SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 23. Četvrtak, 31. srpnja 2014.
OPĆINA MATULJI

33.

Na temelju članka 6. i 28. Zakona o savjetima mladih (»Narodne novine« broj 41/14) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13 i 17/14) Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 23. srpnja 2014. godine, donosi

ODLUKU
o osnivanju Savjeta mladih Općine Matulji

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se osnivanje Savjeta mladih Općine Matulji (u daljnjem tekstu: Savjet mladih), broj članova, način izbora, konstituiranje, mandat, djelokrug, način rada, sredstva za rad i odnos Savjeta mladih i Općinskog vijeća te Općinskog načelnika.

Članak 2.

Savjet mladih osniva se kao savjetodavno tijelo Općine Matulji koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih.

Članak 3.

Pod mladima se razumijevaju osobe s prebivalištem ili boravištem na području Općine Matulji koji u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjetima mladih imaju od navršenih petnaest do navršenih trideset godina života te kao takvi imaju pravo biti birani za člana Savjeta i zamjenika člana Savjeta mladih.

Osoba može istodobno biti član samo jednog Savjeta mladih jedinice lokalne samouprave, te samo jednog Savjeta mladih jedinice područne (regionalne) samouprave.

Članak 4.

Općina Matulji dužna je, u okviru raspoloživih sredstava, osigurati Savjetu mladih:

- podršku u informiranju i savjetovanju jednostavnim pristupom pouzdanim informacijama o pitanjima od interesa za mlade putem tiskovina, elektroničkih medija, informatičke tehnologije ili na druge primjerene načine, bez diskriminacije, ideoloških i drugih utjecaja,

- sudjelovanje u radu Općinskog vijeća Općine Matulji davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade,

- uključivanje u aktivnosti suradnje na nacionalnoj i međunarodnoj razini, razmjenu dobrih u praksi i izradu javnih politika za mlade i u vezi s mladima.

II. SASTAV SAVJETA MLADIH

Članak 5.

Savjet mladih ima devet članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.

III. IZBOR ČLANOVA SAVJETA MLADIH

Članak 6.

Na temelju pisanih i obrazloženih kandidatura, članove Savjeta mladih i njihove zamjenike bira Općinsko vijeće Općine Matulji.

Općinsko vijeće Općine Matulji pokreće postupak biranja članova Savjeta mladih i njihovih zamjenika.

Kandidature za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike temeljem javnog poziva za isticanje kandidatura ističu udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupne mladih.

Kada je predlagatelj kandidature iz stavka 3. ovog članka neformalna skupina mladih, tu skupinu mora sačinjavati najmanje 30 mladih.

Ovlašteni predlagatelji kandidatura iz stavka 3. ovog članka dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakog kandidata za članove Savjeta mladih.

Članak 7.

Općinsko vijeće pokreće postupak izbora članova Savjeta mladih objavom javnog poziva. Postupak izbora članova Savjeta mladih počinje objavom javnog poziva za isticanje kandidatura.

Javni poziv za isticanje kandidatura objavljuje se na web stranici Općine Matulji i u lokalnom dnevnom tisku najmanje tri mjeseca prije isteka mandata članova Savjeta mladih.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog poziva.

Prijava kandidata podnosi se Odboru za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Matulji (u daljnjem tekstu: Odbor).

Prijava mora sadržavati sljedeće podatke:

- naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,

- podaci o kandidatu (ime i prezime, datum i godina rođenja, preslika osobne iskaznice),

- obrazloženje kandidature.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina iz članka 6. stavka 4. ove Odluke, prijava mora osim podataka iz stavka 6. podstavka 2. i 3. ovoga članka, sadržavati podatke o svim predlagateljima (ime i prezime, datum i godinu rođenja te prebivalište odnosno boravište).

Članak 8.

Nakon zaprimanja kandidatura za člana i zamjenika člana Savjeta mladih, Odbor obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava, sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidatura.

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura dostavlja se Općinskom vijeću Općine Matulji, te se objavljuju na web stranici Općine Matulji.

Popis važećih kandidatura utvrđuje se na način da se ime i prezime kandidata na popisu navodi prema redoslijedu zaprimljenih prijava.

Popis važećih kandidatura sadrži:

- naziv predlagatelja,

- ime i prezime kandidata,

- datum i godinu rođenja kandidata.

Općinsko vijeće Općine Matulji na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te s popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih.

Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima ovjerenim pečatom Općinskog vijeća.

Na glasačkom listiću prezimena kandidata se navode abecednim redom, a glasuje se na način da se zaokružuje redni broj ispred prezimena pojedinog kandidata. Važeći je onaj glasački listić na kojem su zaokruženi redni brojevi ispred prezimena najviše devet kandidata.

Za članove Savjeta mladih su izabrani kandidati od rednog broja jedan do devet na rang listi dobivenih glasova.

U slučaju da nije moguće izabrati Savjet mladih zbog dva ili više kandidata s jednakim brojem glasova, glasovanje se ponavlja za izbor kandidata do punog broja članova Savjeta mladih između onih kandidata koji u prvom krugu nisu izabrani jer su imali jednak broj glasova.

Glasovanje se ponavlja dok se ne izaberu svi članovi Savjeta mladih.

Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih objavljuju se na web stranici Općine Matulji.

IV. KONSTITUIRANJE SAVJETA MLADIH

Članak 9.

Savjet mladih mora se konstituirati u roku od 30 dana od dana objave rezultata izbora.

Prvu sjednicu Savjeta mladih dužan je sazvati predsjednik Općinskog vijeća Općine Matulji.

Savjet mladih je konstituiran izborom predsjednika Savjeta mladih.

Obavijest o konstituiranju Savjeta mladih Općina Matulji dužna je objaviti na web stranici Općine Matulji.

Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih biraju i razrješuju članovi Savjeta mladih većinom glasova svih članova.

Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih obavlja se javnim glasovanjem za svakog od kandidata ponaosob.

Ako pri glasovanju za izbor predsjednika i zamjenika predsjednika kandidat ne dobije potrebnu većinu glasova ili ako od više kandidata niti jedan ne dobije potrebnu većinu glasova, glasovanje se ponavlja.

Ako su za izbor predsjednika i zamjenika predsjednika predložena više od dva kandidata, u ponovljenom glasovanju sudjeluju samo dva kandidata koja su dobila najviše glasova. U slučaju da ni u ponovljenom glasovanju niti jedan od kandidata ne dobije većinu glasova svih članova Savjeta mladih, izborni postupak se ponavlja.

Ako Savjet mladih u roku od 30 dana od dana proglašenja službenih rezultata izbora za članove Savjeta mladih ne izabere predsjednika Savjeta mladih, Općinsko vijeće Općine Matulji objavit će novi javni poziv za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih.

V. MANDAT ČLANOVA SAVJETA MLADIH

Članak 10.

Članovi Savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju se na razdoblje od tri godine.

Mandat zamjenika člana Savjeta mladih vezan je uz mandat člana Savjeta mladih. Mandat zamjenika člana Savjeta mladih prestaje prestankom mandata člana Savjeta mladih sukladno Zakonu o savjetima mladih.

Općinsko vijeće Općine Matulji razriješit će člana Savjeta mladih i prije isteka mandata ako neopravdano izostane s najmanje 50 % sjednica Savjeta mladih u godini dana te na osobni zahtjev člana Savjeta mladih.

Član Savjeta mladih koji za vrijeme trajanja mandata navrši trideset godina nastavlja s radom u Savjetu mladih do isteka mandata na koji je izabran.

Ako se broj članova Savjeta mladih spusti ispod dvije trećine početnog broja, Općinsko vijeće Općine Matulji će provesti postupak dodatnog izbora za onoliko članova Savjeta mladih koliko ih je prestalo biti članom Savjeta mladih prije isteka mandata. Na postupak dodatnog izbora odgovarajuće se primjenjuju odredbe glave III. ove odluke kojom se uređuje izbor članova Savjeta mladih. Mandat članova Savjeta mladih izabranih postupkom dodatnog izbora traje do isteka mandata članova Savjeta mladih izabranih u redovitom postupku biranja članova Savjeta mladih.

Općinsko vijeće Općine Matulji raspustiti će Savjet mladih samo ako Savjet mladih ne održi sjednicu dulje od šest mjeseci.

VI. DJELOKRUG SAVJETA MLADIH

Članak 11.

U okviru svog djelokruga Savjet mladih:

- raspravlja na sjednicama Savjeta mladih o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih, te o pitanjima iz djelokruga Općinskog vijeća Općine Matulji koji su od interesa za mlade,

- u suradnji s predsjednikom Općinskog vijeća inicira u Općinskom vijeću Općine Matulji

donošenje odluka od značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značaja za unaprjeđivanje položaja Savjeta mladih na području Općine Matulji, raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Općine Matulji, te način rješavanja navedenih pitanja,

- putem svog predstavnika sudjeluje u radu Općinskog vijeća Općine Matulji prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Općine Matulji davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade,

- sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade, daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih,

- potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unaprjeđenje položaja mladih, međusobnu suradnju Savjeta mladih u Republici Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnog društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja,

- predlaže i daje na odobravanja Općinskom vijeću Općine Matulji program rada popraćen financijskim planom radi ostvarivanja programa rada Savjeta mladih,

- po potrebi poziva vijećnike Općinskog vijeća Općine Matulji i načelnika Općine Matulji na sjednice Savjeta mladih,

- potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju organizacija mladih i za mlade, te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade,

- obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.

VII. NAČIN RADA SAVJETA MLADIH

Članak 12.

Savjet mladih održava redovite sjednice najmanje jednom svaka tri mjeseca, a po potrebi i češće.

Sjednice Savjeta mladih saziva i njima predsjedava predsjednik Savjeta mladih. Predsjednik Savjeta mladih je dužan sazvati izvanrednu sjednicu Savjeta mladih na prijedlog najmanje 1/3 članova Savjeta mladih.

Članak 13.

Savjet mladih donosi Poslovnik o radu Savjeta mladih.

Poslovnik o radu Savjet mladih donosi većinom glasova svih članova Savjeta mladih.

Poslovnikom o radu pobliže se uređuje način rada Savjeta mladih.

Članak 14.

Savjet mladih donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova Savjeta mladih. Član Savjeta mladih koji je neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluke o nekom pitanju može sudjelovati u raspravi o tom pitanju, ali je izuzet od odlučivanja.

Smatra se da je član Savjeta mladih neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluka o nekom pitanju ako se odluka odnosi na projekt u kojemu osobno sudjeluje ili sudjeluje pravna osoba u kojoj on ima udio u vlasništvu ili je član Savjeta mladih ujedno i član pravne osobe ili njezinih tijela upravljanja.

Ako je član Savjeta mladih spriječen sudjelovati na sjednici Savjeta mladih, zamjenjuje ga njegov zamjenik te pritom ima sva prava i obveze člana Savjeta mladih.

Članak 15.

Savjet mladih predstavlja i zastupa predsjednik Savjeta mladih.

Predsjednik Savjeta mladih:

- saziva i vodi sjednice Savjeta mladih,

- predstavlja Savjet mladih prema Općini Matulji i prema trećima,

- obavlja druge poslove sukladno odredbama Zakona o savjetima mladih i Poslovnika o radu Savjeta mladih.

Ako je predsjednik Savjeta mladih iz opravdanih razloga spriječen obavljati svoje dužnosti zamjenjuje ga zamjenik predsjednika Savjeta mladih.

Ako predsjednik Savjeta mladih ne obavlja svoje dužnosti sukladno Zakonu o savjetima mladih, općim aktima Općine Matulji te Poslovnikom o radu, Savjet mladih može natpolovičnom većinom glasova svih članova pokrenuti postupak njegovog razrješenja s funkcije predsjednika Savjeta mladih i izbora novog predsjednika.

Ako Savjet mladih ne pokrene postupak izbora novog predsjednika Savjeta mladih sukladno stavku 4. ovog članka, Općinsko vijeće Općine Matulji, sukladno Poslovniku o radu Savjeta mladih, može u pisanom obliku uputiti Savjetima mladih inicijativu za pokretanje postupka izbora novog predsjednika Savjeta mladih.

Ako zamjenik predsjednika Savjeta mladih ne obavlja svoje dužnosti sukladno Zakonu o savjetima mladih, općim aktima Općinskog vijeća te Poslovniku o radu Savjeta mladih, predsjednik Savjeta mladih ili najmanje 1/3 članova Savjeta mladih može pokrenuti postupak za njegovo razrješenje s funkcije zamjenika predsjednika Savjeta mladih i izbor novog zamjenika predsjednika Savjeta mladih.

Članak 16.

Savjet mladih može, u skladu sa svojim djelokrugom, imenovati svoje stalne i povremene radne skupine za uža područja djelovanja te organizirati forume, tribine i radionice za pojedine dobne skupine mladih ili srodne vrste problema mladih.

U radu Savjeta mladih mogu sudjelovati, bez prava glasa, i stručnjaci iz pojedinih područja vezanih za mlade i rad s mladima.

Članak 17.

Savjet mladih donosi Program rada Savjeta mladih za svaku kalendarsku godinu.

Program rada Savjeta mladih mora sadržavati sljedeće aktivnosti:

- sudjelovanje u kreiranju i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade,

- suradnja s drugim savjetodavnim tijelima mladih u Republici Hrvatskoj i inozemstvu,

- konzultiranje s organizacijama mladih o temama bitnim za mlade,

- suradnja s tijelima jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u politici prema mladim.

Program rada Savjeta mladih sadrži i ostale aktivnosti važne za rad Savjeta mladih i poboljšanje položaja mladih.

Program rada Savjeta mladih donosi se većinom glasova svih članova Savjeta mladih.

Savjet mladih donosi program rada te ga podnosi na odobravanje Općinskom vijeću Općine Matulji, najkasnije do 30. rujna tekuće godine, za sljedeću kalendarsku godinu.

Savjet mladih podnosi godišnje izvješće o svom radu Općinskom vijeću Općine Matulji do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu te ga dostavlja na znanje Općinskom načelniku Općine Matulji, koji ga objavljuje ne web stranicama Općine Matulji.

Članak 18.

Ako se Programom rada Savjeta mladih za provedbu planiranih aktivnosti predviđa potreba osiguranja financijskih sredstava, sredstva se sukladno Zakonu o savjetima mladih, ovoj Odluci i na temelju financijskog plana osiguravaju u Proračunu Općine Matulji.

Program rada Savjeta mladih iz stavka 1. ovoga članka odobrava Općinsko vijeće Općine Matulji.

VIII. SREDSTVA ZA RAD SAVJETA MLADIH

Članak 19.

Općina Matulji osigurava financijska sredstva za rad i program rada Savjeta mladih iz članka 17. stavka 1. ove Odluke i iz stavka 3. ovoga članka, kao i prostor za održavanje sjednica Savjeta mladih.

Članovi Savjeta mladih nemaju pravo na naknadu za svoj rad.

Članovi Savjeta mladih imaju pravo na naknadu troškova prijevoza za dolazak na sjednice Savjeta mladih, kao i drugih putnih troškova neposredno vezanih za rad u Savjetu mladih.

IX. ODNOS SAVJETA MLADIH I OPĆINSKOG VIJEĆA TE OPĆINSKOG NAČELNIKA

Članak 20.

Općinsko vijeće dostavlja Savjetu mladih sve pozive i materijale za svoje sjednice, te zapisnike s održanih sjednica u istom roku, kao i članovima Općinskog vijeća, te na drugi prikladan način informira Savjet mladih o svim svojim aktivnostima.

Predsjednik Općinskog vijeća po potrebi, a najmanje svaka tri mjeseca, održava zajednički sastanak sa Savjetom mladih, na koji po potrebi poziva i druge članove Općinskog vijeća i drugih tijela Općine, a na kojem raspravljaju o svim pitanjima od interesa za mlade, te o suradnji Općinskog vijeća i drugih tijela Općine sa Savjetom mladih.

Inicijativu za zajednički sastanak predsjednika Općinskog vijeća i Savjeta mladih može pokrenuti i Savjet mladih.

Na zajednički sastanak predsjednika Općinskog vijeća i Savjeta mladih mogu biti pozvani i stručnjaci iz pojedinih područja vezanih za mlade i rad s mladima.

Na prijedlog Savjeta mladih Općinsko vijeće će raspraviti pitanje od interesa za mlade, i to najkasnije na prvoj sljedećoj sjednici od dana dostave zahtjeva Savjeta mladih pod uvjetom da je prijedlog podnesen najkasnije sedam dana prije dana održavanje sjednice Općinskog vijeća.

Predsjednik, zamjenik predsjednika ili drugi član Savjeta mladih kojeg Savjet imenuje dužan je odazvati se pozivima na sjednice Općinskog vijeća, prisustvovati sjednica s pravom sudjelovanja u raspravi, ali bez prava glasa te dostaviti svaki podatak ili izvještaj koji o pitanju iz njegova djelokruga zatraži Općinsko vijeće.

Članak 21.

Savjet mladih surađuje s Općinskim načelnikom redovitim međusobnim informiranjem, savjetovanjem te na druge načine.

Općinski načelnik po potrebi, a najmanje svaka tri mjeseca, održava zajednički sastanak sa Savjetom mladih, a na kojem raspravljaju o svim pitanjima od interesa za mlade, te o suradnji Općinskog načelnika i Savjeta mladih.

Općinski načelnik svakih šest mjeseci pisanim putem obavještava Savjet mladih o svojim aktivnostima koje su od važnosti ili interesa za mlade.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/07).

Članak 23.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-05/14-01/16

Ur. broj: 2156-04-01/14-1

Matulji, 23. srpnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Slobodan Juračić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=900&mjesto=51211&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr