvata Plana na javnu telekomunikacijsku mrežu, treba predvidjeti podzemni priključak na postojeći DTK. U građevinama predvidjeti mjesta koncentracije instalacijskih kabela u izvodnim ormarićima. Instalacije u građevinama izraditi sukladno standardu ISO/IEC 11801.

Članak 44.

U postupku ishođenja građevne dozvole od stručnih službi HT-a (Odjel kabelske mreže, Grupa za dokumentaciju TKC Rijeka) zatražiti suglasnost na projekt, a ovisno o karakteru radova izvoditelj radova je dužan zatražiti označavanje trase tk kabela od strane Grupe za dokumentaciju TKC Rijeka.

3.4. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina

Članak 45.

Trasa mreže komunalne infrastrukture određena je kartografskim prikazima broj 2.

Mrežu komunalne infrastrukture potrebno je graditi podzemno.

Članak 46.

Mreža vodoopskrbe je postojeća. Trase cjevovoda su vođene ulicama. Pri rekonstrukciji prometnica mrežu vodoopskrbe treba rekonstruirati na način da ona ostane na javnim površinama.

Članak 47.

Područje nema sustav odvodnje.

Odvodnju otpadnih fekalnih voda rješavati lokalno septičkim taložnicama do izgradnje sustava odvodnje.

Članak 48.

Oborinske vode za području obuhvata Plana, potrebno je tretirati na dvije razine:

- sa javnih površina i prometnica - parcijalnim sustavima za prikupljanje oborinskih voda sa upojnim bunarima. Upojne bunare dimenzionirati prema gravitacijskoj površini rekonstrukcijskog zahvata cijelog križanja neovisno o faznosti njegove realizacije

- sa nepropusnih površina na građevnim česticama - parcijalnim sustavima braniti ulazak oboriskih voda sa javnih prometnica na vodonepropusne površine građevne čestice. Upojne bunare dimenzionirati prema stvarno projektiranoj veličini vodonepropusnih površina na građevnoj čestici.

Pri ishođenju građevne dozvole nužno je ishoditi suglasnost Hrvatskih voda za sve sustave odvodnje oborinskih voda za sve građevine na području obuhvata Plana.

Članak 49.

Obveza pročišćavanja otpadnih voda odnosi se na vode što potječu iz proizvodnih pogona, zanatskih radionica, mehaničkih i bravarskih radionica, pogona koji u tehnološkom procesu upotrebljavaju masti, ulja, boje, lakove, tekuće gorivo, otpad i druge tvari specifične težine manje od vode, pogona koji stvaraju otpatke krutih i ljepljivih tvari koje bi se mogle taložiti u sakupljačima restorana i kuhinja /masnoća i ulje/, te toksične i agresivne vode koje zahtijevaju adekvatne uređaje za pročišćavanje.

Članak 50.

Da bi zadovoljili zahtjeve za pročišćavanje otpadnih voda, obavezna je ugradnja sljedeće opreme, zavisno o karakteru otpadnih voda:

1./ Mehaničke taložnice za krute čestice u vodi,

2./ Odvajači ulja i naftnih derivata iz tehnološke kanalizacije,

3./ Hvatači ulja i masti za fekalno-sanitarne vode,

6./ Neutralizator za obradu kiselih ili lužnatih voda,

7./ Uređaj za razbijanje uljnih emulzija kod strojne obrade metala,

8./ Drugi specijalni uređaji /za regeneraciju otpada, spaljivanje onečišćenih otpada, obradu voda što sadrže kromate, cijanide i sl./.

Članak 51.

Niskonaponska mreža će se izvoditi isključivo s podzemnim kabelima tipa XP 41 -A presjeka do 150 mm2. Napajanje će se osigurati iz niskonaponskog razdjelnika u trafostanicama 10(20)/0,4 kV i razvodnih ormara, pozicije kojih će se odrediti kroz zasebne projekte. Priključci će se izvoditi podzemnim kabelima tip XP 00-A, presjeka do 35 mm2. Mjerni uređaji će se smještati u priključno-mjernim ormarićima smještenim na fasadi građevina ili ogradnim zidovima ili u mjernim ormarima izvedenim u zajedničkom ulaznom dijelu višestambenim građevinama. Odstupanja od ovih standarda može propisati samo ovlašteni distributer.

Članak 52.

Javna rasvjeta prometnica i pješačkih prolaza izvodit će se na zasebnim stupovima i napajati podzemnim kabelima. Izgradnja će se izvoditi prema za nju izrađenim projektima kojima će se definirati tip i visina stupova, njihov razmještaj u prostoru, te odrediti odabir armatura i svjetiljki. Napajanje javne rasvjete će se osigurati iz postojeće trafostanice TS, a preko priključno-mjerno-upravljačkog ormara, a što će također biti određeno kroz projekte javne rasvjete koji će se izraditi temeljem smjernica ovog Plana.

Članak 53.

Trase elektroenergetskih kabela potrebno je međusobno uskladiti tako da se što više moguće polažu u zajedničke kabelske kanale. U zajedničkom kabelskom kanalu treba zadovoljiti međusobne minimalne udaljenosti. Kod prijelaza ispod saobraćajnica kabeli se polažu u željezne ili plastične cijevi promjera 160 mm, a na dubini od 120 cm. Kabeli se u cijeloj dužini uklapaju u kabelske kanale dubine 80 cm, a oko kabela je potrebno nasuti sloj finog pijeska. Iznad kabela se postavlja u dva nivoa traka za upozorenje. U isti kanal se polaže i bakreno uže presjeka 50 mm2, na koje se spajaju svi metalni dijelovi distributivne mreže.

4. Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina

Članak 54.

Sve slobodne površine koje nije nužno betonirati, popločiti ili asfaltirati, obavezno ozeleniti.

5. Uvjeti uređenja posebno vrijednih i/ili osjetljivih cjelina i građevina

Članak 55.

Prostore između stambenih građevina koje graniče sa zonom obuhvata Plana i građevina unutar obuhvata Plana je potrebno urediti na način da se uklone mogući neposredni negativni međuutjecaji sljedećim mjerama:

- udaljenosti - osigurati obaveznu udaljenost građevina od ruba građevne čestice

- visine - osigurati poštivanje maksimalnih visina propisanih Planom

- ozelenjavanje na građevnim vršiti rubno uz granicu građevne čestice

- oborinske vode se obavezno rješavaju unutar građevne čestice

- obaveza investitora je da pri realizaciji građevina štiti prostor građevne čestice od oborinskih voda iz okruženja, te štiti okruženje od oborinskih voda sa svoje građevne čestice

- oborinske vode sa prometnica se ne smiju upuštati u susjedne građevne čestice

- oborinske vode sa prometnica treba upuštati u odgovarajući, temeljem hidrauličkog proračuna dimenzioniran upojni bunar na zelenoj površini u zoni križanja.

6. Uvjeti i način gradnje

Članak 56.

Uvjeti i način gradnje određeni su kartografskim prikazom broj 4.

7. Mjere zaštite prirodnih, kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

Članak 57.

Zaštitu ambijentalnih vrijednosti treba provoditi kroz integralno uređivanje svih javnih površina, komunalno opremanje, hortikulturno uređenje i posebno regulacijom oborinskih voda i smanjenjem utjecaja oborinskih voda iz šireg područja na prostor i građevine u zoni. Na prostoru obuhvata nema značajnih skupina postojećeg zelenila. Postojeće zelenilo se može zamijeniti sa novim sadnicama.

8. Mjere provedbe Plana

Članak 58.

Unutar zone Plana spajanje građevina na elektromrežu na TS, će se realizirati sukladno posebnim uvjetima ovlaštenog distributera, pri čemu je korisnik obvezan prikazati vršnu instaliranu snagu.

Članak 59.

Za područje je nužno izraditi koncepciju sustava odvodnje što nije preduvjet za realizaciju građevina.

Do izgradnje sustava za odvodnju fekalnih otpadnih voda gradit će se za građevine unutar obuhvata Plana septičke taložnice.

Članak 60.

Pri ishođenju građevne dozvole nužno je ishoditi suglasnost »Hrvatskih voda« za sve sustave odvodnje oborinskih voda za sve građevine u obuhvatu Plana.

Članak 61.

Sve mjere zaštite od požara uskladiti s pozitivnim propisima i normama koji reguliraju ovu problematiku, te između ostalog primijeniti:

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (»Narodne novine« broj 35/94)

- Pravilnik o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara (Sl. list broj 30/91)

Radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevina i gašenja požara na građevinama i otvorenom prostoru, građevine moraju imati vatrogasni prilaz određen po posebnom propisu, a prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodovodne mreže mora se ukoliko ne postoji predvidjeti hidrantska mreža.

Članak 62.

Pri realizaciji građevina, a u postupku ishođenja građevne dozvole nužno je ishodovati suglasnost PU Primorsko-goranske Rijeka.

9. Mjere sprečavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš

Članak 63.

Na području obuhvata Plana najviša dozvoljena razina ekvivalentne buke na vanjskim prostorima za dan iznosi 55 dB, a za noć 45 dB.

Mjere zaštite od buke potrebno je provoditi slobodno člancima Zakona o zaštiti od buke (»Narodne novine« broj 17/90 i 26/93) i Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade (»Narodne novine« broj 37/90).

Članak 64.

Zaštita zraka provodi se sukladno člancima Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine« broj 48/95) uz obavezno provođenje mjera za sprečavanje i smanjivanje onečišćenja zraka koje vrijedi za područje II. kategorije kakvoće zraka.

Nije dozvoljeno prekoračenje preporučene vrijednosti kakvoće zraka propisane Uredbom o preporučenim i graničnim vrijednostima kakvoće zraka (»Narodne novine« broj 101/96 i 2/97 - ispr.).

9.1. Uklanjanje i rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni

Članak 65.

U zoni obuhvata Plana nema građevina koje treba ukloniti.

Unutar obuhvata Plana ne postoje i ne smije se dozvoliti izgradnja građevina čija namjena je protivna planiranoj namjeni.

III. POSEBNE ODREDBE

Članak 66.

Područje obuhvata Plana spada u 7. potresnu zonu.

Članak 67.

Kod gradnje novih građevina i uređenja javnih površina potrebno je postupiti u suglasju s člancima Pravilnika o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprečavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera (»Narodne novine« broj 47/82).

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 68.

Plan je izrađen u četiri izvornika ovjerenih pečatom Općinskog vijeća Općine Viškovo i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Viškovo.

Članak 69.

Izvornici Planova se čuvaju u pismohrani Općine Viškovo i Uredu za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije.

Članak 70.

Tekstualni i grafički dijelovi Plana iz odredbe 3. ove Odluke, koji čine njezin sastavni dio, nisu predmet objave.

Članak 71.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/05-01/4

Ur. broj: 2170-09-05-01-3

Viškovo, 25. siječnja 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Općinskog vijeća
Radovan Brnelić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr