SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 38. Petak, 12. prosinca 2014.
OPĆINA JELENJE

42.

Na temelju članka 100. i 117. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 157/13), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst) i članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine PGŽ« broj 33/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Jelenje na sjednici održanoj dana 3. prosinca 2014. godine donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Jelenje za 2015. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) na području općine Jelenje za 2015. godinu za:

1. izgradnja hospicija

2. dogradnja zdravstvene stanice

3. izgradnja groblja

4. izgradnja reciklažnog dvorišta

5. izgradnju i ulaganje u nerazvrstane ceste.

Članak 2.

Ovaj program sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja djelatnosti.

Članak 3.

Pod gradnjom objekata i uređaja komunalne infrastrukture podrazumijeva se građenje novih, rekonstrukcija postojećih objekata i uređaja komunalne infrastrukture te poslovi i radnje koje prethode izgradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture potrebnih za obavljanje komunalnih djelatnosti, kada se zemljište uređuje u cilju njegovog osposobljavanja za građenje i rekonstrukciju stambenih, poslovnih ili drugih građevinskih objekata.

Članak 4.

Građenje objekata i uređenje komunalne infrastrukture financirat će se iz prihoda od:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 7.

Izmjene i dopune ovog Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 023-01/14-01/12

Ur. broj: 2170/04-01-14-2

Dražice, 3. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik Općinskog vijeća

Nikica Maravić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=915&mjesto=51218&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr