SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 31. Petak, 17. listopada 2014.
OPĆINA FUŽINE

38.

Na temelju članka 100. stavak 6., a u svezi članka 102. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/ 13) koji se primjenjuju temeljem članka 188. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13) i članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 12/09, 30/09 i 12/13), po pribavljenoj suglasnosti župana Primorsko-goranske županije, Klasa: 350-02/14-01/9, Urbroj: 2170/1-03-01/2-14-2 od 15. srpnja 2014. godine, Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 15. listopada 2014. godine donijelo je

ODLUKU
o donošenju IV. ciljanih Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Fužine

Članak 1.

Donose se IV. ciljane Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Fužine (u nastavku teksta: Prostorni plan).

Ovom Odlukom mijenjaju se i dopunjuju dijelovi Prostornog plana uređenja Općine Fužine i njegovih izmjena i dopuna (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 05/05, 16/09, 11/10, 16/11 i 8/13).

IV. ciljane Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Fužine odnose se na tekstualni dio, na grafički dio, te na dio obrazloženja (plan prostornog uređenja), a sve prema Odluci o izradi IV. ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Fužine (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 33/13).

Sastavni dio ove Odluke je elaborat pod nazivom »IV. ciljane Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Fužine«, koji se ne objavljuje, izrađen od Urbanističkog instituta Hrvatske d.o.o Zagreb.

Članak 2.

Prostorni plan iz stavka (1) članka 1. sadržan je u elaboratu IV. ciljane Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Fužine, koji se sastoji od:

A) TEKSTUALNOG DIJELA

Odredbe za provođenje

B) GRAFIČKOG DIJELA:

Kartografski prikazi u mj. 1:25000:

1. Korištenje i namjena površina

2. A. Infrastrukturni sustavi i mreže - Energetski sustav

2. B. Infrastrukturni sustavi i mreže - Vodnogospodar- ski sustav

3. A. Uvjeti korištenja i zaštite prostora

3. B. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Područja posebnih ograničenja u korištenju

3. C. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

Kartografski prikaz u mj. 1:5000

4. 6. Građevinska područja - naselje Benkovac Fužinski: NA4-1, NA4-2, NA4-3, NA4-4, NA 4-5; naselje Fužine: NA1-1; izdvojene namjene izvan naselja: E2, groblje G1, utovarno-istovarni plato IS10

4. 9. Građevinska područja

4. 10. Građevinska područja - naselje Lič: NA2-1-1,  2-1-2, 2-1-3, NA2-2-1, NA2-3-2, 2-3-3, 2-3-4, 2-3-5, NA2-4-1, 2-4-2, 2-4,3, 2-4-4; izdvojene namjene izvan naselja: G2

4.11. Građevinska područja - naselje Lič: NA2-3-5; izdvojene namjene izvan naselja: T23, R15 i R19

C) OBVEZNIH PRILOGA

I. Obrazloženje

II. Stručne podloge

III. Strateška studija utjecaja na okoliš

IV. Popis sektorskih dokumenata i propisa

V. Zahtjevi i mišljenja iz čl. 79 i čl. 94. Zakona o prostornom uređenju i gradnji

VI. Izvješća o prethodnoj i javnoj raspravi

VII. Evidencija postupka izrade i donošenja prostornog plana

VIII. Sažetak za javnost

Članak 3.

U članku 8. stavku (1) alineji 2. u podalineji 4. riječ »vjetropark« i zarez ispred brišu se.

Članak 4.

U članku 75. stavku (1) alineja 1. i alineja 2. brišu se.

U članku 75. stavak (3) briše se, a stavci (4), (5), (6), (7) i (8) postaju stavci (3), (4), (5), (6) i (7).

Članak 5.

U članku 94. stavku (1) alineji 4. tekst: »potencijalni lokalni izvori energije-vjetroelektrane« i zarez ispred brišu se.

Članak 6.

U članku 95. stavku (2), alineji 5. podalineja 1. i podalineja 2. brišu se.

Članak 7.

U članku 97. u stavku (6) tekst:

»(N22) - od spoja sa nerazvrstanom cestom (N12) unutar građevinskog područja naselja Lič (NA2-1-2) - građevinsko područje izdvojene namjene vjetroparka (IS11), (po postojećoj trasi, djelomično po trasi postojeće šumske ceste);

(N23) - od spoja sa lokalnom cestom (L3) - građevinsko područje izdvojene namjene vjetroparka (IS12), (planirana);« briše se.

Članak 8.

U članku 102. u stavku (2) tekst:

»(N22) - od spoja sa nerazvrstanom cestom (N12) unutar građevinskog područja naselja Lič (NA2-1-2) - građevinsko područje izdvojene namjene vjetroparka (IS11), (po postojećoj trasi, djelomično po trasi postojeće šumske ceste);

(N23) - od spoja sa lokalnom cestom (L3) - građevinsko područje izdvojene namjene vjetroparka (IS12), (planirana);« briše se.

Članak 9.

U članku 125. stavci (4) i (5) brišu se, a stavak (6) postaje stavak (4).

Članak 10.

Ovaj Prostorni plan izrađen je u četiri izvornika koji su ovjereni pečatom Općinskog vijeća Općine Fužine i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Fužine i koji se čuvaju u skladu sa zakonom.

Članak 11.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavljaju se izvan snage sljedeći kartografski prikazi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 8/13) i to:

a) Kartografski prikazi u mj. 1:25000

1. Korištenje i namjena površina

2. A. Infrastrukturni sustavi i mreže - Energetski sustav

2. B. Infrastrukturni sustavi i mreže - Vodnogospodar- ski sustav

3. A. Uvjeti korištenja i zaštite prostora

3. B. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Područja posebnih ograničenja u korištenju

3. C. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Područja pri mjene posebnih mjera uređenja i zaštite

b) Kartografski prikaz u mj. 1:5000

4. 6. Građevinska područja - naselje Benkovac Fužinski:NA4-1, NA4-2, NA4-3, NA4-4, NA 4-5; naselje Fužine: NA 1-1; izdvojene namjene izvan naselja: E2, groblje G1, vjetropark IS11

4. 9. Građevinska područja izdvojene namjene izvan naselja: površine za infrastrukturnu namjenu IS11, IS12

4. 10. Građevinska područja naselje Lič: NA2-2-1, NA2_1_1-3, NA2_3_2-5, NA2_4_1-4; izdvojene namjene izvan naselja G2, IS11, IS12

4. 11. Građevinska područja naselje Lič: NA2-3-5; izdvojene namjene izvan naselja: T23, R15 i R19

Članak 12.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da utvrdi i izda pročišćeni tekst Prostornog plana uređenja Općine Fužine.

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/14-01/04

URBROJ: 2112/03-01-14-03

Fužine, 15. listopada 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Damir Zanoškar, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=908&mjesto=10009&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr