SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 27. Četvrtak, 18. rujna 2014.
GRAD VRBOVSKO

34.

Na temelju članaka 52. i 56. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine«, broj 153/09, 90/11 i 56/13), članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 19. i 35. Statuta Grada Vrbovsko (»Službene novine PGŽ«, broj 27/09, 31/09, 43/10 i 8/13), Gradsko vijeće Grada Vrbovskog na sjednici održanoj dana 18. rujna 2014. godine donosi

ODLUKU
O PLAĆANJU NAKNADE ZA RAZVOJ

Članak 1.

Ovom se Odlukom na području Grada Vrbovskog utvrđuje obveza plaćanja naknade za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje (u daljnjem tekstu: naknada za razvoj) na području Grada Vrbovskog i utvrđuju obveznici plaćanja, visina naknade, način obračuna i naplate, namjena prikupljenih sredstava od naknade, prava i obveze javnog isporučitelja vodne usluge javne vodoopskrbe i usluge javne odvodnje Vode Vrbovsko d.o.o. Željeznička 1a., Vrbovsko (u daljnjem tekstu: Isporučitelji), te nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj.

Članak 2.

Obveznik naknade za razvoj je obveznik plaćanja cijene vodne usluge na vodoopskrbnom području Grada Vrbovskog.

Vodoopskrbno područje iz stavka 1. ovog članka je dio vodoopskrbnog područja iz nadležnosti Isporučitelja.

Članak 3.

Osnovica za obračun naknade za razvoj je jedinica mjere isporučene vodne usluge, odnosno jedan kubni metar isporučene vode (1 m3).

Prema vrsti namjene za koju se koriste sredstva prikupljena od naknade za razvoj utvrđuju se:

a) naknada za razvoj A - koristi se za javnu vodoopskrbu

b) naknada za razvoj B - koristi se za javnu odvodnju (kanalizacija)

Članak 4.

Naknada za razvoj se obračunava putem računa za vodnu uslugu na kojima se zasebno iskazuje.

Iznos naknade za razvoj ne podliježe obvezi obračunavanja poreza na dodanu vrijednost.

Ukupan iznos naknade za razvoj (naknade za razvoj A i B) koju je obveznik dužan platiti predstavlja umnožak količine isporučene vodne usluge i iznosa naknade utvrđene sukladno članku 5. ove Odluke.

Članak 5.

Visina naknade za razvoj utvrđuje se kako slijedi:

a) naknada za razvoj A: 0,91 kn/m3 isporučene vode

b) naknada za razvoj B: 1,00 kn/m3 isporučene vode

Način i rokovi uplate naknade za razvoj se određuju sukladno odluci o cijeni vodnih usluga koju donosi Isporučitelj.

Članak 6.

Naknada za razvoj je prihod Isporučitelja.

Isporučitelj je obvezan prikupljenu naknadu za razvoj evidentirati u svojim poslovnim knjigama i to naknadu za razvoj A na posebnom kontu (poziciji), a naknadu za razvoj B na posebnom kontu (poziciji) i na posebnom podračunu.

Isporučitelj je obvezan izraditi i dostaviti godišnje izvješće o obračunatim iznosima naknade za razvoj, te o prikupljenim i utrošenim sredstvima od naknade za razvoj Gradu.

Članak 7.

Prihodi od naknade za razvoj koriste se sukladno planu gradnje komunalnih vodnih građevina iz Zakona o vodama na vodoopskrbnom području Isporučitelja za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina, i to:

a)naknada za razvoj A: za građevine javne vodoopskrbe,

b)naknada za razvoj B: za građevine javne odvodnje (kanalizacija).

Naknada za razvoj mora se koristiti tako da osigura ravnomjeran sustav javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području Grada Vrbovskog.

Način raspoređivanja i utroška prikupljenih sredstava naknade za razvoj za financiranje izgradnje objekata iz stavka 1. ovo članka, određuje se polu / godišnjim investicijskim programom koji donosi Skupštine Isporučitelja na prijedlog Uprave Isporučitelja, a sve sukladno Planu gradnje vodnih građevina iz stavka 1. ovog članka.

O namjenskom utrošku prikupljenih sredstava naknade za razvoj Uprava je dužna izvještavati Skupštinu Isporučitelja najmanje jednom godišnje.

Članak 8.

Nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj obavlja nadležno upravno tijelo Grada Vrbovskog na temelju dostavljenih izviješća iz članka 6. stavka 3. ove Odluke.

Članak 9.

Odluka o plaćanju naknade za razvoj (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 27/12) prestaje važiti s danom 1. studenog 2014. godine.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«, a primjenjivat će se od 1. studenog 2014. godine.

Klasa: 325-08/14-01-10

Ur. broj: 2193-01-02/14-01

Vrbovsko, 18. rujna 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Šein Brinjak, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=904&mjesto=51326&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr