SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 32. Petak, 31. listopada 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

176.

Na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11), članka 40. stavak 6. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 28. točka 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština na 12. sjednici održanoj 30. listopada 2014. godine, donijela je

ODLUKU
o dopuni Odluke o odabiru najpovoljnijeg
ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru
za gospodarsko korištenje plaže i terase ispred
restorana »More&More«, Grad Rab

Članak 1.

U članku 1. stavku 1. Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže i terase ispred restorana »More&More«, Grad Rab (»Službene novine« broj 20/11) iza riječi »ugostiteljstvo t.p.« dodaju se riječi »u stečaju«.

Članak 2.

Na temelju ove Odluke Davatelj koncesije će sa Eduardom Miščevićem, Iblerov trg 9, Zagreb, OIB: 36740284586, stečajnim upraviteljem imovine dužnika pojedinca Anke Rubelj, vl. RUBELJ GRILL UGOSTITELJSTVO t.p. u stečaju, Zagreb, Dolac 2, u roku od 30 dana od dana izvršnosti ove Odluke, a nakon isteka razdoblja mirovanja sklopiti Dodatak Ugovoru o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže i terase ispred restorana »More&More« u protivnom će se smatrati da je odustao od sklapanja Dodatka Ugovoru.

Za Davatelja koncesije Dodatak Ugovoru iz stavka 1. ovoga članka potpisuje župan.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Obrazloženje

Trgovački sud u Zagrebu je Rješenjem posl. br. 40 St-280/ 14 od 5. lipnja 2014. godine otvorio je stečajni postupak nad imovinom dužnika pojedinca Anka Rubelj, vl. RUBELJ GRILL, UGOSTITELJSTVO t.p., Zagreb. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljen je dana 13. lipnja 2014. godine u »Narodnim novinama« br. 72/2014.

Dana 24. srpnja 2014. godine Upravni odjel za pomorsko dobro promet i veze zaprimio je očitovanje stečajnog upravitelja o preuzimanju koncesije i preuzimanju obveza plaćanja naknade sve do prodaje objekta.

Dana 3. rujna 2014. godine Upravni odjel je zaprimio Izjavu stečajnog upravitelja ovjerenu kod javnog bilježnika kojom se izjavljuje da preuzima koncesiju od dosadašnjeg koncesionra Anke Rubelj, vl. RUBELJ GRILL UGOSTITELJSTVO t.p. i to sukladno Stečajnom zakonu od dana otvaranja stečajnog postupka sve do prodaje objekta koji se nalazi u zaleđu predmeta koncesije.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije, u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

Klasa: 021-04/14-01/8

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-14-17

Rijeka, 30. listopada 2104.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr