SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 2. Petak, 28. siječnja 2005.
OPĆINA OMIŠALJ
2

2.

Na temelju članka 22. stavak 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 172/03) i članka 40. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 23/01 i 7/02) Općinsko poglavarstvo Općine Omišalj, na sjednici održanoj dana 1. veljače 2005. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
o ustrojavanju Kataloga informacija Općine Omišalj

Članak 1.

Ovom se Odlukom ustrojava Katalog informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Općina Omišalj, a u cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama u smislu zakona kojim se uređuje pravo na pristup informacijama.

Članak 2.

Dokumenti na kojima je zapisana ili unesena informacija u smislu članka 1. ove Odluke utvrđeni su u sistematiziranom pregledu informacija koji se nalazi u privitku - Katalog informacija Općine Omišalj koji čini sastavi dio ove Odluke.

Članak 3.

Način i vrijeme ostvarivanja prava na pristup informacijama iz članka 2. ove Odluke utvrđen je Odlukom o određivanju službenika za informiranje.

Članak 4.

Ovlaštenik prava na informaciju, kojemu je omogućen pristup informaciji izradom preslika dokumenata koje sadrže traženu informaciju, dužan je platiti naknadu za izradu preslike u iznosu od 1,00 kuna po stranici.

Članak 5.

Naknada iz članka 4. ove Odluke uplaćuje se u korist žiro-računa Općine Omišalj broj: 2340009-1830100009, poziv na broj: 24 7811- JMBG (za fizičke osobe) i 24 7811 - MB (za pravne osobe), svrha doznake: naknada za uvid u Katalog informacija.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novima« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 940-01/05-01/4

Ur. broj: 2142-06-05-01-1

Omišalj, 1. veljače 2005.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Općinskog poglavrstva
Josip Šepčić, dipl. ing, v.r.

KATALOG INFORMACIJA
OPĆINE OMIŠALJ

1. OPĆI AKTI:

1. Općinskog vijeća Općine Omišalj

2. Općinskog poglavarstva Općine Omišalj

Napomena: svi akti objavljeni u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

2. POJEDINAČNI AKTI:

1. Općinskog vijeća Općine Omišalj

2. Općinskog poglavarstva Općine Omišalj

Napomena: svi akti nalaze se u pismohrani Općine Omišalj.

3. CJELOKUPNA DOKUMENTACIJA SA SJEDNICA Općinskog vijeća Općine Omišalj i Općinskog pogla

varstva Općine Omišalj nalaze se u pismohrani (materijal za sjednicu, zapisnici, izvornici akata)

4. KATALOG GRADSKE IMOVINE

Napomena: Navedena dokumentacija nalazi se u pismohrani Općine Omišalj.

5. DOKUMENTACIJA IZ OBVEZNO-PRAVNIH ODNOSA OPĆINE OMIŠALJ S PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA

Napomena: Navedena dokumentacija nalazi se u pismohrani Općine Omišalj.

6. CJELOKUPNA NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA za provedbu postupka javne nabave

Napomena: Navedena dokumentacija objavljuje se u javnim glasilima odnosno nalazi se u pismohrani Općine Omišalj.

7. OČEVIDNIK KORISNIKA SOCIJALNOG PROGRAMA OPĆINE OMIŠALJ

Napomena: Navedeni podaci nalaze se u pismohrani Općine Omišalj.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=118&mjesto=51513&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr