SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 2. Petak, 28. siječnja 2005.
GRAD KRK
2

1.

Na temelju članka 47. Statuta Grada Krka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 19/01, a u svezi odredbi članka 5. stavka 3. i 8., te članka 84. i 85. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 105/04), članka 17., 18. i 19. Odluke o uređenju prometa u Gradu Krku (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 24/04), te u svezi odredbi članka 2. Odluke o o utvrđivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju davanjem koncesije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 31/01, 19/04 i 42/04), Gradsko Poglavarstvo Grada Krka, na sjednici održanoj 25. siječnja 2005. godine, donijelo je

PRAVILNIK
o načinu i naplati parkiranja na javnim parkiralištima
Grada Krka

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti, način korištenja, organizacija i način naplate parkiranja vozila na javnim parkiralištima grada Krka.

Članak 2.

Javno parkiralište može biti s naplatom ili bez naplate. Parkirališta s naplatom ili bez naplate mogu biti s ograničenim ili neograničenim vremenom trajanja parkiranja za sve ili pojedine vrste vozila.

Članak 3.

Naplata parkiranja uvodi se na sljedećim parkiralištima u naselju Krk i to:

â Parkiralište s obje strane Ulice S. Nikolića do kružnog toka (98 PM + 5 PM za invalide);

â Parkiralište »Centar« koje obuhvaća prostor od benzinske postaje na obali do zgrade Caritasa u Ulici S. Radića (107 PM + 5 PM za invalide);

â Parkiralište »Robna kuća« (51 PM + 3 PM za invalide);

â Parkiralište Portapisana (67 PM + 3 PM za invalide).

Grafički prikaz parkirališta iz stavka 1. ovoga članka čini sastavni dio ovoga Pravilnika, ali nije predmet objave.

Članak 4.

Javna parkirališta na kojima se uvodi naplata parkiranja moraju biti obilježena vodoravnom i okomitom signalizacijom.

Vodoravnom signalizacijom u plavoj boji označavaju se parkirališta s čvrstom podlogom (asfalt, beton, popločena površina). Na šljunčanim parkiralištima način parkiranja označava se na okomitoj signalizaciji ili na drugi adekvatan način.

Okomitom signalizacijom označava se način parkiranja, cjenik parkiranja, radno vrijeme, dopušteno trajanje parkiranja, oznaku vozila kojima je dozvoljeno parkiranje i način kupnje parkirne karte.

II. OPĆI UVJETI UGOVORA ZA KORIŠTENJE PARKIRALIŠTA

Članak 5.

Naplata parkiranja obavlja se svakodnevno od 01. lipnja do 30. rujna u vremenu od 8 do 22 sata.

Cijena naplate parkiranja s uključenim pdv-om iznosi 5 kn/h za parkirališta »Centar« i »Robna kuća«, a za sva ostala parkirališta 3 kn/h.

Gradsko poglavarstvo može odrediti drugačije vrijeme naplate i drugu cijenu.

Gradsko poglavarstvo posebnom će Odlukom regulirati uvjete i način sjecanja prava na povlaštenu parkirališnu kartu/naknadu za sve fizičke i pravne osobe koje imaju prebivalište odnosno obavljaju djelatnost u zonama naplate ili u staroj gradskoj jezgri.

Članak 6.

Za naplatu parkiranja koristi se parkirališna karta, koja mora sadržavati sljedeće podatke:

- ime, matični broj i adresa firme koja vrši naplatu parkiranja

- oznaku javnog parkirališta

- serijski, odnosno redni broj karte

- datum izdavanja

- vrijeme početka parkiranja

- vrijeme dopuštenog trajanja parkiranja

- obavijest o načinu isticanja parkirne karte

Izgled i veličinu karte određuje koncesionar, a prodaja karte obavljat će se automatizirano što podrazumjeva istovremeno preuzimanje i plaćanje parkirališne karte putem parkirališnog automata.

Broj automata i njihovu lokaciju na prijedlog koncesionara utvrđuje Gradsko poglavarstvo.

Članak 7.

Parkirališna karta je isprava kojom korisnik parkirališta dokazuje da je platio odgovarajuću naknadu prema cijeni parkiranja, te da se na parkiralištu zadržava u okviru dopuštenog, odnosno plaćenog vremena.

Članak 8.

Isticanjem parkirališne karte na vozilu, odnosno zaustavljanjem vozila na parkirališnom mjestu, iako karta nije istaknuta, vozač odnosno vlasnik vozila zaključuje s koncesionarom ugovor o korištenju parkirališta, prihvaćajući uvjete propisane ovim Pravilnikom.

Članak 9.

Korisnik parkirališnog mjesta na javnom parkiralištu obvezan je kupljenu parkirališnu kartu vidljivo istaknuti s unutrašnje strane vjetrobranskog stakla vozila.

Korisnik parkirališta dužan je vozilo parkirati u skladu sa oznakama vodoravne i okomite signalizacije, odnosno u skladu s uputama koje mu daje koncesionar ako parkiralište nema vodoravnu signalizaciju (ako podloga parkirališta nije asfaltirana, betonirana ili popločena).

Članak 10.

Pravilnost korištenja parkirališta (isticanje parkirališne karte i vrijeme zadržavanja) nadzire koncesionar ili osobe koje on za to ovlasti.

Članak 11.

Vozila koja pri korištenju parkirališnog mjesta nemaju istaknutu plaćenu parkirališnu kartu ili je po parkirališnoj karti vrijeme parkiranja isteklo, a nalaze se na parkiralištu

duže od 15 min bez plaćene karte, blokirat će se posebnim napravama.

Blokiranje vozila obavlja se po nalogu koncesionara ili isto obavlja koncesionar ako posjeduje potrebne naprave za blokiranje.

Kod blokiranja vozila koncesionar je dužan na prednje staklo ili drugo vidno mjesto staviti naljepnicu upozorenja da je vozilo blokirano s uputom što vozač mora učiniti. Tekst naljepljice je na hrvatskom, engleskom, talijanskom i njemačkom jeziku.

Troškovi blokiranja vozila naplaćuju se 50,00 kn prema cjeniku osobe koja je obavila blokiranje vozila.

Osoba koja obavlja poslove blokiranja vozila, sukladno čanku 286 st. 1. Zakona o obveznim odnosima deblokirat će vozilo nakon što mu bude isplaćeno njegovo potraživanje.

Članak 12.

Vozila koja se nalaze na parkiralištu s neplaćenom ili neistaknutom parkirališnom kartom, a vlasnik ne zatraži deblokadu u roku od 24 sata, mogu se premjestiti upotrebom specijalnog vozila »pauk«.

Nalog za premještanje vozila daje koncesionar.

Blokirano vozilo se premješta na posebno označeni čuvani prostor koji je namijenjen za čuvanje premještenih vozila.

Troškovi premještanja i čuvanja vozila naplaćuju se prema cjeniku osobe koja obavlja poslove premještanja i čuvanja vozila.

Osoba koja obavlja poslove premještanja i čuvanja vozila, sukladno članku 286. st. 1. Zakona o obveznim odnosima zadržat će vozilo dok mu ne bude isplaćeno njegovo potraživanje.

Članak 13.

Na javnom parkiralištu u skladu sa zakonskim propisima posebno se označuju i rezerviraju parkirališna mjesta za vozila invalida s oznakom posebnog međunarodnog znaka za pristupačnost, a koja se mogu koristiti ako je znak za vozila invalida propisno istaknut na vozilu i ako se u vozilu nalazi ili njime upravlja invalidna osoba.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 340-09/05-01/1

Ur. broj: 2142/01-02-05-3

Krk, 25. siječnja 2005.

GRAD KRK
GRADSKO POGLAVARSTVO

Predsjednik
Poglavarstva

Darijo Vasilić, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr