SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 38. Petak, 12. prosinca 2014.
OPĆINA JELENJE

40.

Na temelju članka 100. i 117. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 157/13), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst) i članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine PGŽ« broj 33/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Jelenje na sjednici održanoj dana 3. prosinca 2014. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu
Općine Jelenje za 2015. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Općine Jelenje u 2015. godini potiče se primjena djelotvornih mjera koje se čine radi zaštite životnog i zdravstvenog standarda te zbrinjavanja socijalno ugroženih mještana Općine Jelenje.

Članak 2.

Javne potrebe u socijalnoj skrbi usmjerene su unapređenju kvalitete života građana Općine Jelenje, a obuhvaćaju:

Program socijalne skrbi Općine Jelenje:

Odlukom o socijalnoj skrbi Općine Jelenje utvrđeni su korisnici socijalne skrbi, oblici pomoći u sustavu socijalne skrbi Općine, uvjeti i način njihova ostvarivanja, nadležnost i postupak. Svrha socijalnog programa je osigurati građanima viši standard socijalne zaštite od onoga koji se propisuje i osigurava na državnoj razini.

Temeljem Socijalnog programa Općine Odlukom su utvrđena prava:

1. iz socijalne skrbi:

1.1. pravo na naknadu za troškove stanovanja,

1.2. pravo na troškove ogrjeva,

1.3. pravo besplatnu prehranu dojenčadi i male djece,

1.4. pravo na sufinanciranje boravka djece u dječjem vrtiću,

1.5. pravo na financiranje marende učenicima osnovne škole,

1.6. pravo na financiranje produženoga boravka učenicima osnovne škole

1.7. pravo na sufinanciranje javnog prijevoza učenicima srednje škole i studentima,

1.8. pravo na sufinanciranje javnog prijevoza osoba s invaliditetom,

1.9. pravo na financiranje javnog prijevoza dobrovoljnim davateljima krvi

1.10. pravo na sufinanciranje javnog prijevoza osoba iz članka 10. Odluke

2. pomoći:

2.1. pomoć za novorođenu djecu,

2.2. jednokratne novčane pomoći,

2.3. pomoć u hrani i osnovnim životnim potrepštinama,

2.4. sufinanciranje pogrebnih troškova.

3. financiranje programa

3.1. programa pomoći u nabavi udžbenika,

3.2. redovnog programa Crvenog križa

3.3. poklon-bon učenicima 1. razreda osnovne škole

Članak 3.

Raspored sredstava socijalnih programa iz članka 2. Programa vršiti će se u skladu sa kriterijima, odnosno temeljem rješenja o pojedinačnim pravima i po osobnim zahtjevima.

Proračunom Općine Jelenje za 2015. god. planirana su sredstva za:

1.prava iz socijalne skrbi
Ukupno planirana sredstva: 1.755.000 ,00 kn

2.pomoć
Ukupno planirana sredstva: 945.000,00 kn

3.financiranje programa
Ukupno planirana sredstva: 125.750,00 kn

Ukupno socijalni program Općine Jelenje za 2015. god. 2.825.750,00 kn

Članak 4.

Programom zdravstvene zaštite osigurava se poboljšanje zdravstvenog standarda mještana kroz sufinanciranje programima zdravstvene zaštite te potpore humanitarnim i drugim ustanovama i udrugama kako slijedi:

1. Zdravstveni programi

1.1. Potpora za savjetovalište za prehranu dojenčadi

Odlukom o socijalnoj skrbi propisano je da roditelji dojenčadi s prebivalištem na području Općine ostvaruju pravo na savjetovalište za prehranu dojenčadi. Posebnim ugovorom reguliraju se prava i obveze između Općine i pružatelja usluge.

Ukupno planirana sredstva: 70.000,00 kn

1.2. Potpora za punktove posebnog dežurstva

Posebnim ugovorom reguliraju se prava i obveze između Općine i pružatelja usluga dežurstva pedijatra i stomatologa.

Ukupno planirana sredstva: 35.500,00 kn

1.3. Potpora za preventivne dijagnostičke pregleda

Posebnim ugovorom reguliraju se prava i obveze između Općine i pružatelja usluga preventivnog dijagnostičkoj pregleda. Pravo ostvaruju građani Općine kojih upućuje obiteljski liječnik na preventivni pregled,

Ukupno planirana sredstva: 50.000,00 kn

1.4. Potpora za palijativnu skrb

Posebnim ugovorom reguliraju se prava i obveze između Općine i pružatelja usluga palijativne skrbi.

Ukupno planirana sredstva: 18.000,00 kn.

2. Potpore socijalno humanitarnim udrugama:

Ukupno planirana sredstva: 150.000,00 kn.

Ukupno zdravstveni program i potpore socijalno humanitarnim udrugama Općine Jelenje za 2015. godine 323.500,00 kn.

Članak 5.

Izmjene i dopune ovog Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 023-01/14-01/12

Ur. broj: 2170/04-01-14-1

Dražice, 3. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik Općinskog vijeća

Nikica Maravić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr