SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 30. Ponedjeljak, 13. listopada 2014.
GRAD ČABAR

21.

Na temelju čl. 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« -urednički pročišćeni tekst 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje čl. 31. st.1, čl. 46. st. 1. i 2, čl. 53. st. 4. i čl. 90. st.1, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12) i čl. 59. Statuta Grada Čabra (»Službene novine« PGŽ broj 33/09, 28/10, 27/12) gradonačelnik grada Čabra, na sjednici Gradskog vijeća grada Čabra, održanoj dana 4. rujna 2014. godine, podnosi sljedeće:

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE
O RADU ZA RAZDOBLJE
SIJEČANJ -LIPANJ 2014.

I.Uvod

Sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi gradonačelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnja izvješća o svom radu predstavničkom tijelu.

Člankom 59. stavkom 1. Statuta Grada Čabra (»Službene novine« PGŽ broj 33/09, 28/10, 27/12 i 14/13) utvrđeno je da gradonačelnik polugodišnje izvješće o svom radu podnosi do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine. Gradonačelnik kao nositelj izvršne vlasti u Gradu, u okviru svoje nadležnosti propisane Zakonom i Statutom, priprema prijedloge općih akata, izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća, upravlja nekretninama pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada, odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Grada čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0.5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 70.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima, utvrđuje prijedlog proračuna i izvršenje proračuna te druge poslove utvrđene Statutom Grada.

U okviru nadležnosti propisane Statutom u ovom izvještajnom razdoblju gradonačelnik je donio 38 akata iz svoje nadležnosti od kojih 13 općih, te utvrdio 19 prijedloga koje je proslijedio Gradskom vijeću na raspravu i donošenje. U izvještajnom razdoblju održane su 2 sjednice Gradskog vijeća.

Prijem stranaka kod gradonačelnika vrši se svaku srijedu i petak te prema potrebi ili važnosti teme u drugim terminima.

U izvještajnom razdoblju obavljena su ukupno 3 gostovanja u emisijama radija Gorski kotar.

Gradonačelnik je nazočio na svim sjednicama koordinacija gradonačelnika i načelnika Gorskog kotara - ukupno 8.

Važniji sastanci:

14.01. - 120. g. hitne medicinske službe, Rijeka

22.01. - Rijeka, Hrvatske vode, UPOV Prezid

29.01. - posjet župana PGŽ i potpis ugovora o uređenju svlačionice u Gerovu

06.02. - posjet predsjednika RH i župana PGŽ -
elementarna nepogoda

05.03. - ŽUC RIJEKA - uređenje županijskih cesta

13.03. - prošireni kolegij župana i gradonačelnika i
načelnika Gorskog kotara

14.03. - Zagreb, Fond za zaštitu okoliša - sanacija
odlagališta komunalnog otpada i provedba
Zakona o održivom gospodarenju otpadom

18.03. - Zagreb, Hrvatske vode, saniranje posljedica
elementarne nepogode

19.03. - Zagreb, humanitarni koncert za spas Gorskog
kotara

27.03. - sjednica županijske skupštine

28.03. - posjet delegacije grada Pule i Buzeta

08.04. - Delnice, projekt e-županija

14.04. - svečana sjednica županijske skupštine

15.04. - Rijeka, edukacija dužnosnika

09.05. - Zagreb, susret s predsjednikom Vlade RH

16.06. - susret s predsjednikom RH

II . Izvješće

Početak izvještajnog razdoblja, uz protokolarne obveze vezane uz božićno-novogodišnje obveze, obilježila je elementarna nepogoda te su aktivnosti izvršne vlasti i gradske uprave tijekom veljače i ožujka bile podređene radnjama propisanim zakonskim i provedbenim aktima. Na žalost, područje našega grada bilo je najpogođenije. 04. veljače 2014. godine župan Primorsko-goranske županije proglasio je elementarnu nepogodu. Uvidjevši stanje na terenu već 01. veljače 2014. godine aktiviran je Stožer zaštite i spašavanja te zatražena pomoć svih gospodarstvenika na području grada Čabra koji su raspolagali mehanizacijom i ljudstvom u svrhu ublažavanja posljedica nepogode. Održano je 7 sjednica stožera. Područje grada tih je dana posjetio i predsjednik Republike Hrvatske gosp. Ivo Josipović. Gradska uprava zaprimila je ukupno 2708 zahtjeva fizičkih osoba za naknadu štete te 71 zahtjev pravnih osoba. Ukupna procijenjena šteta iznosi 772.920.483,62 kune.

Tijekom lipnja 2014. godine obavljena je financijska revizija čije rezultate očekujemo u rujnu.

Unatoč nedaćama koje su nas zatekle nastavljen je rad na važnijim projektima:

1.DOM ZA STARIJE OSOBE GEROVO

Sukladno članku 72. Ugovora o javnoprivatnom partnerstvu privatni partner bio je u obvezi, u roku od 60 dana od dana potpisivanja ugovora, dostaviti gradu Čabru bankarsku garanciju kao jamstvo za izvršenje obveza iz predmetnog Ugovora. Rok je tijekom prethodnog mandata kao i u proteklih godinu dana u nekoliko navrata produžen (prema posljednjoj suglasnosti garancija je trebala biti zaprimljena najkasnije do 25. ožujka 2014. godine.) S obzirom na to da privatni partner nije ispoštovao ugovorne obveze, Gradskom vijeću upućen je prijedlog za raskid Ugovora o javnoprivatnom partnerstvu.

2.IPARD PROJEKT

Natječaj za dodjelu sredstava i IPARD programa objavljen je u NN br. 33/12 dana 16. 03.2012. i izmjena natječaja za dodjelu objavljena u NN br. 46/12 od 23.04.2012. sukladno Pravilniku o provedbi mjere 301 NN br. 33/12 i 41/12.

- Grad Čabar podnio je prijavu za dodjelu sredstava iz IPARD programa, zaprimljena 31. 5. 2012.

- slijedile su izmjene i dopune prijave, a kasnije i natječajna dokumentacija pod referentnim brojem 3010812073, zadnji ispravak od 31. 5. 2013.

- 20. lipnja 2013. potpisan Memorandum o razumijevanju obaviješću o referentnom broju za postupak javne nabave: 3010812073/WKS, od 21. lipnja 2013., Grad Čabar pozvan je na dostavu plana nabave u svrhu koordiniranja i praćenja aktivnosti nabave od strane Agencije. isti je dostavljen je za radove na izgradnji nerazvrstane ceste Kasarne, Gerovo, procijenjene vrijednosti ugovora u EUR 244.345,05 prema natječajnom postupku - Competitive negotiated, sa rokom za dostavu ponuda do 07.10.2013., planirani datum dodjele ugovora 05.03.2014., i planirani datum izvršenja ugovora 05.09.2014.

- 26. lipnja 2013. odaslan poziv za dostavu ponuda sa dokumentacijom ponuditeljima: ZR Zidar Makov Hrib, Finvest corp d.d. Čabar, Građevinar d.o.o. Čabar.

- od 1. srpnja do 24. srpnja 2013., proveden je postupak izbora članova Ocjenjivačkog odbora, čiji sastav je potvrđen od strane Agencije, temeljem čega je gradonačelnik Grada Čabra Odlukom imenovao Ocjenjivački odbor 31. srpnja 2013.

- 03. rujna 2013. izvršen je prvi sastanak sa ponuditeljima te sastavljen Zapisnik na koji je zaprimljeno Pismo odobrenja Agencije 13. rujna 2013.

- potpisom Ugovora za izgradnju nerazvrstane ceste na predjelu Kasarne u Gerovu, sa izabranim Izvoditeljem, Zanatska radnja »Zidar«, vlasnik Josip Šoštarić iz Tršća, Makov Hrib, Prhutarska 12., na iznos od 232.942,36 EURA (bez PDV-a) dana 6. ožujka 2014. godine, završila je faza postupka javne nabave i to pregovaračkim postupkom sukladno procedurama i standardnim dokumentima, izdanim od Europske komisije za provedbu vanjskih radnji koje su objedinjene u Praktičnom vodiču za ugovorne postupke za EU vanjske radnje (PRAG).

- temeljem Odluke o dodjeli sredstava iz IPARD programa, Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju od 15. siječnja 2014. godine i Liste izdataka za Mjeru 301 I-OOP-15.3 i odobrene ponude, sklopljen je Ugovor o dodjeli sredstava iz IPARD programa za mjeru 301 br. 3010812073 sa Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dana 6. veljače 2014. godine. Od odobrenih sredstava potpore u maksimalnom iznosu od 1.232.415,97 kuna, što predstavlja 100% od ukupnog iznosa prihvatljivog ulaganja, doprinos EU sred stava iznosi 992.561,98 kuna, dok je doprinos sredstava Republike Hrvatske 330.853,99 kuna. Ukupni iznos neprihvatljivih izdataka projekta iznosi 601.230,19 kuna.

- u tijeku su radovi na izgradnji nerazvrstane ceste Kasarne. Prema utvrđenoj dinamici radova do sada su izvršeni radovi u iznosu od 738.656,85 kuna.

- u tijeku je postupak za ishođenje izravnog kreditiranja od strane HBOR-a te davanje suglasnosti Vlade RH na zaduživanje.

3. ZAKON O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM

Sukladno obvezama koje propisuje Zakon o održivom gospodarenju otpadom, te nastavno na odluku Gradskog vijeća grada Čabra o osnivanju Komunalnog trgovačkog društva »Čabar« d.o.o. pripremljena je potrebna dokumentacija, izvršen upis u Trgovački sud, imenovani članovi Nadzornog odbora te direktor društva. Društvo redovno obavlja svoju djelatnost.

4.REALIZACIJA OSTALIH AKTIVNOSTI U JUO

Nabava komunalnog vozila za sakupljanje komunalnog otpada 16 m3:

- predana zamolba za sufinanciranje nabavke vozila

- dobivena Odluka Fonda o neposrednom sufinanciranju te pripremljena dokumentacija za javno nadmetanje

- 27.08. 20014. provedeno javno otvaranje ponuda

Nabava komunalnog vozila za sakupljanje komunalnog otpada 5,5 m3 :

- predana zamolba za sufinanciranje nabavke vozila

- dobivena Odluka Fonda o neposrednom sufinanciranju

- pripremljena dokumentacija za javno nadmetanje

- 27.08. javno otvaranje ponuda

Komunalna oprema:

- predana zamolba za sufinanciranje nabavke opreme - odluka Fonda još nije zaprimljena

Javna rasvjeta:

- sklopljen Ugovor s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje Projekta Modernizacije javne rasvjete u iznosu do 837.000,00 kn, a ukupna vrijednost projekta 1.121.950,00kn bez PDV-a

- u tijeku je provedba javne nabave za Projekt modernizacije javne rasvjete

- proveden energetski pregled javne rasvjete

Reciklažno dvorište:

- predana zamolba za financiranje izrade projektne dokumentacije izgradnje reciklažnog dvorišta - (u tijeku je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa)

Sanacija odlagališta otpada Peterkov Laz:

- u tijeku je izrada Idejnog projekta sanacije

Na Javni poziv za prijavu projekata za raspodjelu sredstava namijenjenih dodjeli potpora za pružanje usluga županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika, Grad Čabar je prijavio sufinanciranje prijevoza na području Grada Čabra. Očekivani prihod po sklapanju Ugovora sa PGŽ iznosi 144.000,00 kuna.

U sklopu sanacije EE mreže uzrokovane elementarnom nepogodom iz veljače 2014. godine, u suradnji sa PGŽ i HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektroprimorje Rijeka, sklopljen je Ugovor o izvedbi radova na dobavi i ugradnji PEHD cijevi za potrebe elektrokomunikacijske infrastrukture jedinice lokalne samouprave u iznosu od 119.500,00 kuna s PDV-om. Ukupna dužina cjevovoda koji će biti u vlasništvu Grada Čabra iznosi 11.700 metara.

Sukladno Planu nabave provedeni su postupci bagatelne nabave:

1.Nabava voćnih sadnica jabuke, kruške, šljive i trešnje, oznake BN-1/2014, iznos sa PDV-om 249.995,63 kune, FRAGARIA PLANTA d.o.o. , Brezovica,

2.Kupnja-dobava loživog ulja za potrebe grijanja prostora paviljona dvorca Zrinski u Čabru, oznake BN- 2/2014, iznos sa PDV-om 126.225,00 kuna, INA industrija nafte d.d. Zagreb,

3.Praćenje projekta Izgradnja nerazvrstane ceste Kasarne Gerovo, oznake BN-3/2014, iznos sa PDV- om 43.125,00 kuna, ADVISO d.o.o. Rijeka,

4.Usluge stručnog i obračunskog nadzora te poslova koordinatora zaštite na radu na radovima izgradnje nerazvrstane ceste Kasarne Gerovo, oznake BN-4/ 2014, iznos sa PDV-om 85.000,00 kuna, KARLOLINE d.o.o. Lič,

5.Izrada idejnog projekta sanacije odlagališta Peterkov Laz i izrade zahtjeva za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš, oznake BN-5/2014, iznos sa PDV- om 83.750,00 kuna, PANGEO PROJEKT d.o.o. Zagreb,

6.Radovi na održavanju prostora svlačionica NK Snježnik u Gerovu, oznake BN-6/2014, iznos sa PDV-om 99.385,43 kune, TUŠEK d.o.o. Gorači,

7.Izvođenje asfaltiranja i krpanja cesta na području grada Čabra u 2014. godini, oznake BN-7/2014, iznos sa PDV-om 383.368,75 kuna, ZR ZIDAR, Tršće

Postupci javne nabave:

1.Usluga financijskog leasinga radi nabave novog specijalnog komunalnog vozila za sakupljanje komunalnog i selektiranog otpada, zapremine sanduka 5,5 m3, CPV oznaka i naziv prema pravilniku o primjeni Jedinstvenog rječnika javne nabave: 66114000-2 - usluge financijskog leasinga, oznake MV-01/14, objavljen u EOJN 06.08.2014., rok za dostavu ponuda 27.08.2014., procijenjena vrijednost nabave 606.480,00 kuna bez PDV-a, u tijeku je postupak analize ponuda.

2.Usluga financijskog leasinga radi nabave novog specijalnog komunalnog vozila za sakupljanje komunalnog i selektiranog otpada, zapremine sanduka 16 m3, CPV oznaka i naziv prema pravilniku o primjeni Jedinstvenog rječnika javne nabave: 66114000-2 - usluge financijskog leasinga, oznake MV-02/14, objavljen u EOJN 06.08.2014., rok za dostavu ponuda 27.08.2014., procijenjena vrijednost nabave 1.189.994,00 kuna bez PDV-a, u tijeku je postupak analize ponuda.

3.Modernizacija javne rasvjete na području grada Čabra, oznake MV-03/14, objavljen u EOJN 20.08.2014., rok za dostavu ponuda 10.09.2014., procijenjena vrijednost nabave 1.121.950,00 kuna (bez PDV-a).

5. KOMUNALNO DRUŠTVO »ČABRANKA« d.o.o. ČABAR

U razdoblju siječanj - lipanj 2014 .g. KD »Čabranka« Čabar realizirala je sljedeće aktivnosti:

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Prezid

Na Javni poziv za prijavu iz Programa ravnomjernog razvitka iz Proračuna PGŽ za 2014. godinu, Grad Čabar je nominirao sufinanciranje izgradnje uređaja za pročišćavanje naselja Prezid. Sklopljen je Ugovor o sufinanciranju kojim Županija Gradu Čabru financira udio u projektu KD Čabranka d.o.o., a koji za 2014. godinu iznosi 100.000,00 kuna.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Tršće

- u tijeku je izrada dokumentacije

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Gerovo

- ishodovana lokacijska dozvola važeća do rujna 2016.g.

- pripremljena dokumentacija za traženje sredstava iz resornih Ministarstava (građevinska dozvola)

- u izvještajnom razdoblju provedeni su radovi na sanaciji štete nastale tijekom elementarne nepogode

U suradnji grada Čabra, Primorsko-goranske županije te Hrvatskih voda, sklopljeni su sljedeći ugovori:

1.Ugovor br. 11/09/2014 o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Tršće (200.000,00 kn)

2.Ugovor o sufinanciranju građenja vodnih građevina na području Prezida (1.000.000.,00 kn)

3.Ugovor o sufinanciranju građenja vodnih građevina na području grada Čabra (sanacija elementarne nepogode) (500.000,00 kn)

6.USTANOVE U VLASNIŠTVU GRADA ČABRA

Dječji vrtić »Buba Mara« Čabar

Dječji vrtić Buba Mara je ustanova za rani odgoj i obrazovanje koja djeluje na području Grada Čabra. Kroz provedbu različitih programa utemeljenih na humanističko- razvojnom pristupu usmjereni smo razvoju dječjih potencijala, poštivanju dječjih prava i uvažavanju individualnih potreba djece. Svojim djelovanjem pružamo podršku obitelji, pridonosimo razvoju roditeljskih kompetencija i doprinosimo razvoju društvene zajednice.

Organizacija rada planirana je i izvršena rukovodeći se novim Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe. 81 korisnik u dobi od tri do sedam godina koristilo je usluge programa predškolskog odgoja naše ustanove . U neposrednom radu s djecom odgajatelji su radili 30 sati, a ostalih 10 sati ostvareno je kroz dnevne pripreme, planiranja, valorizacije, suradnju s roditeljima, stručno usavršavanje, stručne aktive.

Tijekom svibnja roditeljima su dostavljene ankete, potrebe za rad vrtića tijekom ljeta.

Anketa su provedene u periodu od 27. svibnja do 30.svibnja 2014. za korisnike koji su koristili usluge do kraja pedagoške godine 11.srpnja 2014. Zaprimljeno je ukupno 55 anketa korisnika usluga predškolskog odgoja i obrazovanja koji nisu imali potrebu za takvim oblikom odgojno obrazovnog rada.

Program školskih obveznika realizirao se u redovnom odgojno obrazovnom programu sa 22 školska obveznika.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr