SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 38. Petak, 12. prosinca 2014.
OPĆINA JELENJE

35.

Na temelju članka 100. stavka 6. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12, 80/13), i članka 188. stavak (1) Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13), suglasnosti župana Primorsko-goranske županije od 27. 11. 2014. godine, klasa: 350-03/14-01/42, ur.broj: 2170/01- 03-01/1-14-2 i članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09 i 13/13) Općinsko vijeće, na 10. sjednici održanoj dana 3. prosinca 2014. godine, donosi

ODLUKU
o donošenju Ciljanih izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Jelenje

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donose se Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Jelenje (»Službeni novine Primorsko- goranske županije« broj 40/07, 15/11, 37/12), u daljnjem tekstu: Plan, koje je izradila tvrtka PLANIUM, d.o.o. iz Rijeke.

Članak 2.

Plan je sadržan u elaboratu koji sadrži sljedeće:

Knjige I:

A. TEKSTUALNI DIO

Odredbe za provođenje

B. GRAFIČKI DIO

1 Korištenje i namjena površina 1:25000

2 Infrastrukturni sustavi i mreže 1:25000

2. Energetski sustavi

2.a Vodnogospodarski sustavi - vodoopskrba

2.b Vodnogospodarski sustavi - uređenje voda

2.c Vodnogospodarski sustavi - odvodnja

4.2. Građevinsko područje naselja II 1:5000

Knjiga II:

C. OBAVEZNI PRILOZI:

. Obrazloženje

. Popis sektorskih dokumenata i propisa koji su poštovani u izradi Plana

. Zahtjevi, mišljenja i suglasnosti nadležnih tijela i osoba sukladno članku 79. i članku 94. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12)

. Izvješće o javnoj raspravi

. Evidencija postupka izrade i donošenja prostornog plana

. Sažetak za javnost

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 3.

Članak 74. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Infrastrukturni sustavi prikazani su na kartografskim prikazima br.1. »Korištenje i namjena površina«, br.1.a »Korištenje i namjena površina - promet, pošta i telekomunikacije«, br. 2. »Infrastrukturni sustavi i mreže- energetski sustav«, br. 2a. »Infrastrukturni sustavi i mreže - vodnogospodarski sustav - vodoopskrba«, br. 2b. »Infrastrukturni sustavi i mreže - vodnogospodarski sustav - uređenje vodotoka i voda«, br. 2c »Infrastrukturni sustavi i mreže - vodnogospodarski sustav - odvodnja« mj. 1:25.000.

U članku 74. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Predložene trase infrastrukturnih sustava su načelne, a njihov točan položaj definirati će se izradom projektne dokumentacije sukladno terenskim zahtjevima.«

Članak 4.

U članku 87. stavak 1. mijenja se naziv trafostanice »Pehlin« u »Pehlin 2« i dodaje se u nastavku rečenice »i Melina - Plomin«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»Na području Općine Jelenje predviđa se izgradnja novog dalekovoda naponskog nivoa 2x400 kV Meline - Plomin.«

Članak 5.

U članku 94. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Planirani objekti u svrhu uspostave konačnog sustava vodoopskrbe:

. Transportni cjevovod, razdjelnik Cankovo - CS Lukeži DN 400 mm, rekonstrukcija.

. CS Lukeži

. Tlačni cjevovod CS Lukeži - VS Jelenski vrh

. VS Jelenski vrh (3000 m3)

. VS Jelenski vrh 2 (500 m3)

. Transportno gravitacijski cjevovod VS Jelenski vrh - lokacija VS/CS Kovačevo

Položaj navedenih cjevovoda i objekata načelno su ucrtani u kartografskom prikazu vodoopskrbe.«

U članku 94. postojeći stavci 3. i 4. postaju 4. i 5.

U članku 94. postojeći stavak 4., koji postaje stavak 5. mijenja se i glasi:

»Izgradnja i proširenje vodoopskrbnog sustava na području Općine Jelenje treba biti u skladu s Vodoopskrbnim planom županije. Ukoliko bi se tijekom izrade projektne dokumentacije za objekte vodoopskrbe obuhvaćene ovim Planom iznašlo svrsishodnima rješenje od prikazanih, potrebno je dopustiti određena odstupanja u smislu duljine ogranka, položaja trase, profila, materijala, lokacije objekata i sl.

Članak 6.

Članak 97. mijenja se i glasi:

»Način odvodnje definiran je sukladno Prostornom planu Primorsko-goranske županije i Odlukom o zaštiti izvorišta vode za piće u slivu izvora u Gradu Rijeci i slivu izvora u Bakarskom zaljevu.

Na području Općine Jelenje predviđa se izgradnja razdjelnoga sustava odvodnje otpadnih voda. Prikupljene sanitarne i tehnološke otpadne vode odvoditi će se preko sustava Čavle do sustava Rijeke- Delte na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Grada Rijeke na Delti.

Prikupljanje sanitarnih otpadnih voda predviđeno je glavnim i sekundarnim kanalizacijskim kolektorima i crpnim stanicama na području cijele Općine Jelenje.

Sustav sanitarne kanalizacije Općine Jelenje podijeljen je na zasebne podsustave sa slivnim područjem pojedine kanalizacijske crpne stanice:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/14-01/11

Ur. broj: 2170/04-02-14-6

Dražice, 3. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik

Nikica Maravić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=915&mjesto=51218&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr