SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 32. Petak, 31. listopada 2014.
GRAD NOVI VINODOLSKI

53.

Na temelju članka 67. Zakona o vodama (Narodne novine Republike Hrvatske broj 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14), članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13 i 18/ 14), po prethodno pribavljenom mišljenju Hrvatskih voda, KLASA: 325-04/14-01/0377, URBROJ: 374-23-4-14-2 od 29. rujna 2014. godine, Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na svojoj 12. sjednici, održanoj dana 23.10.2014., donijelo je

ODLUKU
o odvodnji otpadnih voda na području
Grada Novi Vinodolski

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju:

-način odvodnje otpadnih voda na području Grada Novi Vinodolski (uključivo iz naseljenih mjesta i izvan njih),

-način odvodnje onečišćenih oborinskih voda koje se ne ispuštaju u sustav javne odvodnje,

-zemljopisni podaci o mjestu ispuštanja otpadnih voda iz sustava javne odvodnje u tijela površinskih voda,

-uvjeti ispuštanja otpadnih voda na područjima na kojima je i na kojima nije izgrađen sustav javne odvodnje,

-podaci o nadležnostima održavanja sustava javne odvodnje,

-uvjeti održavanja bioloških uređaja za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda, održavanja i pražnjenja sabirnih i septičkih jama,

-upućivanje na obvezu priključenja na građevine javne odvodnje sukladno odluci o priključenju i općim i tehničkim uvjetima isporuke vodne usluge javne odvodnje,

-način i uvjeti davanja koncesije za pražnjenje sabirnih i septičkih jama,

-nadzor nad provođenjem ove Odluke, te

-prijelazne i završne odredbe.

Članak 2.

Pojmovi, u smislu ove Odluke, imaju sljedeća značenja:

-Mali uređaji za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda su uređaji za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta do 50 ES,

-Mješoviti sustav odvodnje je sustav kojim se istim kanalima odvode sanitarne, tehnološke i oborinske vode,

-Razdjelni sustav odvodnje je sustav kod kojeg se oborinske vode odvode sustavom oborinske odvodnje odvojeno od sustava javne odvodnje kojim se odvode sanitarne i tehnološke otpadne vode,

-Kanalizacijski priključak je dio sustava javne odvodnje od kolektora do priključnog okna,

-Priključno okno je mjesto u kojem je moguće vršiti kontrolu funkcionalnosti kanalizacijskog priključka, mjeriti protok i uzimati uzorke za kontrolu kvalitete otpadnih voda,

-Revizijsko ili kontrolno okno je mjesto u kojem se vrši kontrola i održavanje cjevovoda sustava javne, odnosno interne odvodnje,

-Septička jama ili taložnica je građevina za prikupljanje sanitarnih otpadnih voda i biorazgradivih tehnoloških otpadnih voda do kapaciteta navedenih u čl. 28. ove Odluke sa vodonepropusnim stjenkama i dnom koja se sastoji od najmanje tri komore u funkciji taložnice i preljeva nakon čega se tako pročišćene otpadne vode ispuštaju u prijemnik,

-Sabirna jama je jedno ili dvokomorna/trokomorna vodonepropusna građevina bez preljeva i ispusta za prikupljanje sanitarnih i tehnoloških otpadnih voda.

Članak 3.

Područje Grada Novi Vinodolski obuhvaća aglomeracije Novi Vinodolski i Klenovicu, te sva ostala naseljena mjesta izvan navedenih aglomeracija.

Granice aglomeracija na području Grada Novi Vinodolski ucrtane su na preglednoj karti koja je sastavni dio ove Odluke, ali se ne objavljuje u Službenim novinama Primorsko-Goranske županije.

Članak 4.

Otpadne vode s područja aglomeracija ispuštaju se u sustave javne odvodnje, te se iste odovode do uređaja za

pročišćavanje otpadnih voda i ispuštaju u more putem podmorskog ispusta odnosno u korito rječice Ričina.

Objekti unutar aglomeracija, koji nisu priključeni na sustave javne odvodnje, i objekti u naseljima bez izgrađenog sustava javne odvodnje, svoje otpadne vode zbrinjavaju putem individualnog sustava odvodnje i pročišćavanja.

Članak 5.

Djelatnost javne odvodnje na području Grada Novi Vinodolski obavlja javni isporučitelj vodne usluge: KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o. sa sjedištem u Novom Vinodolskom, Dubrova 22 (u daljnjem tekstu: javni isporučitelj vodne usluge).

Djelatnost javne odvodnje u dijelu koji se odnosi na pružanje usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama mogu obavljati, osim javnog isporučitelja vodne usluge, i pravne ili fizičke osobe na temelju dobivene koncesije sukladno odredbama poglavlja IX. ove Odluke.

Članak 6.

Korisnik sustava javne odvodnje obvezan je plaćati cijenu za vodnu uslugu javne odvodnje nakon stjecanja tehničkih uvjeta za priključenje na sustav javne odvodnje.

Visinu cijene za vodnu uslugu javne odvodnje odlukom određuje isporučitelj vodnih usluga sukladno Zakonu o vodama i s njim povezanim propisima.

II. NAČIN ODVODNJE OTPADNIH VODA S AGLOMERACIJE

1. Općenito

Članak 7.

Odvodnja otpadnih voda obavlja se putem sustava odvodnje otpadnih voda koji se dijele na:

-sustav javne odvodnje,

-sustav interne odvodnje,

-sustav oborinske odvodnje.

1.1. Sustav javne odvodnje

Članak 8.

Sustav javne odvodnje čine vodne građevine za javnu odvodnju kojima se prikupljaju i odvode otpadne vode do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, odnosno do mjesta ispuštanja u prijemnik, zajedno s pripadajućim uređajima, objektima i opremom, koji čine tehničku, odnosno tehnološku cjelinu, a služe za zaštitu voda i tla od onečišćenja.

Prema načinu odvodnje sustavi javne odvodnje na području Grada Novi Vinodolski su razdjelni i dijelom mješoviti.

1.2. Sustav interne odvodnje

Članak 9.

Sustav interne odvodnje koji je spojen na sustav javne odvodnje preko kanalizacijskog priključka čine kanalizacijski vodovi sa ili bez građevina za pročišćavanje otpadnih voda, crpne stanice i druge slične građevine za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda iz građevina i drugih nekretnina u kojima nastaju otpadne vode, do priključnog okna sustava javne odvodnje.

Članak 10.

Ukoliko sustav interne odvodnje nije spojen na sustav javne odvodnje, sustav interne odvodnje čine kanalizacijski vodovi, crpne stanice i druge slične građevine za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda iz građevina i drugih nekretnina u kojima nastaju otpadne vode, septičke ili sabirne jame, odnosno odgovarajući uređaj za pročišćavanje otpadnih voda s ispusnom i upojnom građevinom.

Članak 11.

Otpadne vode ispuštaju se iz sustava interne odvodnje u sustav javne odvodnje preko kanalizacijskog priključka.

Na kanalizacijskom priključku se, u pravilu, nalazi priključno okno na mjestu spoja sustava interne odvodnje sa priključkom na sustav javne odvodnje.

Ukoliko na kanalizacijskom priključku nema priključnog okna, priključnim oknom smatra se revizijsko okno na sustavu javne odvodnje na koji se priključuje sustav interne odvodnje.

Ukoliko ne postoji priključno okno na kanalizacijskom priključku niti revizijsko okno na sustavu javne odvodnje, priključnim oknom smatra se zadnje revizijsko okno na sustavu interne odvodnje prije priključka na sustav javne odvodnje.

Članak 12.

Javnom isporučitelju vodne usluge mora biti osiguran nesmetan pristup do priključnog okna radi kontrole funkcionalnosti kanalizacijskog priključka, mjerenja protoka i uzimanja uzoraka za kontrolu kvalitete otpadnih voda.

Članak 13.

Sustav interne odvodnje gradi i održava o svom trošku vlasnik/korisnik građevine ili druge nekretnine u kojoj nastaju otpadne vode.

Članak 14.

Spoj internog sustava odvodnje na priključno okno izvodi javni isporučitelj vodne usluge ili njegov ugovaratelj na zahtjev i o trošku vlasnika/korisnika građevine ili druge nekretnine u kojima nastaju otpadne vode.

Na traženje vlasnika građevine/korisnika ili zakonitog posjednika nekretnine isporučitelj vodnih usluga može dopustiti da isti sam izvede radove (ili dio radova) koji su potrebni za priključenje građevine na sustav javne odvodnje, uz uvjet da se radovi koje on izvodi odnosno organizira, obave zakonito, prema tehničko-tehnološkim uvjetima isporučitelja vodnih usluga i pravilima struke, uz nadzor ovlaštene osobe isporučitelja vodnih usluga.

U slučaju iz stavka 2. ovog članka, isporučitelj vodnih usluga može uvjetovati da montažu i polaganje cijevi izvodi isključivo isporučitelj vodnih usluga ili njegov ugovaratelj, zbog složenosti zahvata, tehničkih ili drugih opravdanih razloga.

Članak 15.

Ako vlasnik građevine/korisnik ili zakoniti posjednik nekretnine, u roku od šest (6) mjeseci od dana stjecanja tehničkih uvjeta o priključenju nekretnine na sustav javne odvodnje istu ne priključi na sustav javne odvodnje, automatski ulazi u sustav naplate usluge javne odvodnje.

Smatra se da je vlasnik građevine/korisnik ili zakoniti posjednik nekretnine sa javnim isporučiteljem sklopio Ugovor o priključenju na sustav javne odvodnje, ako ima tehničku mogućnost priključenja na sustav javne odvodnje a nije izveo priključenje u roku od 6 mjeseci od izgradnje sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, odnosno od dana obavijesti Isporučitelja o mogućnosti priključenja.

Vlasnici građevine ili zakoniti posjednici nekretnine koja se nalazi na nižoj gravitacijskoj točki od priključnog okna na sustav javne odvodnje priključuju interni sustav odvodnje putem potopne crpke i tlačnog voda.

Vlasnik/korisnik građevine koja sadrži najviše tri uporabne samostalne cjeline nema obvezu priključenja na sustav javne odvodnje ako je udaljenost od linije dodira (katastarske čestice na kojoj je objekt izgrađen i javne površine - u smjeru revizionog okna) do priključnog okna veća od L=50 m' i ako priključenje nije moguće izvesti gravitaciono.

Ako ne postoji mogućnost priključenja na sustav javne odvodnje, sustav interne odvodnje može se, dok se ne steknu uvjeti za priključenje na sustav javne odvodnje, priključiti na sabirnu ili septičku jamu, odnosno prijemnik nakon pročišćavanja otpadnih voda na uređaju odgovarajućeg kapaciteta i stupnja pročišćavanja.

1.3. Sustav oborinske odvodnje

Članak 16.

Sustav oborinske odvodnje čine cjevovodi, zatvoreni ili otvoreni kanali, prirodna korita, slivnici i druge građevine kojima se oborinske vode prikupljaju, pročišćavaju i odvode u sustav javne odvodnje ili izravno u prijemnik.

Građevine oborinske odvodnje iz stambenih zgrada, poslovnih i drugih prostora grade i održavaju njihovi vlasnici kao internu odvodnju na način da oborinske vode prikupljaju i ispuštaju unutar građevinskih čestica zgrada putem retencija i upojnih građevina. Nije dozvoljeno priključivanje interne odvodnje oborinskih voda na javni sustav odvodnje.

Iznimno u nepovoljnim uvjetima izgradnje zgrada u odnosu na uvjete odvodnje (zgrade u zaštićenoj kulturno- povijesnoj cjelini bez vrtova odnosno nedostatne površine za izgradnju upojnih građevina, depresije zgrade u odnosu na javno prometnu površinu uz zemljište nedovoljne upojne moći) moguće je uz dokaze o istom i uz suglasnost isporučitelja vodne usluge, prema uvjetima vlasnika javne građevine za odvodnju oborinskih voda priključiti i oborinske vode zgrade.

III. NAČIN ODVODNJE ONEČIŠĆENIH OBORINSKIH VODA KOJE SE NE ISPUŠTAJU U SUSTAV JAVNE ODVODNJE

Članak 17.

Odvodnja onečišćenih oborinskih voda obavlja se sukladno:

-odredbama zakona kojim se uređuju vode,

-odredbama odluke kojom se uređuje zaštita izvorišta vode za piće,

-odredbama ove Odluke.

Članak 18.

U sustav oborinske odvodnje ne smiju se ispuštati sanitarne i tehnološke otpadne vode.

Članak 19.

Onečišćene oborinske vode moraju se prije ispuštanja u prijemnik pročistiti putem pjeskolova, separatora i drugih sličnih uređaja za pročišćavanje.

Članak 20.

Slivnici, linijske rešetke i slične građevine koje prihvaćaju onečišćene oborinske vode u sustav oborinske odvodnje moraju imati taložnicu minimalne zapremine 0,25 m3, s dubinom, u pravilu, ne manjom od 1 m.

Članak 21.

Ulični slivnici se moraju postavljati na odgovarajućim razmacima koji omogućavaju prihvat oborinskih voda sa gravitirajućih slivnih površina.

IV. ZEMLJOPISNI PODACI O MJESTIMA ISPUŠTANJA OTPADNIH VODA IZ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE U TIJELA POVRŠINSKIH VODA

Članak 22.

Otpadne vode iz aglomeracija na području Grada Novi Vinodolski ispuštaju se putem podmorskih ispusta na slijedećim lokacijama:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 56.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko- goranske županije.

KLASA: 325-02/14-01/5

URBROJ: 2107/02-01-14-2

Novi Vinodolski, 23. listopada 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA
NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=909&mjesto=51250&odluka=53
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr