SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 23. Četvrtak, 31. srpnja 2014.
OPĆINA JELENJE

19.

OPĆINA JELENJE

DRAŽICE

Etički kodeks službenika i namještenika
Općine Jelenje

U Dražicama, listopad 2013. god.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 33. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine PGŽ« broj 33/09 i 13/13), načelnik Općine Jelenje donio je

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Kodeksom utvrđuju se pravila ponašanja službenika i namještenika zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jelenje (u daljnjem tekstu: službenici), utemeljena na Ustavu, propisima, pravilima struke i široko prihvaćenim dobrim običajima, kako u odnosu s korisnicima usluga, tako i u međusobnim odnosima zaposlenika te u osiguranju poštovanja zajamčenih prava zaposlenika.

Članak 2.

Ovim etičkim kodeksom korisnike usluga upoznaje se s ponašanjem koje imaju pravo očekivati od službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jelenje (u daljnjem tekstu: JUO Općine Jelenje).

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Kodeksu odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Članak 3.

Svrha Etičkoga kodeksa je promicanje etičkih načela, moralnih načela i vrijednosti u ponašanju zaposlenika JUO Općine Jelenje u službi, s ciljem ostvarivanja zajedničkog dobra i javnog interesa, te povjerenja građana u JUO Općine Jelenje.

U obavljanju svojih poslova službenici se pridržavaju odredaba Etičkoga kodeksa.

II. ZAŠTITA OSOBNOG UGLEDA I UGLEDA SLUŽBE

Članak 4.

Službenici su se u obavljanju službe dužni pridržavati načela službe i ponašanja koja su propisana Zakonom a kojim su regulirani odnosi službenika i namještenika zaposlenih u jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave, te drugim propisima koji se odnose na rad službenika i namještenika JUO Općine Jelenje.

Članak 5.

Službenici su dužni biti na usluzi građanima i drugim osobama u ostvarivanju njihovih prava i interesa zasnovanom na zakonu i drugim propisima, te pružati kvalitetne usluge koje je Općina Jelenje dužan osigurati svojim građanima.

Članak 6.

Službenik ne smije u obavljanju privatnih poslova koristiti autoritet radnog mjesta na koje je raspoređen.

Službeniku je zabranjeno zahtijevati ili primati darove za osobnu korist ili korist Općine, kao i davati darove ili bilo kakve koristi službeniku u drugim tijelima državne odnosno javne vlasti ili njegovom srodniku radi ostvarivanja vlastite koristi.

Članak 7.

U obavljanju dužnosti i ponašanjem na radnom mjestu službenici paze da ne umanje osobni ugled i povjerenje građana u rad JUO Općine Jelenje.

Službenici trebaju primjerenim ponašanjem pridonositi ugledu službe koju obavljaju.

III. ODNOS SLUŽBENIKA PREMA GRAĐANIMA

Članak 8.

Službenici su dužni prema građanima postupati profesionalno, nepristrano i pristojno te svojim ponašanjem biti uzor i boriti se protiv bilo kakvog oblika narušavanja ugleda Općine Jelenje.

Članak 9.

Službenik postupa jednako prema svim građanima bez diskriminacije ili povlašćivanja na osnovi dobi, nacionalnosti, etničke ili socijalne pripadnosti, jezičnog i rasnog podrijetla, političkih ili vjerskih uvjerenja ili sklonosti, obrazovanja, socijalnog položaja, spola, bračnog ili obiteljskog statusa, spolne orijentacije ili na bilo kojoj drugoj osnovi.

Službenik postupa s posebnom pažnjom prema osobama s invaliditetom i drugim osobama s posebnim potrebama.

Članak 10.

Službenici su u odnosu prema građanima dužni postupati u interesu Općine, pružajući građanima kvalitetnu i stručnu uslugu.

Službenici su sukladno propisima kojima se uređuje pravo na pristup informacijama obvezni pružiti javnosti sve potrebne informacije o obavljenim poslovima.

Službenici su sukladno propisima o zaštiti podataka dužni zaštititi privatnost i osobne podatke do kojih dođu u svom radu te čuvati povjerljivost predmeta.

IV. MEĐUSOBNI ODNOSI ODSJEKA JUO OPĆINE JELENJE

Članak 11.

Međusobni odnosi općinskih službenika temelje se na uzajamnom poštovanju, suradnji, povjerenju, pristojnosti i strpljenju.

Članak 12.

U obavljanju dužnosti službenici ne smiju ometati jedni druge.

U cilju razvijanja kulture razgovora, savjetovanja i unapređenja rada u odsjecima JUO Općine Jelenje poticat će se timski rad i komunikacija te radni dogovori između službenika i njihovih neposredno nadređenih.

V. JAVNI ISTUPI SLUŽBENIKA

Članak 13.

U cilju kvalitetnog i ekonomičnog obavljanja službe pročelnik JUO Općine Jelenje poticat će službenike na stalno usavršavanje te stjecanje novih korisnih znanja i vještina.

Članak 14.

U svim oblicima javnih nastupa i djelovanja u kojima predstavlja Općinu službenik iznosi službene stavove u skladu s propisima, dobivenim ovlastima, stručnim znanjem i odredbama Etičkoga kodeksa.

U javnim nastupima u kojima ne predstavlja Općinu, a koji su tematski povezani s poslovima iz nadležnosti Općine, službenik mora istaknuti da iznosi osobne stavove.

Pri iznošenju stavova kako osobnih tako i stavova Općine službenik je dužan paziti na osobni ugled i ugled Općine.

VI. PRITUŽBE NA NEPOŠTIVANJE ETIČKOG KODEKSA

Članak 15.

Građani i službenici mogu se obratiti pročelniku JUO Općine Jelenje s pritužbom na ponašanje pojedinog službenika za koje smatraju da je protivno odredbama Etičkoga kodeksa.

Pročelnik je obvezan menovati povjerenika za etiku iz reda službenika JUO Općine Jelenje.

Povjerenik za etiku u roku od 30 dana od dana primitka pritužbe, provodi postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe te priprema izvješće pročelniku o provedenom postupku.

Prije davanja odgovora na pritužbu povjerenik za etiku saslušati će službenika na kojeg je pritužba upućena.

Pročelnik JUO Općine Jelenje dužan je dati odgovor podnositelju pritužbe u roku od 60 dana od dana zaprimanja tužbe te ga izvijestiti o poduzetim radnjama.

VII. UPOZNAVANJE NOVIH SLUŽBENIKA S ETIČKIM KODEKSOM

Članak 16.

Pročelnik JUO Općine Jelenje, ili osoba koju on ovlasti, dužni su upoznati službenike koji se primaju u službu u Općinu Jelenje s odredbama ovog Kodeksa.

VIII. JAVNOST ETIČKOGA KODEKSA

Članak 17.

Etički kodeks ističe se na vidnom mjestu u Općini Jelenje.

Etički kodeks objavit će se na oglasnoj ploči Općine Jelenje, na web-stranici Općine i u »Službenim novinama PGŽ«.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Ovaj Kodeks stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 010-08/13-03/01

Ur. broj: 2170-04/13-03

Dražice, 15. listopada 2013.

Načelnik

mr. sc. Ervin Radetić, dr. med., v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=900&mjesto=51218&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr