SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 31. Petak, 17. listopada 2014.
OPĆINA FUŽINE

42.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/09, 30/09 i 12/13), Općinsko vijeće Općine Fužine, na svojoj sjednici održanoj 15. listopada 2014. godine donosi

ODLUKU
o socijalnoj skrbi na području Općine Fužine

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se prava iz područja socijalne skrbi koja osigurava Općina Fužine, korisnici socijalne skrbi te uređuju uvjeti, način i postupak za ostvarivanje tih prava.

Članak 2.

Prava iz područja socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvarivati na teret Općine Fužine, ako je zakonom ili drugim propisom uređeno da se ta prava ostvaruju prvenstveno na teret Republike Hrvatske ili na teret drugih pravnih ili fizičkih osoba.

Ukoliko su pojedina prava, koja prema ovoj Odluci osigurava Općina Fužine, po svojoj visini i po svome opsegu utvrđena u višem iznosu ili većem obimu od prava i pomoći koja osigurava Republika Hrvatska, odnosno Centar za socijalnu skrb Rijeka, podružnica Delnice (dalje: Centar) ili određene pravne i fizičke osobe, Općina Fužine će ta prava osigurati u iznosu ili obimu koji čini razlika između prava koja osigurava Centar odnosno određena pravna ili fizička osoba i prava koja su utvrđena ovom Odlukom.

Članak 3.

Poslove ili dio poslova u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih ovom Odlukom Općina Fužine može organizirati na sljedeći način:

-u okviru Jedinstvenog upravnog odjela,

-ugovorno povjeriti Centru,

-ugovorno povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi.

Članak 4.

Krug korisnika prava utvrđenih ovom Odlukom, te visina i opseg tih prava, mogu se ograničiti Socijalnim programom Općine Fužine koje Općinsko vijeće donosi za svaku godinu uz proračun.

II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI

Članak 5.

Korisnik prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom može biti samac s prebivalištem na području Općine Fužine, te član zajedničkog domaćinstva (ili zajedničko domaćinstvo u cjelini) u kojem su svi članovi hrvatski državljani.

Osobe koje nisu u programu centra za socijalnu skrb mogu biti korisnici socijalne skrbi Općine Fužine ukoliko najmanje tri godine imaju prebivalište na području Općine Fužine.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, pomoć za novorođenčad mogu ostvariti i ako samo jedan roditelj ima neprekidno prebivalište na području Općine Fužine duže od 3 godine do podnošenja zahtjeva.

Zahtjev za ostvarivanjem prava temeljem ove Odluke podnosi samac osobno ili punoljetni član zajedničkog domaćinstva iz st. 1. ovog članka.

Preduvjet za razmatranje Zahtjeva za ostvarivanje prava su uredno podmirene sve obveze podnositelja, odnosno njegova zajedničkog domaćinstva prema Općini Fužine ili tvrtkama u njezinu vlasništvu.

Članak 6.

Korisnik socijalne skrbi je samac ili zajedničko domaćinstvo koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu u mogućnosti ostvariti ih svojim radom ili prihodom od imovine i drugih izvora.

Korisnik socijalne skrbi je i:

1. Zakonski skrbnik tjelesno ili mentalno oštećenog ili psihički bolesnog djeteta, te zakonski skrbnik djeteta prema kojem je, ili bi trebala biti, primijenjena mjera obiteljske ili kaznenopravne zaštite,

2. Bolesna odrasla osoba, osoba starija od 65 godina, nemoćna i druga osoba koja zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju ne može udovoljiti osnovnim životnim potrebama,

3. Druga osoba koja je u nevolji zbog poremećenih odnosa u obitelji, ovisnosti o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima ili zbog drugih oblika društveno neprihvatljivog ponašanja i drugih uzroka.

Korisnik socijalne skrbi iz stavka 2. ovoga članka može biti samac, član zajedničkog domaćinstva ili zajedničko domaćinstvo u cjelini.

Korisnik socijalne skrbi prema ovoj Odluci ne može biti osoba, ako ona sama ili bilo koji član zajedničkog domaćinstva nije uredno prijavljen kod službe za zapošljavanje, te ako je i prijavljen kod službe za zapošljavanje a u roku od 6 mjeseci prije podnošenja zahtjeva odbije ponuđeno zaposlenje neovisno o stručnoj spremi, odnosno ako imaju priliku makar privremenim sezonskim, povremenim ili sl. poslovima ostvariti sredstva za podmirenje osnovnih životnih potreba ili ostvariti druge prihode.

Samac ili obitelj koji su ostvarili sredstva prodajom imovine ili su darovali svoju imovinu ne mogu ostvariti prava iz socijalne skrbi, osim pomoći za novorođenčad, za razdoblje za koje iznos pomoći odgovara visini osnovice za plaćanje poreza na promet nekretnina.

Članak 7.

Kategorije korisnika:

1. Korisnik prava temeljem rješenja Centra, i to:

-korisnik prava na pomoći za uzdržavanje

-korisnik prava na doplatak za pomoć i njegu

-korisnik prava na pomoć i njegu u kući

2. Korisnik prava temeljem kriterija primanja:

-samac do 1.200,00 kn

- zajedničko domaćinstvo od dva člana do 1.700,00 kn

-zajedničko domaćinstvo od tri člana do 2.400,00 kn

-zajedničko domaćinstvo od četiri člana do 3.000,00 kn

-ako zajedničko domaćinstvo ima više od četiri člana, cenzus prihoda za svakog sljedećeg člana povećava se za 400,00 kn.

-ukupna primanja ostvarena u tekućoj godini kroz program javnih radova dijele se na 12 mjeseci.

3. Korisnik prava temeljem zdravstvenog kriterija:

-zakonski skrbnik tjelesno ili mentalno oštećeno ili psihički bolesnog djeteta,

-bolesna odrasla osoba, odnosno njezin zakonski skrbnik ukoliko je imenovan,

-osoba starija od 65 godina, nemoćna i druga osoba koja zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju ne može udovoljiti osnovnim životnim potrebama,

-druga osoba koja je u nevolji zbog ovisnosti o drogama, alkoholu ili poremećenih odnosa u obitelji.

4. Korisnik prava temeljem posebnog kriterija:

-zakonski skrbnik djeteta, udovica i roditelj poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

-zakonski skrbnik djeteta hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno Zakonu)

-hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno Zakonu)

-zakonski skrbnik djeteta nezaposlenog razvojačenog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (koji ostvaruje pravo na novčanu naknadu zbog nezaposlenosti prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji - »Narodne novine« br. 108/96).

U ostvarivanju prava utvrđenih ovom Odlukom, djeca, usvojenici i pastorčad osoba iz točke 4. ovog članka izjednačena su.

Zajedničkom domaćinstvu s djetetom sa posebnim potrebama prilikom određivanja kriterija primanja dodaje se jedan član.

Primanjem u smislu ovog članka smatra se iznos prosječnog mjesečnog prihoda samca odnosno svih članova zajedničkog domaćinstva ostvarenog u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava na subvenciju, a čine ga sva sredstva koja samac ili članovi zajedničkog domaćinstva ostvare po osnovi rada, mirovine, uzdržavanja, prihoda od imovine ili na drugi način.

U primanja iz ovog članka ne uračunava se:

-novčana naknada za tjelesno oštećenje,

-doplatak za pomoć i njegu,

-ortopedski dodatak,

-osobna invalidnina,

-stipendija.

Iznos prihoda umanjuje se za iznos koji na temelju propisa o obiteljskim odnosima član obitelji plaća za uzdržavanje osobe koja nije član obitelji.

U prihod se ne uračunavaju sredstva dobivena s osnova ove Odluke.

Pod zajedničkim domaćinstvom podrazumijeva se formalna ili neformalna kohabitacija osoba koje zajednički stanuju i zajednički troše svoje prihode.

Broj članova zajedničkog domaćinstva utvrđuje se Izjavom podnositelja Zahtjeva za ostvarivanjem prava temeljem ove Odluke.

III. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 8.

Ovom Odlukom Općina Fužine utvrđuje slijedeće vrste prava iz socijalne skrbi:

1. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja,

2. Pomoć za novorođenčad i dojenčad,

3. Pomoć za podmirenje troškova prehrane, odgoja i
obrazovanja,

4. Pomoć za participaciju zdravstvenih usluga,

5. Zdravstvena pomoć i njega u kući,

6. Pomoć u kući,

7. Pomoć osobama smještenim u socijalnim ustanovama,

8. Novčane pomoći u izvanrednim situacijama.

1. POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA

Članak 9.

Pod troškovima stanovanja u smislu ove Odluke podrazumijevaju se:

1.1. Najamnina za korištenje prostora za boravak,

1.2. Troškovi komunalne naknade,

1.3. Troškovi vode,

1.4. Troškovi električne energije,

1.5. Troškovi odvoza i deponiranja kućnog otpada.

1.1. SUBVENCIJA TROŠKOVA NAJAMNINE

Članak 10.

Pravo na subvenciju dijela troškova najamnine može ostvariti najmoprimac ukoliko ispunjava jedan od uvjeta iz točaka 1. 2. i 4. članka 7. te zadovoljava odredbe članka 5. Odluke.

Najmoprimcu iz prethodnog stavka priznati će se pravo na subvenciju troškova najamnine za površinu stana sukladno članku 10. Pravilnika o odobravanju pomoći za uzdržavanje u obliku zajma, mjerila i obilježja stana potrebnog za zadovoljavanje osnovnih stambenih potreba samca ili obitelji i o odobravanju pomoći iz socijalne skrbi (»Narodne novine« broj 29/98, 117/00 i 81/04).

Visina subvencije troškova najamnine određuje se u visini početnog iznosa zakupnine stambenog prostora odgovarajuće površine određenog Odlukom o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Fužine (»Službene novine PGŽ« broj 26/97, 18/98, 46/07, 03/08 i 30/09).

Najmoprimac iz članka 10. ove Odluke nema pravo na subvenciju dijela troškova najamnine ukoliko:

a) ugovorom o najmu stana ne dokaže postojanje najma

b) ako stan ili dio stana daje u podnajam,

c) ako stan u cijelosti ili djelomice koristi za druge namjene,

d) stanuje u stanu koji ima veći standard od jedne sobe po članu zajedničkog domaćinstva (osim supružnika kojima pripada jedna soba),

e) ako on ili članovi zajedničkog domaćinstva stan ne koriste za stanovanje.

1.2. OSLOBAĐANJE PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 11.

Pravo na oslobađanje plaćanja komunalne naknade ima korisnik ako ispunjava jedan od uvjeta iz točaka 1. i 2. i 4. članka 7. te zadovoljava odredbe članka 5. ove Odluke.

1.3. SUBVENCIJA TROŠKOVA VODE

Članak 12.

Pravo na subvenciju troškova vode ostvaruje korisnik ako ispunjava jedan od uvjeta iz točaka 1. 2. i 4. članka 7. te zadovoljava odredbe članka 5. ove Odluke i to:

1. samac do 3 m3 vode mjesečno,

2. dvočlana obitelj do 5 m3 vode mjesečno,

3. za svakog daljnjeg člana po 2 m3 vode mjesečno.

Sredstva na koja korisnik ostvaruje pravo temeljem ovog članka isplaćuju se na temelju dokaza o plaćenoj obvezi na ime člana zajedničkog domaćinstva.

1.4. SUBVENCIJA TROŠKOVA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Članak 13.

Pravo na subvenciju troškova električne energije ima korisnik ako ispunjava jedan od uvjeta iz točaka 1. 2. i 4. članka 7. te zadovoljava odredbe članka 5. ove Odluke i to:

1. samac u visini od 60,00 kuna mjesečno,

2. dvočlana obitelj u visini od 80,00 kuna mjesečno,

3. tročlana obitelj u visini od 105,00 kuna mjesečno,

4. za svakog daljnjeg člana zajedničkog domaćinstva po 20,00 kuna mjesečno.

Sredstva na koja korisnik ostvaruje pravo temeljem ovog članka isplaćuju se na temelju dokaza o plaćenoj obvezi na ime člana zajedničkog domaćinstva.

1.5. SUBVENCIJA TROŠKOVA ODVOZA I ZBRINJAVANJA SMEĆA

Članak 14.

Pravo na subvenciju mjesečnih troškova odvoza i zbrinjavanja smeća ima korisnik ako ispunjava jedan od uvjeta iz točaka 1., 2. i 4. članka 7. ove Odluke.

Članak 15.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena u točki 1. članka 8. ove Odluke u nema korisnik u smislu ove Odluke ako on ili član njegovog zajedničkog domaćinstva pored stana kojeg koriste imaju u vlasništvu ili suvlasništvu nekretnine.

2. POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD I DOJENČAD

Članak 16.

Općina Fužine će izdvojiti novčanu pomoć u visini od:

-za prvo dijete roditelja podnositelja zahtjeva 3.000,00 kuna koje će se isplatiti jednokratno

-za drugo dijete roditelja podnositelja zahtjeva 5.000,00 kuna koje će se isplatiti u jednakim godišnjim obrocima tijekom dvije kalendarske godine po izvršnosti Rješenja

-za treće i svako daljnje dijete roditelja podnositelja zahtjeva 10.000,00 kuna koje će se isplatiti u jednakim godišnjim obrocima tijekom pet kalendarskih godina po izvršnosti Rješenja.

Pravo na novčanu pomoć prestaje odjavom prebivališta s područja Općine Fužine bilo kojeg roditelja ili djeteta za kojeg je podnesen zahtjev, s danom odjave prebivališta.

U slučaju iz st. 2. ovog članka, podnositelj zahtjeva gubi pravo na isplatu neisplaćenog iznosa novčane pomoći.

3. POMOĆ ZA PODMIRIVANJE TROŠKOVA PREHRANE, ODGOJA I OBRAZOVANJA

Članak 17.

Pomoć za podmirenje troškova prehrane, odgoja i obrazovanja uključuje podmirivanje sljedećih troškova:

3.1. Podmirivanje troškova prehrane djece u osnovnoj školi,

3.2. Podmirivanje troškova boravka djeteta u jaslicama i dječjem vrtiću,

3.1. PODMIRIVANJE TROŠKOVA PREHRANE DJECE U OSNOVNOJ ŠKOLI

Članak 18.

Pravo na podmirenje troškova toplog obroka djece u osnovnoj školi u punom iznosu ostvaruje zakonski skrbnik djeteta član zajedničkog domaćinstva u kojem svi članovi imaju prebivalište na području Općine Fužine čije zajedničko domaćinstvo ispunjava kriterij iz točaka 1., 2. ili 4. članka 7. ove Odluke.

Pravo na podmirenje troškova toplog obroka djece u osnovnoj školi u visini od 50% ukupnog iznosa ostvaruje zakonski skrbnik djeteta član zajedničkog domaćinstva u kojem svi članovi imaju prebivalište na području Općine Fužine te unutar kojeg se 3 ili više članova mlađih od 23 godine nalazi u sustavu predškolskog odgoja ili redovnog obrazovanja.

3.2. PODMIRIVANJE TROŠKOVA BORAVKA DJETETA U JASLICAMA I DJEČJEM VRTIĆU

Članak 19.

Pravo na podmirivanje troškova boravka djeteta u jaslicama i dječjem vrtiću u punom iznosu može ostvariti zakonski skrbnik djeteta član zajedničkog domaćinstva u kojem svi članovi imaju prebivalište na području Općine Fužine uz zadovoljenje sljedećih uvjeta:

-zakonski skrbnici djeteta su zaposleni i

-zajedničko domaćinstvo ispunjava jedan od uvjeta iz točaka 1., 2. i 4. članka 7. ove Odluke.

4. POMOĆ ZA PARTICIPACIJU ZDRAVSTVENIH USLUGA

Članak 20.

Pravo na pomoć za participaciju zdravstvenih usluga imaju korisnici koji ispunjavaju kriterije iz članka 7. te zadovoljavaju odredbe čl. 5. ove Odluke.

Pomoć za participaciju zdravstvenih usluga odnosi se na podmirenje troškova participacije odnosno podmirenja troškova za:

1. bolničko liječenje,

2. nabavku lijekova kod teških bolesti, po preporuci liječnika opće medicine,

3. nabavku lijekova, po preporuci specijaliste, kojih kod nas nema a farmakološki je dokazana njihova djelotvornost,

4. nabavku zdravstvene opreme za teško oboljele pacijente (npr. oboljelima u terminalnoj fazi bolesti).

Rješenje o ostvarivanju prava za sve oblike pomoći od točke 1. do točke 4. prethodnog stavka donosi se na temelju preporuke liječnika i mišljenja Povjerenstva za socijalnu skrb Općine Fužine.

5. ZDRAVSTVENA POMOĆ I NJEGA U KUĆI

Članak 21.

Pravo na pomoć i njegu u kući može ostvariti osoba kojoj je zbog tjelesnog i mentalnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe, ako ispunjava jedan od ovih uvjeta i to:

a.) ako ne može to pravo ostvariti na temelju rješenja Centra

b.) ako nema mogućnosti da joj pomoć i njegu osiguravaju roditelj, bračni drug i djeca ili nasljednik po oporuci (ukoliko postoji)

c.) ako nema mogućnosti da pomoć i njegu osigura na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju

d) ako se radi o osobi kojoj je zbog privremenih promjena u zdravstvenom stanju ili tjelesnog oštećenja, prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe.

Rješenje o ostvarivanju prava iz ovog članka donosi se na temelju preporuke liječnika i mišljenja Povjerenstva za socijalnu skrb Općine Fužine.

Pružanje usluga zdravstvene pomoći i njege u kući Općina Fužine ugovara sa pravnim osobama ovlaštenim za pružanje te vrste usluga.

6. POMOĆ U KUĆI

Članak 22.

Pomoć u kući može obuhvatiti:

-organiziranje prehrane (nabava i dostava gotovih obroka u kuću, odnosno nabava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa i dr.),

-obavljanje kućanskih poslova (pospremanje stana, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština),

-održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba),

-zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Pravo na pomoć u kući ima korisnik ako ispunjava uvjete iz alineje 2. točke 3. članka 7. te zadovoljava odredbe čl. 5. ove Odluke.

Rješenje o ostvarivanju prava iz ovog članka donosi se na temelju preporuke liječnika i mišljenja Povjerenstva za socijalnu skrb Općine Fužine.

Općina Fužine ugovara pružanje pomoći sa fizičkim ili pravnim osobama.

7. POMOĆ OSOBAMA SMJEŠTENIM U SOCIJALNIM USTANOVAMA

Članak 23.

Osobe smještene u ustanovama socijalne skrbi imaju pravo na pomoć u mjesečnom iznosu od 20% osnovice na temelju koje se utvrđuje visina pomoći za uzdržavanje, temeljem Zakona o socijalnoj skrbi.

Jedinstveni upravni odjel, na temelju podataka Centra, tromjesečno ažurira spiskove korisnika prava iz prethodnog stavka.

Članak 24.

U ustanove Zavoda za socijalno-zdravstvenu zaštitu može se, na teret Općine, smjestiti socijalno ugrožena osoba - psihijatrijski bolesnik, temeljem nalaza i mišljenja psihijatra ako ispunjava kriterije iz točke 1. ili 2. članka 7. ove Odluke.

8. NOVČANE POMOĆI U IZVANREDNIM SITUACIJAMA

Članak 25.

Novčana pomoć u izvanrednim situacijama može se odobriti samcu ili obitelji koji se zbog trenutnih okolnosti nalaze u izvanrednoj situaciji te nisu u mogućnosti djelomično ili u cijelosti zadovoljiti osnovne životne potrebe.

Novčana pomoć u izvanrednim situacijama može se odobriti do iznosa koji zadovoljava određenu potrebu, ali ne smije prelaziti 3.000,00 kuna po pojedinom korisniku unutar tekuće godine.

Zamolbe za novčanu pomoć u izvanrednim situacijama razmatra Povjerenstvo za socijalnu skrb te na temelju dostupnih podataka izdaje Mišljenje po pojedinoj zamolbi.

Povjerenstvo za socijalnu skrb ima pravo od podnositelja zamolbe tražiti dodatne podatke, kao i provjeravati istinitost tvrdnji navedenih u zamolbi.

Mišljenje Povjerenstva za socijalnu skrb mora sadržavati:

-mišljenje o opravdanosti Zamolbe

-prijedlog visine odobrenih sredstava u sukladno st. 2. ovog članka.

-prijedlog načina ostvarivanja jednokratne novčane pomoći sukladno st. 3. ovog članka

-obrazloženje prijedloga

-dokumentaciju prikupljenu u procesu razmatranja zamolbe.

Rješenje o visini i načinu isplate novčane pomoći u izvanrednim situacijama donosi se na temelju Mišljenja Povjerenstva za socijalnu skrb.

Kada Povjerenstvo da pozitivno Mišljenje na podnesenu zamolbu, Povjerenstvo ima pravo, ako je ta osoba radno sposobna, usmjeriti ga ka poboljšanju njegova socijalnog statusa na način da dobrovoljno sudjeluje u akcijama vezanim uz čišćenje i uređenje ulica i zelenih površina na području Općine Fužine kao i drugim društveno korisnim akcijama kojima se nastoji pomoći bolesnim, starijim i nemoćnim osobama.

Članak 26.

Radno sposobni korisnici socijalnog programa Općine Fužine i radno sposobni članovi zajedničkog domaćinstva, obvezni su se odazvati na rad za opće dobro, na poziv Općine, u trajanju minimalno 30 a maksimalno 90 sati mjesečno.

Ukoliko se isti ne odazovu pozivu na rad za opće dobro, prestaje korištenje prava iz socijalnog programa Općine Fužine.

IV. MAKSIMALAN IZNOS POMOĆI

Članak 27.

Ukoliko odredbama ove Odluke nije drugačije utvrđeno, maksimalan ukupan mjesečni iznos pomoći koji se može odobriti temeljem odredaba ove Odluke po svim osnovama iznosi:

-za samca do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800,00 kuna

-za dvočlanu obitelj do . . . . . . . . . . . . . . . 1.200,00 kuna

-za tročlanu obitelj do . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500,00 kuna

-za četveročlanu obitelj do . . . . . . . . . . . . 2.000,00 kuna

-za svakog daljnjeg člana obitelji po . . . . 300,00 kuna

Iznimno, na prijedlog Povjerenstva za socijalnu skrb može se donijeti Rješenje o dodijeli sredstava iznad iznosa određenim ovim stavkom.

V. NADLEŽNOST I POSTUPAK

Članak 28.

Povjerenstvo za socijalnu skrb nadležno za pitanja vezana uz provođenje ove odluke ima pet (5) članova imenovanih od strane Općinskog vijeća na prijedlog Općinskog načelnika.

Članak 29.

Postupak za ostvarivanje prava iz ove Odluke pokreće se na zahtjev stranke Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Fužine.

Zahtjev iz st. 1. ovog članka podnosi se na internom obrascu JUO-a Općine Fužine sa svom pratećom dokumentacijom navedenom u istome a odnose se na priznavanje pojedinog prava.

Članak 30.

Uz zahtjev za ostvarivanje prava iz ove Odluke, podnositelj zahtjeva dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti odnosno predočiti odgovarajuće isprave kao dokaze opravdanosti i osnovanosti.

Ako je to potrebno Jedinstveni upravni odjel može od stranke odnosno od korisnika prava zahtijevati da odgovarajuće isprave i dokaze za daljnje ostvarivanje prava dostavi i tijekom korištenja prava.

U rješavanju zahtjeva i tijekom korištenja prava Jedinstveni upravni odjel može samostalno ili putem Povjerenstva za socijalnu skrb odlučiti da se posjetom obitelji korisnika odnosno podnositelja zahtjeva ili na drugi pogodan način, posebno ispitaju činjenice, okolnosti i uvjeti koji mogu utjecati na utvrđivanje prava.

Članak 31.

U rješavanju zahtjeva za ostvarivanje prava iz ove Odluke Jedinstveni upravni odjel surađuje s nadležnim tijelima Općine Fužine, Centrom i drugim državnim službama te drugim pravnim osobama.

Pojedina prava iz ove Odluke se ostvaruju isplatama dječjem vrtiću, osnovnoj školi, javnim poduzećima i drugim pravnim osobama u ime i za račun korisnika prava. Takve se isplate uređuju posebnim aktima između Općine Fužine i davatelja usluga.

Članak 32.

Ako ovom Odlukom nije propisano drukčije, o zahtjevu za ostvarivanje prava iz ove Odluke odlučuje Jedinstveni upravni odjel svojim rješenjem.

Ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom počinje danom podnošenja Zahtjeva, ako ovom Odlukom nije drugačije utvrđeno, i priznaje se za tekuću godinu.

O žalbi protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka odlučuje nadležno tijelo Primorsko-goranske županije.

Članak 33.

U okviru svoga djelokruga Jedinstveni upravni odjel stalno prati izvršenje rješenja iz članka 29. ove Odluke u vezi ostvarivanja prava iz iste, te postojanje uvjeta za njihovo daljnje ostvarivanje.

Ako se promijene okolnosti i uvjeti o kojima prema ovoj Odluci ovisi daljnje ostvarivanje pojedinog prava, Jedinstveni upravni odjel će novim rješenjem ukinuti ranije doneseno rješenje ili donijeti novo.

Korisnik prava ostvarenih temeljem ove Odluke dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Fužine svakih šest (6) mjeseci dostaviti dokumentaciju iz koje je vidljivo da i dalje ispunjava uvjete za ostvarivanje tih prava.

Jedinstveni upravni odjel donijet će rješenje o prestanku prava iz Odluke samcu ili obitelji ako Povjerenstvo kroz praćenje materijalnih i drugih socijalnih prilika ocijeni da su one znatno povoljnije od onih koje se mogu osigurati na temelju prava iz Odluke.

Iznimno, korisnici prava temeljem članak 18. i 19. ove Odluke dokumentaciju dostavljaju samo prilikom podnošenja Zahtjeva.

Korisnik prava iz ove Odluke dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu prijaviti svaku promjenu činjenica, uvjeta i okolnosti koje mogu utjecati na daljnje ostvarivanje stečenoga prava u roku od osam (8) dana od nastanka te promjene.

U slučaju utvrđivanja nepoštivanja odredbi st. 5. ovog članka korisnik je dužan izvršiti povrat sredstava dobivenih na temelju prava iz ove Odluke za period u kojem je nastala promjena iz st. 5.

Članak 34.

Na zahtjev Jedinstvenog upravnog odjela ili od njega ovlaštene osobe korisnik prava dužan je Jedinstveni upravni odjel pisano izvijestiti o načinu korištenja odobrenih sredstava.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

Sredstva za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom osiguravaju se u Proračunu Općine Fužine.

Članak 36.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije« br. 43/ 10, 40/12, 13/13, 26/13 i 44/13).

Prava priznata po ranijoj Odluci koja su po svom obimu veća od prava koja bi se priznala po ovoj Odluci, priznati će se po ranijoj Odluci zaključno sa istekom mjeseca računajući od dana kada je ova Odluka stupila na snagu, o čemu će se donijeti zasebno rješenje.

Korisnici prava utvrđeni ranijom Odlukom koji ispunjavanju uvjete za korištenje nekog od prava iz socijalne skrbi temeljem nove Odluke, nastavljaju s korištenjem prema izdanim Rješenjima.

Članak 37.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/14-01/04

URBROJ: 2112/03-01-14-05

Fužine, 15. listopada 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Damir Zanoškar, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=908&mjesto=10009&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr