SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 25. Četvrtak, 4. rujna 2014.
OPĆINA MRKOPALJ

12.

Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 157/13) i članka 29. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine« broj 24/09, 34/09- ispr., 13/13, 19/13) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici održanoj 8. kolovoza 2014. godine donijelo je

ODLUKU
o socijalnoj skrbi

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju prava iz socijalne skrbi koje osigurava Općina Mrkopalj, uvjeti i način njihova ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi i postupak za njihovo ostvarivanje.

Članak 2.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom osiguravaju se hrvatskim državljanima koji imaju prebivalište na području općine Mrkopalj te strancima i osobama bez državljanstva sa stalnim boravkom na području općine Mrkopalj.

Članak 3.

PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI su:

1. pravo na naknadu za troškove stanovanja

2. pravo na financiranje marende polaznicima vrtića i učenicima osnovne škole

3. pravo na troškove ogrjeva

4. pravo na mjesečnu novčanu pomoć

5. jednokratna novčana pomoć

6. novčana pomoć za novorođenčad.

Članak 4.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom može ostvariti Korisnik ako ispunjava jedan od uvjeta, i to:

a) socijalni uvjet, ili

b) uvjet prihoda, ili

c) dodatni uvjet propisan ovom odlukom.

Članak 5.

Korisnik ispunjava socijalni uvjet ako na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu.

Članak 6.

Pravo na mjesečnu novčanu pomoć može ostvariti Korisnik koji ispunjava uvjet prihoda:

- jednočlano domaćinstvo čiji prihod ne prelazi iznos od 1.800,00 kn,

- dvočlano domaćinstvo čiji prihod ne prelazi iznos od 2.400,00 kn,

- tročlano domaćinstvo čiji prihod ne prelazi iznos od 3.000,00 kn,

- četveročlano domaćinstvo čiji prihod ne prelazi iznos od 3.600,00 kn,

- ako domaćinstvo ima više od 4 člana, za svakog daljnjeg člana prihod se uvećava za 400,00 kn.

Prihodom u smislu prethodnog stavka smatra se iznos prosječnog mjesečnog prihoda domaćinstva ostvarenog u posljednja 3 mjeseca koji prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava, a čine ga sva sredstava koje domaćinstvo ostvari po osnovi rada, imovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način.

Visinu mjesečne novčane pomoći određuje Općinsko vijeće Općine Mrkopalj.

U prihode iz stavka 2. ovoga članka ne uračunavaju se prihodi opisani u članku 31. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13).

Članak 7.

Pravo na financiranje marende učenicima osnovne škole i polaznicima vrtića koji djeluje u sklopu osnovne škole za pedagošku godinu ostvaruje korisnik ako obitelj ispunjava socijalni uvjet, uvjet prihoda ili posebni uvjet.

Korisnik ispunjava poseban uvjet ako je dijete 100% hrvatskog ratnog vojnog invalida, poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

Članak 8.

Roditeljima novorođenog djeteta osigurava se jednokratna novčana pomoć i to:

- za 1. dijete u visini od 2.000,00 kn,

- za svako sljedeće dijete iznos se povećava za 2.000,00 kn.

Članak 9.

Jednokratna novčana pomoć je pomoć koja se odobrava korisniku koji zbog trenutačnih materijalnih teškoća (npr. bolesti ili smrti člana obitelji, elementarnih nepogoda ili drugih nevolja, gubitak posla i sl) nije u mogućnosti djelomično ili u cijelosti zadovoljiti osnovne životne potrebe.

Odluku o dodjeli jednokratne novčane pomoći donosi općinski načelnik.

Članak 10.

Pravo na pomoć za stanovanje odobrava se korisniku (samcu ili članovima kućanstva) koji ispunjava socijalni uvjet.

Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalne naknade, električnu energiju, plin, grijanje, vodu,odvodnju i druge troškove stanovanja u skladu s posebnim propisima.

Pravo iz stavka 1. ovog članka isplaćuje se mjesečno direktno korisnicima u visini 50% zajamčene minimalne naknade.

Članak 11.

Korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva priznaje se pravo na troškove ogrjeva na način da mu se jednom godišnje osigura drva ili odobri novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju odlukom odredi nadležna jedinica područne (regionalne samouprave).

Odluku iz stavka 1. ovoga članka nadležna jedinica područne regionalne samouprave donosi najkasnije do 30. rujna za tekuću godinu.

Radi osiguranja sredstava za troškove ogrjeva iz stavka 1. ovoga članka, općina podnosi zahtjev s podacima o korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva nadležnom upravnom odjelu Primorsko-goranske županije najkasnije do rujna tekuće godine za sljedeću godinu.

Članak 12.

Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom, pokreće se na zahtjev stranke, njegovog bračnog druga, punoljetnog djeteta, skrbnika ili udomitelja.

O pravima iz socijalne skrbi koja se ostvaruju na osnovi ove odluke, rješava u prvom stupnju upravno tijelo općine rješenjem.

O žalbi protiv rješenja Odjela odlučuje nadležno upravno tijelo Primorsko-goranske županije.

Članak 13.

Uz zahtjev za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom, korisnik je dužan dostaviti ili predočiti odgovarajuće isprave odnosno dokaze kojima dokazuje ostvarivanje prava na socijalnu skrb.

Na prikladnom mjestu gdje se zaprimaju zahtjevi nadležno upravno tijelo općine istaknuti će popis isprava koji su potrebni za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom.

Ostvarivanje prava na pomoć počinje teći od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva.

Članak 14.

Danom stupanju na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o socijalnoj skrbi (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 4/10).

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-14-27

Mrkopalj, 8. kolovoza 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik

Miljenko Kauzlarić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr