SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 2. Petak, 28. siječnja 2005.
GRAD KRK
2

2.

Na temelju članka 47. Statuta Grada Krka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 19/01), a u svezi odredbi članka 5. stavka 3. i 8., te članka 84. i 85. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 105/04), članka 29., 30. i 33. Odluke o uređenju prometa u Gradu Krku (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/04), i odredbi članka 2. Odluke o o utvrđivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju davanjem koncesije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 31/ 01, 19/04 i 42/04), Gradsko Poglavarstvo Grada Krka, na sjednici održanoj 25. siječnja 2005. godine, donijelo je

PRAVILNIK
o premještanju vozila, blokiranju i deblokiranju autobusa,
teretnih automobila, radnih strojeva i priključnih vozila

I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti, organizacija rada, način naplate, pravo raspolaganja, pravo podnošenja prigovora i ostali uvjeti u svezi s poslovima premještanja nepropisno parkiranih vozila, napuštenih vozila, blokiranje i deblokiranje autobusa, teretnih automobila, priključnih vozila i radnih strojeva.

Članak 2.

Poslove iz članka 1. ovog Pravilnika obavlja Koncesionar (trgovačko društvo ili fizička osoba, registrirana za obavljanje predmetne djelatnosti) kojeg, uz prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova ovlasti Gradsko vijeće Grada Krka, kao predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.

Članak 3.

Koncesionar osigurava vozilo »pauk«, opremu za rad pauka - »PAUK-VIDEO NADZOR«, naprave za blokiranje i deblokiranje, lokaciju za smještaj nepropisno parkiranih vozila, te organizira službu za prijem, čuvanje i izdavanje vozila. Koncesionar mora zadovoljiti sve kriterije potrebite za dobivanje prethodne suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova.

II. Opći uvjeti za obavljanje poslova premještanja vozila, blokiranje i deblokiranje autobusa, teretnih automobila, radnih strojeva i priključnih vozila

Članak 4.

Vozila se premještaju ili blokiraju na temelju dobivenog pismenog naloga od ovlaštenog djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova ili službenika nadležnog upravnog tijela jedinice lokalne samouprave koji i utvrđuju prekršaj.

Premještanje vozila sa zelenih površina nalaže komunalni redar ili ovlašteni službenik nadležnog upravnog tijela jedinice lokalne samouprave.

Članak 5.

Prije izdavanja naloga za premještanje ili blokadu, položaj nepropisno parkiranog ili zaustavljenog vozila utvrđuje se fotografijom ili skicom. Za utvrđivanje prekršaja može se koristiti oprema »PAUK-VIDEO NADZOR«.

Članak 6.

Po utvrđenom prekršaju i evidentiranju položaja nepropisno parkiranog ili zaustavljenog vozila, ovlašteni djelatnik Ministarstva unutarnjih poslova, službenik nadležnog tijela ili komunalni redar izdaje pismeni nalog za premještanje ili blokiranje vozila.

Nalog sadrži datum i vrijeme izdavanja, fotografiju ili skicu vozila u prekršaju, registarsku oznaku i opis prekršaja, te podatke o nalogodavcu.

Članak 7.

Koncesionar na nalog za premještanje ili blokiranje upisuje podatke o osobi koja vrši premještanje ili blokiranje, i registarski broj vozila kojim se vrši premještanje.

Prije početka premještanja fotografiraju se i evidentiraju oštećenja na vozilu.

Članak 8.

Kod blokiranja vozila Koncesionar je dužan na prednje staklo ili drugo vidno mjesto staviti naljepnicu upozorenja da je vozilo blokirano s uputom što vozač mora učiniti.

Tekst naljepnice je na hrvatskom, engleskom, talijanskom i njemačkom jeziku.

Članak 9.

Troškove premještanja, započetog premještanja ili deblokade, snosi vlasnik ili korisnik vozila.

Koncesionar koji obavlja premještanje ili blokiranje vozila izdat će ili deblokirati vozilo nakon isplaćenih troškova premještanja ili deblokade.

Sukladno članu 286. st. 1. Zakona o obveznim odnosima, Koncesionar će zadržati vozilo dok mu ne bude isplaćeno njegovo potraživanje.

Članak 10.

Vlasniku ili korisniku vozila koji nije državljanin Republike Hrvatske i vlasniku ili korisniku vozila sa stranom registracijom vozilo će se izdati ili deblokirati nakon plaćene kazne za učinjeni prekršaj i uplate troškova premještanja ili troškove deblokade.

Članak 11.

Ako vozilo nije preuzeto ili nije tražena deblokada u roku od 24 sata, vlasniku ili korisniku vozila obračunat će se dnevna ležarina.

Članak 12.

Koncesionar je dužan osigurati vozila koja se premještaju specijalnim vozilom pauk.

Štete nastale na vozilu za vrijeme premještanja ili čuvanja na lokaciji za smještaj nepropisno parkiranih vozila snosi Koncesionar, odnosno osiguravajuće društvo s kojim je sklopljena polica osiguranja.

Članak 13.

Postupak premještanja vozila smatra se »započetim« kad specijalno vozilo stigne na mjesto rada po pozivu nalogodavca ili kad je u ophodnji započeta radnja premještanja.

Članak 14.

Koncesionar je dužan premješteno vozilo čuvati na lokaciji određenoj za smještaj nepropisno parkiranih vozila, do predaje vozila vlasniku ili korisniku vozila.

Članak 15.

Napuštenim vozilom smatra se tehnički neispravno vozilo, neregistrirano vozilo, vozilo bez motora, jednog ili više kotača, bez prednjeg, bočnog ili stražnjeg stakla ili vozilo bez registarskih tablica, a ostavljeno na mjestu na kojem to nije dozvoljeno.

Troškove premještanja i čuvanja snosit će posljednji vlasnik vozila prema podacima o registraciji vozila, iz evidencije Ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 16.

Za napuštena vozila koja nisu preuzeta, Koncesionar utvrđuje vrijednost vozila po ovlaštenom sudskom vještaku.

Kada troškovi premještanja, čuvanja i procijene postanu veći od procijenjene vrijednosti vozila, a vlasnik se ne javi ili je nemoguće utvrditi posljednjeg vlasnika, Koncesionar je ovlašten raspolagati vozilom.

Članak 17.

Cijene premještanja, čuvanja na lokaciji za smještaj nepropisno parkiranih vozila i deblokade:

a) premještanje vozila na lokaciji za smještaj

nepropisno parkiranih vozila i čuvanje

do 24 sata 400,00 kn

b) započeto premještanje 150,00 kn

c) čuvanje-ležarina vozila po danu 50,00 kn

d) blokiranje i deblokiranje autobusa,

teretnih automobila, radnih strojeva

i priključnih vozila 400,00 kn

III. Prijelazne i završne odredbe

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 340-09/05-01/2

Ur. broj: 2142/01-02-05-3

Krk, 25. siječnja 2005.

GRAD KRK
GRADSKO POGLAVARSTVO

Predsjednik
Poglavarstva

Darijo Vasilić, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr