SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 38. Petak, 12. prosinca 2014.
OPĆINA JELENJE

26.

Temeljem članka 86. st. 3., 112. i 198. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 153/13.) i članka 18. Statuta Općine Jelenje (Službene novine PGŽ br. 33/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Jelenje na 10. sjednici održanoj dana 3. prosinca 2014. god. donijelo je

ODLUKU
o izradi 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Jelenje

I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovom odlukom pokreće se postupak izrade 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jelenje (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/07, 15/11, 37/12) (dalje u tekstu: 2. Izmjene i dopune PPU-a).

II. Pravna osnova za izradu izmjena i dopuna plana

Članak 2.

Postupak izrade i donošenja 2. Izmjena i dopuna PPU-a pokreće se i provodi odgovarajućom primjenom odredbi članaka 81. do 113., te članka 198. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 153/13.).

U skladu s člankom 86. Zakona o prostornom uređenju određena je obveza da se prije donošenja odluke Općinskog vijeća o izradi izmjena i dopuna PPU-a pribavi mišljenje sukladno posebnim zakonima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode. Konstatira se da to prethodno mišljenje o potrebi provedbe strateške procjene, sukladno obavijesti Ministarstva zaštite okoliša i prirode (Klasa: 351-02/14-04/ 16 ur.broj: 517-06-2-1-2-14-2 od 6.02.2014.) za sada nije obvezno pribavljati jer nije donesena Uredba iz članka 64. Zakona o zaštiti okoliša.

III. Razlozi za izradu izmjena i dopuna plana

Članak 3.

Izrada Izmjena i dopuna PPU-a pokreće se radi izmjene PPU-a u dijelu koji se odnosi na plansko rješenje smještaja reciklažnog dvorišta, kako bi za isto bilo moguće izdavanje potrebnih dokumenata za njegovo uređenje i gradnju.

IV. Obuhvat izmjena i dopuna plana

Članak 4.

Prostorni obuhvat 2. Izmjena i dopuna PPU-a odnosi se na parcelu u naselju Dražice prema zadnjim raspoloživim podacima na k.č. K.O. Dražice.

V. Sažeta ocjena stanja u obuhvatu izmjena i dopuna plana

Članak 5.

U skladu s propisima koji uređuju gospodarenje otpadom, na području Općine Jelenje potrebno je osigurati funkcioniranje jednog reciklažnog dvorišta.

Postojeći PPU-a na predmetnoj čestici (obuhvatu izmjena i dopuna Izmjena i dopuna PPU-a) i širem području iste, smještenoj u naselju Dražice, određuje građevinsku zonu namijenjenu za izgradnju stambenih objekata.

Unutar te zone je moguć smještaj i gradnja reciklažnog dvorišta za odvojeno prikupljanje otpada u gospodarenju komunalnim otpadom i reciklažnog dvorišta za građevinski otpad, a po izrađenom detaljnijem planu, tj. urbanističkom planu uređenja te zone.

Do izrade planiranoga urbanističkog plana uređenja za predmetnu česticu važeći je Prostorni plan uređenja naselja Dražice koji ne predviđa gradnju ove vrste komunalnih funkcija.

Da bi se omogućilo provođenje postupka i ishođenje potrebnih akata za uređenje i gradnju reciklažnog dvorišta, pristupa se ovoj Izmjeni i dopuni PPU-a.

Smještaj reciklažnog dvorišta na predmetnoj lokaciji u Dražicama utvrđeno je Zaključkom općinkog načelnika, a predmetna lokacija je odabrana (između tri predloženih u važećem PPU-u) iz razloga što parcela koja je predmet obuhvata Izmjena i dopuna ima pristup na prometnicu i mogućnost komunalnog opremanja, te je podjednako dostupna stanovnicima Općine, te je dovoljne kvadrature za smještaj reciklažnog dvorišta, te se nalazi u III. vodozaštitnom pojasu.

VI. Ciljevi i programska polazišta izmjena i dopuna plana

Članak 6.

Programska polazišta i ciljevi Izmjene i dopune PPU-a su unapređenje razvoja lokalne sredine i nesmetanost realizacije uređenja i izgradnje reciklažnog dvorišta na području naselja Dražice unutar planirane zone.

Programska polazišta za izradu 2. Izmjena i dopuna PPU-a uključuju i one izmjene i dopune prostorno-planskih određenja koja je potrebno uskladiti sa zahtjevima, podacima, planskim smjernicama i propisanim dokumentima iz područja djelovanja javnopravnih tijela koja sudjeluju u postupku prema posebnim propisima, a odnose se isključivo na mogućnost izgradnje reciklažnog dvorišta na predmetnoj lokaciji.

VII. Popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu Izmjena i dopuna plana

Članak 7.

Za izradu 2. Izmjena i dopuna PPU-a nije potrebno pribavljati nove stručne podloge, već će se koristiti postojeća dokumentacija i podaci, podaci sadržani u informacijskom sustavu prostornog uređenja, te podaci, planske smjernice i propisani dokumenti koje će u svojim zahtjevima dostaviti nadležna tijela i osobe s javnim ovlastima iz svog djelokruga, a koji će biti na raspolaganju u fazi izrade Nacrta prijedloga.

VIII. Način pribavljanja stručnih rješenja

Članak 8.

Ocjenjuje se da u postupku izrade 2. Izmjena i dopuna PPU-a neće biti potrebno pribavljati posebna stručna rješenja, već će se koristiti postojeća dokumentacija, te podaci, planske smjernice i propisani dokumenti sadržani u informacijskom sustavu prostornog uređenja, te koje u svojim zahtjevima daju javnopravna tijela određena posebnim propisima, a prema sektorskim strategijama, planovima, studijima i drugim dokumentima iz područja svog djelovanja (sukladno članku 7. ove Odluke).

IX. Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima, koja daju zahtjeve za izradu izmjena i dopuna plana iz svog djelokruga, te drugih sudionika korisnika prostora koji će sudjelovati u izradi izmjena i dopuna plana

Članak 9.

Tijela koja daju zahtjeve iz svog djelokruga i koja u postupku izrade i donošenja 2. Izmjena i dopuna PPU-a, osim temeljem članka 101. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju, daju mišljenja ili suglasnosti i temeljem posebnih propisa:

1. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14

Uprava za zaštitu prirode - daje prethodnu suglasnost temeljem čl. 22. st. 2. Zakona o zaštiti prirode (NN br. 80/13).

2. MINISTARSTVO KULTURE, Zagreb

Uprava za zaštitu kulturne baštine, daje suglasnost temeljem čl. 56. stavka 2.Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12 i 157/13)

2. HRVATSKE VODE, - daju mišljenje temeljem čl. 36. st. 7. Zakona o vodama (NN br. 153/09, 130/11, 56/12 i 14/ 14).

Članak 10.

Tijela i osobe od kojih će se tražiti zahtjevi (podaci, planske smjernice, dokumenti i dr.), a za koja posebnim propisima nije propisana obaveza pribavljanja mišljenja ili suglasnosti u postupku izrade i donošenja 2. Izmjena i dopuna PPU-a, već davanje mišljenja u javnoj raspravi temeljem članka 101. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju:

. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Rijeka, Riva 10, 51000 Rijeka

. JAVNA USTANOVA Zavod za prostorno uređenje PGŽ, Splitska 2/II, 51000 Rijeka

. ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, N. Tesle 9, 51000 Rijeka

. HRVATSKE VODE - VODNOGOSPODARSKI ODJEL ZA VODNO PODRUČJE PRIMORSKO- ISTARSKIH SLIVOVA, Đure Šporera 3, 51000 RIJEKA

. Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Kupska 4, 10000 Zagreb, Hrvatska

. Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.; Prijenosno područje Rijeka,

. HEP - ODS d.o.o.;, DP »ELEKTROPRIMORJE« Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka

. KD Vodovod i kanalizacija, Rijeka

. MUP, Policijska uprava PGŽ, Odjel zajedničkih i upravnih poslova, Rijeka

X. Planirani rok za izradu izmjena i dopuna plana, odnosno njegovih pojedinih faza

Članak 11.

Izrada 2. Izmjena i dopuna PPU-a provodit će se u nekoliko osnovnih faza i to:

I. faza: Pripremne radnje - obuhvaćaju objavu Odluke o izradi 2. Izmjena i dopuna PPU-a, obavještavanje javnosti i susjednih JLS, te dostavu Odluke javnopravnim tijelima s pozivom za dostavu zahtjeva za izradu 2. Izmjena i dopuna PPU-a i prikupljanje tih zahtjeva, kao i dostavu Odluke o izradi državnom Zavodu za prostorni razvoj radi objave u Informacijskom sustavu prostornog uređenja, te odabir izrađivača.

II. faza: Nacrt prijedloga i prijedlog plana za javnu raspravu:

Izrada Nacrta prijedloga u skladu sa zahtjevima javnopravnih tijela koja sudjeluju postupku izrade

Utvrđivanje Prijedloga za javnu raspravu i provođenje javne rasprave - Prijedlog za javnu raspravu utvrđuje načelnik Općine Jelenje, a Stručni izrađivač izrađuje elaborat Prijedloga 2. Izmjena i dopuna PPU-a za javnu raspravu i dostavlja ga Nositelju izrade koji organizira i provodi javnu raspravu. U okviru javne rasprave Prijedlog 2. Izmjena i dopuna PPU-a stavlja se na javni uvid, uz posebnu obavijest o održavanju javne rasprave javnopravnim tijelima koja su pozvana za dostavu zahtjeva za izradu 2. Izmjena i dopuna PPU-a, te se održava javno izlaganje.

Priprema Izvješća o javnoj raspravi - Nositelj izrade prikuplja primjedbe, prijedloge i mišljenja, te ih dostavlja izrađivaču. Izrađivač tj. odgovorni voditelj u suradnji s Nositeljem izrade obrađuje primjedbe i prijedloge dane u javnoj raspravi, kao i mišljenja javnopravnih tijela, te priprema Izvješće o javnoj raspravi, koje se objavljuje na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Nositelja izrade i u Informacijskom sustavu prostornog uređenja.

III. faza: Nacrt konačnog prijedloga i konačni prijedlog plana

Izrada Nacrta konačnog prijedloga - stručni izrađivač u suradnji s Nositeljem izrade izrađuje Nacrt konačnog prijedloga 2. Izmjena i dopuna PPU-a u skladu s prihvaćenim očitovanjima, primjedbama i prijedlozima, kao i mišljenjima javnopravnih tijela, te se Nacrt konačnog prijedloga i Izvješće o javnoj raspravi s nacrtom Odluke o donošenju dostavlja načelniku radi utvrđivanja Konačnog prijedloga 2. Izmjena i dopuna PPU-a

Izrada elaborata Konačnog prijedloga nakon njegova utvrđivanja

U okviru ove faze Nositelj izrade dostavlja sudionicima javne rasprave pisanu obavijest s obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja, odnosno djelomičnog prihvaćanja primjedbi i prijedloga, odnosno mišljenja.

IV. faza: Pribavljanje mišljenja, donošenje plana i objava

pribavljanje mišljenja Županijskoga zavoda u pogledu usklađenosti konačnog prijedloga 2. Izmjena i dopuna PPU-a s Prostornim planom županije - ukoliko je Županijski zavod izrađivač ili koordinator izrade tada mišljenje nije potrebno

Donošenje 2. Izmjena i dopuna PPU-a (Odluke o donošenju) na Općinskom vijeću Općine Jelenje i objava Odluke o donošenju u službenom glasilu - Konačni prijedlog 2. Izmjena i dopuna PPU-a s nacrtom Odluke o donošenju upućuje se Općinskom vijeću na donošenje nakon pribavljanoga mišljenja Županijskoga zavoda, a nakon donošenja Odluka se objavljuje u službenom glasilu.

. Izrada i isporuka usvojenih 2. Izmjena i dopuna PPU-a - nakon što Općinsko vijeće usvoji 2. Izmjene i dopune PPU-a i one budu objavljene u službenom glasilu, Stručni izrađivač dopunjuje i kompletira dokumentaciju, izrađuje izvornik i odgovarajući broj preslika elaborata, te ih prosljeđuje Nositelju izrade radi dostave nadležnim tijelima sukladno Zakonu.

. Objava pročišćenoga teksta odredbi za provođenje - Općinsko vijeće dužno je objaviti pročišćeni tekst odredbi za provođenje 2. Izmjena i dopuna PPU-a u digitalnom i analognom obliku.

Pojedine faze izrade koje su u nadležnosti Stručnog izrađivača, a ovise i o tijeku postupka koji provodi Nositelj izrade, provodit će se prema sljedećim okvirnim rokovima:

Napomena: I. fazu provodi Nositelj izrade, a postupci i rokovi te faze su definirani u članku 12. ove Odluke.

II. faza:

- izrada Nacrta prijedloga započinje nakon što Nositelj izrade pribavi i dostavi Stručnom izrađivaču zahtjeve za izradu 2. Izmjena i dopuna PPU-a (podatke, planske smjernice i propisane dokumente) od pozvanih javnopravnih tijela iz članka 9. i 10. ove Odluke i provodit će se u trajanju do 10 radnih dana.

- izrada Prijedloga za javnu raspravu (koji sadrži tekstualni dio, te obrazloženje i sažetak za javnost) u skladu s aktom načelnika o utvrđivanju Prijedloga, a izradit će se u roku do 10 radnih dana i dostaviti Nositelju izrade radi organiziranja i provođenja javne rasprave i stavljanja na javni uvid. Tijekom javne rasprave u javnom izlaganju radi obrazloženja rješenja, smjernica i mjera sudjeluju: Nositelj izrade, Stručni izrađivač, odnosno imenovani odgovorni voditelj izrade 2. Izmjena i dopuna PPU-a, a po potrebi i drugi stručnjaci koji su sudjelovali u izradi.

- obrada svih prijedloga i primjedbi (stručni izrađivač, odnosno njegov imenovani odgovorni voditelj u suradnji s Nositeljem izrade) koje će dati sudionici u javnoj raspravi (u roku i na propisani način), kao i dobivena mišljenja javnopravnih tijela, te priprema Izvješća o javnoj raspravi u roku od najduže 15 dana od isteka roka za primanje mišljenja, primjedbi i prijedloga

III. faza:

- obuhvaća izradu Nacrta konačnog prijedloga 2. Izmjena i dopuna PPU-a u skladu s Izvješćem o javnoj raspravi, te dostavu istog Nositelju izrade na daljnje postupanje, a izradit će se u roku do 10 radnih dana.

- po dostavi akta načelnika o utvrđivanju Konačnog prijedloga, Stručni izrađivač izrađuje Konačni prijedlog 2 Izmjena i dopuna PPU-a u roku do 10 radnih dana i dostavlja ga Nositelju izrade radi pribavljanja mišljenja Županijskog zavoda za prostorno uređenje

IV. faza:

- donošenje 2. Izmjena i dopuna PPU-a na Općinskom vijeću po pribavljenom mišljenju Županijskog zavoda za prostorno uređenje

- nakon objave Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna PPU-a u Službenim novinama PGŽ (tj. zaprimanja službenog glasila u kojem je objavljena Odluka o donošenju), Stručni izrađivač će u roku do 7 radnih dana kompletirati i umnožiti usvojenu dokumentaciju, dostaviti je Nositelju izrade u analognom i digitalnom obliku i završiti rad.

U slučaju potrebe ponavljanja javne rasprave odgovarajuće će se ponoviti navedeni postupci i rokovi koji se odnose na javnu raspravu.

Članak 12.

Ostali postupci i rokovi koje će prema propisima o prostornom uređenju provoditi Nositelj izrade, odnosno Općinsko vijeće Općine Jelenje, a nisu sadržani u članku 11. ove Odluke okvirno su:

. Dostava Odluke o izradi 2. Izmjena i dopuna PPU-a svim javnopravnim tijelima iz članka 9. i 10. ove Odluke u roku od 7 dana od dana objave s pozivom da mu u roku od najviše 10 dana od dostave zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane dokumente koji nisu sadržani u Informacijskom sustavu prostornog uređenja) za izradu 2.Ciljane Izmjene i dopune PPU-a. Ukoliko pozvana tijela i osobe ne dostave zahtjeve u tom roku, smatrati će se da ih nemaju. Nositelj izrade Odluku dostavlja i državnom Zavodu za prostorni razvoj u istom roku, a radi objave u Informacijskom sustavu prostornog uređenja. (Obaveza prema članku 88. i 90. Zakona o prostornom uređenju).

. Istovremeno s postupkom i rokom iz točke 1. o izradi 2. Izmjena i dopuna PPU-a Nositelj izrade obavještava javnost na web stranici Općine (Obaveza prema članku 88. Zakona o prostornom uređenju i gradnji). Prema ocjeni Nositelja izrade moguće je obavještavanje javnosti kroz dnevni i/ili tjedni tisak. Susjedne JLS moraju se pismenim putem obavijestiti o izradi 2. Izmjena i dopuna PPU-a.

. Nositelj izrade dostavlja načelniku Nacrt prijedloga 2.ciljnih Izmjena i dopuna PPU-a u roku od 2 dana od zaprimanja istog o strane izrađivača, a načelnik će utvrditi Prijedlog 2. Izmjena i dopuna PPU-a za javnu raspravu u roku od 2 dana. (Obaveza prema članku 95. Zakona o prostornom uređenju).

. O Prijedlogu 2. Izmjena i dopuna PPU-a Nositelj izrade će provesti javnu raspravu o kojoj će objaviti obavijest u dnevnom tisku, na web stranici Općine i Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja najmanje 8 dana prije početka javne rasprave. (Obaveza prema članku 96. Zakona o prostornom uređenju i gradnji).

. Javna rasprava započinje stavljanjem Prijedloga 2. Izmjena i dopuna PPU-a na javni uvid na oglasnu ploču i web stranice Općine koji traje 8 dana. (Obaveza prema članku 98. Zakona o prostornom uređenju i gradnji), a mišljenja javnopravnih tijela, te primjedbe i prijedlozi dostavit će se Nositelju izrade u do zadnjeg dana javne rasprave.

. Nositelj izrade osim objave javne rasprave prema obavezno dostavlja i posebnu pisanu obavijest o javnoj raspravi (Obaveza prema članku 97. Zakona o prostornom uređenju) javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima koja su dala ili trebala dati zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane dokumente) za izradu 2. Izmjena i dopuna PPU-a iz područja svog djelokruga.

. Za vrijeme javnog uvida Nositelj izrade organizirat će javno izlaganje radi obrazloženja rješenja, smjernica i mjera Prijedloga 2. Izmjena i dopuna PPU-a i voditi zapisnik kojeg potpisuje odgovorna osoba Nositelja izrade.

. U tijeku javne rasprave, odnosno do zadnjeg dana javne rasprave Nositelju izrade upućuju se primjedbe i prijedlozi, te mišljenja javnopravnih tijela na Prijedlog 2. Izmjena i dopuna PPU-a. Ako javnopravno tijelo ne dostavi mišljenje u definiranom roku, smatra se da je mišljenje dano i da je Prijedlog 2. Izmjena i dopuna PPU-a izrađen u skladu s danim zahtjevima, odnosno posebnim propisima i/ili dokumentima iz njihove nadležnosti koji su od utjecaja na plan. (Obaveza prema člancima 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju).

. Nositelj izrade dostavlja načelniku Nacrt konačnog prijedloga 2. Izmjena i dopuna PPU-a zajedno s Izvješćem o javnoj raspravi u roku od 2 dana od zaprimanja elaborata Nacrta Konačnog prijedloga od strane Stručnog izrađivača, a načelnik će utvrditi Konačni prijedlog 2. Izmjena i dopuna PPU-a u roku od 2 dana. (Obaveza prema članku 105. Zakona o prostornom uređenju).

. Nakon što načelnik utvrdi Konačni prijedlog, a prije upućivanja Konačnog prijedloga na donošenje Gradskom vijeću, Nositelj izrade je obavezan pisanim putem dostaviti sudionicima javne rasprave obrazloženja o razlozima neprihvaćanja, odnosno djelomičnog prihvaćanja njihovih prijedloga i primjedbi. (Obaveza prema članku 106. Zakona o prostornom uređenju).

. Prije donošenja 2. Izmjena i dopuna PPU-a, Nositelj izrade mora pribaviti mišljenje Županijskoga zavoda za prostorno uređenje, a zahtjev za mišljenjem s potrebnom dokumentacijom (Konačni prijedlog 2. Izmjena i dopuna PPU-a, Izvješće o javnoj raspravi i Nacrt Odluke o donošenju) dostavlja Županijskom zavodu u roku od 2 dana od zaprimanja elaborata Konačnog prijedloga 2. Izmjena i dopuna PPU-a od strane Stručnog izrađivača. Rok za izdavanje mišljenja Županijskoga zavoda je najviše 30 dana (Obaveza prema članku 107. Zakona o prostornom uređenju).

. Nakon provedenih svih aktivnosti iz članka 11. i 12. ove Odluke načelnik će uputiti Općinskom vijeću Konačni prijedlog 2. Izmjena i dopuna PPU-a s Odlukom o donošenju na usvajanje.

. Nakon donošenja 2. Izmjena i dopuna PPU-a na Općinskom vijeću, Odluka o donošenju obavit će se u Službenim novinama PGŽ. (Obaveza prema članku 110. Zakona o prostornom uređenju).

. Nositelj izrade dostavit će 2. Izmjene i dopune PPU-a (u analognom i digitalnom obliku u propisanom standardu) s Odlukom o donošenju Županijskom zavodu za prostorno uređenje PGŽ najkasnije 15 dana od dana objave Odluke u službenom glasilu. (Obaveza prema članku 112. Zakona o prostornom uređenju).

. Općinsko vijeće će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Odluke o 2. Izmjenama i dopunama PPU-a objaviti pročišćeni tekst odredbi za provođenje u analognom i digitalnom obliku. (Obaveza prema članku 112.Zakona o prostornom uređenju).

Napomena: U slučaju potrebe ponavljanja javne rasprave odgovarajuće će se ponoviti postupci i rokovi iz točaka koje govore o javnoj raspravi.

XI. Izvor financiranja izrade izmjena i dopuna plana

Članak 13.

Financiranje stručne izrade 2. Izmjena i dopuna PPU-a osigurano je u Proračunu Općine Jelenje.

Financijska sredstva za troškove postupka koje provodi Nositelj izrade (objave, pozivi, dostava materijala, organiziranje rasprava i dr.) osigurati će se iz Proračuna Općine.

Za potrebe provođenja postupka iz članka 6. ove Odluke potrebno je osigurati odgovarajuća financijska sredstva iz Proračuna Općine i te izabrati ovlaštenog izrađivača koji će izraditi propisanu dokumentaciju.

XII. Ostale odredbe

Članak 14.

Sudionici koji će sudjelovati u izradi 2. Izmjena i dopuna PPU-a:

1. NOSITELJ IZRADE: Jedinstveni upravni odjel Općine Jelenje sukladno članku 81.stavak 2. Zakona o prostornom uređenju.

2. Nositelj izrade u postupku izrade Izmjena i dopuna PPU-a sudjeluje i davanjem zahtjeva (podataka, planskih smjernica, propisanih dokumenata i dr.) iz svog djelokruga.

3. STRUČNI IZRAĐIVAČ će se izabrati po donesenoj Odluci o izradi 2. izmjena i dopuna PPU-a.

U izradi 2. Izmjena i dopuna PPU-a sudjelovati će i javnost temeljem obavijesti Nositelja izrade na način kako je to propisano člankom 88. i 100. Zakona o prostornom uređenju.

Članak 15.

Nositelj izrade dostavit će 2. Izmjenu i dopunu PPU-a s Odlukom o donošenju, tijelima određenim u članku 112. Zakona o prostornom uređenju u roku 15 dana od dana objave Odluke o donošenju u službenom glasilu.

Ako u postupku izrade i donošenja 2. Izmjena i dopuna PPU-a dođe do ponavljanja javne rasprave, promjene propisa kojima se određuju obaveze i procesi u postupku, te ako se promijene odredbe ove Odluke, u ovisnosti o promjenama uskladit će se tijek postupka i rokovi koji su određeni ovom Odlukom.

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/14-01/01

Ur. broj: 2170/04-01-14-2

Dražice, 3. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik

Nikica Maravić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=915&mjesto=51218&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr