SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 28. Petak, 26. rujna 2014.
GRAD KRK

36.

Na temelju čl. 86. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13) i odredbe članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 24. rujna 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi Izmjena Detaljnog plana uređenja dijela
poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu
Krku i Izmjena Urbanističkog plana uređenja UPU 1-Krk (NA1, R1
1, R38, R310, R311)

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Izmjena Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku (»Službene novine PGŽ« broj 37/07 i 9/12) i Urbanističkog plana uređenja UPU 1- Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) (»Službene novine PGŽ« broj 30/13) - dalje u tekstu: Odluka o izradi Izmjena Planova.

Članak 2.

Odlukom o izradi Izmjena Planova utvrđuju se pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena Planova, razlozi za donošenje Izmjena Planova, obuhvat Izmjena Planova, sažeta ocjena stanja u obuhvatu Izmjena Plana, ciljevi i programska polazišta Izmjena Planova, popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu Izmjena Planova, način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Izmjena Planova te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi Izmjena Planova, rokovi za izradu te izvori financiranja Izmjena Planova.

I. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA PLANOVA

Članak 3.

Izmjene Planova izrađuju se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/ 98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04).

Nositelj izrade Izmjena Planova je Jedinstveni upravni odjel Grada Krka.

II. RAZLOZI DONOŠENJA IZMJENA PLANOVA

Članak 4.

Izradi Izmjena Planova pristupit će se isključivo radi:

- izmjena granice obuhvata Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku (»Službene novine PGŽ« broj 37/07 i 9/12) i ostale izmjene uvjetovane isključivo izmjenom granice DPU-a.

Ostali dijelovi Planova se ne mijenjaju.

III. OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PLANOVA

Članak 5.

Sve predviđene izmjene navedene su u članku 4. ove Odluke o izradi Izmjene Planova, a na temelju tih izmjena korigirat će se elaborat Urbanističkog plana uređenja UPU 1-Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) (»Službene novine PGŽ« broj 30/13) u odgovarajućim prikazima grafičkog dijela plana, te elaborat Detaljnog plana uređenja dijela poslovne »Zone 29« na predjelu Sv. Petar u gradu Krku (»Službene novine PGŽ« broj 37/07 i 9/12) u tekstualnom dijelu - Odredbama za provođenje, u odgovarajućim prikazima grafičkog dijela plana te u Obrazloženju plana.

IV. SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA PLANOVA

Članak 6.

Na inicijativu GP KRK-a d.d. došlo je do potrebe izmjene granice Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku (»Službene novine PGŽ« broj 37/07 i 9/12).

Zemljišne čestice z.č. 1244, 1240, 1241, 1242, 1243, sve k.o. Krk koje čine vlasnički areal GP Krk-a d.d. u obuhvatu su Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) - (»Službene novine PGŽ« broj 30/13) i nalaze se u zoni gospodarske namjene- poslovne (K 1). Od ukupno pet zemljišnih čestica koje čine vlasnički areal GP Krk-a d.d. jedna čestica je u obuhvatu Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku (»Službene novine PGŽ« broj 37/07 i 9/12) kojim su utvrđeni uvjeti gradnje odnosno način formiranja građevne čestice (građevna čestica K1- 35).

Ocijenjeno je da je zbog činjenice da je samo jedna zemljišna čestica u obuhvatu detaljnog plana onemogućeno formiranje građevne čestice od cijelog vlasničkog areala GP Krka. Smanjenjem obuhvata DPU-a i utvrđivanjem granice detaljnog plana bez te građevne čestice K1-35 omogućit će se formiranje građevne čestice iz cijelog vlasničkog areala, a na temelju važećih odredba iz Urbanističkog plana uređenja UPU 1-Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) ) - (»Službene novine PGŽ« broj 30/13).

V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA PLANOVA

Članak 7.

Cilj izrade Izmjene Planova je stvaranje prostorno - planskih preduvjeta za formiranje jedinstvene građevne čestice iz vlasničkog areala a prema uvjetima gradnje utvrđenim planom šireg područja.

VI. POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU IZMJENA PLANOVA

Članak 8.

Za izradu Izmjena Planova nije planirana izrada posebnih stručnih podloga.

Ukoliko se tijekom izrade Izmjena Planova ukaže potreba i za drugim posebnim stručnim podlogama od značaja za prostorno-plansko rješenje, iste će biti izrađene.

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 9.

Stručno rješenje izradit će stručni izrađivač ovlašten u postupku prema Pravilniku o davanju i oduzimanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (»Narodne novine« broj 24/08, 53/06 i 21/06), u suradnji s nositeljem izrade.

VIII. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANOVA

Članak 10.

Obzirom na utvrđene ciljeve i programska polazišta Izmjene Planova, u postupku izrade Izmjena Planova tražit će se sudjelovanje i podaci, planske smjernice i drugi propisani dokumenti od sljedećih javnopravnih tijela:

1.Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, 51000 Rijeka, Splitska 2,

2.Hrvatski zavod za prostorni razvoj, 10 000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20.

Ako se tijekom izrade Izmjena Planova ukaže potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i drugi sudionici.

Članak 11.

Rok za dostavu zahtjeva za izradu Izmjena Planova je 7 dana od dana dostave ove Odluke o izradi Izmjena Planova.

U slučaju da javnopravna tijela iz članka 10. ove Odluke o izradi Izmjene Planova ne dostave svoje zahtjeve u roku određenom u prethodnom stavku smatrat će se da ih nemaju.

IX.ROK ZA IZRADU IZMJENA PLANOVA

Članak 12.

Za izradu Izmjena Planova utvrđuju se sljedeći rokovi:

-I faza: izrada Prijedloga planova za javnu raspravu - u roku od 10 dana po isteku roka za očitovanja na Odluku o izradi Izmjena Planova,

-II faza: izrada Izvješća o javnoj raspravi i Nacrta konačnih prijedloga planova - u roku od 5 dana po završetku javne rasprave,

-III faza: izrada Konačnih prijedloga planova - u roku od 5 dana od zaključka gradonačelnika o utvrđivanju Konačnih prijedloga planova,

-IV faza: dostavljanje završnih elaborata planova - u roku od 15 dana od donošenja istih na Gradskom vijeću Grada Krka.

Rokovi iz stavka 1. ovog članka iz opravdanih razloga mogu se produljiti, uz suglasnost Nositelja izrade i izrađivača.

X. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA PLANOVA

Članak 15.

Na temelju odredbi članka 168. Zakona o prostornom uređenju, sredstva za izradu Izmjena Planova neće se osigurati iz sredstava proračuna Grada Krka već od strane GP Krka d.d.

XI.ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-03/14-01/1

Ur.broj: 2142/01-01-14-14

Krk, 24. rujna 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Josip Staničić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=905&mjesto=51500&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr