SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 46. Četvrtak, 30. prosinca 2004.
OPĆINA VRBNIK
30

23.

Na osnovi stavka 1. i 2. članka 34. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst, 82/ 04 i 110/04 - Uredba) i članka 5. i 21. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine« PGŽ broj 24/01) Općinsko vijeće općine Vrbnik, na 44. sjednici održanoj 21. prosinca 2004. godine donijelo je

ODLUKU
o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz
komunalnog otpada u Općini Vrbnik

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje postupak za obvezatno korištenje komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada (u nastavku teksta: komunalna usluga) na području Općine Vrbnik, te prekršajne sankcije.

II. POSTUPAK ZA OBVEZATNO KORIŠTENJE KOMUNALNE USLUGE

Članak 2.

Vlasnik ili korisnik nekretnine - proizvođač komunalnog otpada (stana ili poslovnog prostora) kad je vlasnik obveznik plaćanja ugovorom prenio na korisnika nekretnine (u nastavku teksta: vlasnik ili korisnik), podnosi obavijest o početku korištenja komunalne usluge trgovačkom društvu koje obavlja komunalnu djelatnost održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada na području Općine Vrbnik.

Trgovačko društvo iz stavka 1. ovog članka i podnositelj obavijesti zaključit će ugovor o korištenju komunalne usluge.

Trgovačko društvo iz stavka 1. ovog članka može odbiti zaključenje ugovora o korištenju komunalne usluge ako vlasnik ili korisnik nekretnine ne osigura da sastav otpada odgovara komunalnom otpadu prema posebnim propisima.

Članak 3.

Vlasnik ili korisnik dužan je započeti korištenje komunalne usluge:

- u roku od 1 mjeseca od početka isporuke komunalne usluge u naselju ili dijelu naselja, kada se isporuka komunalne usluge uvodi za naselje ili dijelove naselja u kojima se nije isporučivala,

- u roku od 1 mjeseca od završetka izgradnje građevine u naselju ili dijelu naselja gdje se isporučuje komunalna usluga,

- u roku od 1 mjeseca od početka korištenja ili stjecanja vlasništva ili poslovnog prostora u naselju ili dijelu naselja gdje se isporučuje komunalna usluga.

III. NADZOR

Članak 4.

Nadzor nad obveznim korištenjem komunalne usluge obavlja komunalni redar Općine Vrbnik.

IV. PREKRŠAJNE SANKCIJE

Članak 5.

Globom od 500,00 do 1.000,00 kn sankcionirat će se pravna osoba za prekršaj:

- ako ne obavijesti trgovačko društvo koje obavlja komunalnu djelatnost održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada na području Općine Vrbnik o početku korištenja usluge u rokovima iz članka 3. ove Odluke,

- ako se ne koristi komunalnom uslugom održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka sankcionirat će se globom od 200,00 kn fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« - službenom glasilu Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-03/01-04/03

Ur. broj: 2142-07-03-04-1

Vrbnik, 21. prosinca 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik
Franjo Toljanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr