SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 38. Petak, 12. prosinca 2014.
OPĆINA JELENJE

24.

OBRAZLOŽENJE
PRORAČUNA PRIJEDLOGA 2. IZMJENA I
DOPUNA PRORAČUNA ZA 2014. GODINU

PREDMET: OBRAZLOŽENJE UZ 2. REBALANS PRORAČUNA

Osnovna obilježja 2. rebalansa proračuna za 2014. godinu su:

Smanjenje pomoći od države (brdsko-planinsko područje) i to za 2.430.942,54 kune,. Posljedica navedenoga smanjenja je promjena Zakona o brdsko - planinskim područjima, ali i činjenica da Općina Jelenje ima visoki indeks razvijenost (97%- mala nezaposlenost, visok stupanj obrazovanja...)

Dolazi i do promjene Zakona o porezu na dohodak te zbog navedenoga dolazi do smanjenja prihoda po osnovi poreza na dohodak.

Rashodi:

Smanjuju se rashodi u aktivnosti Naknade za rad predstavničkog tijela i povjerenstva zbog manjeg obima sastajanja Odbora. Do kraja godine očekuje se još jedan broj Općinskog glasila, te u navedenoj aktivnost dolazi do smanjenja od 20.000,00 kuna. Proslave i pokroviteljstva se povećavaju za 65.000,00 kuna zbog organizacije »Badnjaka na trgu«.

Također je dodana aktivnost - Predsjednički izbori zbog najavljenih izbora zakazanih za 28.12.2014. godine.

Obzirom da je došlo do novih zapošljavanja u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jelenje, dolazi do povećanja i to od 12,2% u aktivnosti Rashodi za zaposlene.

Materijalni rashodi se povećavaju zbog sklopljenog Ugovora sa odvjetničkim uredom.

obzirom da su isplaćene štete prouzročene radovima na Jelenskom vrhu dolazi do smanjenja u aktivnosti Naknade štete, kazne i penali.

Kako se do kraja godine ne očekuju veća ulaganja u zgrade u vlasništvu Općine Jelenje dolazi do smanjenja u aktivnosti - Održavanje zgrada.

U aktivnosti Građenje i dodatna ulaganja u zgrade - dolazi do smanjenja zbog završene rekonstrukcije kotlovnice.

Do smanjenja od 1.490.000,00 kuna dolazi u aktivnosti Uređenje hospicija - zbog kašnjenja u ishodovanja dozvole nije se pristupilo objavi javne nabave i početka radova na objektu.

Kako će se pristupit izradi projekte dokumentacije za dogradnju zdravstvene stanice dolazi do povećanja u iznosu od 120.000,00 kuna.

Sredstva u iznosu od 1.410.597,46 planiraju se oročiti u banci.

Zbog neriješenih vlasničkih odnosa na česticama potrebnih za proširenje groblja u aktivnosti Izgradnja i dodatna ulaganja u groblje dolazi do smanjenja u iznosu od 340.000,00 kuna, kao i u aktivnosti Izgradnja školskog sportskog centra gdje dolazi do smanjenja u iznosu od 535.000,00 kuna.

Do kraja godine planira se nabavka nosača za reklame tako da u aktivnosti Izgradnja i dodatna ulaganja u javne površine dolazi do povećanja od 120.000,00 kuna.

S obzirom da se dosta ulagalo u sanaciju nerazvrstanih cesta dolazi do znanstvenog povećanja u aktivnosti Održavanje nerazvrstanih cesta i drugih javnih površina.

Zbog velikog broja zainteresiranih roditelja za upis djece u Školu stranih jezika dolazi do povećanja u aktivnosti Škola stranih jezika.

Zbog velikog broja prijavljenih na natječaj za dodjelu stipendija dolazi do povećanja u navedenoj aktivnosti.

Sklopljen je Anex Ugovora sa Domom zdravlja vezan uz Savjetovalište za prehranu dojenčadi te dolazi do povećanja od 15.000,00 kuna.

Obzirom na postigle zahtjeve za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći - pomoć građanima u novcu dolazi do smanjenja u iznosu od 150.000,00 kuna u aktivnosti Novčane pomoći.

Aktivnost Pomoć za nabavku školskih udžbenika smanjuje se za iznos od 150.000,00 kuna jer se do kraja realizirala nabavka.

Kako se do kraja godine ne očekuju kapitalne pomoći sportskim klubovima aktivnost Potpore udrugama u sportu smanjuje se za iznos od 350.000,00 kuna. Također se ne očekuju ni nabavka sportske opreme te dolazi do smanjenja od 179.000,00 kuna.

Obzirom da je u proteklom razdoblju bilo dosta ulaganja u održavanje sportskih objekata dolazi do povećanja u iznosu od 300.000,00 kuna u navedenoj aktivnosti.

Klasa: 400-01/14-03/12

Ur. broj: 2170/04-01-14-1

Dražice, 27. studenoga 2014.

Načelnik Općine Jelenje

mr. sc. Ervin Radetić, dr. med., v. r.

Na temelju odredbe članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12) i članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Jelenje, na sjednici održanoj dana 3. prosinca 2014. godine, donijelo je

DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
OPĆINE JELENJE ZA 2014 GODINU

Članak 1.

U Proračunu Općine Jelenje za 2014. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 44/13 i 15/14 - u daljnjem tekstu: Proračun) članak 1. mijenja se kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/114-01/04

Ur. broj: 2170-04-01-14-2

Dražice, 3. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik Općinskog vijeća

Nikica Maravić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=915&mjesto=51218&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr