SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 25. Četvrtak, 4. rujna 2014.
GRAD CRIKVENICA

50.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/ 09. i 153/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje i 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09 i 34/09.-ispr.), Gradsko vijeće Grada Crikvenice na sjednici održanoj dana 3. rujna 2014. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Utvrđuje se da k.č.br. 8548/6 površine 220 čhv iz Popisa I, upisane kao objekt predtretmana kancelarije - javno dobro, k.o. Crikvenica, ne predstavlja u naravi javno dobro - već objekt s okolišem Crpne stanice Trajekt, a kako je to prikazano na kopiji katastarskog plana od 18. kolovoza 2014. godine koji je sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Nekretnina iz članka 1. ove Odluke isključuje se iz opće uporabe kao javno dobro, te će nakon stupanja na snagu ove Odluke zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda u Crikvenici kao vlasnika na nekretnini upisati Grad Crikvenicu.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/14-01/376

Ur.br: 2107/01-06/04-14-10

Crikvenica, 3.rujna 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Lovorko Gržac, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=902&mjesto=10003&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr