SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 27. Četvrtak, 18. rujna 2014.
GRAD VRBOVSKO

29.

Na temelju članka 3. stavka 1. točke 3. i stavka 4., članka 4. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/ 01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine«, broj 27/ 09, 31/09, 43/10 i 8/13), Gradsko vijeće Grada Vrbovskog je na 10. sjednici održanoj dana 18. rujna 2014. godine donijelo sljedeću

ODLUKU
o lokalnom linijskom prijevozu putnika u cestovnom prometu na području Grada Vrbovskog

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom se uređuju uvjeti i način obavljanja lokalnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu na području Grada Vrbovskog (u daljnjem tekstu: javni prijevoz).

Članak 2.

Javni prijevoz na području Grada Vrbovskog obavlja Komunalac d.o.o. Željeznička 1A., Vrbovsko (u daljnjem tekstu: prijevoznik).

Članak 3.

Javni prijevoz obavlja se autobusima na određenim linijama po unaprijed utvrđenom voznom redu, cijeni i općim prijevoznim uvjetima.

Iznimno od stavka 1. ovog članka prijevoznik može javni prijevoz, na određenim linijama i u određenim razdobljima, radi manjeg broja putnika obavljati vozilima koja imaju najmanje pet sjedala, uključujući sjedalo za vozača.

Članak 4.

Za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju koje se kreću pomoću invalidskih kolica može se organizirati javni prijevoz koji nije linijski već se obavlja prema potrebama tih osoba.

Prijevoz iz stavka 1. ovoga članka organizira se na temelju odluke gradonačelnika Grada Vrbovskog (u daljnjem tekstu: gradonačelnik).

Članak 5.

Gradsko upravno tijelo nadležno za promet prati obavljanje i razvoj javnog prijevoza, te usklađuje autobusni i druge oblike prijevoza.

Članak 6.

Prijevoznik je dužan osigurati trajno i kvalitetno obavljanje javnog prijevoza putnika, te poduzimati mjere i aktivnosti radi povećanja kvalitete usluga i sigurnosti.

Članak 7.

Grad Vrbovsko može sporazumom s drugim zainteresiranim jedinicama lokalne samouprave utvrditi linije i organizaciju javnog prijevoza koje obuhvaćaju i područja izvan Grada Vrbovskog.

II. UVJETI I NAČIN OBAVLJANJA JAVNOG PRIJEVOZA

II.1. LINIJE JAVNOG PRIJEVOZA

Članak 8.

Linija javnog prijevoza je relacija ili skup relacija obavljanja prijevoza od početnog do završnog stajališta na kojoj se prevoze putnici prema registriranom i objavljenom voznom redu s jednim ili više polazaka.

Gradonačelnik odlučuje o uspostavljanju novih i ukidanju postojećih linija o čemu gradsko upravno tijelo nadležno za promet donosi poseban akt.

Promjene na uspostavljenim linijama javnog prijevoza kao što su produženje, skraćenje, izmjena trase, uspostavljanje i ukidanje stajališta odobrava posebnim aktom grad

sko upravno tijelo nadležno za promet uz suglasnost gradonačelnika.

Članak 9.

Gradsko upravno tijelo nadležno za promet registrira linije javnog prijevoza i ovjerava vozni red prijevoznika.

Prijevoznik je dužan obavljati javni prijevoz sukladno ovjerenom voznom redu.

Članak 10.

Vozni red mora sadržavati:

-naziv prijevoznika;

-naziv, broj, vrstu i trasu linije;

-naziv i redoslijed stajališta s međustajališnim udaljenostima (daljinar);

-vrijeme polaska;

-režim održavanja linije (radni dan, subota, nedjelja);

-minimalno vrijeme vožnje na liniji;

-broj uključenih vozila na liniji;

-datum početka važenja voznog reda.

Članak 11.

U slučaju iznenadnog zastoja ili kraćeg poremećaja u prometu, prijevoznik je dužan u što kraćem roku poduzeti mjere za ponovnu uspostavu redovitog prijevoza, odnosno osigurati zamjenski prijevoz vlastitim vozilima ili vozilima drugih prijevoznika.

O obustavi prijevoza i načinu osiguranja zamjenskog prijevoza prijevoznik je dužan pravodobno obavijestiti građane preko sredstava javnog informiranja.

II. 2. STAJALIŠTA

Članak 12.

Stajalište je uređena i označena prometna površina namijenjena za zaustavljanje vozila na kojoj se putnicima omogućava da sigurno i nesmetano uđu ili izađu iz vozila.

Stajališta se određuju u skladu s potrebama prijevoza putnika i uvjetima organizacije prometa na određenoj prometnici.

Članak 13.

Stajalište se označava prometnim znakom stajališta, a po potrebi i oprema nadstrešnicom za čekanje sa sjedalima i prostorom za postavljanje prometnih informacija, košarom za otpatke i zaštitnom ogradom (u daljnjem tekstu: stajališna oprema).

Na stajalištu mora biti istaknuta oznaka naziv stajališta i izvadak iz voznog reda.

Prometni znak stajališta postavlja se na početku stajališnog perona gledano u smjeru vožnje i njime se određuje mjesto zaustavljanja vozila na stajalištu.

Članak 14.

Gradonačelnik odlučuje o načinu postavljanja stajališne opreme, odnosno uređenju stajališta (vizualni identitet), te postavljanju i održavanju iste opreme.

Prijevoznik postavlja i održava prometne informacije na predviđenom mjestu na stajalištu.

Članak 15.

Prijevoznik je dužan bez odgode obavijestiti gradsko upravno tijelo nadležno za promet o uočenim nedostacima i oštećenjima na stajalištima i stajališnoj opremi.

II.3. VOZILA

Članak 16.

Vozila moraju biti označena brojem linije, oznakom odredišta vožnje i po potrebi relacijom kretanja vozila, stiliziranim grbom Grada Vrbovskog, nazivom ili znakom tvrtke prijevoznika, oznakom ulaza za osobe s invaliditetom, a mogu biti postavljene i druge oznake.

Ako se vozilom ne obavlja javni prijevoz, na vozilu se mora postaviti odgovarajuća oznaka (pokusna vožnja i slično).

Oblik, boja i veličina brojeva i slova, grafičkih i tekstualnih prikaza u vozilu i na vozilu moraju biti izvedeni tako da su vidljivi i razumljivi putnicima.

Članak 17.

Vozilo mora na prednjoj, te ako se za to ukaže potreba u slučaju većeg broja vozila na desnoj bočnoj strani imati oznaku relacije vožnje ili odredišta i broja linije, a na stražnjoj strani oznaku broja linije.

Relacija vožnje vozila označava se nazivom početnog i krajnjeg stajališta.

Oznake iz stavka 1. ovoga članka mogu biti izvedene u obliku natpisnih ploča, pokretnih traka ili predočnika (displeja), a ukoliko je to moguće i zvučne najave.

Članak 18.

Stilizirani grb Grada Vrbovskog, naziv ili znak tvrtke, te sjedište prijevoznika mora biti istaknuto na vanjskoj bočnoj strani vozila.

Znakovi obavijesti i natpisi na vozilima (ULAZ, IZLAZ, IZLAZ ZA NUŽDU) moraju biti na hrvatskom jeziku, a uz hrvatski mogu biti i na engleskom jeziku, te mogu biti označeni i međunarodno prepoznatljivim simbolima s vanjske i unutarnje strane vozila, a označavanje određuje prijevoznik.

Mjesta namijenjena za osobe s invaliditetom moraju biti posebno označena.

Članak 19.

Vozila mogu biti oslikana reklamnim porukama uz prethodno pribavljeno mišljenje gradskoga upravnog tijela nadležnog za uređenje javnog gradskog prostora.

Reklame i drugi natpisi koji nemaju sadržaj poruke o prijevozu ne smiju se nalaziti na mjestima na kojima onemogućavaju vidljivost iz vozila ili prekrivaju propisane oznake i obavijesti o prijevozu.

Sadržaj reklamnih poruka ne smije vrijeđati moral društva.

Članak 20.

Vozila moraju biti u ispravnom stanju i prije dnevnog upućivanja u promet očišćena i prozračena.

Prijevoznik je dužan vozilo isključiti iz prometa ako se tijekom vožnje prostor vozila onečisti u tolikoj mjeri da nije moguće nastaviti prijevoz putnika.

Vozila moraju biti adekvatno klimatizirana, odnosno grijana ili hlađena, ovisno o vanjskoj temperaturi.

II.4. PROMETNO OSOBLJE

Članak 21.

Vozač je dužan zaustaviti vozilo na svim stajalištima linije, a ulaženje i izlaženje putnika je dopušteno samo na stajalištu dok vozilo stoji, osim u slučaju većih zastoja.

Iznimno, vozač autobusa nije dužan vozilo zaustaviti na svim stajalištima svoje linije ako u vozilu nema putnika koji žele izaći i na stajalištu nema putnika.

Vozaču je zabranjeno kretanje i vožnja vozila s otvorenim vratima.

Članak 22.

Vozač je za vrijeme prijevoza dužan uljudno se odnositi prema putnicima, te za vrijeme vožnje ne smije razgovarati s putnicima.

Prijevoznik je dužan obavijestiti putnike o promjeni relacije ili odredišta kretanjavozila.

Članak 23.

Prometno osoblje dužno je za vrijeme obavljanja službe nositi službenu odjeću.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, službenu odjeću ne moraju nositi kontrolori voznih karata po ovlaštenju prijevoznika (u daljnjem tekstu: ovlaštena osoba prijevoznika).

Izgled službene odjeće određuje prijevoznik.

II. 5. OBVEZE PUTNIKA

Članak 24.

Putnik je dužan za vrijeme vožnje imati valjanu voznu kartu koju je dužan predočiti na zahtjev ovlaštene osobe prijevoznika radi kontrole.

Putnik koji prilikom kontrole ne predoči valjanu voznu kartu dužan je ovlaštenoj osobi prijevoznika dati vjerodostojne podatke o svom identitetu.

Ako putnik odbije dati podatke o svojem identitetu, ovlaštena osoba prijevoznika može zatražiti pomoć policijske postaje.

Prijevoznik je dužan podnijeti izvješće o počinjenom prekršaju gradskom upravnom tijelu nadležnom za komunalno redarstvo.

Članak 25.

Putnik u vozilu smije zauzeti samo jedno sjedalo.

Osobe s invaliditetom, trudnice, osobe s malom djecom te starije i nemoćne osobe imaju prednost pri ulasku u vozilo i prilikom zauzimanja mjesta za sjedenje.

Članak 26.

U vozila ne smiju ulaziti osobe koje bi svojim ponašanjem, prtljagom ili stvarima koje unesu u vozilo mogle ugroziti sigurnost putnika, te osobe mlađe od šest godina bez pratnje odrasle osobe.

Članak 27.

Putnik može u vozilo unijeti ručnu prtljagu manjih dimenzija, a ne može i dječja kolica, invalidska kolica, sportsku opremu (skije, pribor za ribolov i slično) i drugu veću prtljagu, osim ako je to moguće prema svojim dimenzijama i svojstvima i ne ugrožava sigurnost ostalih putnika.

Ručnu prtljagu potrebno je smjestiti tako da zauzima što manje prostora u vozilu, da ne ometa niti da na bilo koji način ne ugrožava ostale putnike.

Ručna prtljaga koja se unosi u vozilo ne smije biti većih dimenzija već samo ona koju se može smjestiti uz sjedalo na kojem sjedi putnik ili na prostoru iznad njega predviđenom za prtljagu, osim iznimno u slučaju manjeg broja putnika i na sjedalu pored ili u prolazu.

Putnik je dužan voditi brigu o svojoj prtljazi.

S predmetima nađenim u vozilu prijevoznik je dužan postupati sukladno posebnim propisima.

Članak 28.

Zabranjeno je u vozilo unositi predmete koji mogu ozlijediti, ugroziti život, zdravlje i imovinu putnika i prometnog osoblja.

Iznimno, od stavka 1. ovoga članka, pripadnicima policije i hrvatske vojske kad su na službenom zadatku dopušteno je unošenje osobnog oružja u vozilo javnog prijevoza sukladno posebnim propisima.

Članak 29.

Putnicima je zabranjeno:

-unositi u vozilo prtljagu, stvari i životinje suprotno odredbama ove odluke;

-ometati prometno osoblje u obavljanju službe;

-uznemiravati ostale putnike;

-bacati otpatke i oštećivati vozilo i njegove oznake;

-konzumirati hranu, alkohol i pušiti u vozilu;

-ometati naplatu i kontrolu vozne karte, ulaženje i izlaženje iz vozila i smještaj putnika u vozilo;

-ulaziti u vozilo kad vozač u vozilu objavi da vozilo ne prima putnike ili da je već popunjeno;

-onemogućavati otvaranje i zatvaranje vrata kao i nasilno otvarati vrata na vozilu;

-ulaziti i izlaziti iz vozila u pokretu, pridržavati se za vozilo ili voziti na vanjskom dijelu vozila.

Prometno osoblje će od putnika koji postupa suprotno stavku l. ovoga članka zatražiti da napusti vozilo.

Članak 30.

Slijepe osobe imaju pravo u vozilo uvesti psa vodiča, osobe u invalidskim kolicima rehabilitacijskog psa, djeca s teškoćama u razvoju uz pratnju roditelja i terapijskog psa, a treneri pasa pse u školovanju.

U vozilo se smije uvesti i pas/štenac na socijalizaciji u obitelji.

Psi iz stavka 1. i 2. ovoga članka moraju nositi službenu ormu.

Nije dopušten prijevoz drugih kućnih ljubimaca u vozilu, osim u slučajevima navedenim u ovom članku.

Članak 31.

Putnik iz članka 30. ove Odluke dužan je:

-ulaziti na prednja vrata (uz vozača) i zadržavati se na prednjem dijelu vozila;

-nositi pribor za čišćenje fekalija;

-očistiti površinu u vozilu koju njegov kućni ljubimac onečisti.

III. CIJENA PRIJEVOZA

Članak 32.

Cijena prijevoza utvrđuje se tarifom.

Tarifu određuje prijevoznik uz gradonačelnikovu suglasnost.

Obavijest o tarifi mora biti unaprijed objavljena i dostupna korisnicima javnog prijevoza.

IV. NADZOR

Članak 33.

Nadzor nad primjenom ove odluke obavlja komunalno redarstvo.

U obavljanju nadzora komunalni redar ovlašten je:

-rješenjem narediti prijevozniku postupanje sukladno odredbama ove odluke;

-naplatiti kaznu na mjestu počinjenja prekršaja;

-izdati obavezni prekršajni nalog.

Protiv maloljetnih počinitelja prekršaja komunalni redar podnosi optužni prijedlog za pokretanje prekršajnog postupka.

V. NOVČANE KAZNE

Članak 34.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna, kaznit će se za prekršaj prijevoznik-pravna osoba ako:

1. se ne pridržava ovjerenog voznog reda (članak 9. stavak 2. ove odluke);

2. postupa suprotno članku 11. ove odluke;

3. ne postavlja i ne održava prometne informacije na predviđenom mjestu na stajalištu i terminalu (članak 14. stavak 2. ove odluke);

4. bez odgode ne obavijesti gradsko upravno tijelo nadležno za promet o uočenim nedostacima na stajalištima i stajališnoj opremi (članak 15.ove odluke);

5. vozilo nije označeno sukladno člancima 16., 17, i 18. ove odluke;

6. postupa suprotno članku 19. ove odluke;

7. obavlja prijevoz neispravnim ili neočišćenim i neprozračenim vozilom (članak 22. ove odluke);

8. ne postupa sukladno članku 21. stavcima 1. i 3. ove odluke;

9. postupa suprotno članku 22. ove odluke;

10. prometno osoblje za vrijeme obavljanja službe ne nosi službenu odjeću (članak 23. stavak 1. ove odluke).

Novčanom kaznom od 500,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba upravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 35.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj putnik ako:

1. na zahtjev ovlaštene osobe prijevoznika ne predoči valjanu voznu kartu radi kontrole (članak 24. stavak 2. ove odluke);

2. postupa suprotno člancima 29. i 30. ove odluke.

Počinitelju prekršaja iz stavka 1. točke 1. ovoga članka, komunalni redar će natemelju vjerodostojne dokumentacije (izvješća prijevoznika) izdati potvrdu o počinjenom prekršaju u visini polovice propisanog minimuma novčane kazne, odnosno 250,00 kuna. Ako počinitelj prekršaja plati izrečenu novčanu kaznu, neće se voditi prekršajni postupak.

Ako počinitelj prekršaja ne plati izrečenu kaznu, izdat će se obavezni prekršajni nalog s troškovima prekršajnog postupka, s rokom plaćanja od 8 dana.

Novčana kazna izrečena obaveznim prekršajnim nalogom smatrat će se u cjelini plaćenom ako počinitelj prekršaja plati dvije trećine izrečene novčane kazne, odnosno 333,00 kuna sukladno stavku 3. ovoga članka.

Ako počinitelj prekršaja ne postupi sukladno stavku 4. ovoga članka, a podnese prigovor, nastavit će se pokrenuti prekršajni postupak pred nadležnim sudom, u suprotnome pokrenut će se ovršni postupak.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 340-05/14-01-20

Ur. broj: 2193-01-01/14-01-1

U Vrbovskom, 18. rujna 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Šein Brinjak, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=904&mjesto=51326&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr