SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 38. Petak, 12. prosinca 2014.
OPĆINA JELENJE

34.

Na temelju članka 35. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/ 98,137/99-USRH, 22/00-USRH, 73/00, 114/01, 79/06, 141/ 06, 146/08, 38/09 i 153/09), članka 33. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Jelenje, na 10. sjednici održanoj dana 3. prosinca 2014. godine donijelo je

ODLUKU
o davanju na korištenje prostora, sportskih građevina i
sportskih terena na području Općine Jelenje za potrebe
udruga, političkih stranaka i lokalne samouprave

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju način korištenja prostora, sportskih građevina i sportskih terena na području Općine Jelenje (u daljnjem tekstu: Općina), kriteriji korištenja prostora, te visina naknade i ostalih troškova u svezi korištenja prostora, sportskih građevina i sportskih terena (u daljem tekstu: prostor).

Članak 2.

Općinsko vijeće donosi Odluku o davanju na korištenje prostora, sportskih građevina i sportskih terena na području Općine Jelenje za potrebe udruga, političkih stranaka i lokalne samouprave temeljem vlasničkih ovlasti, a pod uvjetom i na način propisan Zakonom o vlasništvu i dru gim stvarnim pravima, Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te drugim pozitivnim propisima.

Članak 3.

Prostorima iz članka 1. ove Odluke smatraju se:

1. Dom kulture u Dražicama,

2. Čitaonica u naseljima Male Dražice, Lukeži, Podkilavac i Podhum i društvena prostorija (bivša pošta) u Jelenju

3. Planinarski dom Hahlić

Sportskim građevinama i sportskim terenima iz članka 1. ove Odluke smatraju se:

1. nogometno igralište s pratećim objektima u Dražicama;

2. boćarski klub s pratećim objektima u Dražicama, Podhumu i Zoretićima;

3. dvorana za kuglanje u Dražicama

2. KORIŠTENJE PROSTORA

Članak 4.

U prostorima iz članka 3. ove Odluke osigurava se prostor za rad lokalne samouprave i njezinih radnih tijela (odbori i druga tijela), udruga i političkih stranaka, bez naknade.

Članak 5.

Korištenje prostora iz članka 3. ove Odluke može biti privremeno ili povremeno.

2.1. Privremeno korištenje

Članak 6.

Privremenim korištenjem smatra se kontinuirano svakodnevno ili periodično korištenje prostora iz članka 3. Odluke, za potrebe udruga (sportskih, humanitarnih, kulturnih, socijalnih i slično) registriranih na području Općine ili čije se djelovanje financira iz Općinskog proračuna.

Odluku o dodjeli prostora iz stavka 1. ovoga članka na privremeno korištenje donosi načelnik.

Članak 7.

Uvjeti pod kojima se prostori daju na privremeno korištenje utvrđuju se Ugovorom o korištenju prostora odnosno sportske građevine odnosno sportskog terena koji potpisuju načelnik i ovlaštena osoba korisnika prostora, a koji sadrži:

1. naznaku ugovornih strana,

2. površinu i namjenu prostora/građevine/terena,

3. vrijeme na koje se ugovor zaključuje,

4. obveze održavanja prostora/građevine/terena,

5. obveze plaćanja troškova u svezi korištenja prostora/ građevine/terena,

6. odgovornost korisnika prostora za zakoniti rad,

7. odredbe o prestanku ugovora i ostalo.

Članak 8.

Troškove u vezi korištenja prostora iz članka 3. stavka 1. ove Odluke i troškove u vezi korištenja sportske građevine i sportskog terena s pratećim objektima iz članka 3. stavka 2. ove Odluke i to troškove električne energije, vode, grijanja, odvoza fekalija i slično, dužni su snositi sami korisnici.

2. 2. Povremeno korištenje

Članak 9.

Povremenim korištenjem smatra se korištenje prostora iz članka 3. ove Odluke za kojim se potreba pojavljuje povremeno i to za:

- biračka mjesta za izbore,

- aktivnosti političkih stranaka i njihovih ogranaka,

- aktivnosti udruga,

- održavanje sastanaka,

- tribina, predavanja,

- sportskih igara,

- sportskih manifestacija,

- humanitarnih manifestacija,

- manifestacija u organizaciji Općine i Turističke zajednice Općine i

- manifestacija i drugih događanja od posebnog interesa za Općinu i slično.

Za povremeno korištenje prostora iz stavka 1. korisniku se izdaje Odobrenje.

Članak 10.

Ukoliko povremeno korištenje prostora iz članka 3. Odluke zatraži pravna ili fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost i to za održavanje aktivnosti (fitnes, aerobik, tjelovježba, razni tečajevi, škole stranih jezika, škole sviranja, škole crtanja, škole plesa, razne radionice i slično) čije se pohađanje polaznicima naplaćuje, korištenje prostora odobrit će se uz plaćanje naknade.

Naknada za aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka za korištenje prostora navedenoga u članku 3. stavku 1. točci 1. iznosi 30,00 (slovima: trideset) kuna po satu korištenja prostora uz naknadu grijanja.

Naknada za aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka za korištenje prostora navedenih u članku 3. stavku 1. točci 2. iznosi 10,00 (slovima: deset) kuna po satu korištenja prostora uz naknadu grijanja.

Članak 11.

Iznimno od prethodnog članka, fizičkim osobama i grupama građana može se odobriti povremeno korištenje prostora - dvorana u Domu kulture za potrebe proslava zatvorenog tipa (svečanosti vjenčanja, krštenja, krizmi, proslave rođendana i slično) pod uvjetom da imaju stalno prebivalište na području Općine i da uredno podmiruju sve obveze prema Općini.

Za korištenje prostora iz prethodnog stavka u svrhu proslave svečanosti vjenčanja korisniku se izdaje Odobrenje uz plaćanje jednokratne naknade u iznosu od 2.000,00 (slovima: dvije tisuće) kuna, dok za ostale prigode iz prethodnog stavka jednokratna naknada iznosi 1.000,00 (slovima: jedna tisuća) kuna.

Članak 12.

Korisnici prostora iz članka 3. ove Odluke dužni su poštovati odobrene termine i uvjete korištenja prostora.

U prostore iz članka 3. stavka 1. ove Odluke koji se koriste povremeno ne mogu se unositi namještaj i oprema, osim slika, promidžbenog materijala, nastavnih pomagala i sličnih predmeta koji korisniku služe za vrijeme korištenja prostora, nakon čega ih je dužan ukloniti.

Odgovorna osoba korisnika brine se o načinu privremenog i povremenog korištenja prostora iz članka 3. ove Odluke, njegovoj uporabi i odgovara za zakoniti rad.

Članak 13.

Prostori iz članka 3. stavka 1. ove Odluke daju se na povremeno korištenje temeljem pisanoga zahtjeva koji se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jelenje najkasnije 8 (osam) dana prije dana za koji se traži korištenje prostora.

Zahtjev za korištenje prostora iz stavka 1. ovog članka obvezno sadrži: naziv, odnosno ime i prezime podnositelja zahtjeva, željeni termin (dan i vrijeme) korištenja prostora i svrhu za koju se prostor traži.

Članak 14.

Korištenje prostora iz članka 3. stavka 1. ove Odluke u svrhu održavanja maškaranih zabava regulirati će se posebnom Odlukom općinskog načelnika.

3. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREBE

Članak 15.

Za sve prostore i građevine u vlasništvu (knjižnom i izvanknjižnom) Općine Jelenje, a koje nisu navedene u ovoj odluci, način i uvjeti korištenja odrediti će se posebnim rješenjem općinskog načelnika, a sukladno kriterijima iz ove Odluke.

Članak 16.

Dosadašnjim korisnicima prostora ili sportskih građevina ili sportskih terena ponudit će se sklapanje ugovora o korištenju prostora pod uvjetima utvrđenim u ovoj Odluci.

Korisnici su obvezni potpisati ugovor u roku od 8 dana od dana dostave prijedloga ugovora.

Ukoliko korisnici ne potpišu prijedlog ugovora protiv istih će se pokrenuti postupak iseljenja.

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 023-01/14-01/12

Ur. broj: 2170-04-01-14-

Dražice, 3. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik

Nikica Maravić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=915&mjesto=51218&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr