SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 27. Četvrtak, 18. rujna 2014.
OPĆINA JELENJE

21.

Na temelju članka 6. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 157/13) i članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Jelenje, na sjednici održanoj dana 17. rujna 2014. godine, donosi sljedeću

ODLUKU
o socijalnoj skrbi Općine Jelenje

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se prava iz socijalne skrbi koje osigurava Općina Jelenje (u daljnjem tekstu: Općina), uvjeti i način njihova ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi, postupak za ostvarivanje tih prava te osiguranje financijskih sredstava.

Članak 2.

Pojam korisnika socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: korisnik) određen je Zakonom.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom osiguravaju se hrvatskim državljanima koji imaju prebivalište na području Općine te strancima i osobama bez državljanstva sa stalnim boravkom na području Općine.

U ostvarivanju prava utvrđenih ovom Odlukom izjednačeni su djeca, usvojenici i pastorčad, kao i djeca iz udomiteljskih obitelji, svi do navršene 15 godine života, odnosno ako se školuju do kraja propisanoga trajanja redovnog školovanja, ali najkasnije do 26 godine života.

Članak 3.

Prava i oblici pomoći utvrđeni ovom Odlukom osiguravaju se osobama iz članka 2. koji ima prebivalište na području Općine najmanje tri godine.

U slučaju da se pojedino pravo ili oblik pomoći ostvaruju na temelju obiteljskog statusa, svi članovi obitelji moraju imati prebivalište na području Općine.

Iznimno od prethodnog stavka, ako samo jedan roditelj ima prebivalište na području Općine ostvareno pravo ili oblik pomoći sufinancirati će se u visini od 50%.

Članak 4.

Pravo na pomoć iz ove Odluke utvrđuje se temeljem rješenja nadležnog tijela kojim se utvrđuje zajamčena prava, sukladno zakonskim uvjetima za ostvarenje iste.

Članak 5.

Poslove u svezi s ostvarivanjem prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom obavlja Jedinstveni upravni

JUO Općine Jelenje (u daljnjem tekstu: JUO).

Članak 6.

Financijska sredstva za ostvarivanje prava iz ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Općine pod uvjetom da Zakonom ili drugim propisom nije određeno da se ostvaruju prvenstveno na teret Republike Hrvatske, Županije te drugih pravnih ili fizičkih osoba.

Članak 7.

Broj korisnika koji mogu ostvariti pojedina prava iz socijalne skrbi propisana ovom Odlukom može biti ograničen ovisno o stanju sredstava u proračunu Općine.

Broj prava iz socijalne skrbi koje osigurava Općina može biti ograničen i programom kojim se predviđa njihovo financiranje.

II. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 8.

Prava iz socijalne skrbi temeljem ove Odluke može ostvariti korisnik ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

1. socijalni uvjet,

2. uvjet prihoda,

3. posebni uvjet,

4. uvjet korištenja doplatka za djecu,

5. uvjet darivanja krvi.

Za ostvarivanje pojedinih prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom propisuju se i dodatni uvjeti, sukladno odredbama ove Odluke.

1. Socijalni uvjet

Članak 9.

Korisnik ispunjava socijalni uvjet ako na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb Rijeka (dalje u tekstu: Centar) ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu.

2. Uvjet prihoda

Članak 10.

Uvjet prihoda ispunjava korisnik s prihodima koji ne prelaze slijedeće iznose:

- samac do 1.500,00 kuna,

- dvočlana obitelj do 2.200,00 kuna,

- tročlana obitelj do 2.900,00 kuna,

- četveročlana obitelj do 3.500,00 kuna

- ako obitelj ima više od četiri člana, cenzus prihoda za svakog se člana povećava za 500,00 kuna, osim u odnosu na situaciju propisanu člankom 18., stavak 2., ove Odluke.

Pod prihodom iz stavka 1. ovoga članka smatra se iznos prosječnog mjesečnog prihoda korisnika ostvarenoga

(isplaćenoga) u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava, a čine ga sva sredstva koja korisnik ostvari po osnovi rada, mirovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način.

U prihod iz stavka 2. ovog članka ne uračunava se:

- novčane naknade i potpore po Zakonu,

- socijalna pomoć i naknada koju osigurava Županija i Općina,

- doplatak za djecu,

- stipendije učenika i studenata,

- godišnji dar za božićne i uskrsne blagdane i dar za djecu do 15 godine života,

- novčana naknada za tjelesno oštećenje,

- ortopedski dodatak,

- doplatak za pomoć i njegu po odredbama drugih zakona,

- primici koje fizičke osobe ostvare na osnovi donacija pravnih i fizičkih osoba za zdravstvene potrebe,

- sredstva za saniranje posljedica elementarnih nepogoda.

Iznos prihoda obitelji iz stavka 2. ovoga članka umanjuje se i za iznos koji na temelju propisa o obiteljskim odnosima član obitelji plaća za uzdržavanje osobe koja nije član te obitelji.

3. Poseban uvjet

Članak 11.

Posebni uvjet ispunjavaju:

- dijete, udovica i roditelji poginuloga, umrloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,

- dijete hrvatskog ratnoga vojnog invalida iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno zakonu),

- dijete nezaposlenog razvojačenoga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji ostvaruje pravo na novčanu naknadu zbog nezaposlenosti sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji,

- hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno zakonu,

- dijete ratnoga i civilnog invalida iz Domovinskog rata,

- dijete poginuloga, umrloga ili nestaloga ratnoga i civilnog invalida rata, po okolnostima iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.

Članak 12.

Djeca iz članka 11. ove Odluke ostvaruju prava u skladu s odredbama ove Odluke po svom statusu kao posebnom uvjetu, bez obzira na socijalni uvjet i uvjet prihoda i to:

a) pravo na besplatnu prehranu dojenčadi i male djece sa zdravstvenim poteškoćama,

b) pravo na besplatni (100%) ili djelomice (50%) besplatni boravak djece u dječjem vrtiću za pedagošku godinu.

c) pravo učenika osnovne škola na besplatnu marendu,

d) pravo učenika osnovne škole na besplatni produženi boravak,

e) pravo na besplatni javni prijevoz (učenici osnovne škole do 2., a učenici srednjih škola do 4. zone).

4. i 5. Uvjet korištenja doplatka za djecu i darivanja krvi

Članak 13.

Uvjet prava doplatka za djecu ostvaruje se temeljem rješenja nadležnog tijela koje se donosi jednom godišnje. Uvjet darivanja krvi primjenjuje se temeljem potvrde Crvenog križa Gradsko društvo Rijeka dalje (u tekstu: Crveni križ).

III. PRAVA IZ SOCIJALNOG PROGRAMA

Članak 14.

Temeljem Socijalnog programa Općine ovom Odlukom utvrđuju se prava:

1. iz socijalne skrbi:

1.1. pravo na naknadu za troškove stanovanja,

1.2. pravo na troškove ogrjeva,

1.3. pravo na besplatnu prehranu dojenčadi i male djece,

1.4. pravo na sufinanciranje boravka djece u dječjem vrtiću,

1.5. pravo na financiranje marende učenicima osnovne škole,

1.6. pravo na financiranje produženoga boravka učenicima osnovne škole

1.7. pravo na sufinanciranje javnog prijevoza učenicima srednje škole i studentima,

1.8. pravo na sufinanciranje javnog prijevoza osoba s invaliditetom,

1.9. pravo na financiranje javnog prijevoza dobrovoljnim davateljima krvi

1.10. pravo na sufinanciranje javnog prijevoza osoba iz članka 10. Odluke

2. oblici pomoći:

2.1. pomoć za novorođenu djecu,

2.2. jednokratne novčane pomoći,

2.3. pomoć u hrani i osnovnim životnim potrepštinama,

2.4. sufinanciranje pogrebnih troškova.

3. financiranje programa

3.1. programa pomoći u nabavi udžbenika,

3.2. redovnog programa Crvenog križa (koji nisu sufinancirani programima financirani po javnom pozivu),

3.3. pomoć humanitarnim udrugama

3.4. poklon bon učenicima 1. razreda osnovne škole

1. Prava iz socijalne skrbi

1.1. Pravo na naknadu za troškove stanovanja

Članak 15.

Pravo na pomoć za stanovanje odobrava se korisniku (samcu ili članovima kućanstva) koji ispunjavaju socijalni uvjet.

Pravo na naknadu troškova stanovanja ima stanovnik na području Općine i to hrvatski državljanin koji ima prebivalište, a državljani zemalja članica Europske unije koji imaju stalno boravište na području Općine.

Pravo na naknadu troškova stanovanja osigurava se i strancima i osobama bez državljanstva sa stalnim boravkom u Općini.

Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalne naknade, odvodnju i druge troškove stanovanja u skladu s posebnim propisima isplaćuje se mjesečno direktno korisnicima:

- do visine od 50% računa ili prema visinu utvrđenoj odlukom komunalnog društva.

Za daljnje korištenje prava iz stavka 4. korisnici su dužni dokazati da su podmirili račun iz prethodnog mjeseca.

Troškovi za električnu energiju, grijanje i vodu isplaćuje se po odobrenom zahtjevu direktno korisnicima:

- u visini do 50% računa maksimalno do zajamčene minimalne naknade.

Iznimno, naknada za troškove stanovanja u visini 100% zajamčene minimalne naknade može se odobriti i korisniku kada se po mišljenju Centra samo na taj načni može izbjeći odvajanje djece od roditelja.

1.2. Pravo na troškove ogrjeva

Članak 16.

Korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva priznaje se pravo na troškove ogrjeva na način da mu se jednom godišnje osigura 3 m3 drva ili odobri novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju odlukom odredi Županija.

Radi osiguranja sredstava za troškove ogrjeva iz stavka 1. ovog članka, JUO podnosi zahtjev s podacima o korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva nadležnom upravnom tijelu Županije najkasnije do rujna tekuće godine za sljedeću godinu.

Odluku iz stavka 1. ovoga članka Županija donosi u pravilu do 30. rujna za tekuću godinu.

1.3. Pravo na besplatnu prehranu dojenčadi i male djece

Članak 17.

Pravo na besplatnu prehranu dojenčadi, može ostvariti dijete do 6 mjeseci života.

Pravo na besplatnu prehranu dojenčadi može ostvariti i dijete u dobi do navršenih 12 mjeseci života uz preporuku pedijatra.

Besplatna prehrana dojenčadi ostvaruje se u Savjetovalištu za prehranu dojenčadi pri Domu zdravlja Rijeka. Troškovi besplatne prehrane dojenčadi podmiruju se mjesečno iz Proračuna Općine Jelenje, temeljem Ugovora s Domom zdravlja Rijeka.

1.4. Pravo na financiranje boravka djece u dječjem vrtiću

Članak 18.

Pravo na sufinanciranje boravka djeteta u vrtiću u iznosu od 50% za pedagošku godinu može ostvariti dijete čiji roditelji imaju prebivalište na području Općine Jelenje.

Pravo na besplatni boravak (100%) u dječjem vrtiću za pedagošku godinu (cjelodnevni i poludnevni boravak) može ostvariti dijete čija su oba roditelja zaposlena, dijete čiji je samohrani roditelj zaposlen, ako ispunjavaju imovinski uvjet o prihodima u visini do 1.500,00 kn po zaposlenom roditelju.

1.5. Pravo na financiranje marende učenicima osnovne škole

Članak 19.

Pravo na financiranje marende učenicima osnovne škole za pedagošku godinu ostvaruje korisnik ako obitelj ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) socijalni uvjet,

b) uvjet prihoda,

c) uvjet dječjeg doplatka.

1.6. Pravo na financiranje produženoga boravka učenicima osnovne škole

Članak 20.

Pravo na sufinanciranje produženoga boravka učenika od 1 - 4 razreda osnovne škole za pedagošku godinu ostvaruje obitelj u iznosu od 500,00 kn.

Iznos iz stavka 1. uplaćuje se na račun škole po ispostavljenom računu.

Cijenu produženoga boravka Općina nadoknađuje školi samo pod uvjetom da je Općina preuzela obvezu financiranja Programa produženoga boravka za određenu školsku godinu, a istu obvezu može preuzeti samo za osnovnu školu na području Općine.

1.7. Pravo na sufinanciranje javnog prijevoza učenicima Osnovne škole Jelenje Dražice, učenicima srednje škole i studentima

Članak 21.

Pravo na sufinanciranje javnog prijevoza učenicima Osnovne škole Jelenje-Dražice (od mjesta stanovanja do sjedišta škole do II. zone) za nastavnu godinu, računajući od 01. rujna tekuće do 30. lipnja iduće godine, ostvaruje učenik koji ispunjava jedan od uvjeta iz članka 8., stavak 1., a) do d) i osobe iz članka 11. Odluke i to za razliku koja se ne osigurava iz sredstava Republike Hrvatske i/ili Županije.

Pravo na sufinanciranje javnog prijevoza učenicima srednje škole (od mjesta stanovanja do sjedišta škole do IV. zone) za nastavnu godinu, računajući od 01. rujna tekuće do 30. lipnja iduće godine, ostvaruje učenik koji ispunjava jedan od uvjeta iz članka 8., stavak 1., a) do d) i to za razliku koja se ne osigurava iz sredstava Republike Hrvatske i/ili Županije.

Pravo na sufinanciranje javnog prijevoza studenata do IV. zone za akademsku godinu, računajući od 01. listopada tekuće godine do 30. srpnja iduće godine ostvaruju studenti s prebivalištem na području Općine u visini od 33% cijene karte ukoliko sredstva nisu osigurana u proračunu Republike Hrvatske/Županije.

1.8. Pravo na financiranje javnog prijevoza osoba s invaliditetom

Članak 22.

Pravo na financiranje javnog prijevoza za IV zone ostvaruje korisnik s invaliditetom od 80% i više.

Pravo na sufinanciranje prijevoza i stručne pratnje ostvaruju i djeca s teškoćama u razvoju s prebivalištem na području Općine uz uvjet da je rješenjem Centra ili drugog nadležnog tijela utvrđen invaliditet.

Pravo iz prethodnih stavaka vrijedi od podnošenja zahtjeva do kraja tekuće kalendarske godine. O pravu na pomoć za troškove prijevoza djece u škole, odlučuje izvršno tijelo Općine Jelenje.

Troškovi prijevoza iz prethodnog stavka ovoga članka podmiruju se mjesečno temeljem ispostavljene fakture prijevoznika, koji vrši prijevoz djece u škole ili posebne programe.

1.9. Pravo na financiranje javnog prijevoza dobrovoljnim davateljima krvi

Članak 23.

Pravo na financiranje javnog prijevoza dobrovoljnim davateljima krvi za IV zone ostvaruje korisnik ukoliko zadovolji slijedeće uvjete:

a) muškarci, ukoliko su krv darivali 50 puta i više i b) žene, koje su krv darivale 40 puta i više.

Status dobrovoljnog davatelja krvi dokazuje se potvrdom izdanom od strane Crvenog križa.

1.10. Pravo na financiranje javnog prijevoza osoba iz članka 10. Odluke

Članak 24.

Pravo na pomoć za troškove javnog prijevoza ostvaruju osobe koje ispunjavaju posebne uvjete iz članka 10. ove Odluke.

Korisnicima prava na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza može se odobriti besplatno korištenje samo jedne karte za prijevoz u obitelji.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u obitelji s više osoba koje zadovoljavaju uvjete iz članka 13. ove Odluke, može se odobriti onoliko prava na pomoć za troškove javnog prijevoza, koliko u obitelji ima takvih osoba.

2. Prava na pomoć:

2.1. Pomoć za novorođenu djecu

Članak 25.

Roditeljima novorođenog djeteta, pod uvjetom da je barem jedan roditelj prijavljen s prebivalištem na području Općine, osigurava se jednokratna novčana pomoć u iznosu od 2.000,00 kn pod uvjetom da zahtjev podnesu u roku od 90 dana od dana rođenja djeteta.

Iznos iz prethodnog stavka uvećava se za iznos temeljen na ugovoru između banke i Općine.

2.2. Jednokratne novčane pomoći

Članak 26.

Jednokratna novčana pomoć odobrava se temeljem zahtjeva korisnika, a može se odobriti korisniku koji zbog trenutnih okolnosti (npr. bolesti ili smrti člana obitelji, elementarnih nepogoda, gubitka posla i slično) nije u mogućnosti djelomično ili u cijelosti zadovoljiti osnovne životne potrebe.

Jednokratna novčana pomoć odobrava se u pravilu u novcu, a izuzetno, kada postoji vjerojatnost da se novčanim oblikom pomoći ne bi ostvarila njena svrha, jednokratna novčana pomoć može biti zamijenjena ekvivalentnom vrijednošću u stvarima ili uslugama.

Istom korisniku jednokratna novčana pomoć može biti dodijeljena najviše tri puta godišnje i to u najvišem pojedinačnom iznosu od 1.000,00 kn.

Iznimno od prethodnog stavka, a kada se radi o malodobnom djetetu s teškim zdravstvenim oboljenjem zbog kojeg je u potrebi kontinuiranog osiguranja visokih novčanih sredstava za liječenje, ili mu je jednokratno potrebna veća materijalna pomoć za realizaciju nekog zdravstvenog zahvata povodom bolesti, može se odobriti jednokratna financijska pomoć i više puta godišnje, ali do najvišeg iznosa od 7.000,00 kn na razini tekuće godine.

U slučajevima kada korisnik zatraži pomoć za podmirenje troškova potrošnje električne energije i/li vode iz razloga što je došlo do isključenja tih energenata, iznos iz stavka 3. ove Odluke može biti i veći.

Korisnicima naknade za troškove stanovanja može se odobriti jednokratna novčana pomoć pod uvjetom da se ne odnosi na podmirenje režijskih troškova.

2.3. Pomoć u hrani i osnovnim životnim potrepštinama

Članak 27.

Pomoć u hrani (topli obrok) i osnovnim životnim potrepštinama dodjeljuje se potrebitima sukladno preporuci

Odbora za zdravstvo, zaštitu i socijalnu skrb (u daljnjem tekstu: Odbor). Kriterije za ostvarenje prava iz stavka 1. utvrđuje Odbor.

Članak 28.

Pomoć u hrani i osnovnim životnim potrepštinama dodjeljuje se i prigodno dva puta godišnje, za Božić i Uskrs, temeljem odluke općinskog načelnika.

Odlukom općinskog načelnika utvrđuje se i broj te vrijednost poklona.

Pravo na poklon-pakete ostvaruju osobe s prebivalištem na području Općine Jelenje i to:

- osobe s navršenih 70 godina pod uvjetom ispunjenja prihodovnoga cenzusa

- teško bolesni

- djeca s teškoćama u razvoju

- djeca predškolske dobi povodom blagdana Sv. Nikole. Visinu prihodovnoga cenzusa za svaku godinu utvrđuje općinski načelnik.

Pomoć iz prethodnih stavaka ne uračunava se u jednokratne novčane pomoći iz članka 26. ove Odluke.

2.4. Pomoć u pogrebnim troškovima

Članak 29.

Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova odnosno troškova ukopa i osnovne pogrebne opreme može ostvariti obitelj pokojnika ako je on ili njegova obitelj do trenutka smrti bio korisnik iz socijalnog programa Općine temeljem uvjeta prihoda.

Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova odnosno ukopa ne može ostvariti obitelj pokojnika koji je u trenutku smrti bio vlasnik nekretnina ili druge imovine veće vrijednosti, ako je za života sklopio ugovor o doživotno ili dosmrtnom uzdržavanju kao i slučajevima kada je prodao ili darivao svoje nekretnine godinu dana prije smrti.

Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova odnosno ukopa ostvaruje se na način da se iznos naveden na računu za pogrebne usluge uplati direktno pogrebnom poduzeću.

Visinu novčanog iznosa za osnovne pogrebne troškove utvrđuje odlukom općinski načelnik prema cjeniku koncesionara.

3. Programi pomoći

3.1. Program pomoći u nabavi obveznih udžbenika

Članak 30.

Sukladno osiguranim sredstvima u proračunu Općine, općinski načelnik odlukom utvrđuje pravo na pomoć u obliku nabave obveznih udžbenika za učenike osnovne škole s prebivalištem na području Općine, bez obzira na uvjete iz članka 8. ove Odluke.

Posebnom odlukom općinski načelnik može odobriti nabavku obveznih udžbenika za učenike polaznike srednjih škola koji ispunjavaju kriterije iz članka 8. Odluke i učenike kojima je jedan (ili oba) roditelj preminuo.

Za ostvarivanje prava iz stavka 2. članka korisnik podnosi zahtjev.

3.2. redovnom radu Crvenog križa (za programe koji nisu sufinancirani programima financirani po javnom pozivu),

Članak 31.

U skladu sa Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu (»Narodne novine«, broj 71/10) osigurava se realizacija redovnih programa i javnih ovlasti Crvenog križa.

Članak 32.

Izvan redovnih programa i javnih ovlasti, sukladno članku 30. ove odluke, Crvenom križu, temeljem posebnog ugovora, doznačavaju se sredstva u visini utvrđenoj proračunom Općine za tekuću godinu:

- za pokrivanje usluge pomoći u kući koju korisnik ostvaruje temeljem rješenja Centra kada mu je prijeko potrebna pomoć druge osobe i to u visini iznosa koji se ne pokriva donesenim rješenjem Centra,

- za pokrivanje usluge pomoći u kući ostalih potrebitih korisnika s područja Općine na prijedlog Crvenog križa uz prethodnu suglasnost Odbora.

3.3. Program pomoći humanitarnim udrugama

Članak 33.

Humanitarnim organizacijama i udrugama koje djeluju na području Županije može se sufinancirati redovna djelatnost, a temeljem pristiglih zahtjeva.

Udruge koje Općini podnose zahtjev za sufinanciranje djelatnosti ili programa dužne su uz zahtjev dostaviti broj svojih članova s područja Općine i financijsko izvješće o radu u prethodnoj godini.

3.4. Program darivanja poklon bona učenicima polaznicima prvog razreda Osnovne škole Jelenje Dražice

Članak 34.

Sukladno osiguranim sredstvima u proračunu Općine, općinski načelnik odlukom utvrđuje pravo na pomoć u obliku uplate iznosa od 350,00 kn kao poklon bona za učenike Osnovne škole Jelenje Dražice bez obzira na uvjete iz članka 8. ove Odluke.

IV. OSTVARIVANJE PRAVA

Članak 35.

Korisnik može istodobno ostvariti više pojedinačnih prava utvrđenih u članku 14. stavak 1. ove Odluke, ako njihovo istodobno ostvarivanje ne proturječi svrsi za koju je ostvarivanje namijenjeno.

V. NADLEŽNOST I POSTUPAK

Članak 36.

Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom pokreće se na zahtjev stranke, njezinoga bračnog druga, punoljetnog djeteta, roditelja, skrbnika ili udomitelja ili putem JUO-a.

Postupak za ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom je žuran.

Članak 37.

Zahtjev se podnosi JUO-u na obrascima koje isti izrađuje i koji se mogu preuzeti s web stranica Općine ili neposredno u prostoru općinskih tijela.

Podnositelj zahtjeva dužan je uz zahtjev dostaviti i odgovarajuće isprave odnosno dokaze potrebne za ostvarivanje prava, a koji su jasno navedeni u obrascu.

JUO može odlučiti da se posebno ispitaju relevantne činjenice i okolnosti od kojih zavisi ostvarivanje pojedinog prava (posjet obitelji ili na neki drugi način) odnosno činjenice i okolnosti na temelju kojih je pravo već ostvareno.

Ako podaci iskazani u zahtjevu nisu potpuni i/li nisu dostavljeni svi prilozi navedeni u obrascu, podnositelj zahtjeva dužan je na traženje JUO-a dopuniti zahtjev i/li dostaviti tražene priloge u roku od 15 dana od dana primitka poziva za dopunu.

Smatrati će se da je podnositelj odustao od zahtjeva za ostvarivanje prava i oblika pomoći ako dopunjeni zahtjev

odnosno traženi prilozi ne budu dostavljeni JUO-u u roku iz prethodnog stavka ovog članka.

Članak 38.

Rješenje kojim se odobrava ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom, donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, na temelju Odluke izvršnog tijela Općine Jelenje.

O žalbi protiv rješenja Odsjeka odlučuje nadležno upravno tijelo Županije.

Ostvarivanje prava u pravilu započinje teći od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva. Iznimno, korisnik započinje s ostvarivanjem prava i za mjesec u kojem je podnio zahtjev ukoliko je zahtjev podnesen do petog u mjesecu.

Članak 39.

JUO će na mjestu gdje se zaprimaju zahtjevi za ostvarivanje prava, na prikladan način, istaknuti popis odnosno pregled odgovarajućih isprava odnosno dokaza potrebnih za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom.

Članak 40.

JUO ima pravo nadzirati da li se sredstva odobrena za ostvarivanje prava sukladno odredbama ove Odluke koriste u svrhu za koju su namijenjena.

Članak 41.

Korisnik koji je ostvario neko pravo iz socijalne skrbi propisano ovom Odlukom, dužan je vratiti stečeno bez osnova, ako je:

- na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je on ili njegov skrbnik znao ili morao znati da su neistiniti i/ili netočni odnosno na drugi protupravan način ostvario pravo koje mu ne pripada,

- ostvario pravo zbog toga što on ili njegov skrbnik nije prijavio promjenu koja utječe na gubitak ili opseg prava za koju je on odnosno njegov skrbnik znao ili je morao znati.

Članak 42.

Korisnik prava socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom, dužan je prijaviti Općini Jelenje svaku promjenu činjenica i okolnosti, koje su bile odlučujuće za donošenje rješenja o ostvarivanju prava, utvrđenih ovom Odlukom, u roku od osam dana od dana nastanka.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 43.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 15/11).

Članak 44.

Postupci za ostvarivanje prava iz ove Odluke podneseni prije početka primjene iste dovršit će se po odredbama ove Odluke.

Članak 45.

Prava iz članka 30. i članka 34. ove Odluke primjenjuju se od školske godine 2014./2015.

Članak 46.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/14-01/09

Ur. broj: 2170-04-01/5

Dražice, 17. rujna 2014.

Predsjednik Općinsko vijeća

Općine Jelenje

Nikica Maravić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr