SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 33. Utorak, 4. studenog 2014.
GRAD VRBOVSKO

36.

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 110/04, 178/04, 38/ 09, 79/09, 153/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine Primorsko- goranske županije«, broj 27/09, 31/09 i 43/10) na sjednici održanoj 3. studenoga 2014. godine donosi

ODLUKU
o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju
na temelju pisanog ugovora

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se komunalne djelatnosti koje se na području Grada Vrbovskog obavljaju na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova temeljem pisanog ugovora, te način, uvjeti, mjerila i postupak dodjele istih.

Članak 2.

Temeljem Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova pravnim i fizičkim osobama obavljaju se poslovi održavanja javne rasvjete.

Rok na koji se povjeravaju poslovi održavanja javne rasvjete određuje gradonačelnik Grada Vrbovskog (u nastavku: gradonačelnik) odlukom iz članka 4. ove Odluke, maksimalno na rok do 4 godine.

Članak 3.

Pod pojmom javna rasvjeta razumijeva se upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, uključivopodmirenje troškova električne energije, za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta.

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se tekuće održavanje postojeće javne rasvjete, te pojačano održavanje, odnosno rekonstrukcija i proširenje postojeće javne rasvjete na dionicama na kojima se izvode radovi uzdužnih raskopa radi polaganja druge infrastrukture, prespajanje postojećih elemenata sa ciljem uštede na troškovimaodržavanja, a sve u skladu s godišnjim Programom održavanja komunalne infrastrukture koje donosi Gradsko vijeće.

Članak 4.

Odabir pravne ili fizičke osobe s kojom će se zaključiti ugovor o povjeravanju komunalnih poslova održavanja javne rasvjete provodi se javnim prikupljanjem ponuda ili javnim natječajem objavljenim u jednom od dnevnih glasila, te na Internet stranici Grada Vrbovskog.

Odluku o početku postupka prikupljanja ponuda ili javnog natječaja donosi gradonačelnik.

Prikupljanje ponuda provodi se u slučaju da je ukupnagodišnja planirana vrijednost troškova komunalnih poslova održavanja javne rasvjete iznosi manje od 70.000,00 kuna bez PDV-a, a u ostalim slučajevima provodi se javni natječaj.

Članak 5.

Postupak prikupljanja ponuda provodi se pozivom na dostavu ponude za najmanje 3 (tri) ponuditelja, a isti mora sadržavati sve elemente potrebne ponuditeljima za pravovaljano podnošenje ponuda, sukladno članku 6. ove Odluke.

Postupak prikupljanja ponuda i javni natječaj provodiPovjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u nastavku: Povjerenstvo), koje imenuje gradonačelnik posebno za svaki postupak, a sastoji se od predsjednika i dva člana.

Povjerenstvo će pristupiti otvaranju pristiglih ponudanajkasnije u roku od 8 dana od isteka roka za podnošenjeponuda, a točan rok otvaranja (datum i sat) se određuje u javnom natječaju.

Otvaranje ponuda može biti i javno, a mogu mu prisustvovati i ponuditelji, te se o otvaranju ponuda vodi zapisnik.

Na osnovi pristiglih ponuda Povjerenstvo će u zapisniku ocijeniti ponude, te zapisnik s obrazloženim prijedlogom Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora uputiti Gradskomvijeću na razmatranje i usvajanje.

Gradsko vijeće donosi Odluku iz stavka 5. ovog članka u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje ponuda, a u daljnjem roku od 8 dana o izboru će se obavijestiti ponuditelji.

Gradsko vijeće može donijeti Odluku da se ne prihvatiniti jedna pristigla ponuda.

Članak 6.

Odluka iz članka 4. stavka 2. ove Odluke, te poziv za prikupljanje ponuda ili javni natječaj mora sadržavati:

-djelatnost za koju se sklapa ugovor,

-vrijeme na koje se sklapa ugovor,

-vrstu i opseg poslova,

-način određivanja cijene za obavljanje poslova, te način i rok plaćanja,

-potrebno jamstvo izvršitelja za ispunjenje ugovora,

-način, mjesto i rok za podnošenje ponude,

-rok važenja ponude,

-isprave koje su potrebne kao prilog ponudi,

-mjesto i vrijeme odražavanja sjednice Povjerenstva za provedbu natječaja,

-uvjete za odabir najpovoljnije ponude.

Javni natječaj iz stavka 1. ovog članka objavljuje se u jednom od dnevnih glasila (skraćeni oblik - s uputom o mjestu gdje se nalazi cijeli tekst natječaja), te na web stranici i oglasnoj ploči Grada Vrbovskog i na lokalnom web portalu (npr. Gorske novosti) ukoliko isti postoji.

Članak 7.

Ponude se podnose u dvostruko zapečaćenom omotu na adresu Grada Vrbovskog neposredno u pisarnicu ili putempošte s naznakom »NE OTVARAJ - ZA NATJEČAJ - JAVNA RASVJETA«, u roku od 15 dana od dana objavenatječaja ili dostave poziva.

Članak 8.

Ponuda sudionika u natječaju mora sadržavati:

-puno ime i prezime natjecatelja, odnosno naziv tvrtke,sjedište, OIB, te ime i prezime ovlaštene osobe,

-dokaz da su registrirani za obavljanje komunalne djelatnosti (obrtnica ili izvod iz registra trgovačkog suda),

-potvrdu BON 1 i BON 2,

-potvrdu Porezne uprave o stanju duga,

-izjavu o nekažnjavanju odgovorne osobe,

-izjavu da imaju potrebnu stručnu, kadrovsku, tehničku i financijsku sposobnost za obavljanje poslova, pouzdanost, iskustvo i poslovni ugled - navodeći dokaze kojima to potkrijepljuju,

-dokaz o podmirenim svim financijskim i komunalnimobavezama prema Gradu Vrbovskom - potvrda nadležnog gradskog tijela,

-izjavu o nepromjenjivosti cijena komunalnih usluga za cijelo vrijeme trajanja ugovora održavanja javne rasvjete.

Članak 9.

Odluku o povjeravanju komunalnih poslova na temelju ugovora donosi Gradsko vijeće, naročito na temelju sljedećih elemenata:

-poslovnog ugleda podnositelja ponude,

-sposobnosti za ostvarivanje,

-povoljnosti ponude (tehnička i financijska) i

-povoljnosti ponude za provedbu mjera očuvanja i zaštite okoliša.

Odmah će se isključiti iz odabira za povjeravanje komunalnih poslova, odnosno neće se odabrati ponuda ponuditelja koji se ocijene kao nesposobni, odnosno u slučaju da:

-nisu registrirani za obavljanje djelatnosti koja je predmet natječaja,

-koji zadnje dvije godine posluju s većim gubitkom,

-koji su u blokadi računa neprekidno duže od 3 mjeseca,

-koji ne izvršavaju redovito obveze plaćanja poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, što se utvrđuje prema potvrdi Porezne uprave,

-kojima su odgovorne osobe, odnosno u slučaju obrtnika fizičke osobe - vlasnici, kažnjavani za kaznena djela,

-koji nisu dokazali sposobnost sukladno članku 8. alineja 6. ove Odluke, te

-koji imaju dugovanja prema Gradu Vrbovskom sukladno članku 8. alineja 7. ove Odluke.

Članak 10.

Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova temeljem Odluke Gradskog vijeća iz članka 9. ove Odluke s odabranim ponuditeljem sklapa gradonačelnik.

Ugovor iz stavka 1. ovog članka obvezno sadrži:

1. djelatnosti za koje se ugovor sklapa

2. vrijeme na koje se sklapa ugovor

3. vrstu i opseg poslova

4.način određivanja cijene za obavljanje poslova, tenačin i rok plaćanja,

5. jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora.

Članak 11.

Ugovori o povjeravanju komunalnih poslova za obavljanje komunalnih djelatnosti iz ove Odluke sklopljeni prije donošenja ove Odluke ostaju na snazi do isteka roka na koji su ugovoreni.

Članak 12.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje s važenjem Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljatina temelju pisanog ugovora (»Služene novine Primorsko- goranske županije«, broj 27/12).

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objaveu »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/14-01-7

Ur. broj: 2193-01-01/14-1

Vrbovsko, 3. studenoga 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Šein Brinjak, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=910&mjesto=51326&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr