SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 36. Petak, 28. studenog 2014.
OPĆINA MATULJI

46.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne Novine« broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14 i 29/14) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 26. 11. 2014; donosi

IZMJENE I DOPUNE
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji

Članak 1.

U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 38/09, 16/13, 08/14 i 22/14 - pročišćeni tekst) u članku 50. stavak 5. mijenja se i glasi:

»Nakon dobivenog odgovora vijećnik može u dodatnom vremenu, koje ne može trajati dulje od dvije minute, iznijeti mišljenje o odgovoru i postaviti dopunsko pitanje.«

Članak 2.

U članku 79. stavak 7. mijenja se i glasi:

»Kod utvrđivanja dnevnog reda glasuje se »za« ili »protiv«.

Članak 3.

Članak 91. mijenja se i glasi:

»O radu sjednice vodi se zapisnik.

U zapisnik se unose osnovni podaci o radu sjednice, o prijedlozima iznijetim na sjednici, o donesenim odlukama te sadržaj pojedinih rasprava iznesenih sa govornice po zahtjevu govornika.

U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu, kao i podaci o glasovanju svakog pojedinog vijećnika o pojedinom predmetu.«

Članak 4.

Članak 92. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, odnosno zapisnik u kojem su suglasno s prihvaćenim primjedbama izvršene izmjene, usvaja se glasovanjem »za« ili »protiv«.

Članak 5.

Članak 93. mijenja se i glasi:

»Sjednice Općinskog vijeća snimaju se tonski i video.

Snimke sjednica čuva Jedinstveni upravni odjel.

Audio-video snimke sjednica Općinskog vijeća objavljuju se u prikladnom formatu na javnim servisima koji publiciraju audio-video zapise.

Jedinstveni upravni odjel dužan je na izričit zahtjev vijećnika, uz zapisnik sa sjednice Općinskog vijeća dostaviti i audio-video zapis.«

Članak 6.

»Ove Izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije.«

Klasa: 011-01/14-01/15

Ur. broj: 2156-04-01-14-1

Matulji, 26. studenoga 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Potpredsjednik
Tedi Babić, dipl. ing. el., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=913&mjesto=51211&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr