SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 25. Četvrtak, 4. rujna 2014.
GRAD CRIKVENICA

64.

Na temelju članka 74. stavak 2. i članka 76. stavak 4. Zakona o športu (»Narodne novine«, broj 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12. i 94/13.), članka 17. stavak 1. i članka 20. stavak 2. Zakona o tehničkoj kulturi (»Narodne novine«, broj 76/93., 11/99. i 38/09.), članka 32. stavak 1. Zakona o udrugama (»Narodne novine«, broj 74/14.), te članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-Goranske županije« broj 26/09, 34/09 - ispravak, 7/13.), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 3. sjednici održanoj 3. rujna 2014. godine, donijelo je

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU
I TEHNIČKOJ KULTURI
za Grad Crikvenicu za 2014. godinu

Članak 1.

Javne potrebe u sportu i tehničkoj kulturi Grada Crikvenice za 2014. godinu obuhvaćaju djelatnosti i poslove, akcije i manifestacije u sportu i tehničkoj kulturi koje su od interesa za Grad Crikvenicu i koje se ovim Programom utvrđuje kao javne potrebe, a odnose se na djelovanje udruga u sportu i tehničkoj kulturi, sa svrhom obavljanja sportskih djelatnosti, djelovanja udruga na organizaciji i izvođenju sportskih aktivnosti, uključivanja djece, mladih i ostalih građana u sportske programe, optimalnog korištenja gradskih sportskih objekata, pripremanja i sudjelovanja sportskih natjecanja čime se pridonosi poticanju i promicanju sporta, zatim obogaćivanja stečenih i upoznavanje novih vještina i znanja u području tehničke kulture, korisnog i sadržajnog provođenja slobodnog vremena djece, mladih i odraslih osoba, razvijanja prijateljstva i zajedništva, organiziranje promaknuća tehnoloških inovacija (izložbi, sajmova i sl.), čime se pridonosi poticanju i promicanju tehničke kulture.

Cilj programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi je zadovoljavanje potreba za sportom i tehničkom kulturom građana Crikvenice, omogućavanje najvećem broju mlađih uzrasnih kategorija bavljenje sportom i rekreacijom te poboljšanje kvalitete crikveničkoga sporta i tehničke kulture kao i poboljšanje uvjeta za razvoj sporta i tehničke kulture.

Članak 2.

U 2014. godini Grad Crikvenicu sufinancirat će javne potrebe u sportu i tehničkoj kulturi kako slijedi:

-troškove realizacije programa udruga s područja Grada koje djeluju na području sporta i tehničke kulture,

-ostale aktivnosti u sportu (manifestacije i obilježavanja u sportu, stipendiranje vrsnih sportaša),

-kapitalna ulaganja u sportu.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se u proračunu Grada Crikvenice za 2014. godinu.

Članak 3.

Raspodjelu financijskih sredstava iz članka 3. ove Odluke obavlja Upravni odjel za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu (u daljnjem tekstu: Upravni odjel), sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Crikvenice i Odluci o izvršavanju proračuna Grada Crikvenice za 2014. godinu.

Plan iz stavka 1. ovog članka sadržava financijske pokazatelje i namjene, nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovog Programa.

Članak 4.

Raspodjela financijskih sredstava za realizaciju programa udruga s područja Grada koje djeluju na području sporta i tehničke kultureza I. polugodište 2014.g. vršit će se prema visini sredstava koje su udruge ostvarile u I. polugodištu 2013.g.

Raspodjela financijskih sredstava za realizaciju programa udruga s područja Grada koje djeluju na području sporta i tehničke kulture za II. polugodište 2014.g. vršit će se na temelju kriterija prihvatljivih troškova nužnih za financiranje udruga.

Troškovi iz stavka 2. ovog članka, za koja se osiguravaju sredstva u Proračunu Grada Crikvenice (prihvatljivi troškovi) jesu:

1. Troškovi prema sportskom savezu,

2. Troškovi natjecanja - domaćinstva,

3. Troškovi natjecanja - gostovanja - prijevoz,

4. Troškovi natjecanja - gostovanja - ishrana,

5. Troškovi natjecanja - gostovanja - noćenja
(samo RH),

6. Troškovi trenera,

7. Troškovi opreme i održavanja treninga,

8. Troškovi prijevoza na trening,

9. Drugi troškovi održavanja treninga,

10.Ostali troškovi (održavanje objekata, bankarske usluge, računovodstvene usluge komunalne usluge, energija, uredski materijal i sl.)

11. Troškovi korištenja sportskih objekata.

Članak 4.

Sredstva za realizaciju javnih potreba iz ovoga Programa ostvarivat će se do visine sredstava planiranih u proračunu Grada Crikvenice za 2014. godinu, prema priljevu sredstava u proračun.

Članak 5.

Sredstva za realizaciju javnih potreba iz ovog Programa isplaćivat će se korisnicima sredstava na temelju ugovora kojim se utvrđuju programi/projekti/aktivnosti koje se sufinanciraju, te međusobna prava i obveze davatelja i primatelja financijskih potpora, odnosno zahtjeva i priloženih računa.

Članak 6.

Korisnici sredstava proračuna s kojima se zaključuje ugovor obvezni su Upravnom odjelu dostaviti izvješće o ostvarenju programa i utrošku sredstava za proteklu godinu u roku određenim pozivom Upravnog odjela za dostavu izvješća.

Ukoliko korisnici sredstva proračuna ne postupe kako je određeno prethodnim stavkom, može im se obustaviti isplata sredstava.

Članak 7.

Upravni odjel prati namjensko korištenje sredstava iz članka 3. ovog Programa.

Ukoliko Upravni odjel ocijeni da se sredstva ne koriste u skladu s odobrenom namjenom, može obustaviti ili ne izvršiti isplatu sredstava.

Članak 8.

Upravni odjel podnosi izvješće o ostvarenju ovog Programa gradonačelniku Grada Crikvenice.

Članak 9.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu danom objave.

Stupanjem na snagu ovog Programa prestaje važiti Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi za Grad Crikvenicu za 2014. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije broj 43/13).

Klasa: 400-06/13-01/27

Ur.broj.: 2107/01-04/01-14-5

Crikvenica, 3. rujna 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Lovorko Gržac, ing., v.r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=902&mjesto=10003&odluka=64
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr