SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 23. Četvrtak, 31. srpnja 2014.
KOMUNALNO DRUŠTVO KOMUNALNE USLUGE CRES LOŠINJ D.O.O.

1.

KOMUNALNE USLUGE CRES LOŠINJ d.o.o.

CRES, TURION 20/A

ODLUKA
O NAČINU PLAĆANJA I VISINI CIJENA
JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG
KOMUNALNOG OTPADA ZA KORISNIKE
USLUGA KUĆANSTVA

Cres-Lošinj, srpanj 2014.

Na temelju članka 33. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (N.N. 94/2013) i Odluke o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada u Gradu Malom Lošinju, članak 13. S.N.(20/14) i i Odluke o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada u Gradu Cresu, članak 13. S.N.(18/14), te članka 36. toč. 15. Društvenog ugovora, Skupština društva Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. na sjednici održanoj dana 14. srpnja 2014. godine donosi

ODLUKU
o načinu plaćanja i visini cijene javne usluge
prikupljanja miješanog komunalnog otpada za
korisnike usluge iz skupine 1 - kućanstva

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se način plaćanja i visina cijena javne usluge prikupljanja mješanog komunalnog otpada (u daljnjem tekstu: javna usluga) za korisnike usluge iz skupine 1 - kućanstva.

Članak 2.

Cijena javne usluge plaća se davatelju javne usluge na način i prema cijeni utvrđenom ovom Odlukom.

Obveznik plaćanja cijene javne usluge je vlasnik nekretnine ili korisnik kada je to vlasnik prenio na korisnika ugovorom.

Članak 3.

Korisnik javne usluge može račun za javnu uslugu platiti na način utvrđen važećim zakonskim propisima.

Članak 4.

Rok za podmirenje računa za javnu uslugu otisnut je na svakom ispostavljenom računu.

Ukoliko korisnik ne plati račun u roku iz stavka 1. ovog članka, davatelj će zaračunati zatezne kamate u skladu s važećim zakonskim propisima.

Članak 5.

Korisnik javne usluge je dužan pismeno izvijestiti davatelja javne usluge o svakoj promjeni vlasništva nekretnine, adrese kao i svakoj drugoj bitnoj promjeni odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od nastanka promjene. Promjena obvezuje davatelja od dana primitka iste.

Članak 6.

Korisnik ima pravo prigovora (reklamacije) na obračun javne usluge u pismenom obliku u roku od 15 dana od izdavanja računa.

Davatelj javne usluge dužan je odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dostave prigovora.

Ako je davatelj javne usluge uvažio prigovor, dužan je izvršiti usklađivanje obračuna u poslovnim knjigama najkasnije do ispostavljanja idućeg računa s novim obračunom.

II. OBRAČUN JAVNE USLUGE KUĆANSTVIMA I DOSTAVA RAČUNA

Članak 7.

Obračun javne usluge u kućanstvu vrši se na sljedeći način:

- dodijeljeni volumen spremnika u litrama množi se s brojem pražnjenja tijekom mjeseca i množi se s jediničnom cijenom po litri otpada;

- jedinična cijena iznosi 0,02 kn/litri dodijeljenog volumena spremnika;

- volumen spremnika dodjeljuje se prema broju članova kućanstva, svakom članu kućanstva dodjeljuje se 60 litara;

- prosječan broj pražnjenja mjesečno je 12 puta;

Kućanstvima se utvrđuje broj članova temeljem odgovarajućih dokumenata kojim se dokazuje prebivalište na području gradova Cres i Mali Lošinj.

Za kućanstva za koja se ne može utvrditi broj članova s prebivalištem, broj članova utvrđuje se po sljedećoj tablici:

veličina građ. u m2

članovi dom.

do 50

2

od 51 - 80

3

od 81 - 120

4

od 121 - 160

5

od 161 - 220

6

od 221 - veće

7

Na cijene iz ovog članka obračunava se porez na dodanu vrijednost.

III. OBUSTAVLJANJE JAVNE USLUGE

Članak 8.

Davatelj javne usluge može korisniku javne usluge obustaviti pružanje usluge u slučajevima:

1. ako korisnik ne plati račun za javnu uslugu ni u roku od 15 dana od dana dostave opomene,

2. ako korisnik (potrošač) o promjeni adrese ne obavijesti isporučitelja u roku od 15 dana, pa se zbog toga nije mogla izvršiti ni ponovljena dostava računa ili opomena.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Donošenjem ove Odluke, prestaje važiti Odluka o načinu plaćanja i visini cijena komunalnih usluga od 19. 8. 2011. broj: 26/11-25/1-I.

Članak 10.

Ova Odluka objavljuje se na oglasnim pločama Društva i u službenom glasilu Primorsko-goranske županije (»Službene novine«).

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu nakon pribavljanja suglasnosti gradonačelnika grada Malog Lošinja i Cresa a primjenjuje se od 1. 8. 2014. godine.

Broj: KOM-32/14-1/1-I

Predsjednik Skupštine Društva

Gari Cappelli, ing., v. r.

1.Suglasnost Gradonačelnika Grada Malog Lošinja:
klasa: 363-01/14-01/29
ur. broj: 2213/01-03-14-3

2.Suglasnost Gradonačelnika Grada Cresa:
klasa: 325-01/14-1/10
ur. broj: 2213/02-02-14-5

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=900&mjesto=60049&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr