SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 25. Četvrtak, 4. rujna 2014.
GRAD CRIKVENICA

67.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 35/09 - ispravak i 7/13), Gradsko vijeće Grada Crikvenice na sjednici održanoj 3. rujna 2014. godine donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2014. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabavka opreme (u daljnjem tekstu Program) na području Grada Crikvenice za 2014. godinu za javne površine, nerazvrstane ceste i javnu rasvjetu.

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Prihod za provođenje ovog Programa je komunalni doprinos, koji je Zakonom namijenjen za građenje objekata i uređaja za: javne površine, nerazvrstane ceste, groblja i javnu rasvjetu. Ostali prihodi koji prate rashode za provođenje ovog programa mogu biti: Proračun Grada Crikvenice, naknade za koncesiju, sredstva izvanproračunskih fondova i drugi prihodi.

II. IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA JAVNE POVRŠINE, NERAZVRSTANE CESTE I JAVNU RASVJETU

Članak 3.

Program gradnje za objekte i uređaje komunalne infrastrukture za nerazvrstane ceste, javne površine i javnu rasvjetu sa nazivom objekta i procjenom troškova sastoje se od sljedećih dijelova:

Nerazvrstane ceste i druge javne površine - ukupni iznos od 7.350.000,00 kuna za sljedeće namjene:

-projektiranje prometnica i izrada studija 500.000,00 kuna,

-sufinanciranja izgradnje prometnica 1.500.000,00 kuna,

(rotor Duga i zapadni izlaz u smjeru Novog Vinodolskog)

-uređenje prometnica 2.000.000,00 kuna,

(Kala Sv. Antuna)

-uređenje šetnice Dubračina 1.000.000,00 kuna,

-ulaganje u Romsko naselje

(infrastruktura) 425.000,00 kuna,

- ulaganje u poljoprivredna zemljišta 350.000,00 kuna,

(»agro« zona - lokacijaizmeđu Kačjaka i Jadranova)

-projektiranje javnih površina 1.000.000,00 kuna,

(arhitektonski natječaj i projektna dokumentacija
Trg Selce i druge javne površine)

-uređenje šetnice Trstena 100.000,00 kuna,

-uređenje šetnice Kačjak - Perhati 50.000,00 kuna,

-kapitalno ulaganje mjesnih odbora 225.000,00 kuna,

-kapitalno ulaganje u plansku i projektnu
dokumentaciju 200.000,00 kuna,

Javna rasvjeta- ukupni iznos od 500.000,00 kuna za sljedeću namjenu:

-javna rasvjeta 500.000,00 kuna.

Članak 4.

Ukupna sredstva za realizaciju programa iz članka 3.ovog Programa utvrđuju se u iznosu od 7.850.000,00 kuna.

Izvor financiranja Programa iz članka 3. ovog Programa je komunalni doprinos planiran II. Izmjenama ProračunaGrada Crikvenice za 2014. godinu u iznosu od 7.850.000,00 kuna.

Članak 5.

Ovaj Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Stupanjem na snagu ovog Programa prestaje važiti Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 43/13).

Klasa: 363-01/14-01/419

Ur. broj: 2107/01-06/03-14-1

Crikvenica, 3. rujna 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Lovorko Gržac, ing. v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=902&mjesto=10003&odluka=67
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr