SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 38. Petak, 12. prosinca 2014.
OPĆINA JELENJE

38.

Na temelju članka 4. stavka 1., članka 11. stavka 2. i članka 15. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 59/01, 26/03- pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09, 153/ 09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13) i članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine PGŽ« broj 33/ 09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Jelenje na 10. sjednici održanoj dana 3. prosinca 2014. godine donijelo je

ODLUKU
o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti
na području Općine Jelenje

I. Opće odredbe

Članak 1.

Odlukom o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Jelenje određuju se komunalne djelatnosti koje se obavljaju na području Općine Jelenje, način i uvjeti obavljanja komunalnih djelatnosti te druga pitanja od značaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Jelenje.

Članak 2.

Na području Općine Jelenje obavljaju se sljedeće komunalne djelatnosti:

1. opskrba pitkom vodom,

2. odvodnja otpadnih voda,

3. prijevoz putnika u javnom prometu,

4. održavanje čistoće,

5. odlaganje komunalnog otpada,

6. održavanje javnih površina,

7. održavanje nerazvrstanih cesta,

8. Održavanje groblja i prijevoz pokojnika

9. obavljanje dimnjačarskih poslova,

10. javna rasvjeta,

11. obavljanje poslova zimske službe

12. pružanje usluga obvezatne sustavne deratizacije.

Članak 3.

Pod opskrbom pitkom vodom razumijevaju se poslovi zahvaćanja, pročišćavanja i isporuke vode za piće.

Pod odvozom otpadnih voda razumijeva se odvoz crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama.

Pod održavanjem javnih površina naročito se razumijeva održavanje javnih zelenih površina, pješačkih staza, pješačkih zona, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta i javnih prometnih površina te dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kad se ti dijelovi ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu.

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta razumijeva se održavanje površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane ceste u smislu posebnih propisa Zakona o cestama, te gospodarenje cestovnim zemljištem uz nerazvrstane ceste. Upravljanje, građenje i održavanje nerazvrstanih cesta obavlja se na način propisan za obavljanje komunalnih djelatnosti sukladno propisima kojima se uređuje komunalno gospodarstvo.

Pod održavanjem groblja i krematorija razumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika.

Pod prijevozom pokojnika razumijeva se preuzimanje i prijevoz umrle osobe od mjesta smrti do mrtvačnice na groblju ili krematoriju.

Pod obavljanjem dimnjačarskih poslova razumijeva se obveza čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i uređaja za loženje.

Pod pojmom »javna rasvjeta« razumijeva se upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, uključivo podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta.

II. Način obavljanja komunalnih djelatnosti

Članak 4.

Komunalne poslove na području Općine Jelenje obavljaju:

. KD vodovod, KD Čistoća i KD Autotrolej

. KD Jelen d.o.o.

. pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji,

. pravne ili fizičke osobe na temelju pisanoga ugovora o povjeravanju komunalnih poslova,

III. Komunalne djelatnosti čije se obavljanje povjerava trgovačkom društvu

Članak 5.

Obavljanje komunalnih djelatnosti:

1. opskrba pitkom vodom na području Općine Jelenje povjerena je KD Vodovodu d.o.o. Rijeka,

2. odlaganje komunalnog otpada na području Općine Jelenje povjereno je KD Čistoća d.o.o. Rijeka,

3. javni prijevoz putnika na području Općine Jelenje povjeren je KD Autotrolej d.o.o. Rijeka

4. Održavanje javnih površina, parkova, održavanje čistoće na javnim površinama, održavanje groblja povjereno je KD Jelen d.o.o. Dražice

IV. Komunalne djelatnosti koje se obavljaju koncesijom

Članak 6.

Pravne i fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji mogu obavljati na području Općine Jelenje slijedeće komunalne djelatnosti:

. obavljanje dimnjačarskih poslova,

. prijevoz pokojnika,

. crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama.

Općinski načelnik Općine Jelenje posebnom Odlukom utvrđuje pripremne radnje i postupak za davanje koncesije za obavljanje pojedine komunalne djelatnosti iz stavka 1. ovog članka sukladno odredbama Zakona o koncesijama.

Broj pravnih ili fizičkih osoba kojima se povjerava obavljanje djelatnosti iz iz stavka 1. utvrđuju se u Odluci o davanju koncesija.

V. Način i uvjeti obavljanja komunalnih poslova na temelju pisanoga ugovora

Članak 7.

Pravne i fizičke osobe na temelju pisanoga ugovora o povjeravanju komunalnih poslova mogu obavljati na području Općine Jelenje slijedeće komunalne djelatnosti - poslove:

1. održavanje nerazvrstanih cesta,

2. poslove zimske službe - posipanje sipine i soli

3. javna rasvjeta-poslovi održavanja javne rasvjete.

Članak 8.

Obavljanje komunalnih djelatnosti iz članka 7. ove Odluke povjerava se pravnoj ili fizičkoj osobi na temelju Odluke o objavi prikupljanja ponuda ili javnog natječaja koju donosi načelnik Općine.

Nakon provedenoga prikupljanja ponuda ili javnog natječaja, Općinsko vijeće Općine Jelenje donosi odluku o izboru ponuditelja kojem će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova iz članka 7. ove Odluke.

Odluka obavezno sadrži:

1. djelatnost za koju se sklapa ugovor,

2. vrijeme na koje se sklapa ugovor,

3. vrsta i opseg poslova,

4. način određivanja cijene za obavljanje poslova, te način i rok plaćanja,

5. jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora.

Obavljanje djelatnosti iz članka 7. ove Odluke može se povjeriti većem broju izvršitelja.

Broj pravnih ili fizičkih osoba kojima se povjerava obavljanje djelatnosti iz članka 7. temeljem ugovora utvrđuju se u Odluci o objavi prikupljanja ponuda.

Članak 9.

Na temelju Odluke iz članka 8. načelnik Općine Jelenje sklapa ugovor o povjeravanju komunalnih poslova.

Ugovor iz stavka se može sklopiti najdulje na vrijeme od četiri godine.

Ostali uvjeti obavljanja djelatnosti utvrđuju se natječajem i ugovorom.

Članak 10.

Opseg komunalnih poslova utvrđuju se Programom održavanja komunalne infrastrukture i troškovnika izrađenoga na temelju Programa održavanja komunalne infrastrukture za godinu u kojoj se zaključuje ugovor, a do isteka roka na koji se zaključuje ugovor bit će utvrđeni naprijed navedenim godišnjim Programom i troškovnicima za predmetne poslove.

Članak 11.

U slučaju povećanja ili smanjenja opsega komunalnih poslova ili cijene, u tijeku roka na koji je zaključen ugovor, sporazumno će se sačiniti aneks ugovora kojeg odobrava načelnik Općine Jelenje.

Cijena usluge isplaćuje se izvršitelju usluge prema dostavljenim računima o izvršenim poslovima, ovjerenim od osobe naručitelja koja vrši nadzor nad obavljenim poslovima.

Članak 12.

Na postupak odabira ponuditelja za obavljanje komunalnih djelatnosti iz članka 6. ove Odluke primjenjuju se odredbe propisa Zakona o javnoj nabavi kojima je uređen postupa javne nabave radova, roba i usluga.

VII. Prijelazne i završne odredbe

Članak 13.

Koncesije koje su dodijeljene odlukama nadležnih tijela kao i zaključeni Ugovori o obavljanju pojedinih komunalnih djelatnosti ili pojedinih poslova iz komunalnih djelatnosti ostaju na snazi do isteka roka na koji su zaključeni ili do raskida istih.

Članak 14.

Izmjene i dopune ovog Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/14-01/12

Ur. broj: 2170/04-01-14-1

Dražice, 3. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik Općinskog vijeća

Nikica Maravić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=915&mjesto=51218&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr