SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 38. Petak, 12. prosinca 2014.
OPĆINA JELENJE

39.

Na temelju članka 35. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/ 98,137/99-USRH, 22/00-USRH, 73/00, 114/01, 79/06, 141/ 06, 146/08, 38/09 i 153/09), članka 33. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Jelenje, na 10. sjednici održanoj dana 3. prosinca 2014. godine donijelo je

ODLUKU
o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Jelenje

I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se način, uvjeti i postupak raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Jelenje (u daljnjem tekstu: Općina).

Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na:

- davanje u zakup javnih površina u vlasništvu Općine za postavu privremenih objekata,

- zakup poslovnog prostora i najam stanova u vlasništvu Općine,

- dodjelu koncesija i

- uspostavu odnosa javno-privatnog partnerstva.

Članak 2.

Raspolaganjem nekretninama smatra se prodaja, zamjena, osnivanje prava građenja, zasnivanje stvarnih služnosti ili tereta na nekretninama, razvrgnuće suvlasničke zajednice i druga stvarna prava u skladu sa zakonom.

Članak 3.

Tijela nadležna za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine su Općinski načelnik Općine Jelenje (u daljnjem tekstu: Općinski načelnik) i Općinsko vijeće Općine Jelenje (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće).

Općinski načelnik i Općinsko vijeće donose odluke o raspolaganju nekretninama temeljem vlasničkih ovlasti, a pod uvjetom i na način propisan Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te drugim zakonima.

Članak 4.

Općinski načelnik donosi odluke o raspolaganju nekretninama čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o raspolaganju nekretninama, a najviše do 1.000.000,00 kn.

Općinsko vijeće donosi odluke o raspolaganju nekretninama čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos iz stavka 1. ovog članka.

Podatak o propisanoj visini prihoda bez primitaka iz stavka 1. ovog članka utvrđuje Jedinstveni upravni odjel Općine Jelenje (u daljnjem tekstu:JUO).

U slučaju da je odluku o raspolaganju nekretninom donio Općinski načelnik, a po natječaju vrijednost najpovoljnije ponude prelazi iznos iz stavka 3. ovog članka, odluku o raspolaganju donosi Općinsko vijeće.

II. Način, uvjeti i postupak raspolaganja nekretninama

Članak 5.

Općina može svoje nekretnine unositi kao udjel u pojedinačne pravne poslove radi izgradnje objekata od značaja za Općinu ako se na taj način osigurava povećanje vrijednosti imovine Općine.

Članak 6.

Općina raspolaže nekretninama u kojima se obavlja djelatnost ustanova čiji je Općina osnivač i te nekretnine može dati na upravljanje i korištenje ustanovama čiji je jedini osnivač bez provođenja natječaja i bez naknade, na temelju posebne odluke načelnika.

Nekretnine u vlasništvu Općine mogu se dati na upravljanje i korištenje tvrtkama u vlasništvu ili većinskom vla sništvu Općine bez javnog natječaja, uz naknadu, na temelju posebne odluke načelnika.

Članak 7.

Nekretninu u vlasništvu Općine nadležna tijela mogu otuđiti ili njima raspolagati na drugi način samo na osnovi javnog natječaja i uz naknadu koja ne može biti niža od početne procijenjene tržišne cijene odnosno cijene utvrđene od strane ovlaštenog sudskog vještaka određene struke (dalje u tekstu: vještak) prije objave natječaja, osim u slučajevima određenim člankom 5. i 6. ove Odluke i u drugim slučajevima utvrđenim važećim zakonskim propisima.

Članak 8.

Sukladno posebnim zakonskim odredbama Općina otuđuje nekretnine bez provođenja javnog natječaja uz naknadu procijenjene tržišne vrijednosti u slučaju kad pravo vlasništva na nekretninama u vlasništvu stječe Republika Hrvatska, pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Općine ako je to u interesu i cilju općeg gospodarskog i socijalnog napretka njezinih građana.

Članak 9.

Zemljište u vlasništvu Općine nadležno tijelo za raspolaganje može prodati po utvrđenoj tržišnoj cijeni bez provedbe javnog natječaja:

- osobi kojoj je dio tog zemljišta potreban za formiranje neizgrađene građevne čestice u skladu s lokacijskom dozvolom ili detaljnim planom uređenja, ako taj dio ne prelazi 20 % površine planirane građevne čestice i

- osobi koja je na zemljištu u svom vlasništvu, bez građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta nadležnog tijela, izgradila građevinu u skladu s detaljnim planom uređenja ili lokacijskom dozvolom, a nedostaje joj do 20 % površine planirane građevne čestice, pod uvjetom da se obveže da će u roku od jedne godine od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora ishoditi dozvolu za građenje.

Pravni poslovi koji se odnose na raspolaganje nekretninama sklopljeni protivno odredbama članka 5. do 9. ove Odluke ništetni su.

Članak 10.

Početna i prosječna tržišna cijena građevinskog zemljišta u pojedinom naselju utvrđuje se godišnjim Cjenikom kojeg donosi Općinsko vijeće.

III. Natječajni postupaka

Članak 11.

Natječajni postupak provodi Povjerenstvo.

Povjerenstvo ima tri člana.

Članove Povjerenstva imenuje općinski načelnik.

Članak 12.

Nadležno tijelo donosi odluku o raspisivanju natječaja za nekretninu koja sadrži:

- oznaku i površinu nekretnine,

- oznaku vlasničkog dijela nekretnine,

- kratki opis i namjenu nekretnine,

- početnu cijenu nekretnine izraženu u kunama po četvornom metru,

- rok za podnošenje ponuda,

- javno glasilo u kojem će se objaviti javni natječaj.

Odluka iz stavka 1. ovog članka po potrebi može sadržavati i druge elemente kao što su podaci o opremljenosti nekretnine, podaci o namjeni nekretnine, podatak o obvezi plaćanja i visini komunalnog doprinosa, rok za zaključenje ugovora, uvjete za raskid ugovora, visinu jamčevine i sl.

Članak 13.

Na temelju odluke iz članka 12. ove Odluke JUO priprema javni natječaj za prodaju nekretnine.

Natječaj se objavljuje u javnom glasilu, na oglasnim pločama Općine i web stranicama Općine.

Natječaj mora biti otvoren najmanje osam dana računajući od dana objave u tisku.

Članak 14.

Tekst natječaja sadrži:

- oznaku i površinu nekretnine,

- oznaku vlasničkog (1/1) ili suvlasničkog dijela nekretnine,

- kratak opis i namjenu nekretnine,

- početnu cijenu nekretnine izraženu u kunama po četvornom metru,

- iznos jamčevine,

- tko ima pravo sudjelovanja u natječaju,

- mogućnost zamjene nekretnina,

- oznaku dokumentacije koja mora biti dostavljena uz ponudu,

- podatak o potrebi ishodovanja lokacijske dozvole, ako postoji takva obveza,

- način, rok i mjesto za podnošenje ponuda s napomenom da se ponuda podnosi u zatvorenoj omotnici s obveznom naznakom »NATJEČAJ ZA NEKRETNINE - NE OTVARAJ«,

- rok za dostavu ponuda,

- rok za sklapanje ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem,

- rok i način plaćanja kupoprodajne cijene,

- pravo nadležnog tijela da ne izabere najpovoljnijeg ponuditelja,

- vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda,

- obvezu najpovoljnijeg ponuditelja da, pored kupoprodajne cijene plati i troškove objave natječaja i

parcelacije nekretnina, ako je potrebno,

- rok za obavijest ponuditelja o najpovoljnijoj ponudi,

- odredbe o povratu jamčevine za ponuditelje čija ponuda nije najpovoljnija, odnosno odredbu da najpovoljniji ponuditelj nema pravo na povrat uplaćene jamčevine ako u određenom roku iz neopravdanih razloga ne sklopi ugovor s Općinom.

- jamčevina i uvjeti

Članak 15.

Ako je natječaj raspisan za nekretnine koje su namijenjene obavljanju gospodarskih ili društvenih djelatnosti, ponuda treba imati i opis djelatnosti.

Članak 16.

Jamčevina iznosi 10% od utvrđene početne cijene.

Potvrda o uplati jamčevine mora biti dostavljena uz ponudu.

Uplaćena jamčevina obračunava se u ukupni iznos kupoprodajne cijene. Ako ponuditelj odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija, gubi pravo na povrat jamčevine.

Pravo na povrat jamčevine gubi se i u slučaju kada kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene više od 60 dana, u kom slučaju Općina ima pravo raskinuti ugovor.

Ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene kao najpovoljnije, jamčevina se vraća u roku 15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja, bez prava na kamatu.

III. Otvaranje i odabir najpovoljnije ponude

Članak 17.

Prilikom zaprimanja ponuda, na zatvorenoj omotnici se obvezno stavlja datum i vrijeme zaprimanja ponude.

Po proteku roka za dostavljanje ponuda Povjerenstvo javno otvara pristigle ponude i sastavlja zapisnik o svom radu.

Članak 18.

Na javnom otvaranju ponuda mogu biti prisutni ovlašteni predstavnici ponuditelja koji su dužni Povjerenstvu, prije otvaranja ponuda, dostaviti ovlaštenje u pisanom obliku i identifikacijsku ispravu. Ovlaštenje mora biti potpisano od strane ovlaštene osobe ponuditelja, a ukoliko je ovlaštena osoba prisutna otvaranju ponuda tada je dužna Povjerenstvu dostaviti na uvid rješenje o registraciji/obrtnicu i identifikacijsku ispravu.

Članak 19.

Prije otvaranja ponuda utvrđuje se:

1. da li je natječaj propisno objavljen,

2. broj prispjelih ponuda te

3. da li su ponude predane u roku.

Članak 20.

Kod otvaranja ponuda najprije se utvrđuju ponude koje su pristigle nakon krajnjeg roka za dostavu ponuda (zakašnjele ponude). Ove ponude se ne otvaraju i u zapisnik se unosi podatak o broju pristiglih zakašnjelih ponuda. Zakašnjele ponude Povjerenstvo odmah vraća ponuditeljima.

Povjerenstvo potom otvara pravovremeno pristigle ponude. Kod pravovremeno pristiglih ponuda utvrđuje se da li ponudama prileži sva potrebna dokumentacija. Ukoliko ponudi ne prileži sva potrebna dokumentacija (nepotpuna ponuda) ova ponuda se isključuje i u zapisnik se unosi podatak o isključenju ponude i konstatira se da ponuditelj ne ispunjava uvjete iz natječaja.

Članak 21.

Javni natječaj smatra se valjanim ako je pravovremeno podnesena najmanje jedna ponuda koja ispunjava sve uvjete iz natječaja i nudi najmanje početnu cijenu objavljenu u natječaju.

Ako se na javnom natječaju postigne najviša cijena s istim iznosom od dva ili više ponuditelja koji ispunjavaju sve uvjete natječaja (sposobni ponuditelji s pravovaljanim ponudama), samo s tim ponuditeljima provest će se odmah usmeno nadmetanje radi postizanja konačne kupoprodajne cijene, na slijedeći način:

- usmeno nadmetanje započinje ponudom kupoprodajne cijene koja je najmanje 1 % veća od ponuđene najviše cijene putem zatvorenih omotnica,

- pravo prvog nuđenja, kao i svakog sljedećeg, ima ponuditelj koji je prvi predao svoju ponudu na javni natječaj,

- konačna kupoprodajna cijena postignuta je ako nakon ponuđene najviše cijene u razmaku od 5 minuta nije ponuđena sljedeća veća kupoprodajna cijena.

O postupku otvaranja ponuda Povjerenstvo vodi zapisnik.

Članak 22.

Ukoliko je ponuditelj ponudio drukčije uvjete od onih koji su objavljeni u natječaju ili ako je ponudio cijenu nižu od početne cijene, ova ponuda se isključuje i u zapisnik se unosi podatak o isključenju ponude i konstatira se da ponuditelj ne ispunjava uvjete iz natječaja.

Članak 23.

Kod pravovremenih i potpunih ponuda najpovoljnijom ponudom smatrati će se ponuda ponuditelja koji je ponudio najvišu cijenu.

Članak 24.

Na temelju zapisnika Povjerenstva, nadležno tijelo donosi odluku o odabiru najpovoljnije ponude.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude obvezno sadrži podatak o najpovoljnijoj ponuditelju, cijeni, uračunavanju uplaćene jamčevine u cijenu, roku za zaključenje ugovora i gubitku prava povrata uplaćene jamčevine ako se ne pristupi zaključenju ugovora u određenom roku.

Članak 25.

Ponuditelju koji nije uspio u natječaju, jamčevina se vraća najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka odluke o odabiru najpovoljnije ponude.

Ponuditelj koji je utvrđen kao najpovoljniji i koji odustane od sklapanja ugovora, nema pravo na povrat jamčevine.

Ponuditelju koji uspije u natječaju uplata jamčevine se uračunava u cijenu.

Članak 26.

Kupoprodajna cijena se uplaćuje jednokratno, prilikom zaključenja ugovora.

Članak 27.

Sredstva ostvarena prodajom nekretnine mogu se koristiti samo za namjene propisane zakonom i drugim propisima.

IV. Zamjena nekretnina, razvrgnuće suvlasničke zajednice, osnivanje prava građenja, prava služnosti i založnog prava

Članak 28.

Nadležno tijelo Općine može donijeti odluku o zamjeni nekretnine u svom vlasništvu za drugu nekretninu.

Na postupak zamjene nekretnina na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ove Odluke o javnom natječaju.

Vrijednost nekretnina utvrđuje sudski vještak.

Članak 29.

Nadležno tijelo Općine može baz javnog natječaja donijeti odluku o razvrgnuću suvlasničke zajednice na nekretninama isplatom.

Tržišnu vrijednost nekretnine utvrđuje sudski vještak.

O razvrgnuću suvlasničke zajednice fizičkom diobom odlučuje sud.

Članak 30.

Nadležno tijelo Općine može donijeti odluku o osnivanju prava građenja u korist druge osobe radi građenja građevine i/ili uređenja javnih površina i o visini naknade.

Pravo građenja zasniva se na rok duži od 10 godina.

Za osnivanje prava građenja plaća se naknada.

Pravo građenja može se osnovati bez naknade ako se osniva u korist pravnih osoba u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Općine.

Pravo građenja osniva se ugovorom između Općine kao vlasnika nekretnine i nositelja prava građenja.

Na postupak osnivanja prava građenja na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ove Odluke o javnom natječaju.

Članak 31.

Na zemljištu u svom vlasništvu Općina može ugovorom osnivati prava služnosti u korist vlasnika povlasne nekretnine, nositelja prava građenja ili u korist određene osobe.

Visina naknade za osnovanu služnost utvrđuje se u visini 10% tržišne cijene utvrđene Cjenikom iz članka 10. ove Odluke.

Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka, naknada se ne plaća za osnivanje prava služnosti na zemljištu u vlasništvu Općine u korist pravnih osoba u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Općine.

Članak 32.

Na nekretninama u vlasništvu Općine može se dozvoliti zasnivanje založnog prava (hipoteke) ako je to u interesu ostvarivanja funkcije Općine.

Odluku o zasnivanju založnog prava donosi nadležno tijelo zavisno o vrijednosti nekretnine na kojoj se dozvoljava zasnivanje založnog prava.

V. Završna odredba

Članak 33.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 010-10/14-01-12

Ur. broj: 2140-04-01-14-1

Dražice, 3. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik

Nikica Maravić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=915&mjesto=51218&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr