SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 25. Četvrtak, 4. rujna 2014.
GRAD MALI LOŠINJ

47.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 157/13) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 26/09, 32/09-isp., 10/13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 28. kolovoza 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o zaštiti socijalnog
standarda građana

Članak 1.

U Odluci o zaštiti socijalnog standarda građana (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 28/03, 21/06, 10/07, 7/08, 31/09) u članku 2. mijenja se alineja 3. i glasi:

»Program zaštite osoba treće životne dobi i osoba s tjelesnim i mentalnim oštećenjima«.

Članak 2.

U članku 3. st. 1. mijenja se točka 3. i glasi:

»Osoba treće životne dobi i osoba s tjelesnim i mentalnim oštećenjima«.

Članak 3.

U članku 6. mijenja se točka 1. i glasi:

»1. pravo na zajamčenu minimalnu naknadu«.

Članak 4.

Ispred članka 22. mijenja se naziv Programa i glasi:

»PROGRAM ZAŠTITE OSOBA TREĆE ŽIVOTNE DOBI I OSOBA S TJELESNIM I MENTALNIM OŠTEĆENJIMA«.

U članku 22. iza riječi »zaštite« umeće se tekst:

»osoba treće životne dobi i«.

Članak 5.

U tekstu članka 25. st. 2. broj »22« mijenja se i glasi: »24«.

Članak 6.

Ispred članka 27. mijenja se naziv programa i glasi: »NAKNADE ZA TROŠKOVE STANOVANJA«.

U članku 27. dodaju se stavak 2. i 3. koji glase:

»Pravo na subvenciju troškova stanovanja priznaje se do iznosa polovice iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu, odnosno kućanstvu utvrđene pozitivnim propisima.

Grad Mali Lošinj može odobriti subvenciju troškova stanovanja i u većem iznosu, sukladno pozitivnim propisima, kada se po mišljenju centra za socijalnu skrb samo na taj način može izbjeći odvajanje djece od roditelja.«

Članak 7.

U članku 48. dodaje se novi stavak 5 koji glasi:

»Nezaposleni, radno sposobni ili djelomično radno sposobni korisnici Socijalnog programa Grada, koji ostvaruju prava i pomoći prema odredbama ove Odluke, dužni su odazvati se pozivu Grada Malog Lošinja na sudjelovanje u radnim akcijama za opće dobro koje organizira Grad Mali Lošinj, najmanje jednom mjesečno, a najviše 5 puta mjesečno.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 550-01/14-01/06

Ur. broj: 2213/01-01-14-4

Mali Lošinj, 28. kolovoza 2014.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Anto Nedić, prof., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr