SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 23. Četvrtak, 31. srpnja 2014.
KOMUNALNO DRUŠTVO KOMUNALNE USLUGE CRES LOŠINJ D.O.O.

2.

KOMUNALNE USLUGE CRES LOŠINJ d.o.o.

CRES, TURION 20/A

ODLUKA
O NAČINU PLAĆANJA I VISINI CIJENA
JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG
KOMUNALNOG OTPADA ZA KORISNIKE
USLUGA GOSPODARSTVO

Cres-Lošinj, srpanj 2014.

Na temelju članka 33. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (N.N. 94/2013) i Odluke o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada u Gradu Malom Lošinju, članak 13. S.N.(20/14) i i Odluke o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada u Gradu Cresu, članak 13. S.N. (18/14), te članka 36. toč. 15. Društvenog ugovora, Skupština društva Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. na sjednici održanoj dana 14. srpnja 2014. godine donosi

ODLUKU
o načinu plaćanja i visini cijena usluga gospodarenja
otpadom za korisnike usluge iz skupine 2 - gospodarstvo

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se način plaćanja i visina cijena javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada (u daljnjem tekstu: javna usluga) za korisnike usluge iz skupine 2 - gospodarstvo.

Članak 2.

Cijenu javne usluge plaća se isporučitelju na način utvrđen ovom Odlukom.

Obveznik plaćanja cijene javne usluge je vlasnik nekretnine ili korisnik kada je to vlasnik prenio na korisnika ugovorom.

Članak 3.

Korisnik može račun za javnu uslugu platiti na način utvrđen važećim zakonskim propisima.

Članak 4.

Rok za podmirenje računa za javnu uslugu otisnut je na svakom ispostavljenom računu.

Ukoliko korisnik ne plati račun u roku iz stavka 1. ovog članka, davatelj će zaračunati zatezne kamate u skladu s važećim zakonskim propisima.

Članak 5.

Korisnik je dužan pismeno izvijestiti davatelja usluge o svakoj promjeni vlasništva nekretnine, adrese kao i svakoj drugoj bitnoj promjeni odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od nastanka promjene. Promjena obvezuje davatelja usluge od dana primitka iste.

Članak 6.

Korisnik ima pravo prigovora (reklamacije) na obračun javne usluge u pismenom obliku u roku od 15 dana od izdavanja računa.

Davatelj javne usluge dužan je odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dostave prigovora.

Ako je davatelj javne usluge uvažio prigovor, dužan je izvršiti usklađivanje obračuna u poslovnim knjigama najkasnije do ispostavljanja narednog računa s novim obračunom.

II. OBRAČUN JAVNE USLUGE I DOSTAVA RAČUNA

. Poslovni objekti

Članak 7.

Javna usluga za poslovne objekte obračunava se na način da se faktor opterećenja množi s volumenom posude u litrama, jediničnom cijenom po litri i mjesečnim brojem pražnjenja.

Faktor opterećenja izračunava se dijeljenjem površine objekta s koeficijentom koji je dodijeljen prema djelatnosti i namjeni poslovnih objekata razvrstanih u 4 kategorije prema tabeli:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

U razdoblju od 1. 5. do 30. 9. povećava se faktor opterećenja za korištenje terasa koju korisnik javne usluge koristi neovisno je li terasa u vlasništvu korisnika ili je javna površina u zakupu. Korištenje terase spada u IV. kategoriju namjene objekta.

U slučaju privremene obustave obavljanja djelatnosti korisnik je dužan isporučitelju javne usluge dostaviti Rješenje o privremenoj obustavi obavljanja obrta, odnosno pismenu obavijest o privremenoj obustavi obavljanja djelatnosti trgovačkog društva najkasnije do 20. u mjesecu za tekući mjesec. Ukoliko se korisnik javne usluge poslovnog objekta zatekne u radu, a nije prijavio početak odnosno nastavak rada u tekućoj godini, naplatiti će mu se javna usluga od 1. 4. tekuće godine.

Na navedene cijene obračunava se porez na dodanu vrijednost.

. Smještajni objekti

Članak 8.

Obračun javne usluge za smještajne kapacitete: hotele, pansione, vile, depandanse, hostele, odmarališta, prenoćišta i turistička naselja vrši se prema kapacitetu smještajnih jedinica i važećoj cijeni prema kapacitetu određenog objekta (godišnje). U ovu kategoriju potrošača spadaju objekti za 16 i više osoba. Za objekte za 15 i manje osoba, javna usluga obračunava se na temelju članka 7. ove Odluke.

Obračun javne usluge za autokampove vrši se prema kapacitetu prihvata broja gostiju - osoba i važeće cijene za jednog gosta - osobu (godišnje).

Na cijene ovog članka obračunava se porez na dodanu vrijednost.

Kapacitet smještajne jedinice se dokazuje prema Rješenju o odobrenju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu iznajmljivača, koje izdaje nadležna Služba za gospodarstvo, a izražava se brojem osoba.

Članak 9.

Godišnja cijena prema kapacitetu smještajne jedinice, utvrđuje se različito za pojedine vrste objekata, kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Davatelj javne usluge, račun ispostavlja u travnju, svibnju, lipnju i rujnu u iznosu od 10% godišnje obveze a u srpnju i kolovozu ispostavlja račun u iznosu od 30% od utvrđene godišnje obveze.

Članak 10.

Kućanstva koja se bave gospodarskom djelatnošću ''pružanje usluga u domaćinstvu - iznajmljivanje'' plaćaju za gospodarsku djelatnost:

- prema smještajnom kapacitetu jedinice za 4 mjeseca u godini i to 6., 7., 8. i 9. mjesec

na sljedeći način:

MI = dodijeljeni volumen posude 1.100 lit x 1 pražnjenje mjesečno x 0,02 Kn/lit x broj smještajnih jedinica

MI znači mjesečni iznos.

Kućanstva koja se koriste povremeno kao kuće ili stanovi za odmor, a bave se gospodarskom djelatnošću ''pružanje usluga u domaćinstvu - iznajmljivanje'':

- prema smještajnom kapacitetu za 4 mjeseca u godini i to 6., 7., 8. i 9. mjesec isto kao

kućanstva iz stavka 1. ovog članka.

Na cijene ovog članka obračunava se porez na dodanu vrijednost.

Članak 11.

Trošak opomene za neplaćanje računa za javne usluge u gospodarstvu iznosi 15,00 kn.

III. OBUSTAVLJANJE JAVNIH USLUGA

Članak 12.

Davatelj javne usluge može korisniku javne usluge obustaviti pružanje usluge u slučajevima:

1. ako korisnik (potrošač) ne plati račun za javnu uslugu ni u roku od 15 dana od dana dostave opomene,

2. ako korisnik (potrošač) o promjeni adrese ne obavijesti davatelja u roku od 15 dana, pa se zbog toga nije mogla izvršiti ni ponovljena dostava računa ili opomena.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Donošenjem ove Odluke, prestaje važiti Odluka o načinu plaćanja i visini cijena komunalnih usluga od 19. 4. 2010. broj: 26/11-26/1-I od 19. 8. 2011.

Članak 14.

Ova Odluka objavljuje se na oglasnim pločama Društva i u službenom glasilu Primorsko-goranske županije (»Službene novine«).

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu nakon pribavljanja prethodnih suglasnosti gradonačelnika grada Malog Lošinja i Cresa, a primjenjuje se od 1. 8. 2014. godine.

Broj: KOM-32/14-2/1-I

Predsjednik Skupštine Društva

Gari Cappelli, ing., v. r.

1.Suglasnost gradonačelnika Grada Malog Lošinja:
klasa: 363-01/14-01/29
ur. broj: 2213/01-03-14-2

2.Suglasnost gradonačelnika Grada Cresa:
klasa: 325-01/14-1/10
ur. broj: 2213/02-02-14-6

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=900&mjesto=60049&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr