SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 2. Petak, 28. siječnja 2005.
GRAD KASTAV
6

6.

Na osnovu članka 21. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/ 04), Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 4/04 i članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01) Gradsko vijeće Grada Kastva, na svojoj 1. sjednici održanoj dana 10. siječnja 2005. godine donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture
na području Grada Kastva za 2005. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2005. godini na području Grada Kastva za sljedeće komunalne djelatnosti:

- odvodnju atmosferskih voda,

- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,

- održavanje javnih površina,

- održavanje nerazvrstanih cesta,

- održavanje groblja,

- javna rasvjeta.

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom troškova po djelatnostima,

- iskaz financijskih sredstava u kunama potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine:

1. prihodi od komunalne naknade 1.800.000,00 kuna

2. dio prihoda iz Proračuna424.000,00 kuna

2. prihodi od grobnih taksi190.000,00 kuna


UKUPNO2.414.000,00 kuna

Članak 3.

U 2005. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u Gradu Kastvu obuhvaća:

1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

Sustav za odvodnju atmosferskih voda čine oborinski kanali, slivnici i upojni bunari. Planira se redovna kontrola i redovno održavanje koje se svodi na čišćenje sustava i potrebnu zamjenu i sanaciju elemenata sustava, te intervencije u slučaju začepljenja sustava. Nepredviđena nakupljanja većih količina oborinske vode na cestama i javnim površinama rješavat će se interventno, uklanjanjem nataloženog materijala koji spriječava oticanje oborinske vode s ceste.

Poslovi održavanja sustava odvodnje atmosferskih voda povjereni su tvrtci »Bršjanovac« d.o.o. Kastav.

Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 160.000,00 kuna a financirat će se iz sredstava komunalne naknade.

2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

Održavanje čistoće javnih površina obuhvaća poslove pometanja javnih površina, odvoza pometačine, rad »dežurne službe«, postavu baja za krupni otpad i strojno čišćenje. Pometanje javnih površina (cesta, trgova, autobusnih stanica) i pražnjenje košarica za smeće vrši se s dva pometača prema tjednom programu pometanja, a ukupno je obuhvaćena površina od 66.404 m2. Usluge »dežurne službe« vrše se jednom mjesečno, a obuhvaćaju odvoz olupina, glomaznog otpada i krupnog kućnog otpada prema nalogu komunalnog redara. Strojno pometanje javno prometnih površina s deponiranjem prikupljenog otpada vršit će se jednom mjesečno. Baje za krupni otpad iz domaćinstava od 5 m3 (ukupno 70 komada) postavljaju se u svim naseljima prema godišnjem rasporedu postavljanja baja.

Poslovi održavanja čistoće javnih površina povjereni su KD »Čistoća« d.o.o. Rijeka.

Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 283.000,00 kuna a financirat ce se iz sredstava komunalne naknade.

3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

Redovni program obuhvaća održavanje (1 - 2 puta godišnje) zelenila u pojasu ceste, košnju trave i zakorovljenih travnjaka, orezivanje raznog grmlja i drveća, siječenje i uklanjanje grana koje smetaju prometovanju na javnim cestama. Istim programom obuhvaćene su i veće zelene površine u Kastvu i Rešetarima, jednokratno proljetno uređenje 5 spomenika, kao i dječjeg igrališta u NN Ćikovići. Obuhvaćena površina iznosi 95.000 m2. Pojačano održavanje prema potrebi obuhvaća održavanje parkovnih površina u staroj jezgri grada Kastva (čišćenje, sadnja i zalijevanje), većih zelenih površina uz javno prometne komunikacije, uređenje okoliša autobusnih stanica, okoliša objekata u vlasništvu Grada Kastva i drugih površina.

Izvanredni program obuhvaća kemijsko tretiranje zakorovljenih površina i zelenila uz ceste (naročito korova koji raste iz ivičnjaka nogostupa), nužno proljetno kemijsko tretiranje stabala protiv bolesti i štetočina, rušenje osušenih stabala i orezivanje krošanja stabala.

Program održavanja javnih površina također obuhvaća redovito održavanje komunalne opreme (autobusnih čekaonica, klupa, košarica za otpad i drugo), uređenje pješačkih staza, sanaciju i održavanje ograda i ogradnih zidova.

Poslovi održavanja javnih površina povjereni su tvrtci »Bršjanovac« d.o.o. Kastav.

Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 475.000,00 kuna a financirat će se iz sredstava komunalne naknade.

4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća sanaciju udarnih rupa, sanaciju većih asfaltnih površina, sanaciju potpornih i ogradnih zidova uz ceste, funkcioniranje »zimske slu

žbe« i održavanje prometne signalizacije. Sanacija udarnih rupa na kolniku vršit će se redovito tijekom godine. Pripravnost »zimske službe« provodi se od 15. studenog do 1. ožujka, a za potrebe službe nabavlja se materijal za posipanje - pijesak i sol prema potrebi. Održavanje prometne signalizacije provodi se redovito, a obuhvaća popravak oštećene vertikalne prometne signalizacije, kao i potrebnu obnovu horizontalne prometne signalizacije.

Poslovi održavanja nerazvrstanih cesta povjereni su tvrtci »Bršjanovac« d.o.o. Kastav.

Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 1.002.000,00 kuna a financirat će se iz sredstava komunalne naknade.

5. ODRŽAVANJE GROBLJA:

Održavanje groblja obuhvaća:

- pometanje pješačkih površina, uklanjanje i deponiranje otpada, te odvoz deponiranog otpada,

- redovito pražnjenje i održavanje kanti za smeće,

- nužne popravke grobnih objekata - sanacija niša, ogradnih zidova, staza, te druge infrastrukture i opreme,

- održavanje zelenila - košnju travnjaka i drugih zelenih površina, izgrabljavanje i prikupljanje otpada, održavanje grmova i raznog raslinja, okopavanje oko grmova i stabala, orezivanje grmova, živica i drugog raslinja,

- plaćanje komunalnih usluga (električna energija, voda).

Poslovi održavanja groblja povjereni su tvrtci »Bršjanovac« d.o.o. Kastav.

Sredstva za izvršenje ovih radova predviđaju se u iznosu od 257.000,00 kuna, a financirat će se 67.000,00 kuna iz sredstava komunalne naknade, a 190.000,00 kuna iz grobnih taksi.

6. JAVNA RASVJETA

Pod troškovima javne rasvjete podrazumijevaju se sredstva za podmirenje utroška električne energije javne rasvjete, te sredstva za troškove redovitog održavanja javne rasvjete (zamjena žarulja, armatura, žica, kablova, stupova i druge intervencije prema potrebi).

Utrošak električne energije za javnu rasvjetu plaća se po ispostavljenim fakturama HEP-a, a poslove održavanja objekata javne rasvjete temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova za 2005. obavlja obrt »Ro-ten« iz Viškova.

Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 575.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstava komunalne naknade.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/10

Ur. broj: 2170-05-01-1-05-10

Kastav, 20. siječnja 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Kastva
Ivo Mladenić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr