SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 34. Ponedjeljak, 10. studenog 2014.
GRAD CRIKVENICA

71.

Na temelju čl. 86. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« RH, broj 153/13) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko- goranske županije«, br. 26/09, 34/09-ispravak, 7/13), Gradsko vijeće Grada Crikvenice na 14. sjednici održanoj dana 6. studenoga 2014. godine donosi

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja
Omorika (Dramalj-Crikvenica) - T1
5

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Omorika (Dramalj-Crikvenica) - T15 (u nastavku: Plan).

Obuhvat Plana odnosi se na građevinsko područje izvan naselja zone ugostiteljsko-turističke namjene, utvrđeno Prostornim planom uređenja Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 25/07, 18/08, 49/ 11, 02/12 i 17/14).

Članak 2.

Odlukom se utvrđuje pravna osnova za izradu Plana, razlozi za izradu Plana, obuhvat Plana, ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta Plana, popis potrebnih stručnih podloga za izradu Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela koja daju zahtjeve za izradu Plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana, rokovi za izradu Plana te izvori financiranja Plana.

I. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

Članak 3.

Plan se izrađuje u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« RH, broj 153/13) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« br. 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04), u dijelu kojim se propisuju pravna pravila koja se odnose na sadržaj, mjerila kartografskih prikaza, obvezne prostorne pokazatelje i standard elaborata prostornih planova.

II. RAZLOZI DONOŠENJA PLANA

Članak 4.

Izradi ovog Plana pristupilo se je temeljem Programa mjera za unaprijeđenje stanja u prostoru Grada Crikvenice, te se je tijekom izrade istog, radi izmjena zakonske regulative, javna rasprava ponavljala tri puta. Od završetka poslijednje javne rasprave, a do roka za donošenje Plana, proteklo je više od šest mjeseci, stoga se temeljem članka 104. Zakona o prostornom uređenju javna rasprava u postupku donošenja ovog plana ne može više provoditi, potrebno je donijeti novu odluku o izradi prostornog plana i provesti novi postupak izrade.

Plan predstavlja građevinsko područje izvan naselja zone ugostiteljsko-turističke namjene, na kojem se gradi posrednom provedbom, temeljem Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko - goranske županije« br. 25/07, 18/08, 49/11, 02/12 i 17/14), kojim je za to područje određena obaveza izrade plana užeg područja (urbanističkog plana uređenja) - UPU Omorika (Dramalj-Crikvenica) - T15, površine 14,36 ha, max kapaciteta od 1900 kreveta, izgrađeno područje.

Izradi Plana pristupa se uslijed potrebe daljnjeg sagledavanja područja obuhvata, podjele područja na posebne prostorne cjeline, utvrđivanja osnovne mreže prometne i komunalne infrastrukture, definiranja detaljnih uvjeta gradnje za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih građevina ugostiteljsko-turističke namjene sa pratećim sadržajima, propisivanja mjera zaštite okoliša i očuvanja prirodnih i kulturnih vrijednosti.

Obzirom da je područje unutar obuhvata Plana uglavnom izgrađeno, prostorno-planska intervencija usmjerit će se na unaprijeđenje postojećih sadržaja, a s ciljem obogaćivanja turističke ponude Dramlja i Crikvenice

III. OBUHVAT PLANA

Članak 5.

Granica obuhvata Plana određena je Prostornim planom uređenja Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko - goranske županije« br. 25/07, 18/08, 49/11, 02/12 i 17/14) i prikazana na kartografskom prikazu br.3B »Uvjeti korištenja i zaštite prostora-područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite« u mjerilu 1:25000 i br.4. »Građevinska područja« u mjerilu 1:5000.

IV. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 6.

Plansko područje na koje se odnosi predviđena izrada Plana nalazi se u cijelosti unutar zaštićenog obalnog pojasa (ZOP), nepravilnog je pravokutnog oblika, na izgrađenom području, sa objektima pretežno ugostiteljsko-turističke namjene između naselja Dramalj i Crikvenica. Nalazi se između Državne ceste D8 (Jadranska turistička cesta) i mora, neposredno uz zapadni ulaz u Grad Crikvenicu. Oko planskog područja su i druge površine za koje je određena obaveza izrade urbanističkih planova uređenja. Na zapadu i sjeveru Plan graniči sa područjem obuhvata UPU Dramalj centar, DPU zone T18 Dramalj (usvojeni), UPU Ad Turess (u izradi), a na južnoj i istočnoj strani s područjem obuhvata DPU zone Thalassotherapia (usvojen).

V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 7.

Kako su već tijekom izrade plana definirani ciljevi i programska polazišta ovog plana, odnosno utvrđen je Konačni prijedlog plana, isti se mogu preuzeti u njegovu dovršenju.

Smjernice koje su određene člankom 88. Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko - goranske županije« br. 25/07, 18/08, 49/11, 02/12 i 17/14), unesene su u konačni prijedlog Plana, a to su:

-izgradnja hotela visoke kategorije (min 4*);

-najveći dopušteni kapacitet zone iznosi 1900 kreveta;

-najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti građevne čestice (kig) iznosi 0,3;

-najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti građevne čestice (kis) iznosi 0,8;

-najveća dopuštena visina građevine 18 m, ukupna visina 21 m;

-udaljenost građevine od granice građevne čestice iznosi najmanje 4,0 m;

-oblikovanje građevine i uređenje građevne čestice mora biti u skladu s uvjetima definiranim Prostornim planom uređenja Grada Crikvenice, a iznimno od tih odredbi, zelene površine na svakoj građevnoj čestici

zauzimaju najmanje 40% i moraju biti uređene kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo;

-definirati uvjete uređenja plaže, preispitati mogućnost gradnje građevina i izvođenja i drugih zahvata, te definirati precizne uvjete uređenja i gradnje;

Potrebno je planom propisati namjenu, način i uvjete korištenja površina, izgradnju prometne i komunalne infrastrukturne mreže, te mjere zaštite prostora i okoliša, s ciljem postizanja optimalnog odnosa između nivoa komunalne opremljenosti i zaštite prirodnih ali i graditeljskih resursa. Racionalnim planiranjem treba ostvariti preduvjete za zaštitu prirodnih resursa s ciljem formiranja, ponudom raznolike ali prostorno uravnotežene turističke zone.

VI. POPIS SEKTORSKIH SRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU PROSTORNIH PLANOVA

Članak 8.

Za potrebe izrade Plana koristit će se Prostorni plan uređenja Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko - goranske županije« br. 25/07, 18/08, 49/11, 02/12 i 14/17), te potrebne podloge katastra i geodetske podloge u odgovarajućem mjerilu.

Koristit će se sva raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju javnopravna tijela.

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA PLANA

Članak 9.

Podloge koje se koriste u izradi plana i stručno rješenje istoga temeljit će se na već izrađenom prijedlogu plana, odnosno utvrđenom Konačnom prijedlogu Plana, koji je izradio stručni izrađivač ovlašten u postupku prema Pravilniku o davanju i oduzimanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (»Narodne novine« br. 24/08, 21/06 i 53/06), u suradnji s nositeljem izrade Plana - Gradom Crikvenicom, i koji se ovom izradom neće mijenjati.

VIII. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU UPU-a DUPCI, TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 10.

Od strane javnopravnih tijela većim dijelom su podaci, planske smjernice i ostali dokumenti izdani tijekom dosadašnje izrade ovog Plana, no sukladno članku 89. Zakona, isti se navode u ovoj odluci.

U postupku izrade Plana tražit će se sudjelovanje i podaci, planske smjernice i drugi propisani dokumenti od slijedećih javnopravnih tijela:

1. Javnopravna tijela koja temeljem posebnih propisa daju mišljenja i suglasnosti:

-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Ulica grada Vukovara 78, 10000 ZAGREB;

-MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, Republike Austrije 20, 10000 ZAGREB;

-MINISTARSTVO KULTURE, KONZERVATORSKI ODJEL U RIJECI, 51000 RIJEKA, Užarska 26;

-MUP, POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO- GORANSKA, SEKTOR UPRAVNIH I INSPEKCIJSKIH POSLOVA I CIVILNE ZAŠTITE, Đure Šporera 3, 51000 RIJEKA;

-DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, PODRUČNI URED RIJEKA, Ružićeva 16, 51000 RIJEKA;

-HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE, Jurišićeva 7, 10000 ZAGREB;

-AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM, Ivana Lučića 6, 10000 ZAGREB;

-MINISTARSTVO OBRANE, UPRAVA ZA GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA, Zvonimirova 4, 10000 ZAGREB;

-HRVATSKE VODE, VGO RIJEKA, Đure Šporera 3, 51000 RIJEKA;

2. Javnopravna tijela za koja ne postoji propisana obaveza pribavljanja mišljenja ili suglasnosti:

-HRVATSKE CESTE d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Sektor za strateško planiranje i razvoj i studije, Odjel za strateško planiranje i razvoj, Vončinina 3, 10000 ZAGREB;

-HRVATSKE CESTE d.o.o., Ispostava Rijeka, Nikole Tesle 9, 51000 RIJEKA;

-ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE, Nikole Tesle 9, 51000 RIJEKA;

-GKTD »Murvica«, Trg S.Radića 2/II, 51260 CRIKVENICA;

-KTD »VODOVOD ŽRNOVNICA«, A.Mataije bb, 51250 NOVI VINODOLSKI;

-HEP ODS d.o.o., ELEKTROPRIMORJE RIJEKA, V.C.Emina 2, 51000 RIJEKA;

-Županijska lučka uprava Crikvenica, I.Skomerže 2/I, 51260 CRIKVENICA;

-Javna ustanova, Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Splitska 2, Rijeka.

Ako se tijekom izrade Plana ukaže potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i drugi sudionici.

Članak 11.

Rok za dostavu zahtjeva za izradu Plana je 15 dana od dana dostave ove Odluke.

U slučaju da javnopravna tijela iz članka 10. ove Odluke ne dostave svoje zahtjeve u roku određenom u prethodnom stavku smatrat će se da ih nemaju.

Zahtjevi onih javnopravnih tijela koji su već dostavljeni uvršteni su u dosadašnjoj izradi ovog Plana.

Članak 12.

U skladu s odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju, javnopravna tijela iz članka 10. ove Odluke moraju dostaviti svoje zahtjeve koji nisu sadržani u informacijskom sustavu. Ako javnopravno tijelo ne dostavi zahtjeve u tom roku, smatra se da zahtjeva nema. U tom slučaju u izradi i donošenju Plana uzimaju se u obzir uvjeti koji su od utjecaja na prostorni plan prema odgovarajućem posebnom propisu i/ili dokumentu.

U zahtjevima se moraju navesti odredbe propisa, sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima na kojima se temelje zahtjevi. Ako to nije učinjeno, nositelj izrade takve zahtjeve nije dužan uzeti u obzir, ali je to dužan posebno obrazložiti.

Članak 13.

U skladu s odredbama članka 91. Zakona o prostornom uređenju javnopravno tijelo ne može zahtjevima postavljati uvjete kojima bi se mijenjali ciljevi i/ili programska polazišta za izradu Plana određeni ovom Odlukom.

IX. ROK ZA IZRADU PLANA

Članak 14.

Za izradu Plana utvrđuju se sljedeći rokovi:

- dostava zahtjeva za izradu od strane tijela i osoba određenih posebnim propisima u roku od 15 dana od zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,

-izrada Prijedloga Plana za potrebe javne rasprave - u roku od najviše 10 dana od utvrđivanja istog,

-javni uvid u Prijedlog Plana - u trajanju od 30 dana,

-izrada Izvješća o javnoj raspravi i Nacrta konačnog prijedloga Plana - u roku od najviše 10 dana od završetka javne rasprave,

-izrada Konačnog prijedloga Plana - u roku od najviše 10 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima,

-dostavljanje završnog elaborata Plana - u roku od 15 dana, računajući od donošenja Plana na Gradskom vijeću Grada Crikvenice.

Rokovi iz stavka 1. ovog članka iz opravdanih razloga mogu se produljiti, uz suglasnost nositelja izrade i izrađivača.

X. ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA PLANA

Članak 15.

Tijekom izrade Plana nema zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno građenje, te će se do donošenja Plana prilikom izdavanja tih akata primjenjivati odredbe važećeg Prostornog plana.

XI. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 16.

Sredstva za izradu Plana osigurat će se Proračunom Grada Crikvenice.

Kako je izrada Plana započela i utvrđen je Konačni prijedlog plana, poštovat će se ugovorne obveze vezane uz njegovu cijenu izrade. Ugovorom će se definirati samo novi rokovi izrade.

XII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Grad Crikvenica obvezuje se da:

- sukladno članku 88. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13), obavijesti javnost o izradi Plana na mrežnoj stranici jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i kroz informatički sustav putem Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj,

- vodi službenu evidenciju o postupku izrade i donošenja Plana.

Klasa: 350-01/08-01/40

Ur. broj: 2107/01-06/2-14- 61

Crikvenica, 6.studenoga 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Lovorko Gržac, ing.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=911&mjesto=10003&odluka=71
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr