SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 25. Četvrtak, 4. rujna 2014.
GRAD CRIKVENICA

54.

Na temelju članka 52. stavak 1. i članka 56. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine« broj 153/09, 90/11 i 56/13), te članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 34/09-ispravak i 7/13), Gradsko vijeće Grada Crikvenice na sjednici održanoj dana 3. rujna 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
O OBRAČUNU I NAPLATI NAKNADE
ZA RAZVOJ VODNIH GRAĐEVINA SUSTAVA JAVNE ODVODNJE

Članak 1.

Ovom se Odlukom regulira obveza plaćanja naknade za razvoj vodnih građevina sustava javne odvodnje na području Grada Crikvenica (u daljnjem tekstu: naknada).

Članak 2.

Obveznici naknade su svi korisnici usluga javne vodoopskrbe na području Grada Crikvenica.

Članak 3.

Naknada se koristi za:

-gradnju odnosno za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina sustava javne odvodnje na području Grada Crikvenice,

-otplatu financijskih obveza iz ugovora o kreditima za izgradnju vodnih građevina sustava javne odvodnje, čija se gradnja financira kreditom poslovnih i ostalih banaka,

-učešća u financiranju gradnje sustava javne odvodnje financiranih iz predpristupnih, kohezijskih i strukturnih Fondova te ostalih instrumenata pomoći Europske unije, a sve sukladno Planu gradnje komunalnih vodnih građevina sustava javne odvodnje.

Članak 4.

Prihod ostvaren od naknade MURVICA d.o.o. Crikvenica obvezna je evidentirati u svojim poslovnim knjigama na posebnom kontu.

Članak 5.

Naknada iznosi: 1,20 kn/m3 utrošene vode.

Iznos naknade ne podliježe obvezi obračunavanja poreza na dodanu vrijednost.

Članak 6.

Naknada se naplaćuje putem računa koje obveznicima ispostavlja isporučitelj vodne usluge javne vodoopskrbe KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o. Novi Vinodolski ili drugo trgovačko društvo, na kojima se ista zasebno iskazuje.

Murvica d.o.o. Crikvenica i KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o. Novi Vinodolski obvezuju se zaključiti Ugovor kojim će se pobliže regulirati obračun i naplata naknade za razvoj utvrđene ovom odlukom u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o. Novi Vinodolski ili drugo trgovačko društvo iz stavka 1. ovog članka obvezno je prikupljenu naknadu doznačavati MURVICA d.o.o. Crikvenica sukladno zaključenom Ugovoru.

Članak 7.

Naknada je prihod isporučitelja vodne usluge javne odvodnje trgovačkog društva MURVICA d.o.o. Crikvenica.

Nadzor nad obračunom i naplatom naknade obavljat će Nadzorni odbor MURVICA d.o.o. i upravna tijela Grada Crikvenice.

Obvezuje se MURVICA d.o.o. da jednom godišnje najkasnije do 30. travnja tekuće godine, Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu Grada Crikvenica dostavi izvješće o naplaćenim i utrošenim sredstvima naknade za prethodnu godinu.

Članak 8.

Isporučitelju vodne usluga javne vodoopskrbe - KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o. Novi Vinodolski ili drugom trgovačkom društvu sukladno Ugovoru, te isporučitelju vodne usluge javne odvodnje - trgovačkom društvu MURVICA d.o.o. zabranjuje se raspolagati na bilo koji način iznosom naknade, osim na način određen ovom Odlukom i Ugovorom iz članka 6. ove Odluke.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa:325-01/14-01/05

Ur. broj:2107/01-06/06-14 - 5

Crikvenica, 3.rujna 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Lovorko Gržac, ing., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=902&mjesto=10003&odluka=54
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr