SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 31. Petak, 17. listopada 2014.
GRAD KASTAV

58.

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06., 114/06, 146/08., 38/09., 153/09 i 143/12), članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj: 26/09. i 13/13) i Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretnina u vlasništvu Grada Kastva (»Službene novine PGŽ« br. 32/10.), Gradsko vijeće Grada Kastva na 14. sjednici održanoj 11. rujna 2014. godine donijelo je

ODLUKU
o prodaji nekretnina

Članak 1.

Grad Kastav će prodati dijelove nekretnina u svom vlasništvu sadašnjih oznaka: k.č. 6181/2, k.č. 6182/1, k.č. 6183/ 2, k.č. 6183/3, k.č. 6184/2, k.č. 6184/3, k.č. 6185/3, k.č. 6186/ 2, k.č. 6187/1, k.č. 6188/1, k.č. 6190/2, k.č. 6191/2, k.č. 6201/ 2, k.č. 6202/2, k.č. 6203/2, sve u K.O. Kastav ukupne površine cca 600 m2. Točna površina utvrditi će se parcelacijskim elaboratom.

Početna cijena za predmetne nekretnine iznosi 150 eura/ m2 (protuvrijednost u kunama po srednjem tečaju HNB dan plaćanja).

Jamčevina iznosi 10% od utvrđene početne cijene.

Rok zaključenja ugovora: 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude.

Rok i način plaćanja kupoprodajne cijene: isplatu kupoprodajne cijene kupac je dužan izvršiti u tri mjesečna obroka počevši od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora.

Članak 2.

Obavijest o natječajnom postupku objavljuje se u dnevnom tisku, a cjeloviti tekst natječaja se objavljuje na oglasnoj ploči Grada i na web stranicama.

Članak 3.

Na temelju ove Odluke, a nakon provedenog natječajnog postupka, ovlašćuje se gradonačelnik Grada Kastva da u ime Grada Kastva, kao prodavatelja, sklopi kupoprodajni ugovor s najpovoljnijem ponuđačem.

Grad Kastav zadržava pravo da ne izabere najpovoljnijeg ponuđača.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/14-01/07

UR. BROJ: 2170-05-06/1-14-10

Kastav, 11. rujna 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik:
Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr