SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 25. Četvrtak, 4. rujna 2014.
GRAD CRIKVENICA

58.

Na temelju članka 95. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08. i 61/11.) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 41/13- pročišć. tekst), Gradsko vijeće Grada Crikvenice je na 13. sjednici održanoj 3. rujna 2014. godine donijelo

ODLUKU
o postupku, kriterijima i načinu ocjenjivanja službenika
i namještenika u gradskoj upravi Grada Crikvenice

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se postupak, kriteriji i način ocjenjivanja službenika i namještenika zaposlenih u gradskoj upravi Grada Crikvenice te sadržaj obrazaca o ocjenjivanju.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovoj Odluci odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Članak 2.

Ocjene kojima se ocjenjuju službenici i namještenici jesu:

a) odličan - ukoliko je rad i učinkovitost službenika i namještenika najviše kvalitete i osigurava najbolje i jedinstveno izvršavanje službe odnosno radnih zadataka,

b) vrlo dobar - ukoliko je rad i učinkovitost službenika i namještenika naročito dobar i osigurava prvorazredno izvršavanje službe odnosno radnih zadataka,

c) dobar - ukoliko je rad i učinkovitost službenika i namještenika prosječne kvalitete osiguravajući pouzdano obavljanje službe odnosno radnih zadataka,

d) zadovoljava - ukoliko rad i učinkovitost službenika i namještenika osigurava najmanju moguću mjeru prihvatljivih standarda kvalitete i preciznosti u obavljanju službe odnosno radnih zadataka,

e) ne zadovoljava - ukoliko je rad i učinkovitost službenika i namještenika ispod minimuma standarda kvalitete te nije dovoljan da osigura pouzdano i prihvatljivo obavljanje službe odnosno radnih zadataka.

Ne ocjenjuju se službenici i namještenici primljeni u službu odnosno u radni odnos na određeno vrijeme te službenici i namještenici koji su u prethodnoj kalendarskoj godini radili manje od šest mjeseci, bez obzira na razloge.

II. POSTUPAK OCJENJIVANJA SLUŽBENIKA/ NAMJEŠTENIKA

Članak 3.

Pročelnik upravnog odjela dužan je pratiti rad, poštovanje službene dužnosti i osobno ponašanje službenika/

namještenika tijekom kalendarske godine i predložiti ocjenu službenika/namještenika na način i u postupku utvrđenim ovom Odlukom.

Kvartalni prijedlog ocjene i godišnji prijedlog ocjene dostavlja se na Obrascu 1 odnosno Obrascu 2, koji su sastavni dio ove Odluke (u daljnjem tekstu: Prijedlog ocjene).

Uz Prijedlog ocjene prilaže se Izvješće o učinkovitosti rada, poštovanju službene dužnosti i osobnom ponašanju službenika/namještenika (u daljnjem tekstu: Izvješće) koji se dostavlja na Obrascu 3 i Obrascu 4 i sastavni je dio ove Odluke.

Izvješće se ispunjava svaka tri mjeseca, najkasnije pet dana po završetku kvartala (do 5. travnja, 5. srpnja, 05. listopada i 5. siječnja ).

Iznimno od stavka 3. ovoga članka, ako je službenik/ namještenik tijekom kalendarske godine premješten iz jednog upravnog odjela u drugi upravni odjel unutar gradske uprave Grada Crikvenice, uz Prijedlog ocjene prilažu se Izvješća i prijedlozi ocjena za određena izvještajna razdoblja, u kojima je službenik/namještenik radio u pojedinom upravnom odjelu.

Uz Prijedlog ocjene prilaže se i odgovarajuća dokumentacija o činjenicama i okolnostima koje, sukladno odredbama ove Odluke, bitno utječu na ocjenu.

U postupku ocjenjivanja upravni odjel nadležan za ljudske potencijale dužan je pružati odgovarajuću stručnu pomoć pročelniku upravnog odjela koji ocjenjuju službenika/namještenika.

Članak 4.

Pročelnik upravnog odjela tijekom kalendarske godine dužan je kontinuirano pratiti rad i postupanje službenika/ namještenika, poticati na kvalitetno i učinkovito izvršavanje službenih zadaća, poštovanje službene dužnosti i primjereno ponašanje i ukazivati na propuste i nepravilnosti.

O primjedbama na rad i postupanje odnosno upozorenjima iz stavka 1. ovoga članka pročelnik upravnog odjela na prikladan način vodi odgovarajuće evidencije, a primjedbe i upozorenja koja bitno utječu na ocjenu unose u Izvješće.

Podaci iz stavaka 1. i 2. ovoga članka koji bitno utječu na ocjenu prilažu se uz Prijedlog ocjene.

Članak 5.

Ako se službenik/namještenik tijekom kalendarske godine premješta iz jednog upravnog odjela u drugi upravni odjel unutar gradske uprave Grada Crikvenice, pročelnik upravnog odjela dužan je ispuniti Izvješće i predložiti ocjenu službenika/namještenika za razdoblje u kojem je službenik/namještenik radio u tom upravnom odjelu.

Pročelnik upravnog odjela iz stavka 1. ovoga članka dužan je omogućiti službeniku/namješteniku uvid u Izvješće i prijedlog ocjene za izvještajno razdoblje.

Službenik/namještenik ima pravo očitovati se i dati primjedbu na prijedlog ocjene za izvještajno razdoblje u roku tri dana od dana od kojeg mu je omogućen uvid u prijedlog.

Ako se službenik/namještenik premješta u drugi upravni odjel, pročelnik upravnog odjela dostavlja Izvješće i prijedlog ocjene iz stavka 1. i primjedbu iz stavka 3. ovoga članka, pročelniku upravnog odjela u koji se službenik/ namještenik premješta.

Izvješće i prijedlog ocjene te primjedbe službenika/ namještenika dostavljaju se osobi iz stavka 4. ovoga članka najkasnije 15 dana od dana premještaja službenika/namještenika.

Članak 6.

Ako pročelniku upravnog odjela tijekom kalendarske godine ili izvještajnog razdoblja prestaje rad u upravnom odjelu ili bude smijenjen s te dužnosti, dužan je ispuniti Izvješće i predložiti ocjenu službenika/namještenika kojima je nadređen, za razdoblje tijekom kalendarske godine u kojem je bio pročelnik u tom upravnom odjelu.

Ako osoba iz stavka 1. ovoga članka prije prestanka rada u upravnom odjelu odnosno prestanka obavljanja dužnosti pročelnika ne ispuni Izvješće i predloži ocjenu, navedena okolnost uzet će se u obzir kod ocjenjivanja te osobe.

U slučaju iz stavka 2. ovoga članka Izvješće i prijedloge ocjena službenika/namještenika predložit će gradonačelnik.

Osoba iz stavka 1. ovog članka dužna je Izvješće i prijedlog ocjena dostaviti gradonačelniku najkasnije do dana prestanka rada odnosno 15 dana od dana kada je smijenjena s te dužnosti, na način i u postupku propisanom u članku 5. ove Odluke.

Odredbe stavaka 2. i 3. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju u slučaju ako pročelnik upravnog odjela odbije predložiti ocjenu ili ne predloži ocjenu službenika/namještenika u propisanom roku.

Članak 7.

Ako je službenik/namještenik obavljao izvanredne poslove u upravnom odjelu u koji je raspoređen, ocjenu kvalitete obavljenog posla daje pročelnik tog upravnog odjela.

Ako je službenik/namještenik obavljao izvanredne poslove u drugom upravnom odjelu, pročelnik upravnog odjela u kojem je službenik/namještenik obavljao te poslove dostavlja izvješće o obavljanju poslova pročelniku upravnog odjela koji predlaže ocjenu.

U izvješću iz stavka 2. ovoga članka obvezno se navodi razdoblje u kojem je službenik/namještenik obavljao izvanredne poslove, naznaka izvanrednih poslova, stupanj složenosti tih poslova i ocjena kvalitete obavljenog posla.

Izvješće iz stavka 2. ovoga članka dostavlja se po završetku obavljanja poslova.

Ocjena kvalitete obavljanja izvanrednih poslova iz stavaka 1. i 2. ovoga članka uzet će se u obzir pri predlaganju ocjene ako su izvanredni poslovi bitno utjecali na obavljanje redovnih poslova.

Članak 8.

Na temelju pokazane učinkovitosti rada, uspoređivanjem opsega, kvalitete i rokova izvršenja planiranih i neplaniranih poslova, pročelnik upravnog odjela predlaže godišnju ocjenu službenika/namještenika, uzimajući u obzir poštovanje službene dužnosti i osobno ponašanje službenika/namještenika tijekom kalendarske godine.

Prijedlog ocjene službenika/namještenika pročelnik upravnog odjela utvrđuje kao aritmetičku sredinu zbroja ocjena iz članka 3. ove Odluke, te iz članaka 5. i 6. ove Odluke.

Službenik/namještenik ima pravo tražiti da se u predlaganju ocjene uzmu u obzir i ostali poslovi koje je obavljao tijekom kalendarske godine i priložiti odgovarajuće dokaze o tim poslovima.

Pročelnik upravnog odjela uzet će u obzir poslove iz stavka 3. ovoga članka ako bitno utječu na predlaganje ocjene jer su povezani s radnim mjestom na koje je službenik/namještenik raspoređen, odnosno upravnim područjem iz djelokruga upravnog odjela ili su bitno utjecali na obavljanje redovnih poslova službenika/namještenika.

Članak 9.

Pročelnik upravnog odjela dužan je omogućiti službeniku/namješteniku uvid u prijedlog ocjene i sve priloge uz prijedlog ocjene.

Na zahtjev službenika/namještenika, pročelnik upravnog odjela dužan je uručiti službeniku/namješteniku preslike prijedloga i priloga iz stavka 1. ovoga članka.

Službenik/namještenik ima pravo dati primjedbu na prijedlog ocjene u roku tri dana od dana od kojeg mu je omogućen uvid u prijedlog.

Primjedbu na prijedlog ocjene pročelnik upravnog odjela dužan je razmotriti zajedno sa službenikom/namještenikom najkasnije u roku tri dana od dana primitka primjedbe.

Ako službenik/namještenik odbije potpisati da je upoznat s prijedlogom ocjene ili ako zbog njegove odsutnosti iz službe odnosno s rada takav potpis nije moguće osigurati, o tome će se staviti bilješka na obrascima iz članka 3. ove Odluke.

Članak 10.

Pročelnik upravnog odjela konačan prijedlog ocjene dostavlja gradonačelniku nakon upoznavanja službenika/ namještenika s prijedlogom, odnosno nakon razmatranja primjedbe iz članka 9. stavka 3. ove Odluke, najkasnije do 28. veljače tekuće kalendarske godine.

Ako gradonačelnik nije suglasan s prijedlogom ocjene, dostavlja svoj prijedlog ocjene službenika/namještenika s obrazloženjem pročelniku upravnog odjela s čijim prijedlogom ocjene se ne slaže.

Odredbe ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju na prijedloge ocjena iz članka 5. stavka 1. ove Odluke.

Članak 11.

Pri odlučivanju o ocjeni službenika/namještenika, ovisno o okolnostima, uzimaju se u obzir:

-prijedlozi ocjena za određena izvještajna razdoblja iz članaka 3., 5. i 6. ove Odluke,

-prijedlog ocjene iz članka 8. ove Odluke,

-izvješća o obavljenim izvanrednim poslovima iz članka 7. ove Odluke,

-primjedba službenika/namještenika iz članka 9. i dokazi službenika/namještenika o ostalim poslovima iz članka 8. stavka 3. ove Odluke,

-mišljenja i prijedlozi gradonačelnika.

Pročelnik upravnog odjela podnosi gradonačelniku skupno izvješće o ocjenama službenika/namještenika upravnog odjela kojim upravlja.

Rješenje o ocjeni donosi se najkasnije do 31. ožujka za prethodnu kalendarsku godinu.

Po izvršnosti rješenja o ocjeni, ocjena se unosi u osobni očevidnik službenika/ namještenika.

III. KRITERIJI OCJENJIVANJA SLUŽBENIKA/ NAMJEŠTENIKA I PROČELNIKA

III.1. Kriteriji ocjenjivanja službenika

Članak 12.

Rezultati rada službenika zaposlenih u gradskoj upravi Grada Crikvenice ocjenjuju se primjenom općih i posebnih kriterija ocjenjivanja.

Opći kriteriji ocjenjivanja su kriteriji koji se primjenjuju na sve službenike neovisno o radnom mjestu na koje su raspoređeni.

Posebni kriteriji ocjenjivanja su kriteriji koji se primjenjuju ovisno o poslovima na koje je službenik raspoređen.

Osobno ponašanje službenika i poštovanje službene dužnosti uzima se u obzir pri odlučivanju o ocjeni službenika na način, odnosno prema kriterijima koji se primjenjuju na sve službenike, ako ovom Odlukom nije drugačije propisano.

Članak 13.

Vodeći računa o opsegu planiranih i neplaniranih poslova službenika tijekom izvještajnog razdoblja, rezultati rada svakog službenika ocjenjuju se primjenom sljedećih općih kriterija:

1. djelotvornost u obavljanju poslova,

2. točnost, preciznost i pouzdanost u obavljanju poslova,

3. samostalnost u obavljanju posla

4. pridržavanje rokova za izvršavanje poslova,

5. učinkovitost u obavljanju poslova.

Ovisno o poslovima radnog mjesta na koje je službenik raspoređen, rezultati rada službenika mogu se ocijeniti i primjenom sljedećih posebnih kriterija:

1. stupanj inovativnosti,

2. stupanj kreativnosti,

3. pisano izražavanje,

4. usmeno izražavanje,

5. komunikacijske vještine,

6. sposobnost rada u timu.

Članak 14.

Osobno ponašanje svih službenika ocjenjuje se primjenom sljedećih kriterija:

1. odnos prema radu (motivacija),

2. odnos prema građanima,

3. odnos prema nadređenim službenicima,

4. odnos prema suradnicima,

5. poštivanje radnog vremena,

6. odnos prema izobrazbi.

Poštovanje službene dužnosti uzima se u obzir pri predlaganju ocjene i odlučivanju o ocjeni službenika ako su službeniku tijekom kalendarske godine učestalo upućivana upozorenja na propuste i nepravilnosti u poštovanju službene dužnosti ili mu je izvršnim rješenjem nadležnog tijela izrečena kazna za počinjenu laku ili tešku povredu službene dužnosti.

Službenik ne može biti ocijenjen ocjenom dobar ili višom ocjenom ako mu je izvršnim rješenjem nadležnog tijela izrečena kazna za počinjenu laku ili tešku povredu službene dužnosti.

Službeniku se za svako upućeno pisano upozorenje zbog nepoštovanja službene dužnosti smanjuje ocjena za 10% od ukupne ocijene tog službenika.

Pročelnik upravnog odjela koji predlaže ocijeniti službenika ocjenom ne zadovoljava, dužan je uz Prijedlog godišnje ocjene ili prijedlog ocjene iz članka 5. ove Odluke, priložiti pisana upozorenja na mogućnost dobivanja negativne ocjene iz članka 97. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

III.2. Kriteriji ocjenjivanja namještenika

Članak 15.

Rezultati rada namještenika zaposlenih u gradskoj upravi Grada Crikvenice ocjenjuju se na temelju sljedećih kriterija:

1. djelotvornost u obavljanju poslova

2. točnost, preciznost i pouzdanost u obavljanju poslova,

3. samostalnost u obavljanju posla

4. pridržavanje rokova za izvršavanje poslova,

5. učinkovitost u obavljanju poslova.

Osobno ponašanje i poštovanje radne dužnosti namještenika uzimaju se u obzir pri odlučivanju o ocjeni namještenika odgovarajućom primjenom odredbe članka 14. ove Odluke.

Namještenik ne može biti ocijenjen ocjenom dobar ili višom ocjenom ako je izvršnom odlukom nadležnog tijela proglašen odgovornim za povredu radne dužnosti.

Namješteniku se za svako upućeno pisano upozorenje zbog nepoštovanja službene dužnosti smanjuje ocjena za 10% od ukupne ocijene tog službenika.

Na postupak i način ocjenjivanja namještenika odgovarajuće se primjenjuju odredbe ove Odluke o ocjenjivanju službenika.

III. 3. Kriteriji ocjenjivanja pročelnika upravnih odjela

Članak 16.

Rad pročelnika upravnog odjela ocjenjuje se na temelju kriterija iz članka 13. stavaka 1. i 2. ove Odluke te ocjenom sljedećih kompetencija:

1. organizacija i koordinacija obavljanja poslova,

2. donošenje odluka za koje je ovlašten,

3. motiviranje službenika/namještenika,

4. rješavanja konflikata,

5.praćenje rada i davanje uputa za rad službenicima/ namještenicima,

6.odnos prema službenicima/namještenicima kojima je nadređen,

7. implementacije strateških ciljeva,

8. sposobnost kreiranja novih projekata.

Članak 17.

Osobno ponašanje pročelnika upravnog odjela ocjenjuje se primjenom sljedećeg kriterija:

1. odnos prema radu,

2. odnos prema građanima,

3. odnos prema nadređenima,

4. odnos prema suradnicima.

Članak 18.

Na postupak, kriterije i način ocjenjivanja pročelnika upravnih odjela odgovarajuće se primjenjuju odredbe ove Odluke o ocjenjivanju službenika.

Postupak ocjenjivanja pročelnika upravnih odjela provodi gradonačelnik koji kontinuirano prati njihov rad.

IV. NAČIN PROVOĐENJA OCJENJIVANJA

Članak 19.

Rad službenika i namještenika ocjenjuje se prema kriterijima iz članka 13. i 14. ove Odluke zaokruživanjem brojčane oznake - ocjene (5, 4, 3, 2 ili 1) ispred odgovarajućeg kriterija, na Obrascu 3 koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ove Odluke.

Rad pročelnika upravnog odjela ocjenjuje se prema kriterijima iz članka 13., 14., 16. i 17. ove Odluke zaokruživanjem brojčane oznake - ocjene (5, 4, 3, 2 ili 1) ispred odgovarajućeg kriterija, na Obrascu 4, koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 20.

Ocjena službenika i namještenika dobiva se zbrajanjem broja bodova kojim je njihov rad ocijenjen prema svim kriterijima iz ove Odluke, kako slijedi:

1.odličan, ako je dobiveni postotak zbroja ocjena službenika/namještenika od 81-100% u odnosu na maksimalni zbroj ocjena,

2.vrlo dobar, ako je dobiveni postotak zbroja ocjena službenika/namještenika od 61 do 80% u odnosu na maksimalni zbroj ocjena,

3.dobar, ako je dobiveni postotak zbroja ocjena službenika/namještenika od 41 do 60% u odnosu na maksimalni zbroj ocjena,

4.zadovoljava, ako je dobiveni postotak zbroja ocjena službenika/namještenika od 21 do 40% u odnosu na maksimalni zbroj ocjena,

5.ne zadovoljava, ako je dobiveni postotak zbroja ocjena službenika/namještenika od 0-20% u odnosu na maksimalni zbroj ocjena.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 47/12.).

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave.

Članak 8. stavak 2. Odluke primjenjuje se od 1. 1. 2015. godine.

Klasa: 120-01/14-01/12

Ur. broj: 2107/01-04/01-14-8

Crikvenica, 3. rujna 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Lovorko Gržac, ing.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=902&mjesto=10003&odluka=58
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr