SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 1. Srijeda, 12. siječnja 2005.
OPĆINA MRKOPALJ
4

4.

Na temelju članka 30. i 149. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 19. i 39. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/02) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici održanoj dana 22. prosinca 2004. godine donijelo je

PRORAČUN
Općine Mrkopalj za 2005. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Mrkopalj za 2005. god. sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA


1. PRIHODI (klasa 6) 3.603.000,00

2. PRIHODI OD PRODAJE

NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7) 960.000,00

3. RASHODI (klasa 3) 3.308.800,00

4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU

IMOVINU (klasa 4) 5.384.200,00

5. RAZLIKA (višak, manjak) 4.130.000,00


B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA


6. RASPOLOŽ. SRED. IZ PRET. GODINA -


C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA


7. PRIMICI OD FINANCIJSKE

IMOVINE I ZADUŽIVANJA (klasa 8) 4.430.000,00

8. IZDACI ZA FINANCIJSKU

IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

(klasa 5) 300.000,00

9. NETO ZADUŽIVANJE/

FINANCIRANJE 4.130.000,00

10. VIŠAK/MANJAK RASPOLOŽIVIH

SR. IZ PRET. GOD. - NET. ZAD. I FIN. 0,00


Članak 2.

Prihodi/primici i rashodi/izdaci iskazani po izvorima i vrstama, utvrđuju se u Računu prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna za 2005. godinu.

Članak 3.

Rashodi/izdaci Proračuna u iznosu od 8.993.000,00 kuna raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna.

II. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 400-04/04-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-04-3

Mrkopalj, 22. prosinca 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Općinsko vijeća
Općine Mrkopalj
Ivan Butković, ing., v. r.

OPĆI DIO PRORAČUNA
PLAN ZA 2005. godinu

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

 

Proračun Općine Mrkopalj za 2005. godinu  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr