SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 25. Četvrtak, 4. rujna 2014.
GRAD CRIKVENICA

66.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03. - proč. tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 26/09, 35/09 - ispravak i 7/13), Gradsko vijeće Grada Crikvenice na sjednici održanoj dana 3. rujna 2014. godine donijelo je

PROGRAM
održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2014. godinu

A. OPĆE ODREDBE

1.Ovim Programom utvrđuju se izvori i namjena sredstava za održavanje komunalne infrastrukture.

Programom održavanja komunalne infrastrukture obuhvaćeno je redovno i pojačano održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Crikvenice po sljedećim namjenama:

1. odvodnja oborinskih voda 850.000,00 kuna,

2. održavanje čistoće javnih površina 1.800.000,00 kuna,

- dezinsekcija, deratizacija 150.000,00 kuna,

- usluge čišćenja, pranja 1.650.000,00 kuna

3. održavanje zelenih površina 2.300.000,00 kuna

4. održavanje javnih wc-a 150.000,00 kuna

5. održavanje prometnica 2.350.000,00 kuna

6. održavanje javne rasvjete 2.350.000,00 kuna

- električna energija 1.300.000,00 kuna

- održavanje 1.050.000,00 kuna

7. održavanje meteorološke stanice 20.000,00 kuna,

8. održavanje dječjih igrališta 50.000,00 kuna,

9. održavanje groblja 60.000,00 kuna,

10. sanacija deponije Duplja 200.000,00 kuna,

11. hitne intervencije komunalnog
redarstva 40.000,00 kuna,

12. vatrogastvo 1.283.938,70 kuna,

13. dekoracija i iluminacija 220.000,00 kuna,

14. male komunalne akcije mjesnih
odbora 1.245.000,00 kuna,

15. prijevoz na području Grada 285.000,00 kuna,

2. Ukupno planirana sredstva komunalne naknade u proračunu Grada Crikvenice iznose 18.725.638,70 kuna.

Sredstva za izvršenje radova navedenih u točke 1. planiraju se u ukupnom iznosu od 13.203.938,70 kuna, a financirat će se iz prihoda komunalne naknade planiranih u proračunu Grada Crikvenice za 2104. godinu iznosu od 12.800.000,00 kuna i ostalih prihoda proračuna od 403.938,70 kuna.

Namjenski prihod komunalne naknade u iznosu 5.521.700,00 kuna po osnovi potraživanja za komunalnu naknadu pretvoren u udio u kapitalu trgovačkog društva Jadran d.d. za hotelijerstvo i turizam Crikvenica, planiran je u prihodu proračuna za 2014.godinu, a utrošit će se sukladno zakonskim propisima, nakon unovčenja (prodaje) stečenih dionica istog trgovačkog Društva sukladno Odluci o stjecanju dionica društva Jadran d.d. za hotelijerstvo i turizam Crikvenica pretvaranjem potraživanja u udjele u kapitalu trgovačkog društva i otpisu dijela potraživanja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/ 13.).

Sredstva iz točke 2. raspoređuju se za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture prema opisu i opsegu poslova održavanja i procijenjenoj visini troškova po pojedinim djelatnostima utvrđenim ovim Programom.

Raspored i namjena sredstava za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture po pojedinim djelatnostima za 2014. godinu iskazani su u tablici 1.

Opis i opseg poslova održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture po pojedinim djelatnostima opisan je u glavi B ovog programa.

B. OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1. Odvodnja oborinskih voda

Sustav za odvodnju atmosferskih voda čine oborinski kanali, kanalske rešetke, taložnice, pjeskolovi i slivnici koji se održavaju na cestama i javnim površinama. Redovno održavanje obuhvaća periodično čišćenje u zavisnosti od lokacije, te intervencije u slučaju začepljenja tih uređaja.

Predviđa se redovita kontrola i čišćenje svih kanala oborinske kanalizacije, kao i pripadajućih slivnika, taložnika i pjeskolova, a prema dinamici koju će utvrditi Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu Grada Crikvenice:

1.1. Čišćenje tijela slivnika i kišnih rešetki na javnim površinama i cestama: 1075 kom, kao i tekuće održavanje objekata odvodnje i otklanjanje oštećenja na istima.

1.2. Čišćenje cijevi oborinske kanalizacije: 420 sati rada.

1.3. Pregled i čišćenje odvajača naftnih derivata: 38 radnih sati radnika i 8 radnih sati vozila.

2. Održavanje čistoće javnih površina

Održavanje čistoće javnih površina obuhvaća pometanje i čišćenje javno prometnih površina (ručno i strojno), program intervencija po nalogu Grada Crikvenice ili prema potrebi na terenu, pražnjenje košarica za otpatke i zbrinjavanje na taj način prikupljenog otpada, skidanje korova uz cestovne rubnjake, prskanje istih herbicidima i čišćenje kopnom teško dostupnih plažnih područja van koncesije pomoću barke. Detaljni opis lokacija i učestalost pojedinih radova na njima navedene su u Programu kojeg svake godine ovisno o raspoloživim sredstvima utvrđuje gradonačelnik Grada Crikvenice.

Standard i razina održavanja uređenog građevinskog zemljišta utvrđena je prema »Normizaciji u komunalnoj higijeni«, standardima i normativima izrađenim po Strukovnom udruženju stambeno-komunalne djelatnosti uređenja naselja i prostora i zaštite okoliša Hrvatske gospodarske komore, Grupacija održavanja čistoće, a koji su objavljeni 1996. godine.

U 2014. godini dinamika čišćenja utvrđuje se na razini 2013. godine. Tijekom tri ljetna mjeseca pojačano će se nadgledati čistoća na lokacijama u priobalju i to s redovitim popodnevnim pražnjenjem košarica, te čišćenjem užeg centra Crikvenice.

Poslovi čišćenja javno prometnih površina, povjeravaju se poduzeću EKO -22 Murvica d.o.o.

Pregled javnih površina obuhvaćenim čišćenjem, površine istih kao i intenzitet i način čišćenja pojedinih površina detaljno je razrađen i tabelarno prikazan u Programu kojeg svake godine utvrđuje gradonačelnik Grada Crikvenice.

Na području Grada Crikvenice sveukupno je obuhvaćeno čišćenjem 218.379 m2.

Cijena čišćenja ulica i znosi od 0,03 kn/m2, neto bez pdv-a.

Program intervencija obuhvaća intervencije prema nalogu Grada ili potrebama na terenu, a obuhvaća: čišćenje nogostupa od snijega i posipanje ulica solju i drobljencem prema potrebi ili nalogu Grada Crikvenice. Uklanjanje i odvoz pijeska i šljunka s ulica nakon jačih kiša, uklanjanje i odvoz granja i sl. uz kontejnere na području grada Crikvenice po nalogu Grada Crikvenice, vađenje panjeva itd., interventna čišćenja ulica, kanala, pokosa, uklanjanje korova uz rubnjake ulica itd., ručno čišćenje i skidanje korova uz cestovne rubnjake i/ili prskanje herbicidima, čišćenje kanala, prema nalogu, u potrebitim ulicama koje nisu navedene u redovitoj godišnjoj dinamici te pranje ulica interventno po nalogu Grada Crikvenice ili po potrebi tijekom sezone. Uz navedeno obavljaju se svi ostali interventni poslovi koji se obavljaju tijekom godina.

Pražnjenje košarica i i kanti za otpatke obuhvaća 4 rs teretnim vozilom van sezone i 10 rs u sezoni, tijekom jutra i popodneva, od 1. lipnja do 9.rujna tekuće godine.

Ručno čišćenje i skidanje korova uz cestovne rubnjake ili prskanje herbicidima i čišćenje kanala obuhvaća slijedeće ulice: Zidarska, Ivana Skomerže, Preradovićeva, Maršala Tita (Selce), Braće Buchoffer kanal, Vladimira Nazora, Kralja Tomislava - gornji dio ulice, Zvonka Cara, Strossmayerovo šetalište (kanal ispod Esplanade), Knežina i Braće dr.Sobol. Radovi se obavljaju na konkretnim lokacijama a kao obuhvat se računa 20-30 cm površine uz rub nogostupa ili ceste, ovisno da li se radi o kanalu ili rubnjaku. Radovi se prema Programu izvode 1-3 puta godišnje, osim Ulice braće Buchoffer kanal i Strossmayerovo kanal ispod Esplanade, gdje se isti radovi izvode 10 i 12 puta godišnje.

Cijena skidanja korova uz rubnjake i čišćenje kanala iznosi 3,98 kn/m2, neto bez pdv-a.

Čišćenje plaža van koncesije barkom obuhvaća čišćenje i sakupljanje papira, plastike i drugog otpada na plažama koje su teško pristupačne s kopnene strane a nisu obuhvaćene sustavom koncesioniranja u naseljima Jadranovu i Selcu. Od 1. 7. - 31. 8. tekuće godine radovi se obavljaju uz pomoć barke u vlasništvu radnika.

Cijena čišćenja nedostupnih plaža iznosi 46,20 kn/rs, neto bez pdv-a, u što je uračunato i gorivo te potrošni materijal, vreće za otpatke te zbrinjavanje prikupljenog otpada.

3. Održavanje zelenih površina

Pregled zelenih površina obuhvaćenih redovnim održavanjem detaljno je razrađen u Programu koji svake godine donosi Gradonačelnik Grada Crikvenice.

Održavanje zelenih površina obuhvaća: održavanje zelenih površina prema lokacijama i vrsti radova na području Crikvenice, Selca, Dramlja i Jadranova te održavanje urbane opreme prema Programu.

Redovno održavanje zelenih površina obuhvaća sve radove koje je tijekom godine potrebno izvoditi u cilju zadržavanja dostignutog nivoa uređenosti kao što su košnja travnjaka, zalijevanje zelenih površina, orezivanje, prekopavanje, prihrana površina, prozračivanje travnjaka, sanitarni i oblikovni rez drveća i grmlja, dobava sadnica i sadnja, čišćenje površina izgrabljavanjem, te utovar i odvoz sakupljenog na deponij i ostali radovi.

Redovnim održavanjem obuhvaćeno je ukupno 135.405,81 m2 raznih zelenih površina, putova i prilaza.

Dinamika obavljanja poslova na zelenim površinama razrađen je Programom.

Održavanje urbane opreme obuhvaća bojenje parkovnih klupa prema stvarno izvršenoj količini, održavanje fontana s pitkom vodom, povremeno čišćenje autobusnih stanica uz Jadransku magistralu u Selcu, Dramlju i Jadranovu, skidanje plakata 1 mjesečno, te drugi poslovi po nalogu Grada Crikvenice.

4. Održavanje javnih WC-a

Tijekom ljetne turističke sezone održavaju se javni WC-i u Selcu ( 2 kom ), Crikvenici, Dramlju i Jadranovu. Troškovi obuhvaćaju sredstva za plaće radnika i za nabavu materijala za čišćenje.

5.Održavanje prometnica

Redovno održavanje obuhvaća sve nerazvrstane ulice i putove na području Grada Crikvenice - ukupno 187 cesta. Za ovu komunalnu djelatnost sklopljen je temeljem natječaja četverogodišnji ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti s tvrtkom »Izgradnja« d.o.o. Crikvenica.

Redovno održavanje obuhvaća sljedeće radove:

- Sanacija udarnih rupa i popravci manjih površina,

- Popravak potpornih i obložnih zidova,

- Održavanje makadamskih cesta,

- Sanacija kolničkog zastora frezanjem,

- Radovi na opremi ceste,

- Zimska služba (pripravnost ljudstva i tehnike za posipanje prometnica),

- Vertikalna i horizontalna signalizacija (zamjena postojećih oštećenih i dotrajalih znakova, te manje preregulacije prometa),

- Popravci betonskih kolnika i stepenica,

- Popravci nogostupa,

- Popravci objekata za odvodnju (podizanje ili spuštanje okana na potrebnu visinu).

Jedinične cijene iz ugovornog troškovnika su nepromjenjive, dok se lokacije na kojima se radovi odvijaju definiraju svake godine sa raspoloživim proračunskim sredstvima Programom koji donosi gradonačelnik.

Zbog iskazanih pojačanih potreba za izvođenjem radova na održavanju prometnica ovim programom proračunski rashod u odnosu na Program koji prestaje važiti povećava se 2.520.000,00 kuna na 2.670.000,00 kuna.

6. Održavanje javne rasvjete

Utrošak el. energije za funkcioniranje javne rasvjete planiran je na razini prošle godine. Poslovi održavanja javne rasvjete povjereni su tvrtci »Sando« d.o.o. Crikvenica temeljem provedenog javnog natječaja nakon čega je sklopljen četverogodišnji ugovor o obavljanju predmetnih komunalnih djelatnosti.

Jedinične cijene definirane su ugovornim troškovnikom a poslovi održavanja obuhvaćaju 3017 rasvjetnih tijela, 3665 sijalica i 2804 stupa javne rasvjete na području Grada Crikvenice. Do kraja godine doći će do povećanja broja navedenih elemenata obzirom da se kapitalnim projektima putem malih komunalnih akcija mjesnih odbora kontinuirano povećava broj rasvjetnih tijela.

7. Održavanje meteorološke stanice

Redovno održavanje i baždarenje hidrometeorološke opreme obavlja Državni hidrometeorološki zavod, a Grad Crikvenica snosi troškove redovnog i pojačanog održavanja. U 2014. godini planirana su sredstva za održavanje koje je nužno kako bi sustav bio u funkciji.

8. Održavanje dječjih igrališta

Održavanjem dječjih igrališta obuhvaćeni su radovi na popravcima postojećih dječjih igrališta i nabava dječjih igrala ili drugi radovi prema nalogu Grada.

Popravci na dječjim igralištima odnose se na: dječje igralište u Selcu na šetnici Polača-Bazeni, dječje igralište Hrusta, dječje igralište Ladvić, dječje igralište - plažno područje lučice Podvorska, dječje igralište lučica Podvorska ispod zgrade dječjeg vrtića, dječje igralište Crni mol, dječje igralište Duga i dječje igralište u Jadranovu na drugom nasipu na obali. Prema potrebi uz nalog Grada, radovi se mogu obavljati i na drugim dječjim igralištima.

Poslove održavanja povjeravaju se »EKO - Murvica« d.o.o., koja u dogovoru sa Gradom određuje prioritete.

9. Održavanje groblja

Za održavanje groblja u 2014. godini pa i narednim godinama Proračunom se planira iznos koji osigurava kontinuirano održavanje groblja. Poslove održavanja povjeravaju se »EKO - Murvica« d.o.o., koja u dogovoru sa Gradom određuje prioritete.

10. Sanacija deponija Duplja

Grad Crikvenica, Općina Vinodolska i Grad Novi Vinodolski potpisnici su ugovora o sufinanciranju radova na sanaciji deponija komunalnog otpada »Duplja« na području Grada Novi Vinodolski. U sufinanciranju troškova sudjeluje i Fond za nadležnog ministarstva. Za ovu godinu ranije planirani troškovi su smanjeni te se ovim Programom planira rashod od 200.000,00 kuna umjesto ranije planiranih 900.000,00 kuna koji iznos je za sufinanciranje zatražen od upravljača deponijem.

11. Hitne intervencije komunalnog redarstva

Hitne intervencije obuhvaćaju radove koji se izvode u slučaju organiziranja kulturnih, zabavnih i drugih manifestacija od interesa za Grad a koje zahtijevaju zahvate na objektima komunalne infrastrukture (preregulacije prometa, postava i uklanjanje zaštitnih ograda, čišćenje po završetku manifestacija i sl.). Hitne intervencije obuhvaćaju i radove na čišćenju i zbrinjavanju nepropisno odbačenog otpada i ostalih predmeta.

12. Vatrogasna djelatnost

Sredstva koja su namijenjena vatrogasnoj djelatnosti od strane jedinice lokalne samouprave koriste se kako bi se u vatrogastvu zadržao postojeći standard iz proteklih godina.

13. Program dekoracije i iluminacije

Dekoracija grada svjetlećim elementima planira se za božićne blagdane i novogodišnje praznike. Planirana sredstva omogućiti će zadržavanje postojećeg nivoa svjetlosne dekoracije za božićne blagdane i novogodišnje praznike te uobičajeno ukrašavanje jelkama.

Svjetleća dekoracija obuhvaća cca 94 svjetlećih elemenata na stupovima javne rasvjete, 33 svjetleća elementa za ukrašavanje drveća i pročelja, 10 elemenata dekoracije postavljene preko ceste.

Zbog iskazanih pojačanih potreba za izvođenjem radova na održavanju prometnica ovim programom proračunski rashod u odnosu na Program koji prestaje važiti povećava s 190.000,00 kuna na 220.000,00 kuna.

14. Program malih komunalnih akcija mjesnih odbora

Mjesni odbori svake proračunske godine imaju na raspolaganju određena proračunska sredstva kojima raspolažu u provođenju malih komunalnih akcija na svom području. Program malih komunalnih akcija u 2014. god. obuhvaća održavanje javnih površina MO - prometnice, zatim održa

vanje javnih površina MO i održavanje kulturne baštine MO.

Obzirom da Grad Crikvenica ima sklopljen ugovor o obavljanju komunalnih djelatnosti sa »EKO - Murvica« d.o.o. za javne površine, a s »Izgradnjom« d.o.o. za prometnice, tako će se male komunalne akcije za javne površine i kulturnu baštinu MO ugovorno povjeriti navedenim društvima.

MO Jadranovo i MO Dramalj iskazali su potrebu za preraspodjelom planiranih sredstava te se stoga ovim programom proračunski rashod u odnosu na Program koji prestaje važiti, povećava s 1.195.000,00 kuna na 1.245.000,00 kuna.

15. Lokalni prijevoz -prijevoz putnika u javnom prometu

Temeljem provedenog natječaja za koncesiju za obavljanje poslova lokalnog prijevoza Grad Crikvenica sklopio je ugovor o koncesiji sa tvrtkom »Autotrans« d.o.o. Rijeka. Prijevoz putnika obavlja se temeljem Općih uvjeta prijevoza kojima se utvrđuje organizacija i uvjeti obavljanja predmetne komunalne djelatnosti.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

C. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu stupa na snagu dan osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije ».

Stupanjem na snagu ovog Programa prestaje važiti Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 43/13).

Klasa: 363-01/14-01/420

Ur. broj: 2107/01-06/03-14 - 1

Crikvenica, 3. rujna 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Lovorko Gržac, ing., v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=902&mjesto=10003&odluka=66
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr