SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 37. Petak, 5. prosinca 2014.
GRAD CRES

33.

Na osnovi odredbe članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09, 127/10), članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« PGŽ br. 29/09, 14/13), a na prijedlog gradonačelnika Grada Cresa, Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj 28. studenoga 2014 godine, donosi

ANALIZU STANJA
SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA
PODRUČJU GRADA CRESA ZA 2013. GODINU

UVOD

Člankom 28. i 29. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09, 127/10) definirano je da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, najmanje jednom godišnje, ili pri donošenju proračuna, razmatraju i analiziraju stanje sustava zaštite i spašavanja, a posebno svih operativnih snaga zaštite i spašavanja donose smjernice za organizaciju i razvoj istog na svom području, u proračunu osiguravaju sredstva namijenjena za financiranje sustava zaštite i spašavanja, te obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene zakonom.

Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja u reagiranju na katastrofe i veće nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, pripravnosti, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa (čl. 3. st. 19. Zakona o zis).

Operativnim snagama zaštite i spašavanja na razini lokalne i područne (regionalne) samouprave rukovode i koordiniraju gradonačelnik i župan, uz stručnu potporu stožera zaštite i spašavanja jedinice lokalne i područne samouprave. U katastrofama i velikim nesrećama gradonačelnik i župan izravno zapovijedaju operativnim snagama zaštite i spašavanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (čl. 9. st. 1. Zakona o zis).

Operativne snage sastoje se od:

-stožera zaštite i spašavanja na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini,

-službi i postrojbi središnjih tijela državne uprave koja se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti,

-zapovjedništava i postrojbi vatrogastva,

-zapovjedništava i postrojbi civilne zaštite, i drugih operativnih snaga civilne zaštite, /Grad Cres ustrojio je zapovjedništvo CZ/

-službi i postrojbi pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti.

Osim operativnih snaga, ostali sudionici zaštite i spašavanja su:

-fizičke i pravne osobe,

-izvršno /gradonačelnik/ i predstavničko tijela jedinica lokalne i područne samouprave

-središnja tijela državne uprave.

STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU GRADA CRESA - OPĆI DIO

1. Grad Cres do sada je usvojio više akata po kojima postupa i to:

-analiza sustava zaštite i spašavanja,

-smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja,

-procjena ugroženosti,

-plan zaštite i spašavanja

-procjena i plan zaštite od požara,

-imenovanju stožera ZiS,

-plan pozivanja stožera ZiS,

-imenovanje zapovjedništva civilne zaštite

-plan pozivanja zapovjedništva civilne zaštite

-PGŽ je donijela Plan intervencija kod iznenadnog onečišćenje mora i ŽOC,/po kojem postupa Grad Cres

-odluka o imenovanju subjekata od značaja za ZiS,

-dokumenti po Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara, TURS, zimsku sezonu, nepovoljni hidrološki uvjeti.

2. U 2013. godini na području Grada Cresa nije bilo izvanrednog događaja za koje bi bilo potrebno angažirati snage zaštite i spašavanja.

1. STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU GRADA CRESA - OPERATIVNE SNAGE

1.1.STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Stožer je u 2013. godini održao jedan sastanak na kojem su se članovi Stožera upoznali s aktima za postupanje u 2013. godini. Edukacija članova stožera nije provedena u 2013. godini /provedena je u mjesecu ožujku 2014. godine/.

1.2.SLUŽBE I POSTROJBE SREDIŠNJIH TIJELA DRŽAVNE UPRAVE KOJA SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U SVOJOJ REDOVNOJ DJELATNOSTI

Protekle godine nije bilo iznimnih aktivnosti u sustavu zaštite i spašavanja na području Grada Cresa, naročito ne preko svoje redovne djelatnosti

Službe i postrojbe središnjih tijela državne uprave koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovnoj djelatnosti, a koja djeluju na području Grada Cresa registrirane su u Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i Planu zaštite i spašavanje Grada Cresa.

1.3.ZAPOVJEDNIŠTVO I POSTROJBE VATROGASTVA

1.3.1. Vatrogasna zajednica

Grad Cres nema ustanovljenu vatrogasnu zajednicu.

1.3.2. Javne vatrogasne postrojbe

Grad Cres nema ustanovljenu JVP.

1.3.3. Dobrovoljna vatrogasna društva

Grad Cres ima ustanovljeno Dobrovoljno vatrogasno društvo. DVD Cres ima u svom sastavu 4 stalno zaposlena profesionalna vatrogasca i 20 dobrovoljnih vatrogasaca. Od značajnije opreme DVD Cres raspolaže s tri vozila / navalno vozilo, manje terensko vozilo i kombinirano vozilo - sva vozila opremljena su opremom za gašenje požara/.

Proračunom Grada Cresa za 2013. godinu predviđena su sredstva za potrebe DVD-a Cres u visini 550.000 kn.

1.3.4. Profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu

U gradu Cresu ne postoje kapaciteti (ljudski i materijalni) kao zasebne vatrogasne postrojbe.

1.4.ZAPOVJEDNIŠTVA I POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE I DRUGE OPERATIVNE SNAGE CIVILNE ZAŠTITE

Grad Cres formirao je zapovjedništvo civilne zaštite s planom pozivanja.

Postrojbe i ostale operativne snage nisu formirane.

1.5.SLUŽBE I POSTROJBE PRAVNIH OSOBA KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U SVOJOJ REDOVITOJ DJELATNOSTI

Sukladno Procjeni ugroženosti i Planu zaštite i spašavanja, službe i postrojbe pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u redovitoj djelatnosti:

DVD Cres, HMP, JVP Mali Lošinj, Veterinarska stanica, Hrvatske šume /Šumarija Cres - Lošinj/, MRCC / nacionalna središnjica za traganje i spašavanje/, Područni ured ZiS Rijeka, ŽOC /Županijski operativni centar/.

2.STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU GRADA CRESA - OSTALE SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE BAVE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM (OSTALE GOTOVE SNAGE)

Sukladno Procjeni ugroženosti i Planu zaštite i spašavanja, pravne osobe i udruge građana koje imaju postrojbe i stručne timove za zaštitu i spašavanje ili mogu na neki drugi način sudjelovati u zaštiti i spašavanju na području JLP:

-»Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj« 19 djelatnika u Cresu, dvije autocisterne

-»Elektrovoda« 65 djelatnika - teška i laka mehanizacija

-Šumarija Cres - Lošinj - vozila, oprema za sječu

-»Cresanka« - smještaj, opskrba hranom i pićem

2.1. Udruge građana

-lovačko društvo »Orebica«

-SRD »Parangal«- ribolovci, ronioci

3.OSTALE AKTIVNOSTI U SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

3.1. Zahtjevi zaštite i spašavanja u prostornim planovima

-UPUG Cresa (SN PGŽ br. 45/07, 20/08, 3/11, 53/12 i 43/13).

U tekstualnom i u grafičkom dijelu planova definirane su sve mjere zaštite i spašavanja ljudi sukladno Procjeni ugroženosti ljudi i materijalnih dobara i uvjeta PUZS Rijeka. Navedene mjere definirane su s ciljem preventivnog djelovanja u prostoru poradi smanjenja rizika za ljude i sprečavanje većih materijalnih šteta kao posljedica prirodnih ili tehničko tehnoloških nesreća.

3.2. Edukacija građana

-Nisu vršene posebne aktivnosti edukacije stanovnika JLP(R)S u području sustava zaštite i spašavanja /npr. u obliku tiskanja letaka, brošura, tribina i sl./.

3.3. Edukacija djece u školama i vrtićima

-edukacija djece u školama dječjim vrtićima vršena je putem brošura dobivenih od Područnog ureda DUZS.,

3.4. Uspostava sustava uzbunjivanja

-Sustav za uzbunjivanje postoji na zgradi DVD-a Cres.

ZAKLJUČAK

Temeljem ove analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Cresa zaključeno je da u 2013. godini na području Grada Cresa nije bilo većih ugroza što bi zahtjevalo angažiranje redovnih snaga zaštite i spašavanja.

Klasa: 351-01/13-1/2

Ur. broj: 2213/02-01-14-5

Cres, 28. studenoga 2014.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr